Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 64 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–NaCetinjućeda-

nas biti uručenaPovelja

,,IvanCrnojević“ književni-

kuMiloraduPopoviću. Po-

velju dodjeljuje gradonačel-

nikprijestonice za izuzetan

doprinos razvoju i promociji

gradaurazličitimoblastima,

apovodom4. januaraDana

osnivanjaCetinja. Priznanje

gradapripašćeSlužbi zaštite

i spašavanja.

Milorad Popović je dobitnik

Njegoševenagradezaknjižev-

nost za 2017. godinu, za roman

„Čovjek bez lica“. Popović je

rođen 1957. godine uLipi Cuc-

koj, ima status istaknutog kul-

turnog stvaraocaCrneGore.

U obrazloženju da Služba za-

štite i spasavanja dobije pri-

znanjegradanavodisedasuse

vatrogasci, više od dva mjese-

cauekstremnimuslovima,da-

nonoćno borili sa velikimbro-

jem požara na teritoriji

prijestonice.

Povelju „Ivan Crnojević“ od

2006. godine, od kada je usta-

novljeno priznanje, dobili su

akademik dr Dušan J. Marti-

nović, drNovakJovanović, sli-

kar i karikaturista Luka Laga-

tor, esejista i publicista Pavle

Đonović, slikarMiodragDado

Đurić, reditelj Branislav Mi-

ćunović, umjetnik Dimitrije

Popović, Fudbalski klub

„Lovćen“, Rastislav Vrbenski,

Dejan Savićević i publicista

Marko Špadijer.

J.Đ.

Cetinje

Cetinje obilježava 4. januar,

Dan osnivanja prijestonice

Čestitka Brajovića

PODGORICA

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Braj-

ović čestitao je Dan osnivanja Prijestonice Cetinje, 4. januar.

On u čestitki navodi da je ,,mudri Ivan Crnojević znao da se

čvrsti temelj države gradi na još čvršćem kamenu iz koga

je zaiskrila crnogorska prijestonica kao rasadnik i utočište

gorštaka i plemena koji su u stihijama istorijskih previranja

štitom i mačem, vizijama i idejama, mišlju i pismomobezbije-

dili vječnost crnogorske slobode i državnosti“.

-Na nama je da nikada ne dozvolimo da se ugasi prijestonički

slobodarski plamen. Na Cetinju smo proljeća 2017. godine

rati ikovali sporazumo pristupanju NATO-u, a narednih godi-

na ćemo potpisati i dugo očekivani sporazumo pristupanju

Evropskoj uniji – podsjetio je Brajović.

Danas

uručivanje

Povelje i

nagrade grada

KOTOR

–Upožarukoji je ju-

čeoko 15 sati izbiounaselju

Rakite, upetospratnoj stam-

benoj zgradi, nijebilopovri-

jeđenih, a šef Službe zaštite i

spasavanjaMaksimMandić

kažeda sepravimčudomni-

jedesila tragedija.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, požar su izazvali dje-

čaci koji su u podrumske pro-

storije kroz prozor ubacivali

petarde jake snage.

–Dojavu smo dobili u 15:15 ča-

sova. Vatrogasci su vrlo brzo

došli do zgrade, poslije samo

nekoliko minuta. Intervenisa-

lo je 20 vatrogasaca sa četiri

vozila, a koristili su savreme-

nu opremu kojom služba ras-

polaže, što je omogućilo brže i

efikasnije gašenje. Vatra je za-

hvatila podrumske prostorije

u kojima se, u najvećemdijelu,

nalazio lakozapaljivmaterijal.

Veliki dim je brzo potom za-

hvatio stepenište objekta, pa

stanari nijesu mogli da napu-

ste stanove –kažeMandić.

Ondodajedasuvelikiproblem

vatrogascima pravili parkirani

automobili dužulicaunaselju,

tako da vatrogasnim vozilima

nijesumogli prići domjesta iz-

bijanja požara.

– Vlasnici automobila iz su-

sjednih zgrada nijesu izašli da

pomjere svoja vozila ni nakon

poziva kotorskih spasilaca –

kažeMandić.

Rizik

Vatrogasci su u podrumima

našli tri plinske boce, dvije

prazne i jedna punu, djelove

namještaja, kartonske kutije…

-Sve tozajednosaostalimma-

trijalima koje smo tamo našli

brzo gori i može da izazove

tragediju nezamislivih raz-

mjera. Pritom, uzgradi ukojoj

je izbio požar odavno protiv-

požarne stepenice nijesu za

korišćenje. Na njima je stari

namještaj, aparati i uređaji.

Ista je situacija sa ostalim

zgradama u naselju. Takođe,

hidranti u zgradama uglav-

nom su neupotrebljivi. Nad-

ležni moraju da povedu raču-

na o ovom problemu, jer se

može dogoditi da neće biti

moguće evakuisati stanare

stepeništem – upozorava

Mandić.

Šef kotorskih vatrogasaca pri-

mjećuje da stanari očigledno

nijesu svjesni opasnosti koja

imprijetikadadođedopožara.

- Ako već sami nijesu svjesni

opasnosti onda imnije trebalo

dozvoliti da uklone evakuaci-

one stepenice iz nekih zgrada,

ili da ih zatrpaju stvarima jer

suna taj načinugrozili i svoje i

živote drugih stanara – kaže

Mandić.

Petarde

Požar je, dodaje on, aktuelizo-

vao i pričuopetardamakoje se

uprkoszabranamamogukupi-

ti.

-Dodatniproblemještoihdje-

ca očigledno nabavljaju uz po-

dršku roditelja. Ovaj događaj

mogaobibitinovaopomenada

petarde nijesu igračke – poru-

čujeMandić.

Naselje Rakite juče je bilo bez

električne energije više od tri

sata.

S.M.

Kotorski vatrogasci ugasili požar koji su izazvala djeca bacajući petarde

Mandić: Tragedija

izbjegnuta čudom

PRONAŠLILAKOZAPALJIVMATERIJAL:

Plinskeboce

Evakuacija stepeništemnije bilamoguća zbog gustog dima, a

požarne stepenice stanarima služe za odlaganje namještaja pa

su i one neupotrebljive. Od parkiranih automobila vatrogasno

vozilo nijemoglo da priđe – kaže šef kotorskih vatrogasaca

Premanezvaničnim

informacijama, po-

žar su izazvali dječaci

koji suupodrumske

prostorije kroz pro-

zor ubacivali petar-

de jake snage

OTEŽANPRISTUPZGRADI:

Vatrogasci intervenišuunaseljuRakite

ROŽAJE

-Upartnerskom

odnosuNVOIkre izRožaja i

Zavoda za zapošljavanjeCr-

neGore, u toku je realizacija

projekta „Njega starih lica“

koji trajedvamjeseca.

Prema riječima predsjednice

NVO Ikre Velide Hodžić, pro-

jektom je obuhvaćeno deset

osobasaevidencijenezaposle-

nih kod ZZZ. Sa njima je za-

ključen ugovor o radu za pru-

žanje podrške i pomoći za 50

starih ljudi koji su u stanju so-

cijalne potrebe.

- Posebno ističemo posveće-

nost šefa kancelarije Biroa ra-

da u Rožajama, Hamida Kuje-

vića, koji na profesionalan

način pristupa nezaposlenima

i koji ih kroz motivacione raz-

govore podstiče na uključiva-

nje u razne vidove rada, obuke

i druge oblike pružanja podrš-

ke, što umnogome pomaže

svimpartnerima koji sarađuju

saZZZCG- kazala jeHodžić.

Prema njenoj ocjeni, javni rad

se sprovodi planiranom dina-

mikom i zadovoljna je što je

njenu organizaciju Zavod za

zapošljavanje prepoznao kao

partnera za sprovođenje tih i

drugih vrsta programa javnog

rada.

- NVO Ikre se dugo bavi eko-

nomskim osnaživanjemneza-

poslenih žena, tako da su i

ovimprogramomobuhvaćene

nezaposlene žene, a sve sa ci-

ljem da se podstakne njihov

preduzetnički duh. Sudeći

premanekolikoprojekatakoji-

ma su bile obuhvaćene neza-

poslenežene, pokazaloseda je

moguće kako sopstvenim ini-

cijativama tako i uz podršku

relevantnih državnih organa

doći do posla, odnosno do za-

rade - kazala jeHodžić.

Po njenim riječima, značaj

projekta, javni rad „Njega sta-

rih lica“, ogleda se u tome što

Rožajespadaunajnerazvijeni-

je opštine i zapošljavanje 10

žena predstavlja pozitivan

iskorak u smanjivanju sve vid-

ljivijegsiromaštva, ali i učinje-

nicidasenaovajnačinpomaže

bolesnim i iznemoglim starim

osobama.

F.KALIĆ

SPREMNEDAPOMAŽU:

Rožajkeuključeneuprojekat

ROŽAJE:

Projekat NVO Ikre

Deset žena brine

o 50 starih osoba

HERCEGNOVI

-Poznati

svjetskiportalHafingtonpost

objavio je tekst ,,12razlogaza-

štomorateuvrstiti Herceg

Noviusvojulistuputovanja“.

Tekst potpisuje poznata turi-

stičkablogerkaizVelikeBritani-

je, Ketrin Keč-Houv, koja je sa

svojim suprugomDžonatanom

Houvom u novembru bila gost

TOHercegNovi.

PočinjekonstatacijomdajeHer-

ceg Novi ,,komad raja smješten

poredgranicaHrvatskeiBosnei

Hercegovine“.

Poznata blogerka dalje navodi

da je legendarni engleski pisac

lordDžordžGordonBajron bio

potpuno u pravu kada je kazao

da,,kadajeprirodaposijalabise-

re, na ovom tlu se prosula puna

šaka, jer se najljepši kontakt iz-

među zemlje i mora dogodio tu

na Crnogorskomprimorju“, da

bi to argumentovala navodeći

sve ljepote grada i okoline koje

su ,,zahvaljujući gostoprimstvu

TO HN obišli planinareći do

mjesta sa savršenim panoram-

skimpogledom,pasvedojedre-

njazalivom“.

,,Ovo je raj za jedrenje. Ne samo

što su prirodni uslovi savršeni

već i zato što postoji veliki broj

klubova i pasioniranih jedriliča-

ra koji su uvijek spremni da iza-

đu u susret“, navodi se dalje u

tekstu.

Ž.K.

Portal Hafington post o Herceg Novom

,,Komad raja koji

morate posjetiti“