Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Hronika

Ekipa Pobjede sa saobraćajnompolicijomna podgoričkimcestama

Nijesampio, samo dvije šljive

PODGORICA

–Legitimisa-

nje, preventivnaprovjera

osobapreko radioveze, al-

kotestiranje, kontrola lica

koja se sumnjivoponašaju

samo sudioaktivnosti jedne

dvanaestočasovne smjene

saobraćajnepolicije.

Da Podgorica nikad ne spava,

uvjerila se ekipa Pobjede noć

uoči novogodišnjih praznika.

Ekipa „Pobjede“ provela je

noćupatroli saŽeljkomRako-

čevićem i IgoromMrdakom,

službenicima Stanice za be-

zbjednostsaobraćajauCentru

bezbjednosti Podgorica, koji

višeodpetnaestgodinačuvaju

saobraćajnice grada.

Prekoračenjebrzine

-Tokom dugogodišnjeg rada

bilo je raznih situacija. Uglav-

nom su nesavjesni vozači po-

kušavali da se izvukukada je u

pitanju vožnja pod uticajem

alkohola ili prekoračenjebrzi-

ne, ali mi ne praštamo-kaže

Mrdak.

Našu priču preko radio veze

prekida dežurni policajac koji

dvije patrole upućuje prema

tržnom centru Delta siti zbog

povećane gužve u saobraćaju.

Uputili smo se tamo kako bi

alkotestirali građane.

-Dobroveče.Redovnakontro-

la,molimvasdokumentaiura-

dićemo alkotestiranje.

Mladić izsivog ,,audija“pojaš-

njava da nije ništa pio, što je

aparat za mjerenje i pokazao.

Policijski službenici se ljuba-

znopozdravljaju sa vozačem.

Nastavljamo dalje, a policajac

Rakočevićnampričaosusreti-

ma sa vozačima koje je kao sa-

obraćajni policajac do sada

kontrolisao.

- Vozači koji su konzumirali

alkohol smišljaju razne izgo-

vore unamjeri da prođuneka-

žnjeno. Bilo je situacija da se

pravdaju kako su jeli ,,šeri“

bombone, kako im je neko si-

Saobraćajnapolicijakontroliše sve „sumnjive“

pao alkohol u sok ili pak da su

pili čaj sa rumom. Kako smo

svakodnevno na podgoričkim

cestama, na takve stvari smo

navikli i kada se ispostavi da je

taosobastvarnoupravljalavo-

zilompoddejstvomalkoholau

većoj mjeri od zakonski do-

zvoljene, sankcionišemo je -

dodajeRakočević.

Krećemo ka centru grada, pri-

mjećujemo u automobilu do

nas sredovječnogčovjeka, koji

ubrzava crvenim ,,golfom“.

Idemo za njim, pali se rotacija

i signalizira mu se da se zau-

stavi.

-Gospodo, je li neki problem?

Zašto idetezamnomi kakav je

to foto-aparat?

Alkotestiranje

PolicajacMrdakvozačuobjaš-

njavaočemu se radi i ljubazno

gapitada li želi dase fotografi-

šezanovinejerjeupitanjuno-

vinska reportaža o saobraćaj-

noj policiji.

-Dobro, fotografisaću se, ali

neću ,,duvati“ u dreger jer ni-

jesampio.

PolicajacMrdakmu objašnja-

vada ćemorati da se alkotesti-

ra jer je to u sklopu redovne

kontrole.

-Nijesam pio, samo dvije šlji-

ve,akoćetezatodamekaznite

onda stvarno nema smisla-

objašnjava čovjek.

Alkotestiranjem policajci su

utvrdilidajeimao0,37štojeza

pisanje prekršajne prijave od

50 eura.

-Neću potpisati taj nalog, jer

ovo je nedopustivo da me ka-

znite zbog dvije čašice – kaže

čovjek, koji nije želio da nam

se predstavi.

Policajci Mrdak i Rakočević

kažuda ovakvih situacija ima-

ju često među vozačima muš-

kogpola, alidaudostaslučaje-

va ima i žena koje pokušavaju

da izbjegnu kažnjavanje zbog

alkohola.

-Od deset žena koje smo zau-

stavili ovih dana tokom naše

smjene, prosječno je njih šest

bilo u alkoholisanom stanju –

objašnjavaMrdak.

Putem radio veze javljaju se

druge patrole i kreće se u obi-

lazak grada. Dok se vozimo

prema Starom aerodromu, za

okonamjezapao sivi džip. Po-

licajci ga zaustavljaju kako bi

kontrolisali vozača.

-Ovo je redovna kontrola, da li

bi ste mogli da nam date Vaša

dokumenta? – kaže policajac

Mrdak.

Mladićnaengleskomobjašna-

va da ne razumije štamupriča

i da je u Podgoricu došao kako

bi izašaou grad.

PolicajacMrdakmu na engle-

skom objašnjava da će morati

daseuradi alkotestiranjezbog

redovne kontrole.

Mjerenjem se stvarno uspo-

stavilo damomak nije pio. Po-

zdravlja se sa policijom i novi-

narima uz riječi ,,mirna noć”.

Policajci nas dalje vode u obi-

lazak i kontrolu grada kako bi

nampokazali na koji način i sa

čim se sve susrijeću tokom

jedne smjene.

Radioveza

Ponovo se uključuje radio ve-

za. Iz dežurne službe javljaju

da mora da se obiđe Bulevar

revolucije. Uputili smo se ta-

moizatičemo,,mercedes”crne

boje. Preko veze provjerava-

mo registarske oznake.

-Upitanju jePodgoričaninko-

ji se javio policiji da je tu osta-

vio kola jer je bio u pripitom

stanju i kazao je da će doći na-

redni dan za njih – objašnjava

dežurni policajac.

Završena kontrola. Policajci

Rakočević i Mrdak pričaju da

je bilomnogo zanimljivih, ali i

problematičnih situacija. Me-

đutim, dugogodišnje iskustvo

ih jenaučilokakoda se sa svim

izbore.

-Skorosmoimaliinteresantnu

situaciju kada je osoba poku-

šala da pobjegne iz patrolnog

vozila nakon što je zatečena u

vožnji pod dejstvomalkohola.

Ali brzom reakcijom spriječe-

na je i kasnije kažnjena prekr-

šajno–objašnjavaMrdak.

Vraćamo se do Centra be-

zbjednosti. Policajci se po-

zdravljaju sa ekipomPobjede,

uz osmijeh i riječi: ,,Bila je ovo

jedna mirna noć na podgorič-

kimcestama“.

M.Lazarević

Potvrđena optužnica protiv dvije osobe

Ulcinjani se terete za prevaru Rusa

ULCINJ

-Osnovni suduUl-

cinjupotvrdio jeoptužnicu

Osnovnog tužilaštva, podi-

gnutuprotivokrivljenihR.

M. i I. V. izUlcinja zbogkri-

vičnogdjela - prevarau saiz-

vršilaštvu.

Optužnicom je predstavljeno

da su okrivljeni u toku jula

2015. godine, uUlcinju, doveli

u zabluduE.V.N. izRusije.

Okrivljeni R. M. predstavio se

kaovlasnik i predložioošteće-

nom da kupi nepokretnosti

ukupnepovršine4.732m2,ko-

je su se formalno vodile na I.

V., a zatim su zajedno ubjeđi-

vali E. V. N. da je R. M. vlasnik

nepokretnosti, da je njihova

obaveza da nepokretnosti

oslobode tereta hipoteke i da

prenesupravo svojine E. V. N.

- Nakon toga Rus je pristupio

pregovorima, u zamjenu za

nepokretnosti prenio pravo

svojine svojih nepokretnosti

na osobe koje je predložio R.

M: svojinu na poslovnompro-

storu u Podgorici površine 67

m2, vrijednosti 63.700 eura

prenio na R. Z., svojinu na

stambenom prostoru u Do-

brim Vodama, površine 162

m2 u vrijednosti 125.000 eura

naR.T., svojinuna stambenom

prostoru u Dobrim Vodama,

površine 94 m2, u vrijednosti

83.000 eura prenio na K.N,

svojinunaplovilu–brodu,vri-

jednosti20.000eurapreniona

Lj.Lj

. - navodi se u saopštenju

Tužilaštvu.

Nakon što je ruski državljanin

prenio svojinu na R. M. i I. V.

nijesu na njega prenijeli pravo

svojine na parcelama u Ulci-

nju, već su ga i dalje držali u

zabludi da će ispoštovati do-

govoreno i time pribavili pro-

tivpravnu imovinsku korist

koja prelazi iznos od 30.000

eura, a sve na štetuE.V.N.

C.H.

u Beogradu

jbližeg

radnika

DavorinBaltić

Tajne službe ulazile su mu u

trag, pratile njegovo kretanje,

ali zvanično nije mogao biti

uhapšen, jer su se sve informa-

cije o njemu zasnivale na ope-

rativnimsaznanjima.

ImeDavorinaBaltićaosvanulo

je u septembru prošle godine

kada je potpisao čitulju za Go-

ranaLenca, ubijenoguKotoru.

Prema operativnim podacima

regionalnih službi bezbjedno-

sti, Baltić je od februara 2015.

godine boravio u Južnoj Ame-

rici, Španiji,Holandiji, koriste-

ći falsifikovana dokumenta.

Radoman je bio prva žrtvama-

fijaškog obračuna između „ka-

vačana“ i „škaljaraca“.

Baltić je važio za najbližeg sa-

radnika Radoja Zvicera, koji je

označen kao vođa ,,kavačkog

klana“.

O djelovanju ove organizacije

najbolje govori nedavnoobjav-

ljenipetnaestominutni snimak

na Jutjubu, gdje je Baltić ozna-

čen kao najbliži Zvicerov sa-

radnik.

Na snimku nepoznatog autora

su prvi put otkriveni detalji o

navodnomkriminalnomdjelo-

vanju ovog klana, njihovi lažni

identiteti, kao i nazivi države u

kojimasebaveilegalnimposlo-

vima.

Kao visokopozicionirani čla-

novi ove kriminalne organiza-

cije navedeni su Davorin Bal-

tić, Radoje Zvicer, Predrag

Knežević, Slobodan Kašćelan,

Igor Božović, Dragan Kneže-

vić, Damir Meljović, Vladimir

Roganović iMilanVujotić.

Istražiteljivjerujudajesnimak

dostavljen iz regiona i ne is-

ključuju mogućnost da je „do-

turen“ iz suparničkog – ,,ška-

ljarskog klana“.

Rat izmeđuovedvijekriminal-

ne grupe datira od nestanka

više od 200 kilograma kokaina

uValensiji.

A.G.

Frontovci pitaju iako

ne očekuju odgovor

PODGORICA

- Predsjedniš-

tvo Demokratskog fronta

postavilo je tri pitanja glav-

nom specijalnom tužiocu

Milivoju Katniću nakon novo-

godišnjeg intervjua koji je

objavila Pobjeda.

Iz DF-a su pitali da li je istinit

snimak saslušanja Saše Sin-

đelića od 27. oktobra 2016.

kojem je prisustvovao speci-

jalni tužilac Saša Čađenović.

- Da li je u organizaciji

Milivoja Katnića prijećeno

silovanjem Saši Sinđeliću da

promijeni iskaz koji je dao u

tužilaštvu u Beogradu? Da li

je Milivoje Katnić kao sudija

Apelacionog suda zbog

kompromitujućeg ponaša-

nja u jednom slučaju umalo

nečasno otpušten iz službe i

bilo mu predloženo da se pri-

druži advokatskoj kancelariji

jednog advokata koji je sa

funkcije sudije bio ražalovan

zbog sličnog ponašanja -

pitali su iz Fronta.

Oni su dodali da neće dobiti

nijedan odgovor na postav-

ljena pitanja.

- Znajući da nećemo dobiti

nijedan odgovor, predlaže-

mo SDT-u da umjesto što

saslušava zaposlene, sam

sebe prikači na poligraf i

testira na ova tri pitanja, u

nadi da poligraf ne izgori čim

saopšti ime i prezime - poru-

čili su iz Fronta.

C.H.

Nakon intervjua u Pobjedi, DF postavio glavnom

specijalnom tužiocu tri pitanja

Sa jednogod ranijihpresovaDF-a

ARHIVAPOBJEDE

M. BABOVIĆ

Policijaalkotestira sugrađanina