Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 64 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

– Sigurnost su-

dija ne bi trebalo da bude naša

briga već briga države. Nadam

se da oni koji su za to zaduženi

vode računa da se tragedija u

barskom sudu više nikada ne

ponovi. Sudije su dio države,

bez kojeg ona nemože funkci-

onisati i štiteći našu bezbjed-

nost, ugled i dostojanstvo, dr-

žava štiti sebe – poručio je u

intervjuuzaPobjedupredsjed-

nik Višeg suda u Podgorici Bo-

ris Savić.

On je naglasio da je zadovoljan

postignutim rezultatima i da je

prethodna godina bila rekor-

dna po broju primljenih pred-

meta.

POBJEDA:

Da li steposlije tri

godine, koliko senalazitena

čeluVišeg sudauPodgorici,

zadovoljni postignutimuod-

nosuna stanjekoje ste zate-

kli?

SAVIĆ:

Mislimdazadovoljstvo

situacijom,kakvagoddaje,loše

utiče na motivaciju i trudim se

da uvijek nađem razloga i po-

trebuzapoboljšanjem.Stanjeu

Višem sudu, gledajući kroz je-

zik brojki, mada rezultati za

2017. još nijesu obrađeni, govo-

ri da je ovo rekordna godina po

broju primljenih predmeta.

Ukupno 12.300 kojih je za oko

odsto više nego u odnosu na

prošlu godinu, a u najobimni-

jem drugostepenom građan-

skom referatu čak za 14 odsto.

Sa istim brojem sudija ovako

veliko povećanje priliva znači

da smo se susreli sa ogromnim

izazovima i da smomorali ulo-

žitivelikiraddabiimodgovori-

li. Kada podaci budu obrađeni,

očekujemdazaostatakbudena

nivou iz ranijih godina, što je

imajući u vidu povećanje prili-

va rezultat koji se mora pošto-

vati. Upoređujući to sa stanjem

kada samdošao uViši sud, mo-

ram da naglasim da sam došao

u instituciju koja je i prije mog

dolaska funkcionisala na način

koji je neophodan imajući u vi-

du značaj i mi smo samo nasta-

vili istimputem.

POBJEDA:

Kakokomentari-

šete to što su sudijeVišeg su-

da čestonameti kritika? Jesu

li čelni ljudi upravosuđuduž-

ni javnosti dapojasneodluke

kojedonoseupredmetima

koji najviše zavređujupa-

žnju?

SAVIĆ:

Svaki sudija u Crnoj

Gori je nameti kritike i to sraz-

mjerno značaju predmeta koji

imauradu. Imajući uvidunad-

ležnost ovog suda, pogotovo

Specijalnog odjeljenja, prirod-

no je da sudije ovog suda budu

podposebnompažnjomjavno-

sti i pod kritikama. Kritike su

nešto što je prihvatljivo i može

ukazati na slabosti u radu, jer

sudstvo nije zatvoreni sistem

koji se ne smije prozivati. Naše

odluke direktno utiču na prava

stranaka na ličnu slobodu, nji-

hovu imovinu i mnogo toga

drugog imoramoprihvatiti nji-

hovo pravo kao i pravo javnosti

da kroz javnu kritiku vrše kon-

trolnu ulogu u našem radu.

Problemjeu tome što tekritike

najčešće nemaju nikakve

objektivnosti, dolaze od stra-

naka nezadovoljnih sudskim

odlukama, koje dobijaju veliki

prostor umedijima i time krei-

raju neistinitu sliku o stručno-

sti i profesionalnosti sudija.

Osumnjičeni za krivična djela

imaju tendenciju da sukob koji

imaju sa zakonom proglase

personalnim sukobom sa sudi-

jom ili tužiocem i opravdanje

za svoje postupke traže u tvrd-

nji da je sudija potkupljen, ne-

stručan ili da nešto lično ima

protiv njih. S druge strane, su-

dije imaju nešto što se umeđu-

narodnoj praksi naziva „duž-

nost diskrecije“ a znači

obavezu uzdržavanja od odgo-

vora,štoihsprečavadasejavno

brane od kritika koje veoma

često prelaze u otvorene uvre-

de.Iporedtogainemogućnosti

sudija da se lično brane, imam

rezervu prema tome da čelnici

pravosudnih institucija daju

pojašnjenja sudskih odluka.

Predsjednici sudova su ruko-

vodioci u poslovima sudskog

menadžmenta, dok su u sude-

ćem djelu nadležnosti jednaki

sa drugim sudijama i ne vidim

kako bi mogli da komentarišu

ili objašnjavajunjihove odluke.

Znam da je percepcija dijela

javnosti da predsjednici sudo-

va mogu da utiču na sudije ili

preispituju njihove odluke, ali

to nije tačno i bilo bi narušava-

nje principa nezavisnosti sudi-

je.

NiuVišemsuduniubilokojem

drugom sudu se to ne radi. Ko-

munikacija sa javnošću vodi se

preko PR službi i pojednostav-

ljene informacije o pojedinim

predmetima dostavljaju se jav-

nosti i objavljuju na našim saj-

tovima. Ubudućemperiodu ići

će se na pojačavanje PR službi i

umjesto posebno obučenih

službenika, kao sada, taj posao

bi trebalo da rade posebno

određene sudije u svakom su-

du.

POBJEDA:

Smatrate li da tu-

žiocima i sudijama trebadati

višeprostora imogućnosti da

doprudo javnosti, kao što je

to slučaj sa advokatima, koji

poslije svakepresude ili odr-

žanog ročištadaju izjave?

SAVIĆ:

Jedno od pravila sud-

skog postupka, koje postoji od

kadapostojesudskipostupci,je

da sudija sve što ima da kaže u

predmetu treba da kaže kroz

presudu. Sve drugo je nepo-

trebno, a posebno je nepotreb-

no ulaziti u javne polemike

ispred zgrade suda ili bilo gdje

drugookonkretnimodlukama.

Advokati dolaze iz privatne

profesijeiprotivtogasamdaim

se na bilo koji način ograničava

pravo na komentarisanje odlu-

kapaijavno,paiondakadajeto

u funkciji samoreklamerstva ili

pritiska na sudove. Advokati

govoreu ime svojihklijenata i u

njihovom interesu. S druge

strane,javnostodsudijeočeku-

je samo zakonit, potpun i jasan

stav i to je ono što se izražava u

sudskoj odluci.

POBJEDA:

Da li bi odlukada

se snima suđenjeoptuženima

zapokušaj terorističkogna-

padaprošle godine trebaloda

postanedioprakse za svebit-

neprocese jer sena taj način

neostavljaprostor zamani-

pulaciju?

SAVIĆ:

Predmet o kome govo-

rite izazvao je izuzetnu pažnju

INTERVJU:

Boris Savić,

predsjednik Višeg suda u Podgorici

Optužbe okrivljenih, ko-

jima se sudi zapokušaj

terorizmanadanparla-

mentarnih izbora 16. ok-

tobra 2016. godine, da je

„nakonnamjernihgre-

šaka“ Saši Aleksandru

Sinđelićuu tomprocesu

dao status svjedoka sa-

radnikapredsjednikVi-

šeg sudaocijenio je kao

besmislene

BEOGRAD

–Ubice su ispalile

60hitacauKotoraninaDavo-

rinaBaltića (41) dok jebiou

„golfu7“ sapolicajkomM. N.

–pišuVečernjenovosti.

Policajka nije povrijeđena i

protivnjećebiti podnijetakri-

vična prijava i pokrenut disci-

plinskipostupakjerjepokuša-

la da sakrijeBaltićev pištolj.

-Dokje„golfom7“ulaziouga-

ražu, dvojica napadača su na

njega, iz automatske puške i

pištolja, ispalila oko 60 meta-

ka, a namestu suvozača bila je

kuma njegove supruge, poli-

cajkaM. N. koja jeuvremena-

pada bila na dužnosti, a koja je

Baltićev pištolj posle likvida-

cijebacilaukontejner - sazna-

juNovosti.

Baltić je oko 23 sata 1. januara

dovezaoM.N. dozgradeuUli-

ci internacionalnih brigada

50, gdje ježiviokaopodstanar,

kako bi čestitala Novu godinu

njegovoj porodici.

Kada je krenuo da se parkira,

na prilasku garaži, izmraka su

izašladvojicanapadača i osula

paljbu. Baltić, za kojim je poli-

cija tragala zbogubistvaGora-

na Radomana, odmah je pre-

minuo.

Radoman, koji je prema sa-

znanjima policije pripadao

,,škaljarskom klanu“, likvidi-

ran je u februaru 2015. godine

u Beogradu. Dva mjeseca ka-

snije - 17. aprila uBudvi je ubi-

jenSašaMarković.

Crnogorski istražitelji vjero-

vali su da iza likvidacije Saše

Markovića stoji upravo Davo-

rinBaltić,alinikadanijesupri-

kupljeni dokazi za to.

Nakon ubistvaMarkovića, cr-

nogorskiistražiteljisudošlido

informacija da je Baltić blizak

sa JužnoafrikancemGregori-

jem Ferarisom, koji je osum-

njičen za planiranje ubistva

biznismena Gorana Đuričko-

vića.

Osim Ferarisa, uhapšen je

i AleksandarMarković izPod-

gorice i oni su pravosnažno

osuđeni na ukupno jedanaest

godina zatvora. Marković je

dobio šest godina, a Feraris

pet.

Ubrzo nakon zločina, policija

jepronašlazapaljenu„tojotu“,

bezregistarskihoznaka, uUli-

ci braće Srnić, kodbroja 53.

Na zadnjem sjedištu bila je i

automatskapuška, anamjestu

suvozača pištolj.

-Onoštoovoj priči dajedodat-

nu intrigu je uloga policajke

M. N. koja je posle ispitivanja,

kakosaznajemo, puštenakući,

iako je učestvovala u uklanja-

njumaterijalnihdokaza–pišu

Novosti.

Baltić je, prema kazivanju jed-

nog stanovnika iz Internacio-

nalnih brigada, u novoizgra-

đenoj zgradi na Vračaru, koja

je pokrivena sa desetak kame-

ra, živio sa porodicom.

C.H.

Krivična prijava protiv policajke koja je sakrila pištolj ubijenog Kotoranina

PODGORICA

–Tročlana eki-

pa izNikšićapravosnažno je

osuđenanaukupno 16godina

i 10mjeseci zatvora zbog

otmicemoreplovcaPredraga

Markovićaodkojeg supoku-

šali da iznude 100.000eura.

Prvostepenu presudu u julu

izrekao je sudija Vladimir No-

vović.

Optuženi Đorđije Pavićević

osuđen je na pet godina i sedam

mjeseci zatvora, a izrečena mu

je i mjera obaveznog liječenja i

čuvanja u zdravstvenoj ustano-

vi Dobrota u Kotoru. Optuženi

Marko Perović dobio je pet go-

dina i deset mjeseci, dok je Vla-

danuMijuškoviću izrečena ka-

zna zatvora od četiri godine i

sedammjeseci.

Prema navodima presude, op-

tužnicajedokazanasnimljenim

razgovorima koji su pribavljeni

primjenommjeratajnognadzo-

ra, iskazomKotoraninaPredra-

gaMarkovića, ali i brojnim vje-

štačenjima.

U obrazloženju prvostepene

presudesudijaNovovićjekazao

da jeodbranaokrivljenihsraču-

nata na izbjegavanje krivice.

Premanavodimaoptužnice,Pa-

vićević, Perović i Mijušković su

15.septembra2015.godineuna-

seljuDobrota predstavljajući se

kaopolicajci oteliMarkovića.

Odveli sugaukućukoja senala-

zi van Kotora, gdje su ga vezali

selotejp trakomza stolicu.

Poslije nekoliko sati mučenja i

zlostavljanja zahtijevali su od

njegada impreda 100.000eura,

dabigapotompustiliizaprijeti-

li mu da slučaj nikomne prijav-

ljuje.

Prethodno sumu oduzeli auto-

mobil vrijedan oko 30.000 kao

garancijudanećebitiprijavljeni

i daće imovaj naknadno isplati-

ti traženi novac.

Okrivljeni su i narednih dana

zvali Markovića, prijetili mu i

ucjenjivali ga.Međutim, kako je

vrijemeodmicalo, smanjivali su

novčani zahtjev, da bi na kraju

tražili da im Marković preda

20.000 eura kako bi mu vratili

automobil.

B.R.

U Baltića

ispaljeno

60 hitaca

Samjestapucnjave

DavorinBaltić

Apelacioni sud odbio žalbu odbrane i potvrdio presudu sudije Vladimira Novovića

Nikšićanima 16 godina i deset

mjeseci za otmicumoreplovca

Apelacioni sud odlučio u slučaju optuženog koji se tereti za pokušaj terorizma

PODGORICA

–Dragan

Maksić, koji se tereti zapo-

kušaj terorizma, ostajeu

pritvoru jer jevijećeApela-

cionog sudaodbilokaoneo-

snovanužalbunjegoveod-

brane.

U obrazloženju Apelacionog

suda navodi se da je prvobitna

odluka donijeta bez povreda

odredaba krivičnog postupka

te i da jevijećeVišeg sudadalo

jasne i uvjerljive razloge zbog

kojih je optuženomMaksiću

produženpritvor.

Maksiću je osnovanoprvoste-

peni sud produžio pritvor, jer

za krivično djelo koje mu se

stavlja na teretmože izreći re-

lativno visokukaznu zatvora.

U rješenju Apelacionog suda

ističe se i da je Maksić strani

državljanin i da nema boravi-

šte uCrnoj Gori.

Drugostepeni sud je ukazao i

dagarancijaMitropolijecrno-

gorsko-primorskezaokrivlje-

nog Maksića nije za sud oba-

vezujuća.

OsimMaksića, naoptužnici je

još trinaest osoba. Tužilaštvo

je kao organizatore označilo

ruskedržavljaneEduardaŠiš-

makova i Vladimira Popova,

agente ruske obavještajne

službe GRU. Na optužnici su i

lideri DF-a Milan Knežević,

AndrijaMandić, njihov vozač

Mihailo Čađenović i osam

srpskihdržavljana.

B.R.

Maksić ostaje u pritvoru

zbog opasnosti od bjekstva

Maksićusudnici

Država

sebe ka

sigurno

ZALAGAĆESEZASNIMANJESVIH

BITNIJIHPROCESA:

Boris Savić