Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 64 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Omiljena

adresaPljevljaka, naročito

mlađih, ovihdana jeklizali-

štena Trgu 13. jul uPljevlji-

ma. Za euro, kolikokošta

iznajmljivanjeklizaljiki,

uživajuunovoj zimskoj ra-

zonodi.

Klizalište radi svakim danom

od 10 do 22 sata naredna dva

mjeseca. Imapovršinuod300

kvadratnihmetara i na njemu

u isto vrijeme može da kliza

90osoba.

Oivičeno je zaštitnom ogra-

dom, na raspolaganju je 120

klizaljkizaiznajmljivanje,kao

i pomagala za učenje klizanja.

Preduzeće ,,Gemtehnik“ iz

Beograda jedino je dostavilo

ponudu na tender koji jeCen-

tar za sport i rekreaciju raspi-

sao za zakup otvorenog mo-

bilnog klizališta.

Kako je najavljeno, Pljevljaci

će u klizanju na ledu uživati

do 25. februara.

A.S.

ŠAVNIK

–ĐaciOsnovne škole

„BogdanKotlica“ imališani izvrtića

uživali suunovogodišnjemprogra-

mukoji jepriredilaopštinau sarad-

nji saJUCentar zakulturu, sport i

medije.

Učestvovali su folkloraši iz poddurmi-

torske varošice, učenici OŠ „Bogdan

Kotlica“ iz Boana i KUD ,,Zahumlje“ iz

Nikšića. Mališani su se družili sa Dje-

domMrazom, koji ime je podijelio no-

vogodišnje poklone. Obezbijedila ih je,

kao iprethodnegodine, lokalnauprava.

Sveđakeipredškolcepozdraviojepot-

predsjednikopštineŠavnikVlatkoVu-

ković.

Ra.P.

BIJELOPOLJE

-Svečanom

sjednicomSkupštine, polaga-

njemvijenacanaspomenik

palimborcima, dodjelomNa-

grade3. januar, otvaranjem

gradskogtrga,mostapreko

Ljuboviđe imalehidroelek-

tranenaBistrici, početkom

gradnjenovogpješačkogmo-

stakojipovezujetrinaselja

prekorijekeLim, obilježenje

Danopštine.

Sjednici SO su prisustvovali

predsjednikCrneGoreFilipVu-

janović,premijerDuškoMarko-

vić, predstavnici SUBNOR-a,

političkih partija, susjednih op-

ština i vjerskihzajednica.

Datum

PredsjednikopštineBijeloPolje

AleksandarŽurićistakaojedaje

3. januar svijetli datum istorije

toggrada, kadaseslave junaštva

boraca oslobodilačke Sedme

omladinskebrigadekojisuprije

73godineoslobodileBijeloPolje

odagresora.

Podsjećajući na vrijedne infra-

strukturne projekte koji su rea-

lizovaniprotekledecenijeutom

gradu, Žurić ističe izgradnju

obilaznice, regionalni put pre-

ma Pljevljima, Dom za stare,

Domzdravlja, dva vrtića, grad-

skutržnicu,parkinggaražu,naj-

savremeniji granični prelazDo-

brakovo, gradsk i most i

mostovena Ribarevinama,

Strojtanici, više zgrada, kapelu,

novu zgrada Crvenog krsta,

brojne vodovode, elektroener-

getskiobjekte,asfaltiranjeipro-

bijanje više puteva, kao i kolek-

tor, novu rasvjetu na obilaznici,

rekonstrukciju skupštinske sa-

le.

Najavio je prvi čovjek opštine

izgradnju nove škole „Dušan

Korać“ sa aneksommuzičke

škole.

- U ove projekte je godišnje

ulagano u prosjeku oko 20mi-

liona eura investicija. Posebno

bih izdvojio strateške projekte

valorizacije planine Bjelasice i

Đalovića pećine, koji zajedno

vrijedevišeod40milionaeura i

koji su u poodmaklim fazama

realizacije - kazao jeŽurić.

Trg

NaDanopštinesvečanojeotvo-

ren rekonstruisani gradski trg

površine oko 55.000 kvadrata,

čijesutrifazezavršeneuzdona-

ciju firme Adriatik propertis iz

Budve i učešćem vladine i op-

štinske direkcije za javne rado-

ve.

Dosadasuzavršeneprva,druga

i četvrta faza radova ukupne

vrijednosti 910.000eura, od če-

ga je 480.000 eura donirala

budvanska kompanija Adriatik

propertis, dok jeopštna izdvoji-

la 200.000 eura. Ugovoreni su

radovizatrećufazurekonstruk-

cije - odUliceTomašaŽižićado

tržnog centra ,,Forum“, vrijed-

nosti 230.000eura.

Vujanović, Marković i Žurić

obilježili su otvaranje novog

mosta u Ravnoj rijeci koji vodi

prema bjelopoljskoj strani Bje-

lasice. Vrijednost izvedenih ra-

dova iznosi oko430.000eura.

Premijer Marković je istakao

daćeuovojgodiniraditinadvije

dionice.

- Raspisan je tender za žičaru

šestosjed, radimo na postavlja-

nju i gradnji nove trafostanice

zabudućeskijalište.Dakle,pred

BijelimPoljemsuozbiljneiveli-

ke perspektive, a mi smo ljudi

koji ne samo da daju obećanja

nego ta obećanja i sprovode u

djela–rekao jeMarković.

Most je sastavni dio kapitalnog

projekta razvoja tri ski-centra:

Kolašin 1600, Cmiljača i Žarski,

koji su dio prostornog plana

posebne namjene „Bjelasica i

Komovi“, i za čiji razvoj je do

2020. godine planirano da se

utroši 60milionaeura.

Most

Danopštineobilježenjepostav-

ljanjem kamena temeljca za

mostkojispajanaseljaPotkraja-

ca i Sutivana na jednoj obali Li-

ma iNjegnjevanadrugoj.

PredsjednikMZNjegnjevoMi-

lošMarić podsjetio je da je pre-

mijer prije otprilike godinupri-

likomobilaska tog kraja obećao

žiteljimanovimost.

- Žitelji ova tri velika mjesta

imaju i drugih potreba, ali su se

jednoglasno složili da je izgrad-

nja mosta jedan od najvažnijih

prioriteta za sve građane. Most

imznačiizlazakusvijet:salijeve

strane magistrala i veza sa gra-

dom, sa desne strane osnovna

škola, predškolska ustanova i

ambulanta, prijatelji i sa jedne i

sadrugestrane - rekao jeMarić.

Mini hidroelektrana na rijeci

BistriciuMajstorovinijeinstali-

sane snage 3,497MW i planira-

ne godišnje proizvodnje od

11,319GWh. Vrijednost investi-

cije je 7.800.000 eura, od toga

4.200.000eurafinansiraEvrop-

ska banka za rekonstrukciju i

razvoj, a ostatak je najvećimdi-

jelom uložio investitor Tomaš

Hajek izČeške.

Svečanoj sjednici nijesu prisu-

stvovali predstavnici Socijalde-

mokratskepartije.Predsjednika

OOSDPBijeloPoljeAdnanStri-

ković saopštio jeda je bojkot re-

akcija ,,naporaznuodlukuda se

najveća opštinska nagrada do-

dijeli grčkoj firmi Adriatik pro-

pertis.

V.Šb

.

BIJELOPOLJE:

Povodomdana opštine ozvaničen završetak projekata vrijednih višemiliona eura

Uređen glavni trg, otvorena

HE i most preko Ljuboviđe

U rekonstrukciju trga koja je završena uz donaciju rme Adriatik propertis

iz Budve uloženo skoromilion eura. Otvorena je hidroelektrana na Bistrici

vrijedna sedammiliona eura, a postavljen kamen temeljac za gradnju

pješačkog mosta koji povezuje Njegnjevo, Potkrajce i Sutivan preko rijeke Lim

Nagrada grada kompaniji

Adriatik propertis

Ovogodišnji dobitnik nagrade „Treći januar“ je irma Adriatik

propertis iz Budve, koja je inansirala rekonstrukciju grad-

skog trga u iznosu od 480.000 eura. Obrazlažući odluku,

predsjednik žirija Tomislav Timotijević je kazao da je ta kom-

panija donirala izgradnju gradskog trga i dio Ulice slobode

čime je zavrijedila najveće opštinsko priznanje.

- Mermerne ploče koje su prekrile cijeli gradski trg i dio

susjednih ulica znatno su doprinijele da centar grada dobije

nove prepoznatljive obrise - kazao je Timotijević.

Javna priznanja opštine – opštinske plakete su dobili nastav-

nica ruskog jezika Vera Joksimović, student medicine Šućro

Madžgalj, poljoprivrednik Salun Hasković i Odbojkaški klub

,,Jedinstvo Bemaks“.

Vujanović: Trgovci da žrtvuju

maržu u korist građana

- Važno je da se budžet kvalitetno puni ali da se pritomne

ugrozi kvalitet standarda naših građana – rekao je predsjed-

nik države Filip Vujanović odgovarajući na pitanje novinara

kako će povećanje PDV-a uticati na standard građana.

Vujanović je apelovao na trgovce da na račun kvaliteta živo-

ta građana trgovačkumaržu žrtvuju.

- Svima je nama najvažnije da građani žive kvalitetno. Vjeru-

jemda će se uložiti napor da se ne povećavajumaloprodajne

cijene – kazao je Vujanović.

Po njegovim riječima, inansijska konsolidacija izvršena je na

način koji zaslužuje poštovanje.

- Imao samnedavno razgovor sa glavnom izvršnomdirektor-

kom Svjetske banke KristalinomGeorgijevom koja je pohval-

no govorila o konsolidaciji našeg inansijskog stanja i tre-

tmana budžeta. Na temelju toga je data i garancija Svjetske

banke 20. decembra od 80miliona eura. Veoma se radujem

da se više zaduženja ne vrše radi tekuće potrošnje, nego radi

vraćanja dugova po povoljnijimuslovima i radi investiranja u

Crnu Goru. Tako da se nadamda povećanje PDV-a neće gra-

đani osjetiti negativno – kazao je predsjednik.

Izuzetni

resursi

- Od 2011. godine učinjeno

je mnogo za razvoj Bijelog

Polja koje je izmijenilo svoj lik,

infrastrukturu, kvalitet komu-

nalnih usluga i ozbiljnost

investicija. Želimda čestitam

svima koji su učestvovali u

tome - kazao je predsjednik

države Filip Vujanović nakon

svečane sjednice SO.

On smatra da su resursi u

BijelomPolju izuzetni.

- Treba ih koristiti i posvetiti

se razvoju Bijelog Polja i dati

šansu da građani žive shodno

kvalitetu onoga što grad nudi

- zaključio je Vujanović.

60

miliona eura do 2020.

godine planirano je da

se utroši za razvoj Bjela-

sice i Komova

MostauRavnoj rijeci

koji vodi premabje-

lopoljskoj strani Bje-

lasice je sastavni dio

kapitalnogprojekta

razvoja tri ski centra,

i to: Kolašin 1600,

Cmiljača i Žarski

Pljevljaci dobili novu zimsku razonodu

Sat klizanja euro

VELIKOINTERESOVANJE:

Detaljsaklizališta

ŠAVNIK:

Opština brine o najmlađimsugrađanima

Družili se saDjedaMrazom

ZANIMLJIVPROGRAM:

ProgramuCentruzakulturu

SVIJETLIDATUMISTORIJEGRADA:

Sasvečanesjednice

RADOVIVRIJEDNISKOROMILIONEURA:

Otvaranje trga