Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Do sada je

Crnogorskaplovidbaotpla-

tila 18,7milionadolarakre-

dita zadvabroad, odčega je

izdržavnekaseplaćeno 15,1

milion, a 3,6miliona iz sred-

stavakompoanije, rekla je

vddirektoricaovekotorske

kompanijeMarijaVukmiro-

vić. Ona smatrada je za to

posljedica trenutnevisine

vozarinanameđunarodnom

tržištu. Sdruge strane, Bar-

skaplovidba je samado sada

isplaćivalaobavezepokre-

dituEksimbanke za svoja

dvabroda.

- Crnogorska plovidba ima

problem sa vraćanjemkredita

jer jeodpočetkaotplatekredi-

ta do danas visina vozarina

znatno ispod onog nivoa koji

bi namomogućio otplatu kre-

dita. S obziromna to da su vo-

zarine počele blago da rastu i

taj se trend očekuje u nared-

nim mjesecima i godinama,

stvoriće seuslovi da kompani-

ja otplati barem dio kredita -

kazala jeVukmirovićPobjedi.

Vlada je lani platila dvije rate

kredita namijenjenog za bro-

dove,,Kotor“i,,21.maj“od5,93

miliona dolara, prvu od 2,98

miliona dolara 21. januara, a

druguod2,94miliona 21. jula.

- Očekujemo da Vlada ove go-

dine isplati, akonečitav iznos,

onda sigurnonajveći dioanui-

teta. Sljedeća rata dospijeva

21. januara, auovoj godini tre-

ba uplatiti 5,78miliona dolara.

Preostali dug po osnovu ovog

kredita iznosi 39,9milionado-

lara - navela je Vukmirović i

podsjetila da je grejs period

istekao 21. jula 2015. godine.

- Za vrijeme grejs perioda, od

21. januara 2013. godine do 21.

januara2015. Crnogorskaplo-

vidba je iz svojih sredstava

uplatila svih pet rata kamata

od ukupno 3,6 miliona dolara

- rekla jeVukmirović i naglasi-

la da je kompanija uplatila i

učešće od 8,3 miliona dolara,

kao i menadžersku naknadu

banci od 474 hiljade dolara.

Ugovor o kreditu za brodove

sa kineskom Eksim bankom,

vrijedan 47,39 miliona dolara,

zaključen je početkom 2010.

godine. Ugovorena cijena oba

broda je 55,7 miliona, stalna

kamata tri odsto, vrijeme ot-

plate je15godina.Grejsperiod

je trajao pet godina, nakon če-

ga se preostali dio kredita ot-

plaćuje u 20 polugodišnjih ra-

ta.

Oba broda se iznajmljuju jed-

nogodišnjim ugovorima, što

omogućava redovni priliv

sredstava i funkcionisanje

društva bez zastoja.

- Sa unajmiteljem iz Velike

Britanije, kompanijom Si pio-

nir imamo korektnu saradnju.

Brodovi nijedandannijesubi-

li izvan najma, što je bitno

zbog dugogodišnje krize na

tržištuzarasuteterete-kazala

jeVukmirović i naglasila da su

po osnovu najma od 2012. do

kraja 2017. prihodovali 26 mi-

liona eura.

Kompanija je u porvom kvar-

talu2017. imala268hiljadaeu-

ra minusa, a na kraju trećeg

PODGORICA

–Pravona

isplatugarantovanogdepo-

zita, koji pozakonu isnosi do

50.000eura, u slučajudado-

đedoproblemaubankar-

skomsektoru, uovommo-

mentu imalobi 760.963

deponenta, kazao jePobjedi

direktorFonda za zaštitude-

pozitaPredragMarković.

- Ukupni depoziti iznose 3,2

milijarde eura, zaštićeni 2,9

milijardi, a garantovani 1,3mi-

lijarde eura. U svim bankama

ima 760.963 deponenta, koji

imaju pravo na isplatu garan-

tovanogdepozita–kažedirek-

tor i naglašavadazasadanema

najavadabimoglodoćidopro-

blemakodnekeodbanakagdje

bi Fondmoraoda interveniše.

Podsjetimo da su zaštićeni de-

poziti građana, preduzetnika i

pravnih lica, rezidenata i nere-

zidenata u svim bankama. Za-

štićene su sve vrste depozita

otvorenih na ime vlasnika, uk-

ljučujući žiro i tekuće račune,

štedne uloge.

Pravo na isplatu garantovanog

depozita nemaju depoziti koji

neglasenaime.Markovićkaže

da u našembankarskom siste-

mu nema tih neimenovanih

depozita. Podsjeća da visina

zaštićenog depozita ostaje 50

hiljadaeurasvedopristupanja

Crne Gore Evropskoj uniji.

Štediša koji u više banaka ima

po 50.000 eura može da raču-

na, kaže, da sumuzaštićeni svi

pojedinačno.

Fond trenutno raspolaže sa 95

miliona eura.

- U2018. očekujemo od napla-

tepremije 15miliona eura, aza

,,ne daj bože“ imamo i kredit-

nu liniju EBRD od 30 miliona

eura. Sve u svemumožemo ra-

čunati na 140 miliona za na-

rednu godinu – objašnjava

MarkovićipodsjećadajeFond

nazavisna institucija i da pro-

mjene regulative koje se tiču

nadležnosti drugih institucija

ne mijenjaju organizaciju i

funkcijeFonda.

- Zakonom o sanaciji banaka,

uvodisemogućnostkorišćenja

sredstava Fonda za sanaciju

banke. To je u skladu sa Direk-

tivom o osiguranju depozita

14/49, koja će biti ugrađena u

novi Zakon o zaštiti depozita

–kažeMarković.

M.P.M.

PODGORICA

-CrnaGora

imanajviše cijene gorivau

regionuod 1. januara. Nakon

povećanjaopšte stopePDV

sa 19na 21 odsto, litar benzi-

naod95 i 98oktanakošta 1,3

eura, adizela 1,18eura. To je

skoroosamcenti višeod

evropskogprosjekakoji

iznosi 1,2 eura za litar benzi-

na i 1,1 za litardizela.

U zemljama regiona koje su

članice EU, cijene su barem

devet centi niže. U Sloveniji

gorivo košta 1,2 odnosno 1,1

eura, a uHrvatskoj 1,18 odno-

sno 1,09 eura, Benzin u Srbiji

sadakošta 1,2eura, adizel čak

1,27 eura za litar. Makedonija

jepri dnu regionalne ljestvice

sa 1,08 eura za benzin i 89

centi zadizel. CijeneuBiHsu

i dalje ispod eura, 97 odnosno

95 centi za litar benzina od-

nosnodizela.

PortalAnalitika

PODGORICA

–Bankarski ombudsmandr

HalilKalačkažedaAdikobankanijeošteće-

na zakonomokonverziji kreditau francimau

euro i da će izgubiti arbitražuuVašingtonu.

Adiko banka je početkomnovembra prošle go-

dinepokrenula arbitražuprotivCrneGore tvr-

deći da jepretrpjelamilionsku štetuzbog spor-

nog zakona. Crnu Goru će na arbitraži u

Vašingtonu zastupati advokatska kancelarija

,,Omnia Strategy“ izLondona.

Kalačkažeda jeuzrok štete to što jeAdikoban-

ka odHAABkupila rizičnu aktivu.

- Kupili su i rizičnu aktivu - kredit ineksiran u

CHF- satroškovima

kojeonasasobomnosi.Ta

jekupovinabilaudecembru2014, kadsuti kre-

diti bili poznati kao problematični ne samo u

Crnoj Gori nego u regionu. Čudno je da se to

desilo prifesionalnim investitorima kao što su

sadašnji vlasnici Adiko banke –kažeKalač.

On podsjeća da je ShareCrna Gora je donijela

2015. zakon o konverziji kredita u švajcarskim

francima, čime je stala u zaštitu korisnika tih

kredita.

- Dopune zakona donijete su 2016. Eliminisan

je valutni rizik koji korisnicima kredita nije bio

objašnjen, jer imnije predočeno da može doći

doenormnoguvećanjanjihovihkreditnihoba-

veza, što se i desilo. Dakle radi se o kreditnom

proizvodu promjenljive glavnice i kamatne

stope - kaže ombudsman.

Zaštitakorisnika tihkreditaprecizirana je tako

da se izvrši konverzija ueuronadanodobrava-

njakreditasakamatnomstopom 8,2odsto,koja

je u tom vremenu bila tolika na kredite u euri-

ma.

- Ovim zakonskim rješenjem kreditor je dobio

profitkakav jetada imaonaplasmaneueurima.

Ovozakonskorješenjezazaštitukorisnikakre-

dita kroz konverziju sadrži standarde zaštite

koji su slični onima iz Direktive 14/17 EU (Po-

glavlje 9, čl. 23 i 24) - kažeKalač.

M.P.M.

PODGORICA

–Brodzapod-

vodne radove „Ariadne“

grčkekompanijeAsodiving

počeo je jučedaukopavau

morskodnopodvodni ener-

getski kabl CrnaGora-Italija

unašimteritorijalnimvoda-

ma.

Radovi su, kako javlja Boka

njuz, počeli u blizini rta Jaz,

gdje kabl što ga gradi italijan-

ska kompanijaTerna „ulazi“ u

more,atrajaćedoponedjeljka,

do kada će „Ariadne“ završiti

zatrpavanje kabla u našim te-

ritorijalnimvodama, odnosno

12milja odobale.

Ovaj 130metaradug i 25meta-

ra širok brod sagrađen 2009. u

Norveškoj sa namjenompola-

ganja i zaštite podmorskih ka-

blova, izvođenja i podrške ro-

nilačkih i drugih podvodnih

operacija.

Iz Uprave pomorske sigurno-

sti juče su preko Bar radija

emitovali saopštenje svimna-

utičarima, uz navođenje pre-

ciznih koordinata šest tačaka

u akvatorijumu jugozapadno

od Jaza u kojima će „Ariadne“

izvoditi radove, nalažuda plo-

ve oprezno i drže se na udalje-

nosti od najmanje 500metara

od tog broda.

PortalAnalitika

USD 1.20650

JPY 135.92000

GBP 0.89103

Kursna lista

CHF

1.17630

AUD

1.53980

CAD

1.51140

Ukupni depoziti u 15 banaka 3,2milijarde eura

Garantovani depozit ima

761 hiljada deponenata

Od juče počeli radovi u blizini Jaza

Zatrpavaju energetski

kabl za Italiju

U Crnoj Gori

najskuplje

Cijene goriva u regionu

Za remont brodova 1,1 milion

Vukmirović je naglasila da je Crnogorska plovidba lani morala

daplatiobaveznipetogodišnjiremontbrodova1,1miliondolara.

- Ugovor za ,,21.maj“ ističe 6. oktobra, a iznosi 8.250 dolara po

danu,aza ,,Kotor“21.februarapocijeniod6.750dolarapodanu.

Očekujemo da će, prema trenutnomkretanju vozarina, nova

cijena najma za ,,Kotor“ od februara biti između 8.500 i 9.000

dolara - izjavila jeVukmirović.

U Crnogorskoj plovidbi očekuju da Vlada i ove g

kineskoj banci, dok će Barska plovidba sama pla

Država d

za brodo

15milion

MarijaVukmirović

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač tvrdi

Adiko banka nije oštećena

zakonomo „švajcarcu“

Halil Kalač

Brod ,,21.maj“