Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Hronika

PLJEVLJA

- ProtivM. L. (54) izPljevalja

podnijeta jekrivičnaprijava jer jepretresom

njegovekućepronađenavećakoličinaoruž-

ja,municije i eksplozivnih sredstava.

- Pretresom kućeM. L. u selu Rađevići policija

je pronašla pištolj „M-57 TT“ kalibra 7,62 mili-

metarasaokviromodtrimetkaijednimucijevi,

automatsku pušku „AK-47“ sa četiri okvira i 36

komadamunicije kalibra 7,62milimetara, stari-

ju puška takozvanu talijanku nepoznatog kali-

bra, 262 komadamunicije kalibra 7,9milimeta-

ra. Zaplijenjena su i dva kumulativna

eksplozivnapunjenjazausmjerenodejstvo, de-

tonirajući štapin, sporogoreći štapin, 39 koma-

da detonatorskih kapisli, električna kapisla bez

provodnika i dvije ručne bombe „M57“ – saop-

šteno je iz policije.

Oduzeto oružje, municija i eksplozivna sred-

stva biće upućeni u Forenzički centar radi vje-

štačenja.

C.H.

U kući držao puške, bombe, pištolj

PODGORICA

–Nikšićanin

SlobodanBulajić (39) nasta-

njenuTivtupravosnažno je

oslobođenoptužbe, za šverc

narkotika. Prvostepenupre-

suduuVišemsuduuPodgo-

rici izreklo jekrivičnovijeće

sudijeVesnePean.

Prema navodima prvostepene

presude, tokom suđenja nijesu

dokazane tvrdnje Tužilaštva da

je droga koja je pronađena kod

Bulajićabilanamjenjenaprodaji.

Optužnicomse Bulajić teretio

da je 12. avgusta prošle godine

na jednomod parkinga umje-

stu Škaljari u Kotoru, neovla-

šćeno radi prodaje držao he-

roin. Policija je kod njega

pretresom pronašla i oduzela

drogu koja je bila sakrivenu u

džepu od bermuda i to 13 alu-

minijskih paketića težine 2,37

grama heroina.

B.R.

Nikšićanin oslobođen optužbi za šverc droge

Heroin držao za ličnu upotrebu

Vladimir Roganović

izručen Crnoj Gori

PODGORICA

-Novlja-

ninVladimirRoganovićkoji

jeuSrbiji odslužioosammje-

seci zatvorskekazne zbog

falsifikovanja isprava, izru-

čen jeCrnoj Gori koja ga traži

zbogdvakrivičnadjela–po-

tvrđeno jePobjedi upoliciji.

Roganović,kojipremaeviden-

ciji bezbjednosnih službi slovi

za člana kavačkog klana, juče

je u Crnu Goru oko 15:00 sati

stigaoavionomiuzvelikemje-

re obezbjeđenja prebačen je u

Zavod za izvršenje krivičnih

sankcija uSpužu.

On jeuhapšenpočetkommaja

u Beogradu, a ubrzo ga je Prvi

osnovni sud osudio na osam

mjesecizatvorazbogfalsifiko-

vanja isprava. Crna Gora je za

njimraspisalapotjernicujerje

osumnjičen za dojavuo lažnoj

bombi u diskoteci, a treba da

odsluži i kaznu zbog nelegal-

nog držanja oružja.

Njegov stric Niko Roganović

ubijen je krajem jula prošle

godine, a počinilac ovog zloči-

nadodanasnije identifikovan.

Tri mjeseca ranije, 25. aprila u

podmetnutoj bombi ispod au-

tomobila teško je povrijeđen

njegov brat od strica Duško

Roganović.

A.G.

PODGORICA

–AleksandarVukovićuskoro

će senaći naoptuženičkoj klupi Višeg sudau

Podgorici jer je, prema stavu istražitelja, kao

izvršni direktor ,,Fašionkompani“ ovopre-

duzeće zloupotrebompoložajaoštetioza

ukupno 162.268,48eura i 174.136američkih

dolara.

Predmet je zadužila sutkinjaVesnaPean.

Prema navodima optužnice Specijalnog tuži-

laštva, Vuković je u dva navrata, u septembru

2015. godine, za lične potrebe podigao dva kre-

dita od 25.000 i 20.000 eura kod Hipotekarne

bankeuPodgorici garantujući novcemkompa-

nije u kojoj je bio izvršni direktor bez znanja

vlasnika i osnivača. Kako Vuković nije vraćao

kredite, Hipotekarna banka je skinula sa raču-

na ,,Fašionkompani“ ukupno45.208,49 eura.

Provjerom dokumentacije kompanije Fašion

kompani, Specijalno tužilaštvo je „pronašlo i da

je Vuković mjesec ranije, fiktivno prikazao ku-

povinu dva poslovna prostora u strogomcentru

PodgoriceodMinistartsvafinansijaCrneGore“.

- U tu svrhu je 27. avgusta 2015. godine donio

odluku o podizanju 22.700 eura gotovog novca

sa računa kompanije ,, Fašion kompani“ u Hi-

potekarnoj banci navodno za uplatu depozita

Ministarstvu finansija. PosredstvomDragana

Pajkovića, Vuković je istog dana podigao ovaj

novac i prisvojioga za sebe–navodi seuoptuž-

nici.

Vuković jeodmajadodecembra2014. godineu

četiri navrata sa računa firme ,, Fašion kompa-

ni“, kako piše u optužnom aktu, podigao uku-

pno 27.000 eura na ime navodnihmaterijalnih

troškova i tako za ovaj iznos ošteti kompaniju

čiji je bio izvršni direktor.

- Dvije godine ranije, 22. oktobra 2012. godine,

Vuković jekao izvršni direktorkompanije ,,Eu-

rofašion“, pravnog prethodnika firme ,, Fašion

kompani“ naložio plaćanje 10 faktura firmi

,,Maksim investment“ u ukupnom iznosu od

47.390,68 eura iako robu po tim fakturama ni-

kadanijepreuzeouimeizaračun,,Fašionkom-

pani“.Natajnačinjekompaniji,,Maksiminves-

tment“ pribavio korist u iznosu od 47.390 eura

naštetufirme,,Fašionkompani“–stojiuoptuž-

nici.

Specijalno tužilaštvo je češljanjem finansijske

dokumentacje kompanije ,,Eurofašion“, prav-

nog prethodnika firme ,,Fašion kompani“ za-

ključilo da je Vuković, kako se osnovano sum-

nja,ujulu2013.godinebezsaglasnostiosnivača

firme izdao mjenicu na iznos od 20.000 eura

kao garanciju za plaćanje kredita koji je podi-

gao za ličnu namjenu u CKB-u i korišćenju

AmerikanEkspres kreditne kartice.

Istražitelji navode da je Vuković račun kompa-

nije „olakšao“ za 19.969 eura.

TužilaštvoVukovića tereti i da je firmu ,,Slovin

international“ iz Ljubljane oštetio za 174.136

američkihdolara.

- Vuković je od 11. februara do 15. juna 2014. go-

dine kompaniji ,,Slovin international“ proslije-

dio svoj privatni račun umjesto kompanije ,,Fa-

šion kompani“ na koji je za kupovinu robe u

četiri navrata uplaćeno ukupno više od 174.000

američkih dolara. Na ovaj načinVuković je pro-

tivpravnoprisvojionovacunavedenomiznosua

firmama ,,Fašionkompani“ i ,,Slovin internatio-

nal“ pričinio štetu–navodi se uoptužnici.

B.R.

Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora ,,Fašion kompani“

Aleksandra Vukovića

Osumnjičen da je

svoje dugove plaćao

novcemfirme

SaprivođenjaVladimiraRoganovića

Viši sud

PODGORICA

– Policijske

aktivnosti u prethodnomperi-

odu dovele su do razbijanja i

slabljenja djelovanja kriminal-

nih grupa, tako da je njih sada

znatnomanje nego prethodnih

godina – kazao je u intervjuu za

Pobjedu direktor Uprave poli-

cije Ministarstva unutrašnjih

poslova, Slavko Stojanović.

On je poručio da je to samo dio

aktivnosti u borbi protiv orga-

nizovanih kriminalnih grupa

i najavio još intenzivniji i jači

odgovor države na mafijaške

obračune.

POBJEDA:

Uproteklomperi-

odu bili smo svjedoci nekih

surovih likvidacija usred dana,

naočigled brojnih sugrađana,

tako da sumnogi stekli utisak

da bezbjednosna situacija nije

na zavidnomnivou. Jeste li

saglasni sa tomocjenom?

STOJANOVIĆ:

Iako je protekla

godina bila izazov za policijske

službenike u radu i djelovanju,

bezbjednosna situacija u Crnoj

Gori je stabilna. Policijski služ-

benici su u jednoj kompleksnoj

atmosferi uspjeli da održe

stabilni bezbjednosni ambijent i

da postignu dobre rezultate po

svim linijama rada. Iako je bilo

događaja koji su izazvali uzne-

mirenje građana, među kojima

su i ubistva, policija je u saradnji

sa tužilaštvompreduzela sve

neophodne mjere i radnje iz

svoje nadležnosti kako bi se

ova krivična djela rasvijetlila, a

planirana teška krivična djela

osujetila. Takođe, spriječen je i

jedan broj planiranih likvidacija.

Sve ove aktivnosti uticale su na

smanjenje obima kriminaliteta

u 2017. godini u odnosu na

godinu ranije.

POBJEDA:

Koliko su brojne

akcije policije - Boka, Trik -

doprinijele rasvjetljavanju

nekih veza unutar kriminalnog

miljea?

STOJANOVIĆ:

Policija u konti-

nuitetu analizira stanje na planu

otkrivanja, sprečavanja i suzbi-

janja kriminaliteta, a posebno u

dijelu borbe protiv organizova-

nog kriminala koji ima obilježja

međunarodnog karaktera.

Upravo u tu svrhu je i formiran

Operativni štab „Boka“ čije se

aktivnosti usmjeravaju na otkri-

vanje i dokazivanje krivičnih

djela koja su počinili članovi

organizovanih kriminalnih

grupa, bezbjednosno interesan-

tna i njima bliska lica. Budući

da organizovani kriminal ima

međunarodni karakter, značaj-

na je i međunarodna policijska

saradnja sa policijama drugih

država koja je veoma kvalitetna

i koja je u 2017. godini, kao i

ranije, doprinijela rasvjetlja-

vanju najtežih krivičnih djela.

Naravno, ne mogu govoriti o

detaljima operativnih saznanja

policije, jer je prikupljanje i vje-

štačenje materijalnih dokaza u

toku. U pretresima i kontrolama

policijskih službenika od počet-

ka oktobra, u 18 akcija na više

od 270 lokacija, pronađena je i

oduzeta velika količina oružja,

municije, eksplozivnih sredsta-

va i skupocjenih vozila, kao i

sredstva komunikacije i doku-

mentacija koji će biti predmet

provjere policije i tužilaštva, a

u vezi sa krivičnimdjelima koja

su već počinjena ili su shodno

indicijama bila planirana. Otpo-

čeli smo i sa postupkomprovje-

re zakonitosti sticanja imovine

u vlasništvu organinizovane

kriminalne grupe i njima bliskih

osoba. Policijske aktivnosti u

prethodnomperiodu dovele

su do razbijanja i oslabljenja

djelovanja kriminalnih grupa,

tako da je sada broj organizo-

vanih kriminalnih grupa znatno

manji u odnosu na prethodne

godine. Osim represije, policij-

ske aktivnosti su usmjerene na

prevenciju, odnosno spreča-

vanje vršenja teških krivičnih

djela, u čemu smo postigli

mjerljive rezultate. U namjeri

da suzbijemo organizovani

kriminal nećemo odustati, već

je ovo samo početak policijskih

aktivnosti u borbi protiv organi-

zovanih kriminalnih grupa koje

će u narednomperiodu biti još

intenzivnije i jače.

POBJEDA:

Koliko ubistava je

riješeno u protekloj godini, a

koliko se vodi po nepoznatom

počiniocu?

STOJANOVIĆ:

Zahvaljujući

kontinuiranim aktivnostima

koje je Uprava policije u sarad-

nji sa Tužilaštvompreduzela u

prethodnomperiodu, u 2017.

godini se bilježi smanjenje broja

krivičnih djela protiv života i

tijela u odnosu na 2016. godinu.

Dokazivanje teških krivičnih

djela, naročito ubistava izvrše-

nih kao posljedica djelovanja

OKG, je proces za koji je potre-

ban izvjestan period. Materija-

lizovanje saznanja omogućim

izvršiocima teških ubistava,

do kojih policija obično dolazi

veoma brzo, je kompleksan i

dugotrajan posao. Nijedno ubi-

stvo koje je ostalo nerasvijetlje-

no se ne zaboravlja i policijski

službenici u kontinuitetu rade

na njihovom rješavanju. Da

uspijevamo u timnastojanjima

dokazuje i činjenica da su u

2017. godini rasvijetljena i ubi-

stva koja su se dogodila 2016. i

2015. godine. Bitno je istaći i da

je broj ubistava u 2017. godini

manji u odnosu na 2016. godi-

nu, kao i da je broj rasvijetljenih

ovih krivičnih djela veći u odno-

su na godinu ranije.

POBJEDA:

Koliko jemafi-

jaških likvidacija osujećeno i

da li je to rezultat pojačanih

aktivnosti policije? Koliko ima

zasluge u tome saradnja gra-

đana koji su vampružili odre-

đena operativna saznanja?

STOJANOVIĆ:

Službenici

Uprave policije predanim

radom i postignutim rezulta-

tima dokazuju da policija ima

kapaciteta kako u rješavanju

ubistava tako i u sprečavanju

određenog broja planiranja

likvidacija. U 2017. godini polici-

ja je, što na osnovu sopstvenih

RAZGOVOR :

Slavko Stojanović, direktor Upra

Nerasvije

fokusu ist

Iako je bilo događaja koji su izazvali

uznemirenje građana, među kojima

su i ubistva, policija je u saradnji sa

tužilaštvompreduzela sve kako bi ova

krivična djela rasvijetlila, a planirana

teška krivična djela osujetila. Takođe,

spriječen je i jedan broj planiranih

likvidacija. U namjeri da suzbijemo

organizovani kriminal nećemo odustati,

već je ovo samo početak policijskih

aktivnosti u borbi protiv organizovanih

kriminalnih grupa koje će u narednom

periodu biti još intenzivnije i jače –

poručio je Stojanović

ILUSTRACIJA