Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Četvrtak, 4. januar 2018.

PODGORCA

-Uprivatne

zdravstveneustanove za

desetmjeseci prošle godi-

neupućeno jeoko 10.000

manjepacijenatauodnosu

na isti period2016, avrijed-

nost pruženihusluga sma-

njena je za skoromilioneu-

ra, saopštio jedirektor

Fonda za zdravstvenoosi-

guranje (FZO) SeadČirgić.

To je, kako je kazao, rezultat

bolje organizacije i korišće-

nja kapaciteta u javnom

zdravstvenom sistemu, prije

svega u Kliničkom centru

CrneGore.

On jekazaoda jeFondprošle

godine, iako ograničen sred-

stvimaza finansiranjezdrav-

stvene zaštite i zdravstvenog

osiguranja, mnogo uradio na

unapređenju sistema, kako

bi osiguranici ostvarivali

prava u što većem obimu na

efikasannačin i prava iz oba-

veznog zdravstvenog osigu-

ranja učinili dostupnijim.

Čirgić je kazao da je donijeto

višepodzakonskihakata, ko-

jima suunaprijeđena i proši-

renapravaosiguranika i da je

pri njihovompisanju sarađi-

vao sa nevladinim organiza-

cijama koje prate problema-

tikuosoba sa invaliditetom.

Prema njegovim riječima,

snabdjevenost ljekovima i

medicinskim sredstvima

prošle godine bila je dobra.

- Povremene nestašice bile

su rezultat dugih tenderskih

procedura ili objektivnih

problema kod proizvođača,

ali generalno to nije narušilo

snabdjevenost - ocijenio je

Čirgić.

On jekazaoda jeFondrazvio

informatičku podršku za

projekatMinistarstva zdrav-

lja centralnog zakazivanja

specijalističkih pregleda u

KCCG i opštim bolnicama i

kroz nadogradnju sistema u

domovima zdravlja, radi

unapređenja dostupnosti i

povećanjakvalitetapružanja

zdravstvene zaštite.

Prema riječima Čirgića, oče-

kivanje od ovog projekta je

veći komfor za pacijenta i

smanjenje putnih troškova

osiguranikauvezi saostvari-

vanjem zdravstvene zaštite

vanmjesta prebivališta.

- Da bi projekat uspio, mora-

mo svi dati doprinos, kako

čelne institucije u sistemu,

zdravstvene ustanove, tako i

ljekari i osiguranici - istakao

jeČirgić.

Govoreći o problemima kod

funkcionisanja elektronskog

zakazivanja specijalističkih

pregleda, Čirgić je rekao da

su oni najčešće u oblastima

medicine gdje nema obezbi-

jeđen kadar, odnosno gdje

nedostaje ljekara specijali-

sta, pa ne mogu svi pregledi

biti zakazani u roku od 30

dana.

- Problemi se rješavaju i rje-

šavaće se u hodu - kazao je

Čirgić i pozvao osiguranike

da iskoriste zakazani termin

za pregled ili da otkažu uko-

liko se neće odazvati.

On je ocijenio da je uspješno

i u potpunosti realizovan

projekat umrežavanja pri-

vatnih apoteka u mrežu

zdravstvenihustanova.

- Uključivanjem privatnih

apoteka poboljšana je snab-

djevenost ljekovima i sma-

njuje se rizik od nestašice

ljekova ukoliko Montefarm

ne bi mogao obezbjediti lje-

kove zbog duge zakonske

procedure njihove nabavke -

objasnio je on.

Od potpisivanja ugovora

preko privatnih apoteka rea-

lizovano je oko 420 hiljada

recepata, odnosno oko 565

hiljada pojedinačnih kutija

ljekova u vrijednosti od oko

1,6miliona eura.

R.D.

PODGORICA

–Privredno

društvo ,,Tabako s pres“dis-

kriminisalo je trudnicukoja

jebila zaposlenau jednoj

trafici pet godina, jer joj nije

produžilougovor o raduna-

kon što jeotvorilabolovanje,

zaključio jeumišljenjuza-

mjenikombudsmanaSiniša

Bjeković.

Ova Podgoričanka požalila se

ombudsmanuiobjasniladajoj

nakonštojeotvorilabolovanje

29. juna, nijeproduženugovor

o radu na određeno vrijeme

koji je isticao sljedećeg dana,

30. juna.Bjeković jeutvrdioda

je podnositeljka pritužbe s

pravomočekivala da će joj biti

produžen ugovor o radu na

poslovima koje je očigledno

uspješnoobavljala, jer jedota-

dauzastopnozaključivalaviše

ugovora.

Mišljenje

- Sve do utvrđivanja prava na

porodiljskoodsustvopodnosi-

teljka je bila „podobna“ za za-

ključivanje više ugovora o ra-

du na određeno vrijeme.

Proizilazi da je osnovni razlog

za postupanje poslodavca u

ovom slučaju da ne produži

ugovor na određeno vrijeme -

upravo njena trudnoća, odno-

sno odlazak na porodiljsko

odsustvo– istakao jeBjeković.

Ne postoji, smatra on, oprav-

danje posebnih okolnosti rad-

nogmjesta ilineki drugi razlo-

zi koji bi opravdali nejednako

postupanje prema podnosi-

teljki zasnovano na materin-

stvu. Utvrđeno je zato, kako

ističe Bjeković, da je prema

njoj postupanonadiskrimina-

torannačin.

- Privredno društvo „Tabako s

pres“ treba da preduzme sve

potrebne mjere u cilju otkla-

njanja posljedica diskrimina-

tornog postupanja prema

podnositeljki pritužbe. Po-

trebno je i da se objavi na nji-

hovoj oglasnoj tablimišljenje i

preporuka zaštitnika, u traja-

nju najmanje 15 dana – naveo

jeBjeković upreporuci.

Upozorenje

Ombudsman je upozorio ovu

kompaniju da ubuduće ne do-

nosi odluke kojima se bez

opravdanja u neravnopravan

položaj stavljaju osobe prema

nekom ličnom svojstvu zašti-

ćenomzakonom.

-Neophodnojedaosprovođe-

nju ove preporuke pravno lice

dostavi pisani dokaz o tome u

rokuod 30dana –navedeno je

umišljenjuBjekovića.

Pojasnio je da je tokom ispit-

nog postupka dva puta uputio

zahtjevza izjašnjenjeprivred-

nom društvu kako bi procije-

nio da li postoje objektivni ra-

zlozi zbog kojih sa trudnicom

nije sklopljen novi ugovor o

radu, akoji pri tomenijesuniu

kakvoj vezi sanjenomtrudno-

ćom i porodiljskim odsu-

stvom, kao na primjer presta-

nak postojanja privrednog

društva. Odgovor od poslo-

davca je, međutim, izostao.

Kako se organna koji se odno-

si pritužba nije izjasnio na na-

vode pritužbe, Bjeković je za-

tim zatražio odgovor od

Uprave za inspekcijske poslo-

ve.

- Krucijalna činjenica koja je

bitna u postupku dokazivanja

diskriminacije jeste da li je na

radno mjesto podnositeljke

pritužbe, koja je bila u pood-

makloj trudnoći nakon pre-

stanka radnog odnosa - pri-

mljena druga osoba, odnosno

da li takva osoba može biti

uporednik u ocjeni postupa-

nja poslodavca u konkretnom

slučaju. Odgovorili su da je

privredno društvo na mjesto

podnositeljke pritužbe primi-

lo u radni odnos drugu osobu

koja ispunjavauslovezaradno

mjesto prodavca – istakao je

Bjeković.

N.Đ.

Fond za zdravstveno osiguranje

Klinički centar

državi lani uštedio

skoromilion eura

U privatnimbolnicama na

liječenju 34.421 osiguranik

Prošle godine u privatnim zdravstvenimustanovama,

kako je kazao Sead Čirgić, liječio se 34.421 osiguranik, od

čega u Specijalnoj bolnici „Kodra“ 9.934, a u drugimprivat-

nim zdravstvenimustanovama 24.487.

On je naveo i da je Fond za deset mjeseci prošle godine

privatnimustanovama za liječenje crnogorskih građana

platio 3,6miliona eura.

- Od toga Specijalnoj bolnici „Kodra“, koja je sastavni dio

zdravstvene mreže, 2,6miliona, a u drugimprivatnim

zdravstvenimustanovama troškovi se kreću okomilion

eura - naveo je Čirgić.

Prema njgovim riječima, najviše osiguranika koristilo je

usluge u oftalmološkim ambulantama, njih18.437, od čega

2.878 u bolnici „Kodra“, a 15.559 u drugimprivatnim zdrav-

stvenimustanovama, sa kojima je Fond zaključio ugovor

iz oblasti oftalmologije.

- Radi obavljanja prvih i ponovnih pregleda i određiva-

nja dioptrije usluge je koristilo 17.902 osiguranika, a za

526 osiguranika su pružene usluge operacije katarakte i

zadnjeg segmenta oka - dodao je Čirgić.

SeadČirgić

Kubanskavakcina

Iz Calimsa saopštili da ne znaju da li će se i kada na našem tržištu naći ,

Za kubanskuvakcin

unašoj zemlji nema

interesovanja

SinišaBjeković

Posaodobilapodobnaprodavačica

ILUSTRACIJA

Zamjenik ombudsmana utvrdio da je „Tabako s pres“ pričinio diskriminaciju

Prodavačica ostala bez

posla zbog trudnoće

Inspektorima potrebna obuka

Bjeković je od Uprave za inspekcijske poslove zatražio da

organizuje obuke za zaposlene na temu prepoznavanja slu-

čajeva diskriminacije i procesuiranja slučajeva u kojima se

ukazuje na postojanje diskriminacije. Pri tome je, kako je pre-

cizirao, potrebno ukazati na stepen obaveza državnih organa

koje proizilaze iz postupka pristupanja Evropskoj uniji.