Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

Demokratskenarodneparti-

jeMilanKneževićnajavio je

u izjavi zaPobjeduda ćeDe-

klaracijaopomirenjupoto-

maka četnika i partizanabiti

potpisana 27. janaura. Dekla-

racijubi trebaloda, osim

Kneževića, potpišu i pred-

sjednikNove srpskedemo-

kratijeAndrijaMandić i

srodnepolitičke grupacije i

udruženja.

-Deklaracijaopomirenjupoto-

maka partizana i četnika u Cr-

noj Gori predstavlja društvenu

potrebu kako bi se izbjegle da-

ljeideološkekonfrontacijeisti-

gmatizovanja.Notornajelažda

se partizanski pokret u Dru-

gom svjetskom ratu borio za

nezavisnuCrnuGoruičlanstvo

u NATO alijansi. Partizanska

borbabilajeusmjerenanastva-

ranje zajednice jugoslovenskih

narodaidruštvasocijalneprav-

de, anenikakozadivljački neo-

liberalizami lopovlukkoji jeod

Crne Gore napravio privatnu

državu - kazao je Knežević za

Pobjedu. Prema njegovim rije-

čima, da apsurd bude potpun,

upravo su nekadašnji komuni-

stički funkcioneri, vaspitavani

na sedam ofanziva, postali

,,ofšor kapitalisti i zagovornici

NATO vrijednosti porobljava-

nja svihkoji drugačijemisle“.

- Zato oni nemogu bilo kome u

Crnoj Gori određivati ideološ-

ku podobnost, i zato ova dekla-

racija o pomirenju predstavlja

iskazvećinskevoljenarodakoji

je kroz vjekove stvarao ovu dr-

žavu. Očekujem da potpisiva-

nje deklaracije bude 27. janua-

ra, na Svetog Savu, kao jasan

iskaz duhovne, istorijske i

društvene samosvijesti ljudu

koji su spremni da eliminišu

podjele i stvaraju Crnu Goru

prema mjeri njenih građana, a

ne elita. Posebno je suđenje u

tzv. državnomudaru, pokazalo

da režimski ideolozi i fanatici

imajupotrebuza„kafkijanskim

procesima“ u neograničenom

trajanju-zaključiojeKnežević.

N.Z.

PODGORICA

- Funkcioner

Demokratskepartije socija-

listaNikolaGegaj najvio je

da ćenastavakkonstitutiv-

ne sjedniceSOTuzi biti odr-

žannakonpravoslavnogBo-

žića. On jeu izjavi za

Pobjedu istakaodaočekuje

da ćena toj sjednici biti iza-

branpredsjednikopštine iz

DPS-akao i predsjednikSO

izDemokratskeunijeAlba-

naca.

-Očekujemda će pregovarač-

ka grupa, odmah nakon pra-

voslavnog Božića, izaći sa

konkretnimprijedlogompoli-

tičkih subjekata koji će činiti

koalicijutj. formalizovati koa-

liciju. Mislim da će najvjero-

vatnije, biti formirana vlast

DPS sa tradicionalnim koali-

cionim partnerima DUA i BS

- kazao jeGegaj.

On je rekao da očekuje da će

ALO, ČUJEMOLI SE:

Telefonski računi poslanika koštali 51.415 eura

Opozicionari u

bojkotu potrošili

22 hiljade eura

PODGORICA

–Poslanici su

zakorišćenje službenih tele-

fonaod januaradonovembra

prošle godine iz skupštin-

skogbudžetapotrošili 51.415

eura– saopšteno jePobjedi iz

parlamenta. Opozicioni po-

slanici, iako subojkotovali

svih jedanaestmjeseci zako-

je suobračunati telefonski

računi, nijesu seodrekli te

privilegije, pa je zanjihovo

telefoniranje izdvojeno

21.875 eura. Odopozicionih

partija jedino su seposlanici

BečićevihDemokrataodre-

kli korišćenja službenih tele-

fona.

Najviše su službeni telefon ko-

ristili Džavid Šabović i Ranko

KrivokapićizSDP-a,čijiračuni

ukupno iznose 994, odnosno

987eura, kao iDritanAbazović

iz Ure, koji je tokom jedanaest

mjeseci prošle godine bio „na

vezi“ za 989 eura iz budžeta

Skupštine.

Računi

Slijede Milan Knežević i Pre-

drag Bulatović, čije je telefoni-

ranje koštalo 959, odnosno 950

eura. KočaPavlović izDF-apo-

trošio je iz budžeta u tu svrhu

948, Slaven Radunović iz DF-a

936, a Branka Bošnjak iz DF-a

933 eura. Računi za telefonkoji

iznose više od 800 eura za 11

mjeseci bojkota plaćeni su za

Janka Vučinića iz DF-a (870),

Branka Radulovića iz DF-a

(859), Miodraga Lekića iz De-

mosa (821), Budimira Aleksića

izDF-a(861),NeđeljkaRudovi-

ća izUre (861), Marinu Jočić iz

DF-a (822) i Milutina Đukano-

vića iz DF-a (821). Više od 700

eura potrošili su Strahinja Bu-

lajić iz DF-a (775), Draginja

Vuksanović iz SDP-a (757), Sr-

đan Milić iz SNP-a (744), Go-

ranDanilovićizUCG(727),kao

i VeljkoVasiljević izDF-a (711).

Nebojša Medojević iz DF-a za

korišćenje telefona u službene

svrhe Skupštinu je koštao 615

Gvozdenović pričao

najviše, Brajović najmanje

Od skupštinskih funkcionera najviše je telefonirao potpred-

sjednik Skupštine Branimir Gvozdenović, koji je od januara

do novembra u tu svrhu potrošio 2.848 eura. Drugi pot-

predsjednik parlamenta, Genci Nimanbegu, iz skupštinskog

budžeta za telefoniranje potrošio je 965 eura.

Zanimljivo, najmanji telefonski računi bili su predsjedniku

Skupštine Ivanu Brajoviću, koji je za deset mjeseci potrošio

samo 35 eura.

eura, AndrijaMandić iz DF-a -

668, a Anka Vukićević iz De-

mosa 638 eura. Mladen Zogo-

vić iz iste političke grupacije

telefonirao je za 547 eura. Lji-

ljana Đurašković iz DF-a po-

trošila je za telefonske razgo-

vore 481 euro, nezavisni

poslanik Aleksandar Damja-

nović 480, a Raško Konjević iz

SDP-aiJovanVučurovićizDF-

a po 309 eura.

Poslanici DPS-a koji su za tele-

fonske račune za 11 mjeseci

prošle godine potrošili iz

budžetamalomanjeodhiljadu

eura su Petar Porobić (966),

Andrija Nikolić (963), Marta

Šćepanović (962), Aleksandra

Vuković (947), Suad Numano-

vić (945), Milorad Vuletić

(945), Luiđ Škrelja (941), Maja

Bakrač (929), Željko Aprcović

(908), kao i Jovanka Laličić

(902).

Budžet

Telefoniranje Ervina Ibrahi-

movića iz BS koštalo je 855 eu-

ra. Filip Vuković (DPS) potro-

šio je u tu svrhu 880, Miloš

Nikolić (DPS) 850, Miodrag

Vuković (DPS) 842, a Petar

Smolović (DPS) 822 eura.

Daliborka Pejović (DPS) tele-

fonirala je od januara do no-

vembra za 780 eura iz skup-

štinskog budžeta, Mirsad

Murić (DPS) za 769, Branka

Tanasijević (DPS) za 765 eura,

Ana Nikolić (DPS) za 761,

Obrad Stanišić (DPS) za 732,

dokjeBrankoČavor(DPS)utu

svrhupotrošio 708 eura.

Računi za telefonPredragaSe-

kulića (DPS) iznose za 11 mje-

seci prošle godine ukupno 673,

Dragutina Papovića (DPS)

600, Mirsada Murića 569, a

Mihaila Anđušića 549 eura.

Nedžad Drešević iz BS potro-

šio je na telefonske račune 549

eura. Miodrag Radunović

(DPS) telefonirao je za 467 eu-

ra, Danijel Živković (DPS) za

479, Petar Ivanović (DPS) za

454, a Radule Novović (DPS)

za 423 eura. Sanja Vlahović

(DPS) telefonirala jeza393eu-

ra, Nada Drobnjak (DPS) za

321 euro, Halil Duković (DPS)

za313,MarijaĆatović(DPS)za

268, a Pavle Goranović (DPS)

za85eura.Najmanji telefonski

računi među poslanicima

DPS-aukupnoiznoseSanjiPa-

vićević, i to47 eura.

VujicaLazović(SD)potrošioje

zakorištenje službenog telefo-

na 448, a njegov nasljednik u

poslaničkoj klupi Mićo Orlan-

dić 38 eura.

I.K.

Lider Demokratske narodne partije najavio

potpisivanje dokumenta o ideološkompomirenju

Knežević: Deklaracija

o pomirenju četnika i

partizana 27. januara

Nema više

opravdanja

za bojkot

PODGORICA

-Demokrat-

ski front nema racionalnog

opravdanja zabojkotovanje

predsjedničkih izbora,

imajući uvidudabojkot

parlamentanijedaoočeki-

vane rezultate, kazao je

funkcioner togpolitičkog

saveza, PredragBulatović, i

pozvaoopozicijuda seoku-

pi okozajedničkognestra-

načkogkandidata.

Bulatović je podsjetio da je

DF nedavno odlučio da se

vrati u parlament u punom

kapacitetu.

Predrag Bulatović najavljuje učešće Fronta u

kampanji za predsjedničke izbore

Haradinaj i dalje protiv

sporazuma o demarkaciji

PODGORICA

- Premijer Kosova i lider Alijanse za budućnost

Kosova (ABK) Ramuš Haradinaj izjavio je juče da je ta stranka

protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom a protivi se i

osnivanju Specijalnog suda za zločine OVK i formiranju Zajed-

nice srpskih opština. Haradinaj je u Đakovici gdje je razgova-

rao sa gradonačelnikom Ardianom Đinijem kazao da se spora-

zumu o demarkaciji granice protivio i dok je bio u opoziciji.

- Takav stav imam i kao predsjednik Vlade, ne prilagođavam

se dnevnim potrebama. Mi smo prilagođavanjem došli u situa-

ciju da nas tretiraju kao monetu za potkusurivanje. Time nika-

da nećemo postati nezavisna i suverena država koja donosi

odluke - kazao je Haradinaj.

TUZI:

Funkcioner DPS-a najavljuje brzo formiranje lokalne vlasti

Gegaj: Predsjednik opštine i

predsjednik SO nakon Božića

predsjednik SO biti dosadaš-

nji predsjednikFadilj Kajošaj.

-Predsjednikopštinećebiti iz

redova DPS koja je dobila

ubjedljivo najveću podršku

građana na zadnjim lokalnim

- Između ostalog i zato što je

bojkot parlamentu koristio

Demokratskojpartijisocijalis-

ta i u sebične svrhe jednog

brojapartijakojenijesuželjele

saradnju sa nama - kazao je

Bulatović agencijiMina.

Kakojenaveo,DFjeulaskomu

parlament poslao poruku da

opozicija treba da bude što je

moguće više jedinstvena i da

ima koordinirane akcije, iako

suihuprotekloj godini svepo-

litičke partije odbijale za bilo

kakvu vrstukomunikacije.

- Nakon učešća na hercegnov-

skim, izborima na Cetinju i

pripremi za beranske izbore i

svegaštosedešavalo,minema-

mo racionalnog opravdanja da

možemo prići bojkotu pred-

sjedničkih izbora, imajući u

vidudabojkot parlamentanije

dao očekivane rezultate - re-

kao jeBulatović.

R.P.

NikolaGegaj

MilanKnežević

SkupštinaCrneGore

izborima u Tuzima - precizi-

rao jeGegaj.

Prema njegovim riječima, si-

gurno da će i Bošnjačka stran-

ka biti zastupljena sa svojim

kadrovima.

- Uostalom, i dosadašnji se-

kretar Skupštine iz BS je veo-

ma korektno, stručno i profe-

sionalno obavljala svoj posao.

Bitno je da se što prije formira

vlast i da nastavimo realizaci-

ju investicija koje su u toku,

kao i onih koje su planirane i

budžetom za ovu godinu. Naš

prvi zadatak nakon izbora ru-

kovodstva parlamenta i opšti-

ne je da usvojimo budžet za

ovu godinu - zaključio je Ge-

gaj.

N.Z.