Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Ministar-

stvounutrašnjihposlova

pokrenulo jediscipliniski

postupakprotivpolicajca

D.M. jer je tokomradnog

vremena spavaonaklupi u

dežurnimprostorijama.

Kako senavodi usaopštenju

MUP-a, D. M. stariji polica-

jac IklaseStanicepolicijeza

JedinicupolicijeZeta-Cen-

tra bezbjednosti Podgorica

je 27. jula prošle godine oko

četiri sata kada je bio raspo-

ređen na obavljanje poslova

i zadataka u dežurnoj službi

Jedinice policije Zeta, pro-

pustio da obavlja poslove i

zadatke iz svoje nadležno-

sti.

- Službenik je spavao na

klupi uprostorijamadežur-

ne službe, a bio je dužan da

sluša radio vezu, usmjerava

radpatrole jedinice policije

Zeta, kao i da u dnevnik do-

gađaja evidentira intere-

santne događaje za službu

sa teritirije Gradske opšine

Golubovci. Sve je utvrđeno

kontrolnimobilaskomkada

ga je obišao dežurni starje-

šinaR. F. - pišeu saopštenju

Ministarstva unutrašnjih

poslova.

Kako se navodi, policajac je

ovim počinio težu povredu

službene dužnosti iz člana

106 stav 1 tačka 11 Zakona o

unutrašnjimposlovima.

C.H.

MUP pokrenuo disciplinski postupak

Ministarstvounutrašnjihposlova

Policajac spavao

na dužnosti

Uskoro pred

sudomzbog

krađe novčanika

HERCEGNOVI

-Osnov-

ni suduHercegNovom

potvrdio jeoptužnicu

protiv I. R. i T. R. izHer-

cegNovog zbogkrivič-

nogdjela - teškakrađau

produženomtrajanju.

Premanavodimaoptužni-

ce oni su 25. oktobra proš-

legodineuposlijepodnev-

nim časovima u Herceg

Novom, upali u stan T. T. i

savitrinepored televizora

u dnevnoj sobi ukrali nov-

čanikukome se nalazio 51

euro i dokumenta.

Osumnjičeni su pokušali

da opljačkaju i kuću D. Z.

Ali ihjeutomnaumuspri-

ječila vlasnica.

Optužnica je potvrđena

21. decembra.

C.H.

Potvrđena optužnica protiv dvojice Novljana

e policijeMinistarstva unutrašnjih poslova

ljena ubistva u

ažnih timova

operativnih saznanja, a što

zahvaljujući saradnji sa građa-

nima, u više navrata uspjela

da otkrije i oduzme sredstva

koja su, shodno saznanjima,

bila namijenjena vršenju teških

krivičnih djela među kojima su i

ubistva. Zahvalni smo građani-

ma na saradnji i činimo sve što

je u našoj moći i nadležnosti da

tu saradnju osnažimo. Građani

u svojim lokalnim zajednicama

znaju što predstavlja probleme

u sredinama u kojima žive, a

pravovremena informacija

o potencijalnim ili izvršenim

deliktima za policiju znači

mnogo. Iako smo uspjeli da

spriječimo jedan broj likvidaci-

ja, nažalost, nigdje u svijetu pa

ni kod nas se ubistva uglavnom

ne mogu spriječiti. Svakako

da će posebna pažnja i dalje

biti usmjerena na prevenciju i

sprečavanje vršenja ovih kri-

vičnih djela, ali prioritet ostaje i

rasvjetljavanje ubistava koja su

počinjena u prethodnomperio-

du, a koja su do ovogmomenta

nerasvijetljena. U rješavanju

jednog broja ubistava ima

pomaka, a policija će, u saradnji

sa tužilaštvom, nastaviti da

predano radi na zaokruživa-

nju ovih predmeta a time i na

procesuiranju odgovornih za

njihovo izvršenje.

POBJEDA:

Da se vratimo na

aktuelne policijske akcije na

prevenciji kriminalnih djelova-

nja. Smatrate li da se učestalim

pretresima i kontrolamamože

stati na kraj organizovanim

kriminalnimgrupama i koji su

naredni koraci u sprečavanju

njihovog djelovanja?

STOJANOVIĆ:

Pretresi i kon-

trole članova organizovanih

kriminalnig grupa, bezbjed-

nosno interesantnih i sa njima

povezanih lica su samo jedan

od segmenata policijsko-tuži-

lačkih aktivnosti u borbi protiv

organizovanog kriminala. Ovo

je, međutim, dio tih aktivnosti

koji je vidljiv, dok nadležni

organi sprovode i niz drugih

zakonitihmjera i radnji s ciljem

dokazivanja kao i prevencije

izvršenja krivičnih djela iz ove

oblasti, a o kojima se u ovoj

fazi ne može detaljnije govoriti.

Rješavanju ovog pitanja se

pristupa multidisciplinarno i

njime se bavi bezbjednosni

sektor, čiji je i policija dio. Svaki

nadležni organ i tijelo predu-

zimajumjere i radnje kako bi

naše aktivnosti na suzbijanju

organizovanog kriminala bile

dugoročno uspješne, a uz

neophodnumeđusobnu komu-

nikaciju i koordinaciju. Osim

aktivnosti koje se realizuju na

nacionalnomnivou, značajna je

i međunarodna policijska i pra-

vosudna saradnja jer se samo

zajednički možemo uspješno

izboriti sa ovimproblemom

koji ima međunarodni karakter.

POBJEDA:

Proteklu godinu

obilježile su i značajne kadrov-

ske promjene u policiji. Oglasili

ste se kada ste smijenili tro-

jicu rukovodilaca odjeljenja

bezbjednosti Kotor, Herceg

Novi i Tivat, navodeći da „dina-

mika borbe protiv organizo-

vanog kriminala zahtijevaju i

određene kadrovske promje-

ne“. Znači li to da dosadašnji

šefovi nijesu profesionalno

obavljali svoj posao?

STOJANOVIĆ:

Promjena ne

znači nužno da dosadašnji tok

stvari nije bio dobar, već da je

potrebno uvesti nov pristup

rješavanju problema. Tako je

i u ovom slučaju. Kadrovske

promjene su nužnost u svakoj

profesiji, pa i u našoj, a sve radi

inovativnijeg pristupa zadaci-

ma koji se pred nas postavljaju,

a od kojih je većina komplek-

sna. Dosadašnji načelnici će

biti angažovani na novim

poslovima i zadacima gdje će,

vjerujem, dati puni doprinos.

Od novopostavljenih načelni-

ka se očekuje da nastave sa

aktivnostima koje su do sada

preduzimane i da daju nove

inicijative za sveobuhvatnije

pristupe u borbi protiv svih

oblika kriminaliteta, posebno

onog sa elementima organizo-

vanosti. Kadrovske promjene

samnapravio umomentu kada

samprocijenio da je za to došlo

vrijeme. Sa ovimpromjenama

će se nastaviti i u narednom

periodu, a shodno potrebama

službe i prvenstveno analiza-

ma stanja, a sve s ciljemposti-

zanja još efikasnijih rezultata u

borbi protiv kriminala.

POBJEDA:

Da li policija ima

dovoljan broj ljudi da odgo-

vori na sve bezbjednosne

izazove i koliko fali u ključnim

sektorima?

STOJANOVIĆ:

Procenat

popunjenosti na nivou Uprave

policije je 89% od propisanih

radnihmjesta u policiji. To

utiče na racionalizaciju obav-

ljanja poslova i iziskuje, poseb-

no u pojedinimneposrednim

– izvršnimposlovima, vanred-

na angažovanja službenika.

Osim toga, policijski službenici

još uvijek obavljaju određene

poslove i zadatke koje više

ne vrši veliki dio evropskih

policija, kao što su obezbje-

đenja tužilaštava i sudova (83

službenika), javnih skupova,

diplomatsko- konzularnih

predstavništava, objekata od

posebnog značaja, uručivanje

poziva i zamolnica i druge

poslove, što je u značajnoj

mjeri recidiv prošlih vremena.

Preduzeli smo aktivnosti iz

naše nadležnosti kako bi ovaj

problemu što skorije vrijeme

bio riješen i kako bi se ovi

službenici prerasporedili na

poslove i zadatke na kojima su

najpotrebniji, kao i kako bismo

popunili sastav policije stučno

osposobljenimprofesionalci-

ma, posebno iz redova mladih i

školovanih budućih policajaca.

Uprkos problemima koji opte-

rećuju policijski sastav, policija

je uspješno odgovarala na sve

bezbjednosne izazove, a tako

će biti i ubuduće.

POBJEDA:

Čijompolicijskom

organizacijom, iz kojeg sekto-

ra, centra bezbjednosti, odje-

ljenja bezbjednosti, ste naj-

ponosniji i koji je to policajac

ili više njih koji su u protekloj

godini postigli najznačajnije

rezultate u borbi protiv krimi-

nala?

STOJANOVIĆ:

Ponosan sam

na sve policijske službenike

koji su u prethodnomperiodu,

a koji je bio veliki izazov u

bezbjednosnom smislu, uspjeli

da, primjenjujući zakon, postu-

pajući profesionalno, etički i

časno, sačuvajumir i stabilni

bezbjednosni ambijent, u

interesu naše države i svih gra-

đana. Policijski posao izuzetno

je težak i samo onaj koji radi u

policiji zna koliko je potrebno

i ličnog truda i odricanja da

bi posvećenost poslu dala

rezultate koje želimo da posti-

gnemo. Ako već moramda

izdvojimnekog, neka to ovog

puta budu dame, naše kolegi-

nice, koje osimposla obično

imaju porodičnih obaveza za

još jedno radno vrijeme kod

kuće, a koje i pored toga uspije-

vaju da podjednako dobro kao

i kolege završe sve ono što su

imposlovi i zadaci.

POBJEDA:

Uglavnomgradu

učestali su bombaški napadi

i paljenja vozila. Da li ste

zadovoljni rezultatima u tim

istragama?

STOJANOVIĆ:

U 2017. godini

je bilomanje registrovanih kva-

lifikovanih događaja iz oblasti

PEH (požari, eksplozije i havari-

je) u odnosu na prošlu godinu

i to za oko 29 odsto do ovog

momenta, s tim što pojedini

takvi događaji još uvijek nisu

kvalifikovani. Ovo zato što je

rješavanje krivičnih djela nasta-

lih podmetanjem eksploziva ili

požara jako zahtjevno, budući

da, usljed dejstva požara ili

eksploziva, obično ne ostaje

materijalnih tragova ili ih bude

veoma malo. Ipak, policijski

službenici, ulažući vanredne

napore, kao i na osnovu vje-

štačenja koja slijede nakon

prikupljanja dokaza, uspijevaju

da rasvijetle određen broj ovih

krivičnih djela. Dešava se da

ova krivična djela predanim

radombudu rasvijetljena i

nakon godinu, dvije ili više od

kada budu počinjena. Upravo

to dokazuje da kontinuitet rada

na rasvjetljavanju krivičnih

djela iz oblasti PEH-a postoji,

kao i da je za njihovo rješavanje

potrebno izvjesno vrijeme iz

već navedenih razloga. Neri-

jetko se dešava da lica čija je

imovina uništena ili oštećena

u ovim krivičnimdjelima ne

žele da sarađuju i da policiji

daju potrebna obavještenja.

Uprkos svemu tome, policija

nastavlja sa aktivnostima koje

preduzima u saradnji sa tužilaš-

tvom, kako bi što veći broj ovih

krivičnih djela bio rasvijetljen.

Napomenuću i to da među

spriječenim krivičnimdjelima

ima i onih iz oblasti PEH-a, jer

je policija u nekoliko navrata

otkrila i oduzela improvizova-

ne eksplozivne naprave koje

su bile, prema saznanjima koja

imamo, spremne za postavlja-

nje i aktiviranje.

POBJEDA:

PovodomDana

unutrašnjih poslova – 2. okto-

bra, kazali ste da je „obaveza

svih organizacionih jedinica

da nastave da jačaju povjere-

nje u policiju i da intenziviraju

saradnju sa građanima“. Po

Vašemmišljenju, da li građani

imaju povjerenja u rad poli-

cije?

STOJANOVIĆ:

Građani imaju

povjerenja u rad policije, što

pokazuju i nedavna istraživanja

agencija koje se bave ispitiva-

njem javnogmnjenja. Građani

su to i pokazali umomentima

kada su policiji davali značaj-

ne informacije koje se tiču

bezbjednosnih problema njiho-

ve lokalne zajednice, na čemu

smo ih jako zahvalni. Vjerujem

da su građani svjesni da sve

aktivnosti koje policija predu-

zima jesu za njihovu dobrobit

i da je zajednički cilj da živimo

u bezbjednoj zajednici. Zato

želimda imporučimda se

policiji mogu obratiti u svakom

momentu i da će njihov dopri-

nos rješavanju problema iz

policijske zajednice biti ulog za

sigurniju budućnost naše drža-

ve, što je u interesu građana

Crne Gore.

AnaGAGOVIĆ

Ko je bezbjednosno interesantna osoba

POBJEDA:

Odnedavno ste u policijskimsaop-

štenjima počeli da saopštavate za određene

osobe da su bezbjednosno interesantne. Poja-

snite namšta to konkretno znači? Šta to jedna

osobamora da ima u policijskomdosjeu da bi

bila bezbjednosno interesantna?

STOJANOVIĆ:

Termin bezbjednosno intre-

santno lice je termin koji je do sada najčešće

korišćen u internoj komunikaciji, a odnosi se na

one kategorije lica za koja postoje operativna

saznanja da se radi o osobama koje su izvršile,

vrše ili se pripremaju da počine neko krivično

djelo. Takođe, u ovu kategoriju svrstavaju se i

povratnici, kao i identifikovani pripadnici organi-

zovanih kriminalnih grupa i lica koja su sa njima,

na bilo koji način, povezana ili impružaju podrš-

ku u sprovođenju kriminalnih aktivnosti. U suštini

riječ je o operativno interesantnim licima iz nave-

denih razloga, koja su bitna sa aspekta preduzi-

manja proaktivnih aktivnosti policije kako bi se

spriječila krivična djela, ali i represivnih aktivnosti

s ciljem rasvjetljavanja izvršenih krivičnih djela,

što je i potvrđeno kroz sprovođenje obavještaj-

nih projekata i brojnih policijskih akcija.