Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 64 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Ekonomija

lastimir Golubović

PODGORICA

Nanovoj li-

sti, koju jeCentralnabanka

objavila juče, nalazi se

16.200blokiranihkompanija

ili sedamvišenego 1. decem-

braprošle godine.

Među novoblokiranim pred-

njače dvije firme koje su uku-

pno u blokadi 16,6miliona eu-

ra. Firma International trejd

kompani izPodgoriceubloka-

di je 11 dana za 8,3miliona eu-

ra. U Centralnom registru se

navodi da je osnivač i ovlašće-

ni zastupnik firme Erik Kara-

čonji, a direktorica Slavica Je-

ličić. Karačonji je, kako su

svojevremeno pisali srpski

mediji, 2007. u Beogradu

uhapšen sa većom grupom

zbog navodnog šverca cigare-

ta, apet godinakasnijeosuđen

na3,4godine. IfirmaRokšped,

koja je u vlasništvu porodice

Stanaj, u blokadi je takođe 12

dana za 8,3 miliona eura. Na

trećoj poziciji među novoblo-

kiranimjeVuk&petrol,kojaje

blokirana45danaza2,4milio-

na.

Blokaduispodmilioneuraima

Nowness adriatico Tivat koja

jeucrvenom76danaza521hi-

ljadueura, KrunaMizPodgo-

rice 20 dana za 141 hiljadu,

Feniks –M 35 dana za 122 hi-

ljade, Hidrocop Podgorica 18

dana za 100 hiljada, hotel ,,Ri-

vijera” Budva 90 dana za 135

hiljada, Primat 25 dana za 164

hiljade, Izgradnja–Beranese-

dam dana 169 hiljade, Đurko-

vićkompaniNikšić48dana za

145 hiljada, Sonuba 11 dana za

82 hiljade, Derasco 67 dana za

53 hiljade, Dukley beach club

Budva 31 dan za 50 hiljada,

Premier building Podgorica

četiri dana za 65 hiljada…Veli-

ki broj firmi je u blokadi dva

dana, ali za sitnije iznose.

Listu preduzeća čiji su računi

blokirani Centralna banka

objavljuje mjesečno, a prva

,,crna lista“objavljena jeu julu

2012.

M.P.M.

Na „crnoj listi“ Centralne banke 16.200 firmi

Trejd kompani

i Rokšped u

crvenom 16,6

miliona eura

že stope za osnovne prehram-

bene proizvode, za ugostitelj-

ske usluge u svim turističkim

objektima, bez obzira na kate-

goriju, tena sirovine i prerađe-

vine od njih (meso, mlijeko,

brašno). OvopovećanjePDV-a

nećeznačajnouticatinacijene,

štonije slučaj sa akciznimpro-

izvodima, ali će se negativno

odraziti na konkurentnost.

POBJEDA:

Koliko ste zado-

voljni Nacrtom zakona o ra-

du i da li smatrate da je

aktuelni zakon bio bi-

znis barijera?

GOLUBOVIĆ:

Niz go-

dina privrednici uka-

zuju na potrebu da se

oblast radnih odnosa uredi na

cjelovit imoderannačin.Aktu-

elni zakon je loše ocijenila pri-

vreda,najvišipredstavniciVla-

de, investitori, predstavnici

EU,Svjetskebankeisamizapo-

sleni. Uz visoke troškove rada,

najčešće se kao prepreka ve-

ćem zapošljavanju navodi vi-

soknivo zaštite zaposlenih.

Na jednuverzijuprijedlogaza-

konaoraduuPKCGsu iskazali

nezadovoljstvo i dostavili veli-

ki broj primjedbi. Očekujemo

da usaglašeni prijedlog, prije

usvajanja, bude prezentiran

privrednicima uPKCG.

U javnosti je stvoren pogrešan

utisak da su poslodavci protiv

rada na neodređeno vrijeme.

Naprotiv, oni predlažu ugovor

na neodređeno uz mogućnost

liberalnog otkazivanja.

POBJEDA:

Koliko je Crna

Gora privlačna za investito-

re?

GOLUBOVIĆ:

Podatak da je u

Crnoj Gori prisutan veliki broj

renomiranih stranihkompani-

ja dovoljno govori da smo po-

željna investiciona destinacija,

čemu će posebno doprinijeti

članstvo u NATO. Obezbjeđe-

nje pravne sigurnosti i pred-

vidljivi uslovi poslovanja su

važne pretpostavke za investi-

cione aktivnosti, a potrebno je

energičnije promovisati pri-

rodne resurse i komparativne

prednosti ekonomije.

Neophodno je nastaviti unap-

ređenje uslova za investiranje,

prvenstveno kroz dalji razvoj

biznis zona. Time će se dopri-

nijetiintenzivnijemkorišćenju

potencijala i privlačenju inve-

sticija, posebnou realni sektor.

Unapređenje saobraćajne in-

frastrukture, regionalne pove-

zanosti i bolje saobraćajne do-

stupnosti su važni preduslovi

za razvoj privrede.

S.POPOVIĆ

ošljavanje

otpuštanje

Od 1992. godine u privatnombiznisu

Golubović je nakon završe-

nog Ekonomskog fakulteta

u Podgorici radio u Upravi

prihoda Danilovgrada,

,,Radoju Dakiću“, KP domu

u Spužu, Crnagorakopu i

predstavništvu Metaloservi-

sa iz Vrbasa u Podgorici.

- U januaru 1992. godine,

zajedno sa suprugom,

pokrećemo sopstveni biznis

i osnivamo kompaniju Vele-

teks gdje sam radio do kraja

prethodne godine. Tokom

26 godina uspješnog poslo-

vanja, razvijali smo kompa-

niju u često turbulentnim

uslovima. Prebrodili smo

period dezintegracije jugo-

slovenskog tržišta, neza-

pamćene in lacije, sproveli

privatizaciju Agroeksporta

iz Bara i širili djelatnost na

razne sektore. Danas Vele-

teks sa povezanim licima

posluje u sektoru trgovine,

turizma i poljoprivrede -

kazao je Golubović i dodao

da je 22 godine u organima

PKCG.

PODGORICA

DRI jeobja-

vila revizije finansijskih iz-

vještaja četiri partije za

2016. -Novske liste, Pokreta

zaPljevlja, Demokratskog

saveza i Crnogorskedemo-

kratskeunije.

GrupigrađanaNovskalista,ne

čijem je čelu Miloš Konjević,

dali su uslovno mišljenje na

finansijski izvještaj i napravil-

nost u poslovanju. Oni nijesu

obezbjeđivali računovodstve-

ne evidencije i dio troškova

nijesu pravdali adekvatnom

dokumentacijom. Gotovinski

isplaćene troškove reprezen-

tacije od 2.860 eura nijesu do-

kumentovalifiskalnimračuni-

ma. U gubitku od 2.677 eura

završili su2016.

Pokretu za Pljevlja, koji pred-

vodiNovica Stanić, dato jepo-

zitivno mišljenje sa skreta-

njem pažnje na pravilnost u

poslovanju. Preporučeno im

je realnijeplaniranjeprihoda i

rashoda, te da radi korekciju

ukoliko ima odstupanja. Skre-

nuta im je pažnja da imovinu

popisuju na propisan način.

Ova partija je 2016. završila u

plusu4.583 eura.

DRIjeDemokratskomsavezu,

čiji lider je Mehmed Bardhi,

dala uslovno mišljenje i na fI-

nansijski izvještaj i na pravil-

nost poslovanja. Utvrđene su

materijalno značajne greške -

pogrešno su iskazani prihodi

iz budžeta države od 2.139 eu-

ra i nijesuevidentirani troško-

vi zakupa od 4.800 eura. Nije-

su do kraja poštovali zakone o

radu, oporezuna zarade, kao i

pravilnike. Godinu su završili

uplusu 17.557 eura.

Crnogorskoj demokratskoj

uniji, čiji lider je tada bio Dra-

gan Ivančević, dato je pozitiv-

no mišljenje na finansijski iz-

v j e š t a j i ne g a t i vno na

usklađenost poslovanja sa za-

konima. Nijesu poštovali za-

kone o finansiranju političkih

subjekata i izbornih kampa-

nja, o računovodstvu i o pore-

zu na zarade. Godinu su zavr-

šili 2.681 eurouplusu.

M.P.M.

DRI objavila izvještaje revizije Novske liste, Pokreta za Pljevlja,

Demokratskog saveza i Crnogorske demokratske unije

Spotiču se o poštovanje zakona

BIJELOPOLJE

Vlada ne traži partnera za drugi blok i za Elek-

troprivredu jer imamo ozbiljna i velika interesovanja kredibilnih

partnera, izjavio je premijer Duško Marković u BijelomPolju.

- Pažljivo sagledavamo svako interesovanje i vjerujemda ćemo

već u prvom kvartalu imati ozbiljne i snažne i primjenljive odluke

u smislu i gradnje drugog i rekonstrukcije prvog bloka, te moguće

i novog partnera u EPCG, sa jasnim ciljemda Crna Gora, poslije

duže vremena, ima značajno većinsko vlasništvo u

EPCG, što će namomogućiti da kvalitetnije kreiramo

razvojne politike u energetici – rekao je premijer i

podsjetio da su Škodi Prahi i njenimpartnerima

dali cijelu godinu da obezbijede novi model

inansiranja, u čemu nijesu uspjeli.

- Upravljački odbor EPCG je dobio

instrukcije u kompravcu treba da ide, a

to znači da stvaramo pretpostavke za

obezbjeđivanje uslova za gradnju dru-

gog bloka, ekološku sanaciju prvog i

topli ikaciju Pljevalja – kazao je Marko-

vić.

R. E.

Premijer DuškoMarković najavio

Imamo ozbiljna interesovanja

za drugi blok i EPCG

DuškoMarković

VlastimirGolubović