Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

Ubicekoje su

uponedjeljakokoponoći u

centruBeograda ispalile60

metakauDavorinaBaltića

(41), državljaninaCrneGo-

re, došle su izBosne iHerce-

govine–navode ,,Novosti“.

U toku je prikupljanjemateri-

jalnih tragova i dokaza kako bi

se zločin rasvijetlio.

Prema nezvaničnim informa-

cijama ,,Novosti“ najmanje

dvije osobe su učestvovale u

likvidaciji Baltića, koji je, pre-

ma evidenciji bezbjednosnih

službi, povezivan sa ,,kavač-

kimklanom“.

- Da su za egzekuciju angažo-

vani profesionalci svjedoči i

činjenica da su dvojica napa-

dača ispalila u Baltića 60 hita-

ca, gotovo hirurškom preci-

znošću. Hici su ispaljeni u

grudi i glavu. Pritompolicajka

koja je bila sa njim, sjedjela je

nasuvozačkommjestuinijeni

ogrebana - navodi izvor ,,No-

vosti“.

PolicajkaM.N., premapisanju

„Novosti“, je poslije zločina,

kako je utvrđeno, u kontejner

bacila ,,glok“ koji je navodno

pripadao Baltiću. Prema

nezvaničnim saznanjima, sa-

da se sumnja da je pištolj, za-

pravo, nosila ona i da je na taj

način štitilaBaltića.

Operativci beogradske polici-

je u potrazi za ubicama Davo-

rina Baltića pregledali su u

srijedu dio snimaka nadzor-

nih kamera sa zgrada na Vra-

čaru, u blizini mjesta zločina.

Lica ubica se ne vide, osimau-

tomobila ,,tojote“, koji je pro-

nađen zapaljen u Ulici Braće

Srnić, naVoždovcu.

Baltić je ubijen oko 23 sata 1.

januarautrenutkudokje,,gol-

fom 7“ ulazio u garažu zgrade

uUliciinternacionalnihbriga-

da 50, gde je iznajmio stan i

živio sa porodicom. U garaži,

policija je tokom uviđaja pro-

našla još tri automobila, koja

pripadaju njemu - dva ,,audi-

ja“ i ,,škoduoktaviju“.

Kada je krenuo da se parkira,

na prilasku garaži, izmraka su

izašladvojicanapadača i osula

paljbu.

C.H.

Novi detalji u istrazi ubistva crnogorskog državljanina u Beogradu

PODGORICA

S. K. (60 ) i

D. K. (49) teže su povrijeđe-

niuudesukojisejučeujutru

dogodio na putu Petrovac -

Sveti Stefan.

Sa lakšimpovredama prošli

su A.E. (4), A.H. (11), E.D.

(29), A.H. (31)M.Z. (37).

Svi povrijeđeni su nakon

udesa prevezeni u kotorsku

bolnicu gdje im je ukazana

ljekarska pomoć, a dvoje sa

težim povredama je smje-

štenouOpštubolnicu ,,Vaso

Ćuković“ uRisnu.

Prema prvim preliminar-

nimrezultatima,doudesaje

došlo kada su se sudarili au-

tobus i pet putničkihvozila.

Uviđaj je obavio osnovni tu-

žilac iz Kotora Žarko Paj-

kovć uz asistenciju budvan-

ske policije. Istraga će

utvrditi detalje udesa.

C.H.

Saobraćajni udes na putu Petrovac - Sveti Stefan

Dvije osobe teže

povrijeđene, pet lakše

Ubice Baltića nakon

zločina zapalile vozilo

oljskom

đenika

Zbog ubistva

osuđeno 106

U Zavodu za izvršenje

krivičnih sankcija na

izdržavanju kazne

zatvora zbog ubistva je

59 osuđenika, dok je za

teško ubistvo 47. Prema

podacima koji su dostav-

ljeni Pobjedi, 57 osoba je

u zatvoru zbog ubistva u

pokušaju, a za krivično

djelo ubistvo na mah je

njih dvoje.

ka i službenika Zavoda za iz-

vršenje krivičnih sankcija.

- Planiramo je i da se adaptira

prostorzastacionaruKazne-

no-popravnomdomu - saop-

štili su u odgovorima koji su

dostavljeni našemlistu.

Kada je u pitanju ženski za-

tvor, kako su pojasnili iz ove

ustanove, trenutno 12 žena

služikazne,odkojihjepetpo-

vratnica.

- Dvije zatvorenice izdržava-

ju kaznu zatvora zbog krađa,

a jedna je na izdržavanju ka-

zne zatvora zbog krivičnog

djela prevara. Kaznu zbog

ubistva služe dvije žene – sa-

opštili su izZavoda za izvrše-

nje krivičnih sankcija.

M.L.

Sauviđaja

Baltić

PODGORICA

AdvokatĐorđeBulato-

vić, branilac jednogod lideraDemo-

kratskog frontaAndrijeMandićau

predmetuzapokušaj terorizmanadan

parlamentarnih izboranećeplatiti

1.000euranovčanekaznekojumu je 7.

decembraprošle godine izrekla sutki-

njavišeg sudaSuzanaMugoša. Odluku

oukidanjurješenjaonovčanoj kazni

donijelo jekrivičnovijećeApelacionog

sudakojimjepredsjedavao sudijaMu-

šikaDujović.

VijećekojimjepredsjedavaoDujovićnije

prihvatilo obrazloženje sutkinjeMugoše

u kojem je navela da je advokat Bulatović

iznoseći primjedbe na zapisnik o glav-

nom prtresu izvršio „zloupotrebu i op-

struiraopostupak“, komentarišućipostu-

panje suda i način vođenja krivičnog

postupka na uvredljiv način i da je tom

prilikom iznio mnoge neistine narušava-

jući autoritet i dostojanstvo suda.

Protivprvostepenogrješenjažalbujebla-

govremeno izjavio advokat Bulatović

zbog, kako jenaveo „bitnihpovredaodre-

daba krivičnog postupka“ predlažući da

Apelacioni sud uvaži njegovu žalbu i uki-

ne prvostepeno rješenje.

Apelacioni sud je nakon razmatranja rje-

šenja Višeg suda, navoda braniočeve žal-

be i kompletnih spisapredmeta, apri tom

pazeći po službenoj dužnosti, odlučio da

advokat Bulatović na ime kazne neće

uplatiti u budžet 1.000 eura, jer za to ne

postoji zakonski osnov.

Vijeće Apelacionog suda je prije donoše-

njaodlukepregledalo i snimak sa suđenja

tokom kojeg je advokat Bulatović navod-

nopokušaoda naruši autoritet suda.

- Izzapisnikaoglavnompretresuod7. de-

cembra 2017. godine, kao i audio - vizuel-

nog snimka, utvrđuje seda je advokat Bu-

latović iznio primjedbe na sadržinu

zapisnika o glavnom pretresu, koje se u

bitnom odnose na to, da su u zapisniku

pogrešno uneseni odgovori svjedoka sa-

radnika, pri tomemijenjajući njegovu su-

štinu - navodi se u obrazloženju rješenja

Apelacionog suda.

Apelacioni sud jekonstatovao i da se izni-

jete primjedbe odnose na sadržinu zapi-

snika, a ne da se radi o uvredama upuće-

nim sudu, i da je na taj način advokat

narušavaodostojanstvo i autoritet suda.

- Samim tim, njih ne treba shvatiti kao

uvredu sudu, već naprotiv ,,kao namjeru

advokata, da se što potpunije zaštite inte-

resi njegovog branjenika, imajući u vidu

dazapisnikoglavnomprteresu imaveliki

dokazni značaj, zbogčega jeovaj suduva-

žio žalbu advokata i ukinuo prvostepeno

rješenje – navodi se u rješenju Apelacio-

nog suda.

Osim Mandića na optužnici je i njegov

partijski kolega Milan Knežević i njihov

vozač Mihailo Čađenović. Istražitelji su

kao organizatore označili ruske državlja-

ne Eduarda Šišmakova i Vladimira Popo-

va i devet srpskihdržavljana.

B.R.

Ukinuto rješenje o kažnjavanju branioca AndrijeMandića u slučaju za pokušaj terorizma

Advokat Bulatović neće platiti 1.000 eura

Advokat Bulatovićusudnici

PODGORICA

BrankuMiljaniću

(33) izHercegNovog, koji je

uhapšenupolicijskoj akciji ,,Boka

3“ zbognedozvoljenogdržanja

oružja i eksplozivnihmaterija i

švercadroge, produžen jepritvor.

Kako je Pobjedi kazao advokat Sr-

đan Lješković koji zastupaMiljani-

ća, predložio je Tužilaštvu da nje-

gov klijent sporazumno prizna

krivicu.

- Tek ćemo pregovarati o visini ka-

zne,aliprilikomprijedlogaozaklju-

čivanju sporazuma tužilac mora

imati u vidu da je okrivljeni višede-

cenijski korisnik svih vrsta opijata -

kazao jeLješković.

On je istakao da će sporazum o pri-

znanju krivice uz obaveznu mjeru

liječenja, dovoljno uticati na njego-

vog klijenta da više ne čini krivična

djela.

U okviru akcije ,,Boka“ policija je

početkom novembra uhapsila i Ve-

selina Bećirovića (40), Zdravka

Mandića (56) i Gorana Popovića

(33), koji su nakon saslušanja kod

tužiocapuštenidasebranesaslobo-

de.

Više državno tužilaštvo odustalo je

od krivičnog gonjenja Popovića i

odbacilo prijavuMUP-a, jer ne po-

stoji sumnja da je počinio krivično

djelo neovlašćena prozvodnja i

stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je kazao advokat Lješković,

utvrđeno je da jemala količina dro-

ge koja je pronađena kod njega bila

za ličnuupotrebu.

U okviru akcije ,,Boka3“ u novem-

bru je pretreseno 27 lokacija na po-

dručju Herceg Novog, Kotora,

Tivta, Nikšića i Danilovgrada i za-

plijenjenisuskupocjenavozila,dro-

ga, oružje, municija, novac i doku-

menta.

Policija je tada saopštila da su pre-

tresenistanoviiprostorijekojekori-

sti više članova organizovanih kri-

minalnih grupa i bezbjednosno

interesantnihosoba.

- Oduzeto je osam pištolja, sedam

okvira za pištolj, puška, dva startna

pištolja, više od 100 komada pištolj-

ske i puščanemunicije različitihka-

libara, dva metalna boksa i gumena

palica. Osim oružja i municije, za-

plijenjeno je 11 vozila, među kojima

su i automobili visoke klase marke

„BMW“, „folksvagen“ i „audi“, tri

motocikla, 46 mobilnih telefona i

veći broj SIMkartica različitihmo-

bilnih operatera, više tablet i laptop

računara i različitih oblika memo-

rijskihkartica za skladištenje poda-

taka - kazali su tada iz policije.

U akciji je zaplijenjeno i 200 grama

marihuane, osam grama sintetičke

droge ekstazi, vaga, 2.050 eura za

koje se sumnja da su stečene krivič-

nimdjelima,84novčaniceuapoeni-

maodpo500eurabezserijskihbro-

jeva, sedam ručnih radio stanica,

notessaiznosimanovčanihdugova-

nja, više ugovora o kupoprodaji ne-

pokretnosti i dokumentacija o nov-

čanim transakcijama u iznosu od

više stotina hiljada eura.

M.L.

Osumnjičeni za držanje oružja ostaje u pritvoru

Miljanić hoće da

prizna krivicu

PRIMORSKENOVINE

ILUSTRACIJA