Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Politika

PODGORICA

Aneks spo-

razumao specijalnimi pa-

ralelnimvezamaSrbije i

RepublikeSrpskenepotre-

ban je i politički i bezbjed-

nosnoopasan, pamakar bi-

lo riječ i samoodeklaraciji,

smatrapolitički analitičar i

predsjednik Izvršnogod-

boraForuma za etničke

odnoseDušanJanjić.

Pobjeda je jučeobjavila infor-

maciju da će dugo najavljiva-

na deklaracija o opstanku Sr-

bauregionubiti pretvorenau

Aneks sporazuma o specijal-

nim i paralelnim vezama Sr-

bije i Republike Srpske iz ko-

jeg su isključeni Srbi iz Crne

Gore.

Dejton

Komentarišući ovu

informaciju, Ja-

njić jezaPobje-

du kazao da

SrbijapoDej-

tonskom

sporazumu

ima speci-

jalne, po-

sebne ve-

ze i da

nema

potreba

da ih bi-

lo kojim

AkoVučić prihvati Aneks, to

bi bilo političko samoubistvo

Dušan Janjić o najavljenomusvajanju dokumenta o specijalnimvezama Srbije i Repubike Srpske

aktommijenja, jača ili smanju-

je u odnosu na dogovor izDej-

tona. On smatra da Srbija ap-

solutnonetrebadaučestvujeu

želji Milorada Dodika i njego-

vom ,,raspakivanju Dejtona”,

jer bi to značilo

promjena duha i slova među-

narodnog sporazuma.

-To jeopasnozato štobi usva-

janje ove Deklaracije značilo

da supolitikomSrbije, ponovo

zavladali, kao devedesetih go-

dina prošlog vijeka, etnonaci-

onalisti i šovinisti. Ako to sta-

vimo u kontekst Kosova i

Dačićevihpričaorazgra-

ničenju, onda je riječ o

političkom signalu da

Janjić kaže i da ovu Deklaraciju ne treba povezivati

sa Srpskom akademijomnauka i umjetnosti ali i

njenimnekadašnjimmemorandu-

mom.

- Oni to ne žele, ne žele da se

de inišu kao nacionalistička

konzervativna akademija,

već pokušavaju da budu

liberalno demokratska.

Osimpar istoričara koji

već nemaju nikakav uti-

caj, tamo nema više

te energije. Znači da

im SANU ne može

i ne želi biti par-

tner za to

- zaključio

je Janjić.

SANU nemože i

ne želi biti partner

Srbija sprema novi regionalni

ratpromjenomgranica.Toon-

da znači da ništa nijesu razu-

mijeli, da nijesu htjeli da čuju,

šta im je - povodom Dačića -

rečeno iz Njemačke, SAD i re-

giona, ocijenio je Janjić.

On ne vjeruje da će predsjed-

nik Srbije Aleksandar Vučić

ući u, kako je rekao, takav poli-

tički nonsens i političko-be-

zbjednosnu avanturu koja bi

Srbiju mogla da stavi u među-

narodnu izolaciju.

- To je onda poziv na grupisa-

nje zarad nove preraspodjele

moći na Zapadnom Balkanu i

promjene granica. Istovreme-

no, to bi bila poruka vas ne in-

teresuju ovi drugi koji su uče-

stvovaliudogovoru,naprimjer

Srbi u Hrvatskoj, Srbi iz Crne

Gore. Ne vjerujemda će Vučić

u toući, jer onznada je topoli-

tičko samoubstvo - ističe sago-

vornikPobjede.

BorisTadić

Ocijenio je da ranija strategija

Srbije za odnose sa Srbima u

regionu, donešena u doba Bo-

risa Tadića nije bila dobra, te

da je trebamijenjati.

- Mislim da država treba da

ima strategiju odnosa sa etnič-

kim Srbima i sa državljanima

Srbijekoji žive izvanzemlje, to

ima svaka uređena država. Pr-

va strategija nije bila dobra jer

je naprasno, mimo procedure,

izmijenjena u Vladi, ubačeno

je sveono što jepričanooSrbi-

ma u Crnoj Gori - da nisu ma-

njina, da su konstitutivni na-

rod i slično. Upravo na tom

primjeru,Vučićmožedanauči

dadobrenamjeremogudaiza-

zovu loše posljedice - kaže Ja-

njić zaPobjedu.

On smatrada jeVučić iz vlasti-

te političke biografije naučio

tu lekciju. To je, kako dodaje,

istaona lekcijasakojomsuse

Srbija i Milošević uvukli u

rat.

- Deklaracija ne bi mogla

drugačije da se protumači,

negokaopozivna rat zanove

granice.Vjerujemdaseradio

spinu, puštanju ideje u jav-

nost, interpretacijama koje

zaistaličenaDodikaiDačiča,

uopštena tupolitičkustruju.

Ali, mislimda to neće proći -

navodi Janjić.

UsvajanjeDeklaracije, doda-

je on, značilo bi da sadašnje

radikalne struje, koje su na-

slonjene na vlast, mogu da

istu vlast gurnu u tom prav-

cu.

- Ne vidim ni unutrašnji pri-

tisak koji bi bio dovljno jak a

siguran sam i da spoljneg

pritsika nema - kaže Janjić.

On zaključuje i da je 15. fe-

bruar, za kada je zakazano

usvajanje pomenutog Anek-

sa, dovoljno dugo vremena

za spinovanje.

-TojespinidokazdajeVučić

opet dozvolio Dačiću i Dodi-

ku da se razigraju, i da vide

doklemožedasemutivoda.I

to je sve. Apsolutno bi me

iznenadilo da Vučić ovo po-

drži- zaključio je Janjić.

J.ĐURIŠIĆ