Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 64 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 4. januar 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Ni najveći optimi-

sti nijesuočekivali da će

Inovacionopreduzetnički

centarTehnopolis praktič-

no tek što jeotvoriovrata,

ispuniti očekivanjaosniva-

ča.Međutim, činjenice go-

voreda je stjecištemladih i

inovativnih ljudi s idejama,

spremnihda seokušajuu

sopstvenombiznisu, generi-

salootvaranjenadesetine

novihradnihmjesta.

Zadovoljstvo postignutim u

prvoj godini ne krije izvršni

direktor Ratko Bataković, a

ubijeđen je da će IPC Tehno-

polis tekda se razvija.

Četiri stuba

Prema njegovimriječima, rad

Tehnopolisa oslanja se na če-

tiri stuba aktivnosti: biznis in-

kubator, programskeaktivno-

sti, projekti, kao i marketing i

planiranje.

- Postigli smo sjajne rezultate,

u svakom smislu te riječi. Za-

poslili su su se mladi ljudi, svi

iz Nikšića, željni su rada i no-

vih znanja. Stekli smo brojne

lokalne, nacionalne, ali i regio-

nalne partnere. Ako kažem da

već imamo 40 partnera, da

smo imali čak 30 aplikacija, a

da nam je šest projekata, vri-

jednih750.000eura,prihvaće-

no, onda je to najbolja potvrda

da se ovdje ideje materijalizu-

ju, odnosno postaju stvarnost

–kažeBataković.

Neki od projekata, dodaje on,

biće aktuelni tri godine.

- Raste potreba za mladim

sposobnim ljudima. Sve koji

su imali ili imaju dobru ideju,

pa bilo iz oblasti IT sektora,

proizvodnje hrane i poljopri-

vrede, turizma ili ženskog

preduzetništva naši su par-

tneri, jermi smousmjereni na

otvaranjenovihradnihmjesta

- kažeBataković.

Zbog velikog interesovanja

imaju manjak prostora, ali

vjeruje i da će u saradnji s lo-

kalnom upravom pronaći

mjesto za svakog ko bude že-

lionjihovupodršku, a zavrije-

di je.

Kutak uTehnopolisu od osni-

vanja,zatražiloje37aktuelnih

i budućih preduzetnika, ali

našlo ga je 20 stanara. Od

prošlog septembra, kada je

otvoren IPC, organizovano je

više od 150 sastanaka s poje-

dincima koji su imali ideju, a

na kraju je, kao rezultat, usli-

jedilo otvaranje oko 50 novih

radnih mjesta, ne računajući

zaposlene u Tehnopolisu. U

savremeno uređenom i opre-

mljenomzdanju,podignutom

na mjestu nekadašnjeg Doma

vojske, našla su se i četiri kla-

stera: turistički, agrituristički,

rukotvorina,adrvopreađivač-

ki je u osnivanju. Tu su i tri

međunarodne asocijacije: In-

stitut Konfučije, IFAD i SWG

(Stalna radnagrupaza ruralni

razvoj jugoistočneEvrope).

Kraj godine je vrijeme za su-

miranje učinka. Uradili su to i

u Tehnopolisu. Brojke poka-

zuju: organizovali su ukupno

402 događaja, posjetilo ih je

više od 11.000 ljudi, a imali su

108 zadovoljnihklijenta.

-Kodnasseorganizujuobuke,

seminri, konferencije, pre-

zentacije i razne druge mani-

festacije. Napravili smo anali-

zuprivrednihresursaNikšića,

učestvovali u organizaciji do-

gađaja kakvi su ,,Boem fest“ i

Novogodišnji sajam lokalnih

proizvoda... Četvrti sajam

prevazišao je i naša očekiva-

nja, jer u Sportskom centru

bilovišeod200 izlagača izna-

še opštine, gotovo svih grado-

va Crne Gore i inostranstva.

Posjetioce je bilo nemoguće

izbrojati,asigurnismodaćeiz

godine u godinu tamanifesta-

cija biti sve prepoznatljivija -

ističeBataković.

Planovi za2018.

Prema njegovim riječima,

Tehnopolis će ove godine biti

još aktivniji, boljeumreženna

nacionalnom, regionalnom,

pa i evropskomnivou.

Jedan od projekata na kojem

rade jeste rebrendiranje gra-

da.

- Formirali smo grupu zainte-

resovanih ljudi za taj proces.

U fokusu će im biti lokalna

privreda, start-ap preduzeća,

eko-sistem... a za konačan cilj

imaju otvaranje novih radnih

mjestaipospješivanjebiznisa.

Nastojaćemo i da afirmišmo

privredni klub na lokalnom

nivou, koji već okuplja 20

kompanija –kažeBataković.

R.PEROŠEVIĆ

HERCEGNOVI

- Savjet JUK

Herceg fest prihvato je

ostavkuStevanaKoprivice,

namjestodirektora teusta-

nove imenovana jemrGor-

danaPorobić-Krcunović –

saopštila jeopštinskapres

služba.

Porobić-Krcunović je rođena

1972. godineuHercegNovom,

gdje jezavršilaosnovnui sred-

nju školu. Diplomirala je 1997.

godine na Odsjeku za filosofi-

juFilosofskog fakulteta uNik-

šiću, da bi godinu kasnije upi-

sala postdiplomske studije na

Odsjeku za filosofiju Filosof-

skog fakulteta uNovomSadu.

Magistrirala je na temi: „Kjer-

kegorov sokratizam“, pod

mentorstvom prof. dr Miloša

Todorovića. Na studijskom

programuzafilosofijunaFilo-

sofskom fakultetu u Nikšiću

angažovanakaosaradnikuna-

stavi zapredmete: Istorijanje-

mačke klasične flosofije, Sa-

vremenafilosofijaiOntologija.

Sada radi na doktoratu.

- Učestvovala je u projektu

„Crna Gora u 21. stoljeću – u

eri kompetitivnosti“, u okviru

kojeg je i sprovela istraživanje

„Etika časti i poštenja“ čiji su

rezultatiobjavljenikaodiopo-

sebne monografije – navede-

no je u saopštenju.

Ž.K.

KOTOR

-Uokvirumanife-

stacije ,,OdBožićadoBoži-

ća“ večeras ćeBožićni kon-

certodržati Srpskopjevačko

društvo ,,Jedinstvo“.

UCrkviSvetogNikolekoncert

počinje u 18 sati.

U petak 5. januara na Pjaci od

muzeja biće priređeno huma-

nitarno veče posvećeno kotor-

skom oriđinalu Tonćiju Praci-

ju,uzkoncertbendaInspiracija

naPjaci odmuzeja od20 sati.

S.M.

HERCEGNOVI

- Sanacija

klizišta na lokaciji nakojoj

senalazi objekat vrtića „Na-

ša radost“naSavini odvija se

planiranomdinamikom. Ra-

dovekojeobavlja firma ,,In-

termost“ izPodgoricepočeli

suudrugoj polovini okto-

bra, abiće završeni sredi-

nommarta.

Predstavnik izvođača, inže-

njer građevine Gojko Šljivan-

čanin, kaže da su odrađeni ze-

mljani radovi i da je počela

izrada armirano-betonskih

šipova.

- Za sada je postavljena jedna

trećina planiranog. Sredinom

marta je, prema dinamičkom

planu, kraj završetka radova i

očekujemo da će rok biti ispo-

štovan.Malo jebilootežavaju-

će raditi zbog kiše koja je pre-

kidala radove, ali sve stižemo

- kazao je Šljivančanin.

Kapitalnim budžetom države

opredijeljeno je 650.000 eura

za sanaciju terena dok KfW

istovremenoradi i projekat vr-

tića, koji će biti realizovan

kroz program energetske efi-

kasnosti u javnim zgradama,

informisali su ranije iz Mini-

starstva prosvjete.

Nakon sanacije klizišta uslije-

diće radovi na zgradi vrtića

koji ne radi od kraja aprila

2016. godine.

ObjekatvrtićanaSavini zatvo-

ren je po odluci Ministarstva

prosvjete zbog ispitivanja sta-

bilnosti konstrukcije zgrade i

terena, što je inicirano nakon

pada nadstrešnice. Utvrđeno

je da objekat nije bezbjedan i

da je neophodno izgraditi no-

vi.

Ž.K.

Prihvaćena ostavka

Stevana Koprivice

Porobić-

Krcunović

na čelu

Herceg festa

DvoranaHerceg festa

CrkvaSvetogNikole

Kotor

Večeras

Božićni

koncert

NIKŠIĆ:

IPC Tehnopolis za nešto više od godinu premašio očekivanja

Podstakli otvaranje

oko 50 radnihmjesta

Najbolja potvrda našeg rada jeste činjenica da se ovdje idejematerijalizuju. To

pokazuju brojke: imamo 40 partnera, stiglo nam je 30 aplikacija, a šest projekata

vrijednih 750.000 eura je prihvaćeno – kaže izvršni direktor Ratko Bataković

Od februara

platforma

edukacija.me

U okviru projekta Eduka-

cija.me

IPC Tehnopolis

od 28. februara pokreće

istoimenu platformu za

učenje koja je namijenjena

učenicima i studentima, ali

i svimgrađanima koji žele

da prošire znanje u okvi-

ru predmeta koji će biti

dostupni na platformi.

MJESTOGDJESEIDEJEMATERIJALIZUJU:

IPCTehnopolis

Ratko

Bataković

Radimobrendiranje

grada. Formirali smo

grupu zainteresova-

nih ljudi za taj pro-

ces. U fokusu će im

biti lokalnaprivreda,

start-appreduzeća,

eko-sistem...

KOLAŠIN

- JPNacionalni parkovi CrneGorepoklonili su

130paketićamališanimavrtića „SestreRadović“.

Darovesuimpodijelili rendžeriNPBiogradskagoraMileRnko-

vić i Janko Dragović sa direktorom Sašom Jeknićem. Nakon

podjele poklona, sa Oliverom Vukićević, direktoricom vrtića,

pao je i dogovor da se umaju održi veliki školski čas pored Bio-

gradskog jezera kome će prisustvovati i mališani koji su dobili

poklone.

- Ovo je način da djeca pravovremeno saznaju da u njihovom

gradu i u njihovoj blizini postoji najstariji prirodni rezervat u

regionu - kazao je Jeknić.

Dr.D.

Druženjemalih Kolašinaca i rendžera Biogradska gora

Dogovorili da održe

školski čas na jezeru

PODIJELJENO130PAKETIĆA:

Mališani i rendžeri

HercegNovi:

Radovi kod vrtića „Naša radost“ na Savini

Klizište će sanirati do aprila

SANACIJASEODVIJAPOPLANU:

Vrtić „Naša radost“