Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednikpodgo-

ričkogodboraDemokratskepartije

socijalistaVladanVučelićnajavio je

na sjednici togpartijskogorgana, koja

jeodržana 29. decembra, promjeneu

toj stranci nanivouGlavnoggrada,

saznajePobjeda. Više izvora izDPS-a

je saopštiloda jeVučelićnajaviopro-

mjenenadvanivoa: podgoričkog i

DPS-aMalesije, rukovodstavaopšti-

naPodgorica i Tuzi, ali i formiranje

novog tima za lokalne izboreuglav-

nomgradu.

- Biće promjena u rukovodstvima

partijeglavnoggradaiopštineTu-

zi. Dosta glasova je na parlamen-

tarnim izborima izgubljeno u od-

nosu na lokalne izbore i potrebna

jenova,svježakrv-citira-

li su izvori PobjedeVu-

čelićeve riječi.

Najava Vučelića, pre-

ma izvorima iz DPS-

a koji su prisustvo-

vali sjednici,

protumačena

je i kao najava nje-

govog odlaska sa

mjesta podgorič-

kog odbora, ali i sa

funkcije koordina-

tora Predsjedništva

DPS-a zaTuzi.

-Vučelićev stav jena-

java da njega neće biti

u timu za lokalne izbo-

re, štouključujeformira-

nje novog tima i potpuno novu izbornu

listu - rekao je izvor Pobjede izDPS-a.

Prema pouzdanim saznanjima Pobjede,

zbog gubitkamandatauTuzimaposebno

je bio ljut predsjednikDPS-aMiloĐuka-

nović koga su iz lokalnog ogranka uvjera-

vali da je ,,samoteoretskimoguće izgubiti

mandat od strane Demokratskog saveza

NikoleCamaja“.

- Izgubljeni mandat, koji je išao na konto

Demokrata, je u medijima predstavljen

kao pobjeda Demokrata nad DPS-om,

što nije dobro za partijski imidž. Za

gubljenjemandatavrhpartijejekao

odgovorne označio predsjednike

partija Podgorice i Tuzi - saopštio

je izvor Pobjede.

Vučelić je krajemaprila prošle go-

dine jednoglasno reiza-

bran na funkciju pod-

goričkog odbora

DPS-a na sjednici

kojoj nije prisu-

stvovao predsjed-

nik te strankeMi-

loĐukanović.

Nakon toga je,

što u javnosti,

štonasjednica-

ma partijskih

organa, Đuka-

nović nekoliko

puta zagovarao

promjene kroz

tezuoprofesiona-

lizaciji čelnihfunk-

cija i podmlađiva-

nju.

- Odbor Glavnog grada treba podmladiti i

ubaciti što veći broj mladih ljudi. Samo

takomožemo biti konkurentni i osvježiti

svojupolitičkuponudu - bio je izričit Đu-

kanović krajemoktobra.

Vrh partije izbore u glavnom gradu sma-

tra krucijalnim pogotovo zbog činjenice

da se nalaze uminusu više od pet hiljada

glasovauodnosunaopozicijukada seuz-

mu u obzir rezultati na prošlim parla-

mentarnimizborima.

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

-Destabilizu-

juće aktivnosti Rusije jene-

ophodno razotkriti jer se ti-

mepodrivanjena

sposobnost danegativno

utičena američko i ostala

društva, rekao jeueksklu-

zivnomintervjuuzaGlas

Amerike savjetnikzanacio-

nalnubezbjednost predsjed-

nikaDonaldaTrampa,Her-

bertRejmondMekmaster.

Kaoprimjer ruskogmiješa-

njanaveo je i CrnuGoru.

Visoki američki zvaničnik po-

novio je da su se Rusi miješali

u američke izbore što je, kako

jenaveo, javnosaopštio i pred-

sjednikTramp, teda subili ve-

oma aktivni i u Evropi i dru-

gimpodručjima.

- Nedavno na francuskim iz-

borima, na španskomreferen-

dumu u vezi sa Katalonijom,

vidimo da su već aktivni u

Meksiku, u Crnoj Gori su po-

kušali da podstaknu državni

udar. Zbog toga je razotkriva-

nje ruske destabilizujuće

kampanje veoma važan prvi

korak i jedno od najvažnijih

rješenja. Kada svi vide koje su

im namjere, onda oni gube

značajandiomoći dapodstiču

nedostatak povjerenja i da

okreću zajednice jedne protiv

drugih - naglasio je Mekma-

ster.

Naglasio je i da ruski demanti-

ji u pogledu miješanja nijesu

kredibilni.

- To su isti ljudi koji su rekli:

nijesmo oborili taj avion ili

ubilisveteljude.Nijesmoima-

li vojnikenaKrimuiliuzapad-

nojUkrajini.Nepružamouto-

čište sirijskom režimu, koji je

odgovoran za masovno ubi-

stvo svog naroda hemijskim

oružjem. To jednostavno više

nije kredibilno, zbog čegamo-

ramo da se suprotstavimo ru-

skomdestabilizujućempona-

šanju - poručio jeMekmaster.

R.P.

Predsjednik podgoričkog ogranka DPS-a najavio promjene u

Odboru, ali i na nivou gradskih rukovodstava Podgorice i Tuzi

Vučelić odlazi,

novi timza izbore

u glavnomgradu

Bez prisustva

Đukanovića,

Pejović, Ivanovića…

Sjednici Opštinskog odbora nijesu pri-

sustvovali predsjednik DPS-a Milo Đu-

kanović,alinivisokifunkcioneriteparti-

je Daliborka Pejović i Petar Ivanović.

Izvori iz DPS-a su tu činjenicu doveli u

vezu sa „tihim bojkotom“ Vučelića od

straneodređenihkrugovauDPS-u.

Ukoliko bi se Vučelić povukao, kao po-

tencijalni kandidati zamjesto šefa pod-

goričkogDPS-au javnosti su, ranije, po-

minjani Pejović i Ivanović.

Sjednici Opštinskog odbora i kasnije

svečanomkoktelu prisustvovao je gra-

donačelnik Slavoljub Stijepović, koji je

sa Vučelićem sredinomprošle godine

bio u sukobu zbog određivanja cijene

vode.

Nesporazumjeizglađennakonštojecen-

tralapartijestalanastranuStijepovića.

Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost

Herbert RejmondMekmaster

Rusi pokušali da

podstaknu državni

udar u Crnoj Gori

Herbert Rejmond

Mekmaster

PODGORICA

-Demokrat-

skaCrnaGoraAlekseBečića

potrošila je zakampanjuza

lokalne izboreuPetnjici,

Mojkovcu, Tuzima i naCeti-

nju41.000eura, pokazuju

podaci Agencije za spreča-

vanjekorupcije.

Najviše novca Demokrate su

potrošile na predizborno re-

klamiranje i reklamni materi-

jal - 11.654 eura, od čega na za-

kup bilborda 2.080 eura, na

kabanice i hemijske olovke

1.043 eura, koliko i za pisma i

kovertiranje.

Kadsuupitanjutroškovi ogla-

šavanja i publikacija, Demo-

krate su izdvojile 10.706 eura,

od čega najviše za insertacije,

markice i košuljice 5.780 eura.

Internet promocijanaFejsbu-

ku stajala je 2.250 eura, a PR

tekstovi u Dejli presu, izdava-

čudnevnoglista,,Vijesti”2.677

eura. Za zakup sale za prediz-

borne skupove potrošeno je

900 eura, a za njihovu tehnič-

ku realizaciju 1.845 eura.

Medijsko predstavljanje ko-

štalojeDemokrate8.200eura,

a najviše je potrošeno na re-

klamiranje na TV Vijesti -

7.235 eura.

Hrana, piće i smještaj za te-

rensku kampanju koštali su

stranku Alekse Bečića 4.789

eura, dok su troškovi prevoza

iznosili 2.730 eura.

Demokrate su na lokalnim iz-

borima održanim 26. novem-

bra u četiri opštine osvojile

ukupno 13 mandata. U Moj-

kovcu i na Cetinju Bečićeva

partija osvojila je po pet mje-

sta u lokalnim parlamentima.

U Petnjici su nakon ponovlje-

nog glasanja osvojili jedan, a u

Tuzima dvamandata.

J.ĐURIŠIĆ

Bečićeve Demokrate potrošile 41.000 eura

u kampanji za lokalne izbore

PODGORICA

- Predsjednik

Crne Gore Filip Vujanović ka-

zao je da vjeruje da će Demo-

kratska partija socijalista na

kvalitetan način izabrati kan-

didatazapredsjednikadržave,

koji će biti pobjednik izbora.

Vujanović je na pitanje da li se

na Predsjedništvu razmatralo

ko će biti kandidat DPS-a za

predsjednika, odgovoriodaon

nije članPredsjedništva.

- Nemam informacije o tome.

Vjerujem da će se u okviru

DPS-ana kvalitetannačin iza-

brati kandidat koji će biti po-

bjednik - rekao je Vujanović

novinarima u Bijelom Polju

nakon svečane sjednice SO

povodomDana opštine.

V.Šb.

U jučerašnjem izdanju Pobje-

de potkrala se greška u tekstu

„Jedan mandat SDP koštao

7.448 eura, a DPS 387 eura“ u

kojem je navedeno da je Soci-

jaldemokratska partija na lo-

kalnim izborima u Mojkovcu

osvojila jedan mandat. Tačna

je informacija za utrošak nov-

ca, ali SDP u ovom gradu nije

prešla cenzus. Izvinjavamo se

čitaocima.

Samo za hranu,

prevoz i smještaj

aktivista 7.500 eura

PR tekstovi objavljeni

u listuVijesti koštali

su 2.677 eura, a za re-

klamiranje na TVVije-

sti Demokrate sudale

7.235 eura

Ispravka

Šef države o predstojećimpredsjedničkim izborima

Vujanović: DPS će izabrati

pobjedničkog kandidata

Stav šefa podgoričkog DPS-a

je najava da njega neće biti

u timu za lokalne izbore, što

uključuje formiranje novog tima

i potpuno novu izbornu listu,

rekao je izvor Pobjede iz DPS-a

VladanVučelić

AleksaBečić