Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

CrnomGorom

,,Čarolija“ i ,,Volkano“

uljepšali imveče

NIKŠIĆ

- Za djecu specijalnog odjeljenja OŠ ,,Olga Golović“ u

igraonici ,,Čarolija“ priređena je novogodišnja žurka. Djeca su

dobila i paketiće koje su obezbijedili uz pomoć direktora irme

Volkano Žarka Mitrovića pa su zajedno sa roditeljima proveli

nezaboravan dan. Takođe, na dar su dobili didaktički materijal

koji im je bio neophodan.

Prema riječima Mitrovića i vlasnika ,,Čarolije“ Nikole i Marije

Mandić, koji četvrtu godinu zaredom organizuju proslave u igra-

onici, radost djece je za njih najveća nagrada pa će i ubuduće

sprovoditi aktivnosti koje će doprinijeti njihovoj socijalizaciji.

Roditelji djece su zahvalili na pokazanoj humanosti.

N.K.

CETINJE

– Nekoliko santimetara snijega koji su se zadržali na

Dvorskom trgu i januarsko sunce izmamili su napolje najmlađe

žitelje prijestonice. Malena Leonora plijenila je pažnju prolazni-

ka. Nakratko se zaustavila da bi pozirala, a onda se vratila igri.

J.Đ.

Žurka za đake OŠ ,,Olga Golović“ u Nikšiću

NASTAVIĆEDAIHPODRŽAVAJU:

Donatori saučenicima

Cetinje

Leonora na snijegu

NIKŠIĆ:

Kontrola prometa drvnih sortimenata daje rezultate

Manje krađa šume

podTrebjesom

NIKŠIĆ

–Požari suupret-

hodnoj godini uNikšićuza-

hvatili 255hektara šume i

šumskog zemljišta, nele-

galne sječe jemanjeuod-

nosunaprethodnugodinu,

dok se sadruge straneplan

pošumljavanja realizuje

polakoali sigurno. Redov-

nomsječomod januarado

septembraprethodne go-

dineposječena su7.403

kubnametraodčega 3.057

četinara i 4.346 lišćara - ka-

zao jePobjedi direktor

Uprave za šumeNusretKa-

lač.

U državnim i privatnim šu-

mama u 2017. godini bilo je

aktivno 17 požara, a pričinje-

na materijalna šteta se pro-

cjenjuje na 446.055 eura.

-Na teritoriji Nikšića u prvoj

polovini prethodne godine

pošumljena su 23 hektra, a

zasađeno je 55.000 sadnica.

Za jesenju sadnju, koja će se

nastavitiuovojgodini, asveu

skladu sa akcionim planom

zasaniranjeposljedicapoža-

ra,planiranajesadnja85.000

Od januara

do novembra

podnesena je

jedna prekršajna i

12 krivičnih prijava

kao i 14 prijava

protiv N. N. lica.

To jemanje nego

prethodnih godina

i po našoj procjeni

posljedica je

smanjenja

bespravne sječe

– kaže direktor

Nusret Kalač

STRADALO255HEKTARAŠUME:

Požar uNikšiću

NusretKalač

hiljada eura prihoda ostvareno

je prodajomdrveta u

dubećemstanju

90

sadnica na površini od 35

hektara –naveo jeKalač.

Kontrola

Posljedice nelegalne sječe su

znatno manje u odnosu na

2016. godinu.

- U sklopu redovnih kontrola

lugarskih rejona, Uprava za

šume PJ Nikšić, u saradnji sa

policijom i šumarskom in-

spekcijom vrši kontrolu pro-

meta drvnih sortimenata. Od

januara do novembra na teri-

toriji opštine Nikšić podnese-

na je jedna prekršajna i 12 kri-

vičnih prijava kao i 14 prijava

protiv N.N. lica. To je manje

nego prethodnih godina i po

našoj procjeni posljedica je

smanjenja bespravne sječe –

ocijenio jeKalač.

Po javnimpozivima za proda-

ju drveta u dubećem stanju za

prethodnugodinuuNikšićuje

naraspolaganjubiloneštoviše

od 17.000 metara kubnih drv-

ne mase, ali od te količine nije

realizovana ni polovina na

osnovu sedam potpisanih

ugovora sa tri nikšićke drvo-

prerađivačke firme.

Sječa

Sve sječe šuma izvode se uz

plansku dokumentaciju, dok

jeuNikšićuprodajomdrvetau

dubećem stanju u prethodnoj

godini prihodovano 90.000

eura,odčega70procenatapri-

pada budžetuopštine.

- Od planiranih 17.373 kubna

metra drvne mase, od čega

5.446 četinara i 11.927 lišćara,

na teritoriji opštineNikšićpu-

temprodajedrvetaudubećem

stanju ukupno je realizovano,

drvoprerađivačima 7.799 kub-

nihmetara, jerzaostalekoliči-

nenijebilo interesovanja. Pre-

ma javnim pozivima sklopili

smo sedam ugovora, od čega

četiri sad.o.o. „DitDuga“ oko-

rišćenju šuma na ukupnoj ko-

ličini 3.881 kubna metra na

gazdinskoj jediniciDugaGoli-

ja, zatim dva ugovora sa kom-

panijom „Nk šume“ u količini

od 1.682 kubika u gazdinskoj

jedinici Njegoš i jedan ugovor

sa firmom „Radović plus“ na

2.236kubnihmetaraugazdin-

skoj jedinici Duga Golija – na-

vodi Kalač.

U istomperiodu, dodaje on, za

ogrijev jeposječeno1.302kub-

nametra drveta.

S.DOKNIĆ

Godina počela dječacima

PLJEVLJA

-Dječak rodi-

teljaSlaviceSvrkote i

ŽarkaMilića jeprvabeba

rođenaupljevaljskompo-

rodilištuove godine. Dje-

čak je težak3,5kilograma.

Najljepši novogodišnji

dar zaSvrkotu iMilića

stigao jeu3:15nakonpo-

noći. Slavicaveć ima

kćerku.

Uprva dva dana nove godi-

ne rođene su četiri bebe.

BabicaIndiraLajkonadase

da će to biti nagovještaj bo-

lje godine te da će na gine-

kološko-akušerskom odje-

ljenju Opšte bolnice imati

više posla.

-Kadasampočeladaradim,

1980. godine, bilo je 1.100

porođaja, 2017. godine bilo

ih je 189. To je pokazatelj

koliko je naš standardopao,

koliko jeovogradstarih lju-

di i penzionera. Mladi ljudi

POROĐAJASVEMANJE:

Svrkota i babica IndiraLajko

odlaze,zbogposla,zbogbroj-

nih drugih razloga, zna se

zbog čega –kazala jeLajko.

Pljevaljska lokalna uprava

nastavila je tradicijudadaru-

je prvu bebu. Ove godine po-

klon su dobile sve bebe koje

su rođene odmah nakon No-

ve godine, kao i beba rođena

31. decembra. Prva beba na-

građenajesa200eura,aosta-

le bebe si dobile po 100 eura.

Tokomposjete ginekološko-

akušerskom odjeljenju po-

klone je uručilamenadžerka

opštineEmina Salihović.

A.S.

–Kada sampočelada

radim, 1980. godine,

bilo je 1.100porođaja,

2017. godinebilo ih je

189– kazala jebabica

Indira Lajko

PLJEVLJA:

U prva dva dana 2018. rođene četiri bebe

Incident na Jezerinama

Turisti iz

Albanije

prekršajno

kažnjeni

KOLAŠIN

- Trojica turista iz Albani-

je, braća Eldon, Kevin i Sali Barjak-

tari su novčano kažnjeni u Sudu za

prekršaje, gdje su sinoć privedeni

oko 18 sati nakon incidenta koji su

izazvali na parkingu skijališta na

Jezerinama.

Kako smo nezvanično saznali, oni

su se na parkingu sukobili sa obe-

zbjeđenjemnakon čega su prive-

deni u OB Kolašina. Nakon toga su

privedeni kod sudije za prekršaje

gdje su novčano kažnjeni.

Iz Ski centra Kolašin 1450 su saop-

štili da je juče došlo domanjeg

incidenta na parkingu koji nije

poremetio uspješni skijaški dan na

Jezerinama, gdje je najviše turista

bilo upravo iz Albanije.

Dr.D.