Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Društvo

SVJEDOČENJA:

Kakve su sudbine dijela đevojčica koje su završile na ratištima u Siriji i Iraku

Humanitarna ili

mrežamonstruma

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/NOVIPAZAR

-O

kontroverznoj Elmi Đ. izKo-

sovskeMitrovicePobjeda je

pisala još odkraja 2015. godi-

neunekolikonavrata. Prema

ondašnjiminformacijama

radilo seoženi koja jehapše-

nanekolikoputa, aposljednji

put na teritoriji Bosne iHer-

cegovine.

Sumnjičena je da je od oktobra

2013. vrbovala đevojčice ime-

đu16i20godinaizBosne,Srbi-

je, sa Kosova i iz Crne Gore za

odlazak u takozvanu ISIL-dr-

žavu. I svaki put je, usljed ne-

dostatka dokaza, oslobađana

optužbi. Posljednji put u no-

vembru2015.

(Ne)sporni ciljevi

Nešto više od dvije godine ka-

snije (u decembru 2017) zahva-

ljujući zajedničkim poznanici-

ma iz jedne od navodnih

(neregistrovanih) vjerskih hu-

manitarnih organizacija iz Pri-

štine pristala je da za naš list

ispriča svoju verziju dijela

„životopisa“.Počelaje,naravno,

negiranjemsvega što joj se svo-

jevremeno stavljalona teret.

- Jesammuslimanka, istinska

vjernica, ali nijesam nikakva

monstrum žena kakvom su

htjelidameprikažu-uvjerava-

la nas je tokomrazgovora.

Tvrdi da nikoga nije vrbovala,

niti da je ikada imalabilokakve

veze sa džihadistima.

- Ali jesam sa raznim vjerskim

organizacijama koje su htjele

da pomognu, prvenstveno hu-

manitarno. Sa timciljemobila-

zila sam porodice u mnogim

krajevima, ali isključivo one

čiji je neko od članova na rati-

štima – ispričala je ona.

Mučenički život

Onisu,premaElminommišlje-

nju,zasluživalimakarnekakvu

pomoć, uključujući i socijalnu,

anaročitosuihinteresovalein-

formacije o najbližima. Mreža

- Jesam

muslimanka,

istinska

vjernica,

ali nijesam

nikakva

monstrum

žena kakvom

su htjeli da

me prikažu –

ispričala je za

Pobjedu Elma

Đ. iz Kosovske

Mitrovice, uz

tvrdnju da

nikoga nije

vrbovala, niti

da je ikada

imala bilo

kakve veze sa

džihadistima

Osudbini većinežena i đevojčicakoje sudospjelena ratišta ISIL-aništa senezna

navodnih humanitaraca kojoj

je pripadala, preko raznih po-

srednika, posebno iz Turske,

uspijevala je u većini slučajeva

da dođe do elementarnih po-

dataka. Uglavnomtragičnih - o

pogibijama,zarobljavanjimaili

ranjavanjima.

Tokomtihmisija, kako jekaza-

la, naslušala se svega. Najjezi-

vijejojsedojmilasudbinaSabi-

ne S. i Samre K, nepunoljetnih

đevojčica koje su vrbovali beč-

ki sljedbenici Nedžada Balka-

nija,azatimih„transportovali“

u Siriju. Obje su mjesecima si-

lovane, a kada su nakonmuče-

ničkogživota,ifizičkiipsihički

bilepotpuno iscrpljene - ubije-

ne su.

Preživljavanjegolgote

Golgotusuprolazile jošmnoge

đevojčice i mlade žene, pa je

ova Mitrovčanka, prema sop-

stvenom svjedočenju, sa osta-

lim„aktivistkinjama i aktivisti-

ma godinama prikupljala

podatke od familija i preko ra-

znihvezapokušavalada ihvra-

ti sa ratišta“.

Tvrdi da je u tome uspjela u 12

slučajeva, a u 20 da dobije in-

formacijeolokacijamanakoji-

ma se nalaze. Pominjala je i

neka od imena, poput matu-

rantkinje novopazarske me-

dreseLejleB.iizvjesneAlmeK.

crnogorske državljanke koju je

uspjela da odvrati od odlaska u

Siriju, zahvaljujući makedon-

sko-bugarskimvezama.

Povratničkerute

Pitanje - ko je finansirao njen i

entuzijazamdrugihpripadnika

„mreže“, protumačila je cinič-

nim, ali je, ipak, indirektno na-

govijestila već poznatu balkan-

skušemu:novacstižeodraznih

donatora, na razne načine, ne-

rijetko na račune pojedinaca u

Pitanje - ko je finansirao

njen i entuzijazamdru-

gihpripadnika „mre-

že“, protumačila je ci-

ničnim, ali je, ipak,

indirektnonagovijesti-

la već poznatubalkan-

sku šemu: novac stiže

od raznihdonatora

Najjezivije joj sedojmila

sudbina Sabine S. i Sa-

mreK, nepunoljetnihđe-

vojčica koje su vrbovali

bečki sljedbenici Nedža-

daBalkanija, a zatim ih

„transportovali“uSiriju

inostranstvu i nikada u banka-

ma države porijekla primao-

ca(?!). Dio troškova „transfera“

povratnici finansiraju sami ili

njihoveporodice, a to jeotprili-

ke između dvije i dvije i po hi-

ljade eura po (odrasloj) osobi.

Pobjedina sagovornica, ni po-

red povremenih hapšenja, ne

odustaje od „humanitarne mi-

sije“. Uvjerena je da je njen ak-

tivizam od izuzetne koristi

istovjernicima, aporedpovrat-

ničkog koridora preko Turske,

Bugarske, Makedonije i Koso-

va, najavljuje i više angažova-

nja njene „mreže“ od Libije,

Sredozemljemdo Italije.

R.TOMIĆ

ILUSTRACIJA

Evropski sud za ljudska prava u prošloj godini riješio 27 crnogorskih predmeta

PODGORICA

–Evropski

sudza ljudskapravaupret-

hodnoj godini riješio je 27

predmetakoji seodnosena

našudržavu, apoosnovu

presuda i odlukadonijetih

naosnovuzaključenihprija-

teljiskihporavnjanjapod-

nosiocimapredstavki dosu-

đeno je 77,5hiljada eura.

To je agenciji Mina kazala za-

stupnicanaše zemljepredSu-

dom u Strazburu Valentina

Pavličić, koja je precizirala da

je u 13 predmeta sud donio

presude u kojima je utvrđena

neka od povreda konvencij-

skih prava, a u šest predmeta

predstavke su proglašene ne-

prihvatljivim.

Presude

- U sedam predmeta Vlada je

prihvatila prijateljsko porav-

nanje, dok je u jednom potpi-

sana jednostrana deklaracija

- rekla je Pavličić agenciji Mi-

na.

Prema njenim riječima, naj-

veći dio predmeta odnosio se

na povredu razumne dužine

trajanja postupka pred nacio-

nalnim organima, pristup su-

du, a dio predmeta odnosio se

i na povredu prava na imovi-

nu, kao i prava na život iz pra-

va na privatnost.

- Od početka radaKancelarije

zastupnika Evropski sud ko-

Faktura državi 77,5 hiljada eura

municirao je našoj Vladi 205

predmeta u kojima se država

upustila u vođenje spora, dok

jeuradu47predmeta–navela

jePavlićić.

Naglasila je da je suduprošloj

godini Kancelariji zastupnika

dostavio 12 predmeta, dok je

taj broj u 2016. godini bio

znatno veći - 45.

- Taj podatak odnosi se samo

napredstavkekoje su ispunile

usloveprihvatljivosti i koje

su dostavljene našoj kan-

celariji na izjašnjenje –

objasnila jePavličić.

Prema njenim riječi-

ma, od donošenja pr-

ve presude protiv

naše države 2009.

godine, po osno-

vu i zv r š en j a

presudaEvrop-

skog suda, od-

Evropski suduStrazburu

nosnoisplatepravičnogzado-

voljenja, koje obuhvata

isplatu materijalne i nemate-

rijalne štete, podnosiocima

predstavki isplaćeno je

1,14miliona eura.

- Uračunat je i iznos po

osnovu izvršenja do-

maćihpresuda,napri-

mjer isplata za pet

bivših radnika „Ra-

doja Dakića“ po

osnovupravosnažne

i izvršne presude

domaćih sudova –

istakla jePavličić.

Ukupan broj pod-

nijetih predstavki

protivCrneGoreuprošloj go-

dini i broj postupaka koji se

sada vode pred Evropskim

sudom za ljudska prava, kako

je najavila, biće poznat tokom

ovog mjeseca, kada bude

predstavljengodišnji izvještaj

Evropskog suda.

Harmonizacija

Pavličićjeistaklaidasena

nacionalnomnivou po-

većao broj presuda u

kojimaseredovnisu-

dovi pozivaju na

Evropsku konven-

cijuipraksuEvrop-

skog suda za ljud-

ska prava.

- To ukazuje da su

naše sudije počele

da prihvataju ulogu i

značaj koji ima Kon-

vencija, pa je tokom

prethodne i 2016. godine

donijet veliki broj presuda u

kojima su se sudovi ispravno

pozivali na standarde iz prak-

se Evropskog suda sa poziva-

njemna konkretne presude, a

što jenastalokaorezultat stal-

ne edukacije iz te oblasti –na-

glasila jePavličić.

Zadovoljna je, kako je kazala,

rezultatima koje je Vrhovni

sud postigao po pitanju har-

moni zac i j e sa praksom

Evropskog suda.

- Vrhovni sud je nedavno for-

mirao posebno odjeljenje za

praćenjesudskepraksesudau

Strazburu i prava Evropske

unije i tumačenje i primjena

konvencijskih standarda kroz

donijetepresudedomaćihsu-

dova –podsjetila jePavličić.

J.B.

ValentinaPavličić