Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Zemljotres

od5,1 stepeni Rihterove ska-

lekoji je jučeu 11.46 sati re-

gistrovanublizini Plava, a

osjetio seucijeloj Crnoj Gori

i regionu, oštetio jeoko70

kućana sjeveru, ali na sreću

nikonijepovrijeđen.

Epicentarzemljotresazabilje-

žen je na sedam kilometara

sjeverozapadno od Plava, na

planini Visitor. Žarište potre-

sa, kako su precizirali u Zavo-

duza seizmologiju, locirano je

na dubini od 14kilometara.

Građani su bili u panici i stra-

hu, pogotovo što je nakon pr-

vog potresa uslijedilo još 11

slabijeg intenziteta. Ioni stari-

ji stanovnici pogođenih pod-

ručja pričaju da na sjeveru ni-

kada nije bio jači zemljotres,

kažu da „tako nije treslo ni

’79“.

Osimsnimakaoštećenihkuća,

sa popucalimzidovima, popa-

dalim crijepovima sa krvova,

objavljene su i fotografije iz

marketa sa raznim artilima

koji su poispadali sa polica i

„zatrpali“ podove. Na snimci-

ma se vide i ljudi koji panično

istrčavaju van iz kuća, kafića,

prodavnica...

Zemljotres je izazvao i veći

odronumjestuSućeska,izme-

đu Andrijevice i Plava. Brzo je

saniran i saobraćajnica je ovo-

rena. Obrušavanje je registro-

vano i na putu u mjestu Grn-

čar, na teritoriji Gusinja.

Zbog procesa smirivanja tla,

kako suPobjedi kazali uZavo-

du za seizmologiju, do kraja

mjeseca očekuju još zemljo-

tresa nižeg intenziteta.

Šteta

Osim u Plavu, zemljotres se

najviše osjetio u Gusinju, An-

drijevici, Beranama, Rožaja-

ma, ali i uPodgorici...

Prema informacijama iz Di-

rektorata za vanredne situaci-

je do sinoć je prijavljeno oko

100 stambenih objekata koji

su pretrpjeli štetu. Riječ je

uglavnom o starijim objekti-

ma u kojima je došlo do puca-

nja zidova, oštećenja plafona,

a u pojedinima su uništeni

krovovi i dimnjaci. Kako sa-

znajemo, zbog oštećenih do-

movapetporodicasateritorije

PlavaiGusinjajeizmještenoiz

svojihkuća.

Tročlanaporodicasabebom,iz

Murina, smještena je u hotel

,,Rosi“ u Gusinju, dok su ostali

nevoljnici smješteni kod rođa-

ka. Iz Berana je, takođe, jedna

porodicazbrinutakodrodbine.

Sve službe, odnosno timovi za

zaštitu i spašavanje, kako nam

je rečeno, hitno su rea-

govale kako bi pomo-

gle građanima čiji do-

movi su oštećeni od

zemljotresa. Pred-

sjednicima mjesnih

zajednica naloženo je

da obiđu pogođena

područja i naprave za-

psinike. Plav i Gusinje

juče je posjetio i general-

ni direktor Direktorata za

vanredne situacije Mirsad

Mulić koji je rekao da su svi

resursi sistema zaštite i spaša-

vanja na raspolaganju građa-

nima. Komisija za procjenu

štete na lokalnom nivou na-

rednih dana procijeniće koli-

kaještetaodzemljotresa.Pre-

ma proceduri, građani su

dužni da opštinama prijave

štetu, a potomčlanovi ovog ti-

jela izlaze na teren kako bi

utvrdili činjenično stanje.

Predsjednik opštine Plav Or-

han Šahmanović kazao je si-

noćzaPobjeduda jenajvažni-

ještouovomzemljotresuniko

nije povrijeđen. Prema poda-

cima kojima raspolaže, potres

je oštetio više od sto kuća, a

oko sedam familija je izmje-

šteno iz urušenihdomova.

- Velika je materijalna šteta.

Većinom su oštećeni krovovi

kuća, dimnjaci... Još priku-

pljamo podatke. Svi smo u pa-

nici, jer je to bio jak zemljo-

tres, ali sada se smiruje

situacija. Pokušavamo da sta-

bilizujemo stanje – istakao je

on, dodajući da će opština po-

moći građanima u saniraju

posljedice od zemljotresa.

Novipotresi

Ovajzemljotresse,premarije-

čimaMarinaČaveliša izZavo-

da za seizmologiju može svr-

statiujačepotresenakonkojih

uvijek slijedi serijamanjih. To

znači, kako je pojasnio za Po-

bjedu, da narednih desetak

dana, možda i domjesec, kroz

proces smirivanja tlamožemo

očekivati potrese koji će biti

manjeg intenziteta. Istakao je

da jeutomperiodumogućeda

se zabilježi i zemljotres pri-

bližnoistogintenzitetakaošto

je bio jučerašnji.

- A da li će biti jači od ovog i

do sada najjačeg zemljotre-

sa, tone znamo, jer nauka to

ne može predvidjeti. Mora-

mo znati da je kod nas sna-

žan zemljotres uvijek mo-

guć. I može se desiti u

svakom trenutku – rekao je

on.

Sudeći premanjegovimriječi-

ma,zajučerašnjizemljotresse

može reći da je zemljotres sa

najizraženijim dejstvom na

objekte u Crnoj Gori nakon

1979. godine.

- Potresi ove jačine nijesu toli-

korijetkapojavausvijetu.Sva-

Zemljotres od 5,1 stepeni Rihterove skale pogodio sjever Crne Gore, građani paničili

Oštećeno oko 100

nije bilo povrijeđe

Kuća Kočanovića uMurinu uništena

Porodica Kočanović izMurina, sa bebomod 20

dana, smještena je juče u hotel „Rosi“ uGusinju

jernjihovastarakućavišenijebezbjedna.

-BiosamuBeranama,završavaosamnekepapi-

re za tek rođenog sina kada je počelo da trese.

Nastala je panika, a ja samsamomislio kako su

kući. Nijesu se javljali – ni žena, ni otac, ni šura...

Samomi jepredočimabilaslikadanamsekuća

srušila i da im se nešto desilo. Kada samdobio

šururekaosammudatrčikodnaskući.Srećom,

svi su dobro. Žena je bila izašla ispred kuće za

naručje drva kada je zatreslo. Odmah je utrčala

u kuću. Dijelovi plafona su padali, ali Bogu fala,

po ivicama. Zgrabila je našeg sina i istrčala van.

Unutra su bili i moj otac i šura. Kuća nam je uni-

štena. Svi zidovi supopucali, od temeljadovrha

–ispričaojePobjeditridesetpetogodišnjiVeselin

Kočanović.

Kaže da je nedavno renovirao kuću, ali da sada

nemajugdjedasevrate.

-Otacjeostao.Onnećedaide.Alijanećudarizi-

kujemživot sina. Ako bude još neki jači potres

naša kuća će se srušiti. Njoj popravke više ne-

ma. Rađena je davno. Jedna je od najstarijih u

Murini –pričapotrešenoVeselin.

Krov je, dodaje krenuo i sa prvomkišom će se

sručiti.

-ProtivBogasenemože.Štoje,tuje.Vjerujemda

će nam pomoći opština, država... Mi nemamo

kud. Za sada sunas smjestili uhotel. Izlazili su iz

opštine na teren da vide u kakvom je stanju ku-

ća. Otac je bio s njima. Uvjerili su se, vjerujem, i

oni da tuvišeživotanema–kažeVeselin.

SinoćsmogazatekliuMurinu.Došaojedaobiđe

starog i bolesnog oca koji neće niđe iz svog do-

ma, ma koliko bilo opasno da ostane tu. Veselin

pokušava da ga ubijedi da se smjesti negdje, ali

uzalud.

- Najgoremi je što je zima. I đe ćemomi sa be-

bomod 20 dana. Ne znam što da radim – kaže

Veselin.

Ni on ni supruga ne rade. Za život zarađuje sje-

čomiprodajomdrva.Zahvalanje,kaže,lokalnim

vlastima što su ih smjestili uhotel, ali je svejstan

da je to privremeno rješenje. Zemljotres je, pre-

ma njegovim riječima, uništio kuću i popravke

jojnema,alivjerujedaćedržavazanjegainjego-

vuporodicunaći načinada impomogne.

Za ovaj

zemljotres može

se reći da je potres sa

najizraženijimdejstvomna

objekte u Crnoj Gori nakon

onog iz 1979. godine - rekao

je za PobjeduMarin

Čaveliš iz Zavoda za

seizmologiju

Jednaodoštećenihkućauplavskoj opštini

Vlada će

pomoći

građanima

Predsjednik Vlade Duško

Marković pozvao je juče lo-

kalne i državne službe, kao i

sve druge institucije i usta-

nove,dapojačaju aktivnosti

pomognugrađanimakoji su

zbogzemljotresaugroženi.

- Vlada i ja, kaopredsjednik,

bićemo uz građane Plava,

Gusinja, Andrijevice i Bera-

na i pomoći u saniranju po-

sljedica zemljotresa koji je

teže pogodio ove opštine –

poručio jepremijer.

MarinČaveliš

GrađanipaničnopobjeGli

naulicu:

Berane

popaDale FaSaDne ciGle

Sa ZGraDe:

Berane

Od jačinepotresaartikli poispadali iz rafova

Umnogimkućama

uPlavu i Gusinju

popucali zidovi