Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 64 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Hronika

javnosti i sigurno je da prostor

velike sudnice ne bi bio dovo-

ljan za sve zainteresovane koji

žele da prate to suđenje. Zbog

toga jeodlukao javnompreno-

su bila logična posljedica oba-

veze da se svakom zaintereso-

vanomomogući da baremkroz

oko kamere prati suđenje. Su-

štinasudskevlasti upravopoči-

va na javnosti i vrijeme tajnih

sudova je prošlo. Znamo da su

suđenjabaremuoblikukojida-

nas postoji počela na rimskim

trgovima pred publikom i po-

slije 2000 godina svakako ne-

ćemo ići unazad. Uostalom i

suđenja pred Evropskim su-

domza ljudska prava i do skora

pred Haškim tribunalom se

javno prenose. Tomože da uti-

če negativno na sam tok suđe-

nja jer neki učesnici postupka

moguda više razmišljajukakav

će efekat ostaviti na javnost ne-

go na konkretne procesne rad-

nje, ali to jemala cijenauodno-

su na obavezu da naš rad bude

javan uvijek kada to zakon do-

zvoljava. Zbog toga mislim da

odluka o javnom prenosu ima

opravdanje i zalagaću se da se

takva praksa nastavi i dalje.

POBJEDA:

Kakokomentari-

šeteprijetnjeokrivljenihu

predmetuza teroristički na-

padupućeneVama zbogna-

vodnonamjernonačinjenih

grešakaprilikomdodjele sta-

tusa svjedoka saradnika

AleksandruSaši Sinđeliću?

SAVIĆ:

Moram priznati da ni-

jesam upoznat sa bilo kakvim

prijetnjama okrivljenih prema

meni lično. Izbjegavamda pra-

timmedijske izvještaje o izja-

vama okrivljenih lica koje su

date van sudnice jer ne želim

da odluke koje donosim budu

baremipodpodsvjesnimutica-

jemonoga što bih čuo ili proči-

taoumedijima.Pretpostavljam

da se radi o prostom nezado-

voljstvu nekim odlukama, a

svakakodaseuradunerukovo-

dimo željom da neko bude za-

dovoljan, nego da postupamo

pozakonu. Danas je informisa-

nost građana dovoljna da i laici

znaju da praktično iza svake

sudske odluke stoje sudije iz

više instanci, više sudova, a sve

više i samog Ustavnog suda. U

toj višestepenosti svakakomo-

že doći do grešaka, ali one su

svedene na minimum. Konač-

no, tu je i sud u Strazburu da i

taj minimum prepozna. Zato

mogu da sugerišem svakom

onom ko je nezadovoljan sud-

skom

odlukom da koristi pravna

sredstva za njeno ispitivanje

jer svaka greška može da se

ispravi.Tvrdnjadasamnapra-

vio neku grešku namjerno je

besmislena i neću ni da je ko-

mentarišem.

POBJEDA:

Sobziromda se

obavljanjemsudijske funkci-

je žrtvujeprivatnost, a ima

slučajeva gdje su sudije ime-

tenapada, šta zauzvrat dobi-

jajuoddržave zaobavljanje

ove zahtjevneprofesije?

SAVIĆ:

Tačno je da sudijska

funkcija lišava sudije prava na

privatnost. Sudijamoradavodi

računa o svom ponašanju ne

samo u sudnici već i na svakom

drugommjestu. Skoro ste bili

informisani o pokretanju po-

stupka protiv sudije zbog po-

našanja koje nema veze sa nje-

govom funkcijom. Osim toga,

napadi su sve češći, a znamodo

čegamogudovesti. Tragedijuu

sudu u Baru pravosuđe nikada

nećezaboraviti.Našasigurnost

ne bi trebala biti naša briga već

briga države. Nadam se da

oni koji su za to zaduže-

ni vode računa da se

tragedija u bar-

skom sudu više

nikada ne po-

novi. Moramo

biti svjesni da

su sudije dio

države, bez

kojeg ona ne

može funk-

cionisati i

štiteći i našu

bezbjednost i

naš ugled i do-

stojanstvo, dr-

žava štiti sebe. To

je zaista minimum

naših zahtjeva i nešto

oko čega nema kompro-

misa. Što se tiče ličnih pri-

manja, kada se uporede sa pro-

sječnom zaradom svakako

nemamo osnova za nezado-

voljstvo. Međutim, ni u jednoj

državi na svijetu seplate sudija

neoslanjajuna prosječnuzara-

du. Radne obaveze sudije su

dalekozahtjevnijeuodnosuna

prosječna radna angažovanja,

iza sudija stoje decenije školo-

vanjakojesenikadnećezavrši-

ti i obaveze nošenja tereta pro-

fesije u svako vrijeme i na

svakom mjestu, što mora biti

priznato kroz visinu zarade.

POBJEDA:

Da li steprotiv

nekog sudije ili službenika

sudapokrenuli disciplinski

postupak i ako jestemožete li

saopštiti protivkoga i zakoji

prekršaj?

SAVIĆ

:Odkadasamnapozici-

jipredsjednikaVišegsudanije-

sam pokrenuo nijedan disci-

plinski postupak ni protiv

sudija ni protiv službenika iz

samo jednog razloga, a to je što

nije bilo osnova. Poznato mi je

da izviše izvora stižuocjeneda

je toposljedicamog protekcio-

nističkog odnosa i da takva si-

tuacija dovodi u sumnju efika-

snost disciplinskih procedura

predviđenih Zakonom o sud-

skom savjetu i sudijama. Kao

odgovor na to ukazujem da je

jedan od razloga za pokretanje

disciplinskog postupka protiv

predsjednika suda upravo pro-

puštanje da pokrene takav po-

stupak kada ima osnova. Stoga

pozivam svakog ko suprotno

misli da ukaže na situaciju u

kojoj sam napravio takav pre-

kršaj.

POBJEDA:

Kakvi suVaši pla-

novi nakon istekaovogman-

data?Hoćete li seponovo

kandidovati za funkciju

predsjednikaVišeg suda?

SAVIĆ:

Moj petogodišnjiman-

dat ističe početkom2019. godi-

ne. To je isuviše dug period za

bilo kakve planove i trenutno

jedina preokupacija mi je rad

nasadašnjojpozicijiiličnousa-

vršavanje. Bojim se da me te

obaveze isuviše opterećuju da

bih imao vremena da razmi-

šljamo budućnosti.

BOJANAROBOVIĆ

Od 40 sudija samo 14 riješilo stambeno pitanje

POBJEDA:

Koliko sudija uVišemsudu ima neriješeno stambeno pitanje? Da li je u redu da

sudija koji u jednompredmetu izrekne kazne od ukupno 80godina robije ima neriješeno

stambeno pitanje?

SAVIĆ:

To je neprijatno pitanje pogotovo za mene jer u Višem sudu od 40 sudija samo

14 ima riješeno stambeno pitanje. Sudija koji je podstanar i koji sudi razmišljajući o

tome kada stanodavac planira da mu da otkaz je nešto što bi trebalo da zabrine.

S druge strane, sudijska profesija zahtijeva velika odricanja i posvećenost koja

se ne može mjeriti materijalnimprihodima. Trenutno je u toku pripremanje

dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na Starom aerodromu

i očekujemo da tokommarta ta procedura bude završena i krene se u

postupak odabira izvođača radova. Ovimprojektom riješiće se značajan

dio stambenih problema sudija, nažalost ovaj put samo onih vezanih za

područje Podgorice gdje se i nalazi najveći broj sudija. Nadam se da će na

spisku sudija koji će na taj način

ubrzo riješiti stambeni pro-

blembiti i sudija kojeg ste

pomenuli u pitanju.

Danas je

informisanost građana

dovoljna da i laici znaju

da praktično iza svake sudske

odluke stoje sudije iz više instanci,

više sudova, a sve više i samog

Ustavnog suda. U toj višestepenosti

svakakomože doći do grešaka, ali

one su svedene naminimum.

Konačno, tu je i sud u Strazburu

da i taj minimum

prepozna

titi

brine o

ti sudija

PODGORICA

–Optuženi u

predmetu terorizamupo-

kušaju, upostupkukoji se

vodi predVišimsudomu

Podgorici, koriste različite

metode za sopstvenuodbra-

nu, ali adresa za tonijevr-

hovni državni tužilac - poru-

čio jeVDTIvicaStankoviću

intervjuuagencijiMina.

- Adresa za to je sudnica Višeg

suda u Podgorici. To je mjesto

gdjećesecijenitisviprikuplje-

ni dokazi i u krajnjemdonijeti

odluka - kazao je Stanković.

On je istakao da je nedopusti-

vo da komentariše postupak

kojijeutoku,istokaoniocjene

Demokratskog fronta da je u

ovom predmetu bilo zloupo-

treba od glavnog specijalnog

tužiocaMilivojaKatnića.

Zakon

- Tvrdnje o navodnimzloupo-

trebama ne bih komentarisao

jer optuženi sami biraju način

na koji će se braniti - rekao je

Stanković.

Govoreći o najavi DF-a da će

podnijetii inicijativuzanjego-

vo razrješenje, Stanković je

rekao da je Zakonom o držav-

nomtužilaštvu jasnodefinisa-

no da to može inicirati jedino

Tužilački savjet.

On je, na pitanje koji je bio

glavni razlog za donošenje

obavezujućih uputstava kada

suskidaniimunitetiposlanici-

maMilanuKneževiću,Andriji

Mandiću i Nebojši Medojevi-

ću, i da li misli da je to bio do-

bar potez, odgovorio da kao

neko ko u obavljanju sudske i

tužilačke funkcije ima isku-

stvo od skoro četiri decenije,

ne bi dozvolio sebi da „danas

donese odluku iza koje ne bi

stajao i sjutra“.

- U uputstvima je navedeno

da, imajući u vidu da se mjera

pritvora određuje samo u izu-

zetnim slučajevima i da mora

biti uvijek opravdana kada je

to neophodno radi nesmeta-

nog vođenja postupka, kao i

pretpostavku nevinosti i pret-

postavku u korist slobode, u

konkretnim slučajevima ne

treba predlagati određivanje

pritvora protiv poslanika -

podsjetio je Stanković.

Upitan kako komentariše

ocjene da se davanjem obave-

zujućih uputstava vidi „domi-

nacija politike nad pravom“ i

da je povrijeđen princip jed-

nakosti građana pred zako-

nom, Stanković je poručio da

on nije neozbiljan čovjek, niti

pravnik„odjučekojibi odluči-

vaonaosnovubiločijihželjaili

očekivanja“.

- Svima koji smatraju da je tre-

balodapostupimovakoiliona-

koporučujemdarazlogzasva-

ku odluku vrhovnog državnog

tužioca treba tražiti isključivo

među koricama Ustava i zako-

na - kazao je Stanković.

On je istakao i kakomu se čini

da svako sebi daje za pravo da

vrhovnom državnom tužiocu

daje preporuke o postupanji-

ma.

- Moram da napomenem da

time ne želim nikoga da oma-

lovažim, već naprotiv, ohra-

brim da se sa podjednakim

elanom i žaromposvete obav-

ljanju sopstvenog posla - po-

ručio je Stanković.

Na pitanje da li je bilo politič-

kihpritisakananjega, Stanko-

vić je odgovorio da sve može

da se definiše kao određena

vrsta pritiska, ako stemu pod-

ložni.

Ouslovimazarad

Govoreći o uslovima u kojima

rade tužioci Stanković je ista-

kao da zgrada, koja se nalazi u

samom centru grada, nije

uslovna, niti adekvatno obez-

bijeđena i podsjetio da se u

njoj nalaze ključna tužilaštva

– Vrhovno, Specijalno, Više

državno tužilaštvo u Podgori-

ci, ado skoro i SekretarijatTu-

žilačkog savjeta.

- Nadamse da će dovoljno ilu-

strativna slikabiti činjenicada

tužioci ovih tužilaštava dijele

kancelarije i prinuđeni su da

upravo unjima najčešće obav-

ljaju saslušanja. Zamislite sa-

mo kako bi izgledalo da oba

tužioca istovremeno sasluša-

vaju učinioce krivičnih djela -

naveo je Stanković.

On je kazao da je već ukazivao

i na određene neprijatne situ-

acije, kadaseuistomprostoru,

hodniku, nerijetko ne mogu

izbjeći susreti predstavnika

zvaničnedelegacije i osumnji-

čenih koji se dovode na saslu-

šanje.

-Nezamislivo je da se tako ne-

štodesiutužilaštvimazemalja

regiona, da ne pominjem šire

- kazao je Stanković.

On je rekao da svojim kolega-

ma, gotovo svakodnevno, isti-

če činjenicu da su sami birali

poziv kojim će se baviti i da to

znači da moraju stajati iza

svog izbora i nositi se sa svim

izazovima koje funkcija dr-

žavnog tužioca podrazumije-

va.

- Biti državni tužilac istovre-

meno je i privilegija i velika

odgovornost. Oni koji nijesu

spremni da upravo na taj na-

čin shvataju funkciju držav-

nog tužioca ne treba ni da

razmišljaju da li će ona biti

njihov izbor - kazao je Stan-

ković.

Na pitanje kako je zadovoljan

saradnjom sa državnim orga-

nima, policijom i sudstvom,

Stanković je rekao da tu nema

prostora za priču o zadovolj-

stvu,odnosnonezadovoljstvu,

već isključivo poštovanju za-

konskihpropisa.

- Jasno je propisano koje su

nadležnosti tužilaštva, polici-

je, akojesudova i pridržavanje

zakonskih propisa ne dozvo-

ljava bilo kakva slobodna tu-

mačenja i ocjene.Upravozbog

toga ja to neću ni učiniti - za-

ključio je Stanković.

C.H.

PODGORICA

- U vozu koji saobraća na

relaciji Bar – Beograd pronađeno je oko

1,1 kilogrammarihuane i uhapšen je A.

K. (21) iz Podgorice zbog sumnje da je

počinio krivično djelo neovlašćena pro-

izvodnja, držanje i stavljanje u promet

opojnih droga.

- Na izlasku iz Crne Gore 31. decembra

kontrolisani su putnici i prtljag u vozu.

U vagonu ispod umivaonika prona-

đena je kesa u kojoj su se nalazila dva

veća pvc pakovanja sa marihuanom

težine 1171,2 grama. Daljimpregledom

kod A. K. su pronađene rizle koje se

koriste za pravljenje džointa – navodi

se u saopštenju policije. Istraga ukazuje

da je A. K. namjeravao da drogu prokri-

jumčari i da je proda u Beograd.

C.H.

PODGORICA

–NaredbomVišegdržavnog tuži-

laštvaobustavljena je istragaprotivZoranaMu-

hadinovića iMarkaVujačića jernemadokazada

supočinili krivičnodjelopomoćoptuženima za

ubistvoPetrovčaninaNemanjeMedina.

Kako se navodi u saopštenju Višeg suda, nema do-

kaza da suMuhadinović i Vujačić izvršili ovo, niti

bilo koje drugo krivičnodjelo.

Muhadinović i Vujačić su se teretili da su od 8. jula

do 4. avgusta 2016. godine pomogli VladimiruUla-

mi i Darku Mijoviću nakon počinjenog krivičnog

djela otmice na štetuNemanjeMedina...

Međutim, optužbe protiv Ulame i Mijovića pre-

kvalifikovane su i oni se sada terete da su na pod-

mukao način ubiliMedina 8. jula 2016. na teritoriji

Bara i Podgorice.

C.H.

Vrhovni državni tužilac ne želi da

komentariše odbranu okrivljenih

za pokušaj terorizma

Stanković:

Sudnica je

mjesto gdje se

cijene dokazi

Muhadinović i

Vujačić nijesu počinili

krivično djelo

Više tužilaštvo okončalo istragu

protiv Cetinjana

Uhapšenmladić iz Podgorice

U vozu krio

marihuanu