Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 64 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

Politika

BEOGRAD

-Dugonajavlji-

vanadeklaracijaoopstanku

Srbauregionupretvoriće se

uAneks sporazumao speci-

jalnimi paralelnimvezama

izmeđuSrbije i Republike

Srpske– štoćebiti njenko-

načannaziv. Imedokumen-

ta govori da je svapažnja i

zaštitaSrbauregionuod

straneSrbijeusmjerena is-

ključivopremaSrbimauRe-

publici Srpskoj, odnosno

pomoći njenompredsjedni-

kuMiloraduDodikuu iz-

bornoj godini.

–Formalni dokument će se

zvati Aneks sporazuma o spe-

cijalnim i paralelnim vezama

jer mi želimo da to usvoje dva

parlamenta i da se to potpiše.

Tajdokumentjegotov.Polovi-

nomfebruarajeSretenjeiDan

državnosti Srbije. Nekoliko

dana prije toga bi parlamenti

usvojili deklaraciju, a na Sre-

tenje bi to promovisali. To je

definitivni dogovor - saopštio

je Milorad Dodik u intervjuu

za beogradski Blic.

Početak

Avgusta prošle godine

predsjednik Republike

Srpske Milorad Dodik na-

javio je stvaranje doku-

menta sa radnim imenom

deklaracijaoopstankusrp-

skog naroda u regionu, a

ideju su kasnije potvrđivali i

razrađivali predsjednikSrbi-

je Aleksandar Vučić, premi-

jerka Ana Brnabić, savjetnik

predsjednikaSrbijeinekadaš-

njiministar pravdeNikola Se-

laković.

Prvobitnojebilonajavljenoda

će dokument biti usvojen 1.

decembrauparlamentimaSr-

bijeiRepublikeSrpskejerjeto

dan proglašenja Kraljevine

Srba, Hrvata i Slovenaca, od-

nosno dan nestajanja Crne

Gore kaodržave.

Obećanje je prekršeno jer do

tada ni slovo nije napisano od

najavljenog dokumenta, koji

je trebalo da ,,štiti

Srbe od asimilacije van

matice i pomogne izučavanje

srpskog jezika i kulture među

Srbima uokruženju“.

Podsjetimo, Pobjeda je objavi-

latritekstaukojimaotkrivada

je najava pisanja ove deklara-

cije samo politička pomoć Sr-

bije prvom čovje-

ku Republike Srpske i da

njeni autori najavljivani ume-

dijima zapravo nijesu počeli

nikakav rad na dokumentu

koji jeDodikpropagirao.

U ,,izradu“ dokumenta, kako

je bilo najavljivano, trebalo je

da učestvuju i Srbi iz regiona,

ali su izostali - uprkos sa-

stankukojijeVučićsanjima

održao 4. avgusta u Novom

Sadu. Nakon tog sastanka

njih niko više i nije zvao niti

ih je obavještavao šta se sa

najavljenim dokumentom

dešava.

Kakosezavršava

Prema riječima dr Sima Avra-

movića, dekana Pravnog fa-

kulteta u Beogradu, koji radi

na dokumentu, ostalo je da se

usaglase nekemale korekcije.

Međutim, iznenađenje je što

sedokumentnećezvatidekla-

racija o pravima Srba, kako je

bilo najavljivano, već Aneks

sporazuma o specijalnim pa-

ralelnimvezamaizmeđuSrbi-

je i Republike Srpske, što go-

vori da nikakvog novog

dokumenta i nema, već da je

stari sporazum o specijalnim

vezama između Srbije i Repu-

blike Srpske iz 2006. godine

samodopunjennekimdetalji-

makojeAvramovićnijeotkrio.

Prema tom sporazumu o spe-

cijalnim paralelnim veza-

ma od 26. septembra 2006.

godine, između Srbije i Repu-

blike Srpske razvija se sarad-

nja u oblastima privrede, pri-

vatizacije, nauke i tehnologije,

obrazovanja, kulture, sporta,

zdravstva, socijalne politike,

turizma, informisanja, zaštite

prava i slobode građana i suz-

bijanje kriminala. Cilj spora-

zuma je, kako je navedeno,

,,obnova prirodnih veza izme-

đu jednog naroda koje su na-

silnopokidane“.

Ovom sporazumu je pretho-

dio Sporazum o specijalnim

paralelnim odnosima između

Republike Srpske i SRJ, koji je

potpisan 5. marta 2001. godi-

neuBanjaluci i koji je ratifiko-

vala Skupština SRJ 10. maja

2001. godine. Ono što je za

Aneks budućeg sporazuma

bitno je da će imati više pravni

nego politički karakter, kao i

daćesenaslanjatinapomenu-

ti sporazum iz 2006. godine,

kako je objasnio dr Avramo-

vić.

Premanovimnajavama,Aneks

sporazuma bi trebalo da bude

predstavljen 15. februara, na

Dan državnosti Srbije. Ali, ne-

izvjesno je da li će se to i desiti

kao i pitanje zašto se veoma

bučnonajavljivanadeklaracija

o zaštiti Srba u regionu, pa ka-

snije o opstanku Srba u regio-

nu svela samo na proširenje

sporazuma sa Republikom

Srpskom.

V.CVEJIĆ

Deklaracija o opstanku Srba iz regiona svela se na Aneks sporazuma Srbije i Republike Srpske

Vučić i Dodik zaboravili

na Srbe uCrnoj Gori

CETINJE

–PrijestonicaCeti-

njedočekala jenovugodinu

bezgradonačelnika i bez

predsjednikaSkupštine.Da

-

tumnastavkakonstitutivne

sjedniceSkupštineprijestoni-

ce, nakojoj bi trebalodabude

imenovanpredsjednik lokal-

nogparlamenta, jošnijeodre-

đenjersečekapotpisivanje

koalicionogsporazumaDe-

mokratskepartijesocijalista i

Socijaldemokrataoformira-

njuvlastinaCetinju.

PlatformaSD-a sakojomsuušli

u pregovore sa DPS-omne bavi

se kadrovskim raspodjelama,

već je programska. DPS je ispo-

štovao zahtjev budućeg koalici-

onog partnera na lokalnom ni-

vou da Aleksandar Bogdanović

nebudegradonačelnikprijesto-

nice. On je dva dana prije kraja

godine imenovan za ministra

kulture.IzSD-a,kakonamjere-

čeno, takođe, insistirali su da u

lokalnojupravinebudunidosa-

dašnji Bogdanovićevi najbliži

saradnici.

Ko će biti novi gradonačelnik

prijestonice još uvijek je nepo-

znanica,baškaoikoćebitipred-

sjednik Skupštine. Izvjesno je

da ove dvije funkcije, prema

sporazumu, pripadaju DPS-u.

Pominjala su se imenaAleksan-

dra Kašćelana i Oskara Hutera

zagradonačelnikaiMajeĆetko-

vić za poziciju predsjednika

Skupštine.

Već prvog radnog dana u novoj

godini moglo se čuti da „grado-

načelniknećebitiniKašćelanni

Huter, već neko ko je iznenađe-

njeza sve“.

Na lokalnim izborima na Ceti-

nju, održanim 26. novembra,

najviše mandata - 16 osvojila je

Demokratskapartija socijalista,

dok je po pet pripaloDemokra-

tama i Uri. Tri mandata osvojio

jeSDP, apodvaSDi Stara garda

LSCG. Niko nije osvojio većinu

dovoljnu za samostalno vršenje

vlasti, pa su Socijaldemokrate,

kao tas na vagi, odlučileda sklo-

pekoalicijusaDPS-om.

J.Đ.

PODGORICA

-Ministar

inostranihposlovaSrbije

IvicaDačić stižeuposjetu

Podgorici 16. januara, sazna-

jeportal Borba. Dačić ćeu

zvaničnoj posjeti boraviti

dvadana.

Predviđeno je da se sretne sa

Filipom Vujanovićem, pred-

sjednikomCrne Gore, premi-

jerom DuškomMarkovićem,

kao i Srđanom Darmanovi-

ćem, ministrom inostranih

poslova.

Dačić bi trebalo da posjeti i

Srpsku kućuuPodgorici, kao i

dasesretnesaAndrijomMan-

dićem, jednim od lidera De-

mokratskog fronta.

OvoćebitidrugaposjetaDači-

ća Crnoj Gori od 2013. godine,

s tim što je tada bio premijer

Srbije, a sada dolazi kao mini-

star inostranihposlova.

R.P.

PODGORICA

- Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore u

Ulcinju i Beranama, koji su zakazani za 4. februar, trajaće do nared-

nog utorka, 9. januara, u ponoć. Opštinske izborne komisije će zbir-

nu izbornu listu objaviti najdalje do 20. januara.

Birački spisak biće zaključen 10 dana uoči održavanja izbora, odno-

sno 24. januara. Do tog roka birači mogu podnijeti Ministarstvu

unutrašnjih poslova zahtjev za upis, brisanje, izmjenu, dopunu ili

ispravku biračkog spiska.

R. P.

Čeka se još potpis na sporazumu

Još bez datuma konstitutivne sjednice Skupštine opštine Cetinje, DPS i SD sve dogovorile

Dačić u

Podgorici

16. januara

Predaja izbornih lista do 9. januara

IvicaDačić

Cetinje