Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Vojnici Crne

Gore izvazduha ćeubliskoj

budućnosti na zadatke ići u

tri novahelikoptera, anako-

pnubićeojačani s tridesetak

oklopnihvozilanjemačke i

američkeproizvodnje - kaza-

li suzaPortal RTCG izMini-

starstvaodbrane.

Modernizacija naših oružanih

snaga predviđa skoru nabavku

savremenihbespilotnih letilica

i formiranje čete specijalnih

snaga, dok će borbeni avioni

NATO-a moći da budu za pet

minuta iznad vazdušnog pro-

stora Crne Gore, ukoliko bude

potrebe da ga štite.

Novi helikopteri „Bel 412 EPI“

koristiće se, između ostalog, za

obezbjeđenje državne granice,

izviđanje, podršku policiji u

protivterorističkoj borbi, tran-

sport, medicinsku evakuaciju,

potraguispašavanje,kaoigaše-

nje požara. Sve tri letilice u Cr-

nuGoru stižuove godine.

- Jedan u prvom, a preostala

dva u četvrtom kvartalu 2018.

Uvođenjeuoperativnuupotre-

bu vazduhoplova, odnosno do-

stizanjepunihoperativnihspo-

sobnostijerelativnodugproces

koji u prosjeku traje oko tri go-

dine, koji podrazumijeva ospo-

sobljavanje potrebnog broja

pilota kroz sve profile letačke

obuke. Međutim, i tokom uvo-

đenja u operativnu upotrebu,

helikopteri će se koristiti za iz-

vršavanje namjenskih zadata-

ka, uz postepeno uvođenje od

lakših ka težim i kompleksni-

jim - objasnili su iz Ministar-

stva. Kako su istakli, naše Vaz-

duhoplovstvo raspolaže sa 13

višenamjenskih helikoptera

„gazela“, koji nemogu odgovo-

ritisvimzadacimakao„belovi“.

IzMinistarstvasuporučilidaje

predviđena i nabavka bespilot-

nih letilica, kojima će kopnene

snage Vojske izviđati teren i

prikupljati informacije.

- S rasponomkrila od 1,5metra

i težinom od četiri kilograma,

ručnolansirnabespilotnaletje-

lica će obezbjeđivati vazdušno

osmatranje, danju ili noću, na

udaljenostima do 10 kilometa-

ra i visini do200metara, pri br-

zini od 40 do 100 km/h. Bespi-

lotne letjelice biće opremljene

naprednim kamerama za sni-

manje i detektorima pokreta -

kazali su iz tog resora.

Za pješadiju stižu nova oklo-

pnavozila - američki „hamvi“ i

njemački „mercedesi“ G-kla-

se. U oba slučaja riječ je o do-

nacijama tih savezničkih ze-

malja.

- Vojska Crne Gore u okviru

Kopnenih snaga razvija male,

mobilne,razmjestive,održivei

interoperabilne jedinice koje

će biti opremljene i obučene

po NATO standardima, za

izvođenje operacija u različi-

tim bezbjednosnim, vremen-

skim i prostornim uslovima.

Nabavkom vozila sa balistič-

komzaštitom i terenskih vozi-

la, poboljšana je pokretljivost

tih jedinica, ali dostizanje ci-

ljeva sposobnosti usaglašenih

sa NATO-om, koji zahtijeva

viši stepenmobilnosti jedinica

i njihove zaštite, odnosno

opremanje deklarisanih snaga

sadodatnimbrojemlakooklo-

pljenihvozila - kazali su izMi-

nistarstva odbrane.

R.D.

IzMinistarstva odbrane najavili da stiže nova oprema

Preminuo Dragan

Gašo Lalović

PODGORICA

- Dragan Gašo Lalović, istaknuti crnogorski

alpinista i gorski spasilac, preminuo je 31. januara u 60. godi-

ni poslije kraće bolesti.

Rođen je i odrastao u Nikšiću, kalio se u crnogorskim litica-

ma, a uspinjao na najvisočije vrhove planete.

Dragan Gašo Lalović je bio instruktor alpinizma i Gorske

službe spašavanja, dugogodišnji predsjednik Planinarskog

saveza Crne Gore, vođa mnogobrojnih spasilačkih akcija

kao i ekspedicija, među kojima je najznačajnija ona na Mont

Everest 1996. godine. Nosilac je mnogobrojnih nagrada i pri-

znanja među kojima su zlatna plaketa Planinarskog saveza

Jugoslavije, plaketa Planinarskog saveza Crne Gore, plaketa

Gorske službe spašavanja Crne Gore.

Biran je među 10 najboljih sportista, a bio je vlasnik planinar-

skog sela Nevidio.

R.D.

Ministarstvoodbrane

Modernizacija

oružanih snaga

SVJEDOČENJA:

Zašto su žene povratnice sa ISIL ratišta rijetkost na B

Upaklu socijaln

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/NOVIPAZAR

-

Početkomaprila 2014. godi-

neAnelaS. je samužemi

dvijekćerkice, iz jednogod

pregrađaKosovskeMitrovi-

ce, krenulaupotraguzabo-

ljimživotom. PrekoTurske,

međutim, poslije samo tri

sedmice četvoročlanaporo-

dicanašla seupaklu sirij-

skogdijela takozvanogkali-

fata.

Tada dvadesetpetogodišnja

žena smještena je sa đecom u

logističku bazu nadomak Ra-

ke, a njen muž Halil morao je

provesti dva mjeseca u centru

za borbenu obuku odakle se

vratio uniformisan, sa oruž-

jemi rasporedomu jedinici za

spoljašnjeobezbjeđenje.Pogi-

nuo je u avgustu 2016. a Anela

je uspjela da se preko Turske i

Bugarske vrati naKosovo kra-

jemnovembra.

Mjeseci zaziranja

Sada je aktivistkinja jedne od

službeno neverifikovanih hu-

manitarnih organizacija koja

se preko sličnih grupacija u

Makedoniji, Turskoj i Sandža-

ku bavi upravo „ženama po-

vratnicama i njihovim sudbi-

nama“. Posao je, kako kaže,

veoma težak i izuzetno kom-

plikovan, tim prije što se radi

pretežno o ženama čiji sumu-

ževi poginuli na nekomod ra-

tišta ili su u zarobljeništvu ne-

ke od formacija koje su se

borile protiv džihadista.

- Iz jednog pakla vraćate se u

drugi, a ovo vam govorim iz

svoga iskustva - objašnjavala

jeAnelau razgovoruzaPobje-

du, vođenom početkom de-

POVRATNICESREDINATEŠKOPRIHVATA:

Nezna sekoliko ježena saBalkanaotišlona ISIL ratišta

Zamislite samo, prisjećala se ona, kada vas naulici

zaobilaze kaoda ste gubavica; komšije izoluju i vas i

vaše najmilije, ađecu sa strepnjomšaljete u školu

cembraprošlegodineuMitro-

vici.

Kada se vratila sa kćerkama,

samonajuža familijanijezazi-

rala od nje: majka, otac i četiri

sestre.

- I takomjesecima, doksenije-

sam uključila u rad humani-

tarne organizacije. Tome spa-

silo–priča ona.

Atmosferapresuđuje

Zamislite samo, prisjećala se

ona, kada vas na ulici zaobila-

zekaodastegubavica;komšije

izoluju i vas i vaše najmilije, a

đecu sa strepnjom šaljete u

školu.

- Nijeste poželjni nigdje, osim

u četiri zida sa najbližima koji

pate jednako kao i ja. Zato ka-

žem da sam iz jednog pakla

došla u drugi, ali na sreću to je

trajalo samo nekih pola godi-

ne, a onda samodlučila da ne-

što promijenim. Skinula sam

burku i energično sepriključi-

lasvijetu.Humanitarniradme

spasio da ne poludim – kaže

ona.

Inače, prema podacima orga-

nizacije čija je Anela aktivis-

tkinja, od 55 žena sa Kosova

koje suseobrelena ratištimau

Siriji i Iraku, u zemlju porije-

kla vratilo se samo njih šest.

Pokušaji „transfera“ još tri že-

ne sa četvoro đece, tokom ok-

tobra prošle godine, propali

su, a naša sagovornica je uvje-

rena da je presudila atmosfera

žena saKosova obrele su se

na ratištima u Siriji i Iraku, a u

zemljuporijekla vratilo se samo

njih šest

55

Predsjednik Sudskog savjeta ističe da je sudstvo pod stalnompažnjom javnost

Vukčević: Sudske odluke

ponekad se čitaju pomjeri

sopstvenih očekivanja

Najčešći motiv obraćanja stranaka je nezadovoljstvo sudskomodlukom, o

čemu Sudski savjet nemože suditi – istakao jeMladen Vukčević

PODGORICA

-Kancela-

riji zaprijavukorupcije

pri Sudskomsavjetuproš-

le godinenijepodnijeta

nijedna inicijativa ili pri-

java, rekao jepredsjednik

Sudskog savjetaMladen

Vukčević i saopštioda je

to tijelo, na sjednicama, u

prosjekurazmatralopo 10

do 15pritužbi.

- U najvećem dijelu iskaza-

no jenezadovoljstvostrana-

kanačinomvođenjapostup-

ka, sadržinom procesnih

rješenja donijetih tokom

postupka, prvostepenim i

drugostepenim odlukama

koje su donijete na njihovu

štetu, dok se jedan dio pri-

tužbi odnosi na dugo traja-

nje postupka, odnosno ne-

ažurnost postupajućih

sudija - kazao je Vukčević u

intervjuu agencijiMina.

On je rekao da je Agencija za

sprečavanje korupcije prosli-

jedilaSavjetunanadležnost tri

prijave o ugrožavanju javnog

interesa vezano za postojanje

korupcije.

- Najčešći motiv obraćanja

stranaka je nezadovoljstvo

sudskom odlukom, o čemu

Sudski savjet ne može suditi.

Savjet zauzima stav o navede-

nim pritužbama, a ukoliko

podnosilac pritužbe smatra da

postoje elementi koruptivnog

činjenja, stranka seupućujeda

podnese dokaze nadležnom

tužiocu - objasnio jeVukčević.

On je podsjetio da su u 2015.

godini donijete tri odluke Dis-

ciplinskogvijećapoprijedlogu

predsjednika jednog od sudo-

va. Utvrđena je odgovornost

sudija i kao disciplinska mjera

im je izrečena opomena zbog

neurednog vršenja sudijske

funkcije.

- U 2016. godini nije bilo po-

krenutih disciplinskih postu-

paka, a u2017. godini bio je po-

krenut disciplinski postupak

protivjednogsudijeOsnovnog

suda u kojem je utvrđena od-

govornost i izrečena sankcija

(umanjenje zarade u visini od

20 odsto u trajanju od tri mje-

seca), zato što je bez opravda-

nih razloga prekoračen zako-

nom propisani rok za izradu

odluke - kazao jeVukčević.

Prema njegovim riječima, na sjednici u novembru, Sudski

savjet je prihvatio zahtjev disciplinskog tužioca za privremeno

udaljenje jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici.

- Protiv sudije je pokrenut krivični postupak zbog produženog

krivičnog djela falsi ikovanja službene isprave kao krivičnog

djela koje ga čini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije -

kazao je Vukčević.

Jedan sudija ostao bez posla

On je rekao da je ove godine

podnijeto18inicijativazautvr-

đivanje povrede Etičkog ko-

deksa od sudija.

U jednom slučaju je odluče-

noda se inicijativaodbaci, jer

je u istoj pravnoj stvari već

odlučivano,uosamjeutvrđe-

no da je inicijativa nedopu-

štena idaKomisijanemamo-

gućnosti da odlučuje po

zahtjevu, a u sedam je utvr-

đeno da sudija nije počinio