Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- ProslavaNo-

ve godineprotekla jebolje

nego što smoočekivali i

predstavljadobar signal za

2018. - kazao jepredsjednik

Crnogorskog turističkog

udruženjaŽarkoRadulović.

Podsjetio je da je do sada naj-

bolja godina za nama, a od ove

očekuje da bude uspješnija.

Očekivanja

- Ove godine prihod od turiz-

maćepremašitimilijardueura

–najaviojeRadulović,dodaju-

ći da je prošle godine sezona

produžena, jer nikad ranije ni-

je počela i nikad se kasnije nije

završila.

-Prenosimo,međutim, ključni

problemu2018, a to jenovi za-

kon o turizmu, koji je usvojen

po hitnoj proceduri i bez kon-

sultacije turističke privrede.

Nijesu izmijenili član 68. koji

dozvoljava da se i dalje bruka-

mo sa tezgama, udaljenim 100

metara od ugostiteljskih obje-

kata koji rade tokom cijele go-

dine. Ostao je haos, odnosno

nelojalna konkurencija kao

glavni generator sive ekono-

mije - rekao jeRadulović.

On tvrdi da ministar turizma

PavleRadulovićnijehtiodasara-

đujesapredstavnicimaturističke

privrede i da im je kazao da je

,,konstultovao struku i nauku“.

- Usaglasili smo bili zakon sa

bivšimministrom, neke ano-

malijeotkloniliidolaskomno-

vog ministra cijelu godinu ni

oniniminijesmopomenuli taj

akt, da bi na volšeban način

prije nekih 10-ak dana saznali

da je u parlamentu po hitnoj

proceduri usvojen – kazao je

Radulović i dodaoda suuspje-

li amandmanski da promijene

dio zakona koji se odnosi na

turističke agencije i njihovo

poslovanje.

Zakon

-Dozvolilisuosiguranjedepo-

zita od 15.000 za agencije, či-

me su one na neki način zašti-

ćene - rekao je Radulović, koji

u dobre strane zakona ubraja

zabranunaplaćivanjeulazana

plažama i uslovljavanja tirista

damoraju da iznajme ležaljke

i suncobrane.

- Novine za kampove smo mi

inicirali. Dosad su kamperi

mogli da se parkiraju

gdje god hoće i da ne

plaćaju nikome ništa.

Sada mogu samo u

kampovima, kao što

je svuda u svijetu -

kažeRadulović.

Zakon zabranjuje

i sačekivanje i

presretanje turi-

sta, te nuđenje

smještaja pre-

ko reklamnih

tabli i panoa.

N.K.

PODGORICA

-Reali-

zacija treće fazepro-

gramaEnerdži vud,

koji jepočeouokto-

bru, bićenastavljena

ove godine, doutroš-

kapreostalihdeset

hiljada eura, saopšte-

no je izMinistarstva

ekonomije.

Ukupanbudžet za treću

fazu iznosio je 85 hilja-

da eura, a u protekla tri

mjeseca odobreno je

200beskamatnihkredi-

ta za kupovinu i ugrad-

nju sistema za grijanje

na pelet i briket. Iz Mi-

nistarstva supozvali za-

interesovane građane

da u što kraćem roku

iskoriste kredite u Hi-

potekarnoj, NLB, Pevo i

Atlas banci, u kojoj je

ostalo najviše sredstava

za subvenciju beska-

matnihkredita.

Program Enerdži vud

građanima omogućava

da apliciraju za beska-

matne kredite do 3,5 hi-

ljada eura, sa periodom

otplatedopetgodina, za

kupovinu i ugradnju si-

stema za grijanje.

S.P.

PODGORICA

- Zvuči paradoksalno, ali danas jebankama

čuvanjenovca trošak. Taj trošakmože ići i dopolaprocenta,

pošto jebankadužnadaplati Fonduza zaštitudepozita0,3

odstoodukupnog iznosadepozita, kao i

da stranebankenaplaćujunegativnu

kamatuod0,2do0,3odsto– rekao je

direktor sektora zaposlovanje s fi-

zičkimlicimauHipotekarnoj banci

NikolaŠpadijer.

Dodao je da banka, ukoliko taj novac od-

mah ne uposli na pravi način, što je ozbi-

ljan izazov, može lako da se suoči sa

minusom od pola procenta. Smatra i

da će bankarima biti izazov pronala-

ženjepravogmodelakojimbiomogu-

ćile klijentima zadovoljavajući pri-

nos,bezugrožavanjaprofitabilnosti.

-Naše tržište još nije spremno za

negativnu kamatnu stopu. Sigu-

ran samda nijedna banka kojoj je

štednja stanovništva glavni izvor

finansiranja, neće na taj način

izigrati povjerenje klijenata - re-

kao je Špadijer, koji ocjenjuje da

će se kamatne stope ove godine

stabilizovatiidanetrebaoče-

kivati njihov pad.

Minabiznis

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović

nezadovoljan novimzakonomo turizmu

Nastavljamo da se

brukamo sa tezgama

Ovegodine, kazao jeRadulović, otvorili smo

kineskotržište, a iranskokrećeumartu.

-Akodokrajagodineotvorimoindijskotržište,

trebaočekivati značajanrastprihodauovoj go-

dini. ProblemsunajaveAerodromaCrneGoreo

uvođenju nekihmjera kojih nema nigdje, a koje

će smanjiti broj avionskihdolazaka za20odsto –

rekaojeRadulović,kojinijehtiodaotkrivadetalje,

dok ihAerodromi neobjave.

Na ,,Kotoru“ i ,,21. maju“

godišnje 130 naših pomoraca

Vukmirović jenavelada jenabrodovimaCrnogorskeplovdbeukr-

canouprosjeku46do48pomoraca,odnosno23do24pobrodu.

-Godišnjeangažujemo130pomoraca i svi sucrnogorski držav-

ljani - rekla jeVukmirović i dodaladaukrcavajupripravnike (ka-

detepalube i asistentestroja), što jezakompanijudodatni izda-

tak, ali smatraju da mladim ljudima treba omogućiti

osposobljavanje, što imomogućava izborbudućiho icira.

dine plati dvije rate kredita

ati obaveze

sada

e platila

dolara

kvartalajebila1,6milionaeura

u plusu, pa se pozitivan finan-

sijski rezultat očekujezaproš-

lu godinu.

Iz Barske plovidbe Pobjedi su

kazali da pet godina uredno

izmirujuobavezeprema kine-

skojErksimbancizakupovinu

brodova „Bar“ i ,,Budva“. Na-

veli su da imaju dovoljno aku-

muliranog kapitala da isplate

ove godine kamatu od 474 hi-

ljade dolara 21. januara i prvu

ratu kredita od dva miliona

dolara u julu. Očekuju da će

daljim akumuliranjem sred-

stava iz tekućeg poslovanja

moći izmiriti i naredne rate,

odkojihprvadospijevaujanu-

aru 2019. godine. Do sada je

Barskaplovidbaizsvojihsred-

stava otplatila 3,9 miliona do-

lara. Brodove ,,Bar“ i ,,Budva“

iznajmljujeistakompanijako-

ja iznajmljuje i brodove Crno-

gorske plovidbe. Od 2014. go-

dine je od najma naplaćeno 17

miliona dolara. Pozitivan re-

zultat poslovanja Barske plo-

vidbe u prvih devet mjeseci

2017. od 3,6 miliona eura po-

sljedica je, kako su kazali, bi-

lansiranja pozitivnih kursnih

razlika.

S.POPOVIĆ

Direktor za poslove sa građanima

Hipotekarne banke

Depoziti su za

banku trošak

Radulović: Aerodromi

CGmogu ugroziti sezonu

Realizacija treće

faze programa

Enerdži vud

Ostalo

deset

hiljada

za pelet

NikolaŠpadijer

Ključanproblemturizma

smoprenijeli u 2018. Uvidu

zakona koji je usvojenpo

hitnoj proceduri bez konsul-

tacija sa turističkomprivre-

dom, kažeRadulović