Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Društvo

lkanu

izolacije

Što se CrneGore tiče,

mitrovički humanitarci

imajupovremene ko-

munikacije sa sličnim

organizacijama, ali do

sadanijebiloobostrano

prihvatljivih inicijativao

zajedničkimakcijama

koja bi ihdočekala.

- Svjesne su te žene da je te-

gobna izolacija ono što ih nei-

zbježno čeka - naglašava ona.

Sumnjivihumanitarci

Organizacije koje bi se bavile

nekim vidovima socijalizacije

su rijetke, a ni ta vrsta aktiviz-

ma i humanitarnog rada nije

na nekoj cijeni, pa se u pojedi-

nim sredinama, objašnjava,

njihovi aktivisti sumnjiče za

pristalice džihadizma, odno-

sno radikalne islamiste koji

samo štonijesukrenuli u tero-

rističke akcije.

Što se Crne Gore tiče, mitro-

vički humanitarci imaju po-

vremenekomunikacijesaslič-

nim organizacijama, ali do

sada nije bilo obostrano pri-

hvatljivih inicijativa o zajed-

ničkim akcijama. I Anela je

upoznata sa činjenicom da se

iz Sirije umatičnu zemlju vra-

tila samo jednacrnogorskadr-

žavljanka, a to je ne čudi zbog

istih razloga zbog kojih supri-

mjeri povratnica u svim ze-

mljama regiona tek izuzeci.

-Neštobitutrebalodaseuradi

sa državnih nivoa, uz koordi-

nisanumeđunarodnu pomoć,

jer sve ostalo ne može biti do-

voljno - zaključuje ona.

R.TOMIĆ

Predstavljeni rezultati istraživanja o kockanju u nekimsrednjimškolama

Kraljević: Rezultati

ankete zabrinjavajući

PODGORICA

–Anketao

kockanju, koja je sprovede-

nauSrednjoj elektro-eko-

nomskoj školi uBijelomPo-

lju, ukojoj je anketirano 163

učenika, pokazala jeda čak

54odstonjihznanekogko

imaproblemsakockanjem-

rekla je zaPobjedupsihološ-

kinjauAsocijaciji zademo-

kratski prosperitetZid

VesnaKraljević.

Ona jepojasnilada sunastavni-

ci sproveli anketu u toj, ali i

srednjimškolamauBaruiuRo-

žajama.

Kako je precizirala Kraljević,

podaci za školu uRožajama još

nijesu obrađeni, a nastavnike

su o tome kako da čuvaju djecu

od kockanja obučavali struč-

njaci iz Savjetovalištva „Ente-

ra“ – Podgorica koje radi u

okviruADPZid.

-Rezultatianketepredstavljeni

su 17. decembra. Problem sa

kockanjem u školi u Bijelom

Polju ima tri odsto učenika, a u

anketi su učestvovala djeca

uzrasta od 13 do 19 godina. Čak

76odstonjihjereklodajeneka-

da igralo neku igruna sreću i to

najviše tombolu, pa sportsku

kladionicu-navela jeKraljević.

Kako je rekla, nalog na onlajn

kladionicama ima 14 odsto an-

ketiranihutojškoli,aistotoliko

njih na kockanje mjesečno po-

troši više od 100 eura.

-Najviše iznenađuje i zabrinja-

vapodatakdaje54odstoučeni-

ka izjavilo da zna nekog ko ima

problem sa kockanjem, a u 21,5

odsto slučajeva je ta osoba pri-

jatelj, dok jeu2,4odsto slučaje-

vapartner.U1,9odstoslučajeva

je to član porodice, a tri odsto

učenika smatra da oni lično

imaju problem sa kockanjem -

istakla jeKraljević.

Crnogorski srednjoškolci imajuproblems kockanjem

VesnaKraljević

Naša sagovornica je rekla da su

rezultatianketeuSrednjojeko-

nomsko-ugostiteljskoj školi

(EUŠ) u Baru, u kojoj je anketi-

rano 200 učenika, pokazali da

29 odstonjih igra igre na sreću.

-Rezultatipokazujudaje33od-

sto učenika u ovoj školi navelo

da je kockanje sastavni dio slo-

bodnog vremenamladih i da se

kockaju u društvu. Za kockanje

18 odsto njih koristi novac koji

Stručnu pomoć za dva

mjeseca potražilo 11 osoba

Stručnom timu, koji radi u

Savjetovalištu „Entera“, za

pomoć se u novembru i

decembru obratilo 11 osoba

koje imaju problema sa koc-

kanjem - saopštila je psihološ-

kinja Maja Lješnjak.

Ona je precizirala da najmlađi

zavisnik od kocke koji se javio

u tomperiodu ima 21 godinu,

a najstariji 40.

Lješnjak je rekla da broj osoba

koje prepoznaju da imaju pro-

blema sa kockom raste, a da

je dobro to što sve češće rodi-

telji traže stručnu pomoć kada

posumnjaju da je njihovo dije-

te zavisnik od kockanja.

- Roditelji su prepoznali značaj

pravovremenog reagovanja

kada se pojavi rizik da zabav-

no rekreativno kockanje

Predsjednik Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti NenadMijušković

Fali službenika

PODGORICA

-Osnovni

problemzaposlenihu soci-

jalnoj djelatnosti supove-

ćanobimposla, shodno iz-

mjenama i dopunama

Zakonao socijalnoj i dječijoj

zaštiti uposljednje tri godi-

ne - kazao jepredsjednik

Sindikata zaposlenihu soci-

jalnoj djelatnostiNenadMi-

jušković.

On u razgovoru za Pobjedu

ističe da je ovaj problem po-

sebno izražen nakon uvođe-

njanaknadazamajkesa troje i

višedjece, kojepoprirodi pra-

vanijesupripadalepravima iz

socijalne i dječije zaštite.

Osposobljavanje

-To jeuvelikojmjeri poreme-

tilo osnovnu djelatnost u cen-

trima za socijalni rad. Zbog

ovih promjena neophodno je

angažovanjedodatnogkadra i

tehničkoosposobljavanje. Ve-

liki problem predstavlja i du-

gogodišnje nerješavanje

stambenih pitanja zaposlenih

u socijalnoj djelatnosti, ali se

nadamo da će to pitanje unaj-

U sistem socijalne zaštite su uvedene brojne promjene

i o tome se proteklih godinamnogo govorilo. Međutim,

veomamalo se govorilo o zaposlenima koji su sve te

promjene implementirali - kazao je NenadMijušković

skorije vrijeme biti na opšte

zadovoljstvoriješeno-istakao

jeMijušković.

Oni su nedavno na Ivanovim

Koritima organizovali stručni

skup zaposlenih u socijalnoj i

dječijoj zaštiti kako bi disku-

tovali o različitim problemi-

ma na koje nailaze i da poku-

šajuda nađu rješenja.

- U sistem socijalne zaštite su

uvedene brojne promjene i o

tome se proteklih godina

mnogo govorilo. Međutim,

veoma malo se govorilo o za-

poslenima koji su sve te pro-

mjene implementirali i zato

osjećampotrebu da istaknem

njihove zasluge i da im se jav-

no zahvalim - kazao jeMijuš-

ković.

On ističe da su tokompretho-

de godine radnici u centrima

za socijalni rad u rekordnom

roku registrovali desetine hi-

ljada zahtjeva i obavili razgo-

vore sakorisnicima, tedonije-

li isto toliko rješenja.

- Bavljenje socijalnim radom

jeveomazahtjevno,jerpodra-

zumijeva pružanje podrške i

pomoći najugroženijimdruš-

tvenim grupama i pokriva ši-

roku lepezu problema sa koji-

ma se pojedinci suočavaju, ali

sa druge strane, to je djelat-

nostkojajehumanaikojapro-

movišenajvažnije ljudskevri-

jednosti i principe poput

altruizma, nesebičnosti, tole-

rancije-istakaojeMijušković.

Kako je rekao naš sagovornik,

uložićenaporekakobi seuna-

prijedio položaj zaposlenih i

kakobi seumanjili efekti stre-

sa kojemsu izloženi.

- Zbog toga je planirano krei-

ranje programa za prevenciju

profesionalnogsagorijevanjai

formiranje savjetovališta za

zaposlene u centrima socijal-

nogradaidrugimustanovama

socijalneidječjezaštite-naja-

vio jeMijušković.

U narednoj godini, kako je

istakao naš sagovornik, i dalje

će organizaciono jačati gran-

ski sindikat, a posebo će raditi

na jačanju pojedinačnih sin-

dikalnih organizacija u usta-

novama socijalne i dječije za-

štite.

Planovi

Radiće i na rješavaju stambe-

ne politike zaposlenih, kao i

na izmjenama i dopunama

Granskog kolektivnog ugovo-

ra, prije sveganjegovoguskla-

đivanjasazakonimakojiregu-

lišupojedine norme.

- Radićemo i na uspostavlja-

nju kontakta i moguće sarad-

nje sa srodnim sindikatima iz

okruženja, kao i povezivanju

sa međunarodnim sindikal-

nimorganizacijama - kazao je

Mijušković.

Sindikat zaposlenih u socijal-

noj djelatnosti okuplja centre

za socijalni rad, njih 13, sa 10

područnih jedinica, ustanove

socijalne i dječije zaštite, dva

domastarih,tejavneustanove

„Komanski most“ i Dom

„Mladost“Bijela.

N.K.

Bavljenje socijalnimra-

dom je veoma zahtjev-

no, jer podrazumijeva

pružanje podrške i po-

moći najugroženijim

društvenimgrupama

NenadMijušković

povreduEtičkog kodeksa.

- U jednom postupku povre-

da je utvrđena, ali odluka nije

pravosnažna jer je sudijaulo-

žio prigovor. Jedan postupak

za utvrđivanje povrede Etič-

kog kodeksa još nije okončan

- precizirao jeVukčević.

On je naglasio da je sudstvo

pod stalnom pažnjom ne sa-

mo crnogorske, već i među-

narodne javnosti, i rad sudija

jemjerljiviji i podložniji sudu

javnosti od drugih grana vla-

sti.

- Stiče se utisak da se takav

monitoring ponekad pretva-

raučitanjesudskihodlukapo

mjeri sopstvenih očekivanja,

a to utiče na percepciju gra-

đana o sudstvu i čini zahtjev-

nijim obavljanje ovog poziva

- rekao jeVukčević.

R.D.

MladenVukčević

preraste u problematično

ili patološko. Javljanjemu

Savjetovalište roditelji i klijenti

edukuju se o samomproble-

mu i dobijaju savjete kako da

ubuduće postupaju ukoliko

naiđe krizni period. Sve češća

je pojava i da se prijatelji jave

za pomoć jer imaju informa-

cije o visini duga koje napravi

osoba zbog kockanja, što je

ispravno, jer je priznavanje

duga jedan od važnijih postu-

paka u rješavanju ovog pro-

blema - rekla je Lješnjak.

dobiju od roditelja, a 10 odsto

anketiranih jenaveloda su ima-

li neprijatnost zbog ovog poro-

ka - precizirala jeKraljević.

Ona upozorava da ovi podaci

ukazujunaneophodnost aktiv-

nog sprovođenjaprevencije, ali

i drugih aktivnosti kako bi se

spriječila ili na vrijeme otkrila

zavisnost kod mladih ljudi i

spriječile posljedice koje ova-

kav problemmože izazvati.

- Savjetujemo svima da ukoliko

primijete da oni lično ili neko

njima blizak ima problem sa

kockanjemdođu u Savjetovali-

šte i da traže pomoć od struč-

nog timapsihologa -poručila je

Kraljević. Obuka za nastavnike

je, prema riječima naše sago-

vornice,bilakorisna,jersusada

spremni da sprovodeprevenci-

ju zavisnosti odkockanja.

Nastavnici i stručni saradnici

su nakon obuke počeli sprovo-

diti prevenciju zavisnosti od

kockanja, a anketa im služi kao

polaznaosnovaiokvirnostanje

prepoznavanja i prisutnosti

problema sa kockanjem.

K.J.