Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 64 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Ekonomija

RAZGOVOR:

Novoizabrani predsjednik Privredne komore

PODGORICA

Naprivredu

je lani negativnouticaloviso-

koprisustvo sive ekonomije,

nelikvidnost i otežanpristup

kreditima, iako suostvareni

pozitivni pomaci, naveo jeu

intervjuuPobjedi predsjed-

nikPrivrednekomoreVla-

stimirGolubović, koji jena

toj funkciji od 1. januara.

Prema njegovim riječima, ak-

tivnosti PKCG će biti usmjere-

ne na stvaranje povoljnihuslo-

va privređivanja, podizanje

konkurentnosti privrede, ob-

razovanje kadrova za potrebe

privrede, poslovno poveziva-

nje sa ino-partnerima, promo-

ciju resursa i potencijala inve-

stitorima, internacionalizaciju

preduzeća i intenzivnijeuklju-

čivanje privrede u evropske

projekte posredstvom učešća

PKCG.

- Da bi ostvarili ove ciljeve, ra-

zvijaćemo kapacitete komor-

skihslužbi, kojećeposjetiti sve

privredne subjekte, evidenti-

rati njihove kapacitete i pro-

bleme i pružiti im informacije

omogućnostima da svoje inte-

rese ostvare preko PKCG. Na-

pravićemo sopstvenu bazu po-

dataka o svim preduzećima i

snažno podržavati domaće

proizvođače, afirmisati kvali-

tet njihovih proizvoda i usluga

i dati puni doprinos podizanju

njihove konkurentnosti - ka-

zao jeGolubović.

POBJEDA:

Kako kao pri-

vrednik ocjenjujete prošlu

godinu?

GOLUBOVIĆ:

Našu ekonomi-

juu2017. karakteriše rastBDP-

a, zaposlenosti, zarada, obima

usluga, posebno u turizmu,

građevinarstvu i saobraćaju,

neto stranih investicija, pore-

skihprihoda, depozita, kredita

i aktive banaka, ali i visoka sto-

pa nezaposlenosti, visok defi-

cit robnog prometa sa ino-

stranstvom i visoka stopa

javnog duga.

Visoka stopa nezaposlenosti je

jedan od osnovnih problema,

jer tržiste rada karakteriše ne-

fleksibilnost, neusklađenost

ponude i tražnje, te angažova-

nje velikogbrojanerezidenata.

Visok deficit robne razmjene

dobrim dijelom se pokriva su-

ficitom od usluga, posebno

u turizmu, saobraćaju i građe-

vinarstvu. Na osnovu makroe-

konomskihpokazateljaekono-

mijajeu2017.godiniprevazišla

planove, čime su postavljena

visoka očekivanja za tekuću

godinu.

POBJEDA:

Koji su najveći

izazovi bili u2017?

GOLUBOVIĆ:

Prije svega vi-

soko prisustvo sive ekonomije,

nelikvidnosti i otežan pristup

kreditima. Aktivnosti IRF-a i

izdašnostagrobudžetasupozi-

tivni. Visoke stope i veliki broj

poreza, naknada i taksi, poseb-

no na lokalnomnivou, su bari-

jere u poslovanju. Nedostatak

kvalifikovane radne snage ta-

kođe negativno utiče na po-

slovni ambijent. Velika su oče-

kivanjaodreformeobrazovnog

sistema, posebno od uvođenja

dualnogobrazovanja i praktič-

nog rada.

Regulatorni okvir, posebnoza-

koni o radu, o privrednim

društvima, o javnim nabavka-

makao inepostojanjeregulati-

ve o privatno-javnompartner-

stvu i koncesijama za javne

usluge negativno utiču na pri-

vređivanje. Potrebno je stalno

uključivanje privrede, posred-

stvomKomore, prilikom izra-

de propisa koji direktno uti-

čuna poslovanje.

POBJEDA:

Da li će po-

većanjePDV-aiakciza

oslabiti konkuren-

tnost privrede i

usloviti povećanje

nelegalnogposlova-

nja?

GOLUBOVIĆ:

Nor-

malno je da privred-

nici imaju negativan

stavnapovećanjepore-

za, akciza i bilo kojeg fi-

skaliteta. Sa druge strane

razumiju potrebu stabiliza-

cije javnih finansija, ali i uka-

zuju na potrebu energičnijeg

radadržavnihorgana,posebno

inspekcijskih služi, na zaštiti

odneformalnog tržišta.

Budući da će povećanje PDV-a

za dva odstopotencijalnoosla-

biti konkurentnost, neophod-

no je razmotriti i druge moda-

litete za saniranje javnih

finansija, koji će istovremeno

održati i unaprijediti konku-

rentnost. Tu se prije svega mi-

sli na dalju diferencijaciju

PDV-a uvođenjemdodatne ni-

Za veće za

treba lakše

Uz visoke

troškove rada,

najčešće se

kao prepreka

većem

zapošljavanju

navodi visok

nivo zaštite

zaposlenih

PODGORICA

Ministar-

stvoekonomije je, kroz

programpodrške zamo-

dernizacijuprerađivačke

industrije, lani podržalo

četiri preduzeća sa61,6hi-

ljada eura.

- Uz 408,2 hiljade eura kre-

ditnih sredstava Investicio-

no-razvojnog fonda, uku-

p n a p o d r š k a o v o m

programu je 469,84 hiljade

eura - navodi se u saopšte-

njuMinistarstvaekonomije.

Na tender, koji je bio otvo-

ren od aprila do sredine de-

cembra, javilo se pet firmi iz

oblasti drvne industrije i

proizvodnje namještaja,

stakla i plastike. Podrška je

dodijeljenaFlotalbiiDodin-

gu iz Podgorice, Dekoriva-

COizNikšića i ŠIKPolimlje,

kojima je isplaćeno20odsto

opravdanih troškova bez

PDV-a. Zahtjev cetinjske

firme Bombeton je odbijen

jer se ne bavi prerađivač-

komindustrijom.

S.P.

ProgramMinistarstva ekonomije zamodernizaciju prerađivačke industrije

Za četiri firme 60 hiljada

USD

1.20230

JPY 134.97000

GBP

0.88640

CHF

1.17360

AUD

1.53390

CAD

1.50470

Kursna lista

BUDVA

ProslavaNove go-

dineuCrnoj Gori protekla je

boljenego što smoočekivali i

predstavljadobar signal za

2018 –kazao jepredsjednik

Crnogorskog turističkog

udruženjaŽarkoRadulović

otvarajući sinoć tradicional-

numanifestacijuTuristička

nova godinauhotelu ,,Splen-

did“uBečićima.

On je istakao da je najuspješ-

nija turistička godina zanama

i da su otvorena nova tržišta

što je značajno za produženje

sezone.

- Imaćemo sezonu od 365 da-

na –poručio jeRadulović.

Direktorica Nacionalne turi-

stičke organizacije Željka Ra-

dak-Kukavičić potvrdila je da

smo imali najuspješniju turi-

stičkugodinu i da od2018. go-

dine očekuje da ćemo uzeti

prvumilijarduprihoda.

Turistička nova godina jema-

nifestacija koju za radnike te

oblasti organizuje Crnogor-

sko turističko udruženje u sa-

radnji sa Nacionalnom turi-

stičkom organizacijom i

resornimministarstvom. Ra-

zloga za slavlje je ove godine

bilo više nego prethodnih go-

dina. U 2017. godini crnogor-

ska turistička privreda je

ostvarila najbolju sezonu sa

prihodima koji su premašili

900miliona eura i rekordnim

brojem noćenja. I ova 2018.

godina počela je, kako su po-

menuli turistički poslenici,

veoma dobro i već sada se na-

govještava da će biti bolja od

prethodne.

Turistički radnici su bili više

nego zadovoljni posjetom za

novogodišnje praznike.

Na tradicionalnoj proslavi su

se okupili turistički radnici,

poslovnipartneri,predstavnici

Ministarstvaodrživograzvojai

turizma, Uprave za inspekcij-

ske poslove, Nacionalne turi-

stičke organizacije, lokalnih

turističkih organizacija, turi-

stički novinari... Goste su za-

bavljaliHarisDžinović i Šukri-

jaŽuti Serhatlić.

N.K.

Turistička nova godina proslavljena u „Splendidu“

Radulović: Imaćemo

sezonu od 365 dana

Sa sinoćneproslaveuhotelu „Splendid“