Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Kardiohi-

rurgdrAleksandarMugoša

izabran jeponovozapred-

sjednikaLjekarskekomore,

dok jenamjestopotpred-

sjednika imenovananestezi-

ologdrKenanErović, odlu-

čeno jena jučerašnjoj

SkupštiniKomore.

Sjednici nijesu prisustvovali

ljekari koji pripadaju struji dr

Jovana Ivovića. Uprkos tome,

od49 delagata bilo je prisutno

njih 25 što je bilo dovoljno za

kvorum. Mugoša i Erović iza-

brani su jednoglasno.

Ciljevi

Čelnik Ljekarske komore po-

ručio je juče da nije političar

koga zanimaju funkcije te da

će sa ljekarima učiniti sve da

,,pronađe lijek za ozdravljenje

crnogorskog zdravstva“.

- Ne razumijemzbog čega lju-

di koji su na poziciji da uče-

stvuju ne dijele te ciljeve sa

nama. Ne mogu da prihvatim,

da ukapiramkome je u intere-

su da Ljekarska komora bude

blokirana godinu dana i kome

je u interesu da crnogorsko

zdravstvo ne bude dobro – ka-

zao je dr Mugoša novinarima

nakon sjednice.

Prema njegovim riječima, ne-

dolazak kolega koji podržavaju

dr Ivovića, a koji su bili inicija-

toriodržavanjaSkupštine,znak

je da su ,,vjerovatno pod utica-

jemodređenihpojedinaca“.

- Te pojedince ne želimda ko-

mentarišem - kazao je kratko

Mugoša.

Iako je izabran na Skupštini

Komore za verifikaciju njego-

vig mandata potreban je pot-

pis ministra zdravlja Kenana

Hrapovića. On treba da da sa-

glasnost.

UmartuprošlegodineHrapo-

vić je poništio Mugošin izbor

tvrdeći da nije izabran po Sta-

tutu. Nakon toga Mugoša je

podniotužbuUpravnomsudu

o kojoj još nije odlučeno. U

međuvremenu rad Komore je

suspendovan.

Opstrukcije

Mugošakažedaneočekujeda

će ovog puta biti opstrukcija.

- Svi razlozi zbog kojih je to

ministaruradioprviputdanas

su iscrpljeni i nema više nije-

dan razlog zbog kojeg bi ura-

dionešto slično–kazao je on.

Za raniju verifikacijuMugoši-

nog mandata sporno je bilo to

što je Statutom Ljekarske ko-

morepropisanoda Izvršni od-

bor predlaže Skupštini izbor i

razrješenjepredsjednika i nje-

govogzamjenika,što31.janua-

raprošlegodinenijebioslučaj.

Na jučerašnjoj sjednici iza-

bran je Izvršni odbor, a u tom

tijelu poredMugoše i Erovića

su ljekari Marina Ratković,

Vojislav Miketić, Vladimir

Dobričanin, Ljiljana Kneže-

vić,VesnaDujović,SlavicaVu-

jisić i ZoricaBabić.

Dobručanin je pozvao sve

doktore da odbace ucjene i

,,sveonošto ihvodiupodjele“.

- Ako dovedemo do podjele

Komore i naše profesije onda

smo dotakli dno. Moramo da

se borimo za bolji standard i

bolje plate jer znamo koliko

vrijedimo – kazao je drDobri-

čanin.

Potpredsjednica Skupštine

Komore dr Žanka Cerović na-

vela je da su ljekari intelektu-

alna elita društva i da moraju

da pokažu esnafsko jedinstvo.

-Interesistrukemorajudabu-

du iznad svih drugih interesa.

Prvi put ljekari će preuzeti

Komoru u svoje ruke. Trudi-

ćemo se da preko nje utičemo

nastruktureudruštvuinaMi-

nistarstvo zdravlja koje mora

da nas uvaži kao partnere u

kreiranjuzdravstvenepolitike

–poručila je drCerović.

Licence

Tokomjednogodišnjesuspen-

zije Ljekarske komore u foku-

su je bilo izdavanje licenci.

Iz tog tijela su u više navrata

ukazivali na posljedice nemo-

gućnosti izdavanja tih doku-

menata, doksuuMinistarstvu

tvrdili da ljekari ne treba da

brinu te da su rješenja koja su

oni izdavali u proteklih 12

mjeseci validna i da sa njima

mogu bez problema da obav-

ljajuposao.

Krajnji rok za podnošenje za-

htjeva za izdavanje licenci je

18. januar.

Sl.R.

Aleksandar Mugoša opet izabran za predsjednika Ljekarske komore

Doktori pozvali na

esnafsko jedinstvo

Ne očekujemda će biti opstrukcija uMinistarstvu

zdravlja. Svi razlozi zbog kojih je toministar uradio prvi

put iscrpljeni su i nema više nijedan razlog zbog kojeg bi

uradio nešto slično – smatra Aleksandar Mugoša

KVORUMOBEZBIJEĐEN:

Sa jučerašnje sjednice

Nedolazak kolega koji

podržavajudr Ivovića,

znak jeda su ,,vjerovat-

nopoduticajemodre-

đenihpojedinaca“,

smatraMugoša

VladimirDobričanin i AleksandarMugoša

uća,

ih

Ljuljali se lusteri, vitrine...

BERANE

- Potres je izazvao nemir kod velikog broja Beranaca

koji su preplašeno izlazili na ulice. Prema riječima načelnika

Službe zaštite i spašavanja Tiha Bogavca, radnici te službe su

odmah izašli na teren kako bi uklonili cigle i crijepove koji su

pali sa krovova starijih zgrada. Oštećenja su nastala i na zido-

vima brojnih zgrada i kuća. Jedna kuća u selu Vinicka znatno

je oštećena zbog čega je porodica izmještena kod rođaka. Na

staroj zgradi „Nišavića pekare“ pao je dio ciglanog krova.

V. J.

KOLAŠIN

- Zemljotres se osjetio na području opštine, ali nije

bilo prijavljene materijalne štete. Pojedini građani su se poža-

lili da su strahovali kada su tokompotresa zapazili da im se

pomjeraju stvari u stanu. Uplašili su se, kako su ispričali, kada

su vidjeli da im se pomjeraju čaše u vitrinama, ali i ljuljaju

lusteri. Niko, na sreću, nije povrijeđen.

Dr.D.

PLJEVLJA

– Lagano podrhtavanje tla osjetilo se i u Pljevlji-

ma, ali to nije izazvalo paniku. Od komandira pljevaljske Služ-

be zaštite i spašavanja Gorana Čavića saznali smo da tokom

jučerašnjeg dana nije bilo nijednog poziva za intervenciju ili

prijavljivanja štete na objektima uzrokovanih zemljotresom.

A. S.

ROŽAJE

- Osimuznemirenja i panike građana naročito onih

koji žive u zgradama zemljotres nije pričinio druge probleme.

Nijesu registrovane štete.

F.K.

MOJKOVAC

– Podrhrtavanje tla se osjetilo i u prizemnim

objektima, a u višespratnicama pogotovo. Nikakvih šteta na

objektima nije bilo, rekao je rukovodilac Službe zaštite i spa-

šavanja Dragan Marković.

R. Ć.

BIJELOPOLJE

- Prema riječima člana kriznog štaba opštine

Bijelo Polje i načelnika službe spašavanja Milonje Rakonjca na

teritoriji te opštine nijesu zabilježene posljedice zemljotresa.

Nije bilo prijave štete ili poziva u pomoć.

V. Šb.

kodnevno ih se dogodi po ne-

kolikoovejačinie.Zemljotrese

ne možemo odvajati teritori-

jalno, državnim granicama.

Ovaj zemljotres je vjerovatno

napravio neke štete u pogra-

ničnom području Albanije i

Kosova. Zajedno smo na tru-

snom području i dijelimo istu

sudbinu u slučaju snažnih ze-

mljotresa –kazao je on.

Čaveliš je istakao i da jučeraš-

nji zemljotres, kako se mogu

čuti neka nagađanja, nijesu

izazvale padavine, već da je ri-

ječ o tektonskompotresu.

- Kako građani treba da se po-

našajuuovakvimsituacijama?

Važno je da iz prizemlja kuće

izađu čim osjete prve vibraci-

je. Treba da se odmaknu od

objekta, zbogcrijepovasakro-

va,dijelovafasadeilislomljeng

stakla, koji, kaoštosmovidjeli,

padajukodmalojačihpotresa.

Ako nijesu u mogućnosti da

izađu van, treba da se udalje

od staklenih površina i od

predmeta koji mogu pasti –

istakao je on.

Najbolje se, prema njegovim

riječima, može obezbijediti

zaštitita od zemljotresa ukoli-

kose izgradekvalitetnegrađe-

vine u skladu sa standardima

gradnjekoji sunedavnouskla-

đeni sa eurokodom.

- Uloga naše institucije nije

predviđanje kada i gdje će se

dogoditizemljotres.Našzada-

tak je praćenje seizmičke ak-

tivnosti na prostoru Crne Go-

re i okruženja, obavještavanje

javnosti i nadležnih institucija

odogođenomzemljotresu. Na

osnovuprikupljenihpodataka

moguće je odrediti žarišta bu-

dućuh snažnih zemljotresa i

definisati opasnost kojaprijeti

u narednom periodu od 50,

100, 500 godina za svaki dio

teritorije. Na taj načinmi defi-

nišemo maksimalno ubrzanje

tla kojemogu generisati even-

tualni zemljotresi iz tih žari-

šta. Na osnovu tih naših poda-

taka su doneseni standardi za

izgradnju objekata za svaki

dioCrneGore–objasnio jeon.

Poštujući te standade, kako

dodaje, moguće je graditi

objekte koji mogu izdržati te

sile generisane zemljotresima

koji su mogući na našem po-

dručju.

- Pa i onih magnitude sedam

Rihtera, kakav je bio 1979. go-

dine – istakao je on.

Ojučerašnjemzemljotresupisa-

li su i svjetskimediji. Tako je pri-

ču o potresu ispratio Fox News,

kao i DailyNews.

K.K./N.Đ.

Zemljotres izazvao i odrone

Dimnjaci popuštili