Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Ekonomija

USD

1.19930

JPY 135.01000

GBP 0.88723

CHF

1.17020

AUD

1.53460

CAD

1.50390

Kursna lista

Predsjednik Elektroprivrede Đoko Krivokapić o planovima za pljevaljsku TE

Izgradnja drugog

bloka nemože čekati

U najskorijemmogućem roku, do kraja januara 2018,

predložićemo Vladi alternativno rješenje realizacije bloka

dva termoelektrane u Pljevljima, najavio Đoko Krivokapić

NIKŠIĆ

-Odlukaoprekidu

saradnje saŠkodaPrahomne

znači da smoodustali od iz-

gradnjedrugogbloka termo-

elektrane, izjavio jepred-

sjednikodboradirektora

ElektroprivredeĐokoKri-

vokapićurazgovoruzaPo-

bjedu.

EPCG,kakojeistakao,upotpu-

nosti ostaje posvećena izgrad-

nji drugog bloka i u najskori-

jem mogućem roku, do kraja

januara 2018, predložiće Vladi

alternativnorješenjerealizaci-

je projekta.

- Ističem da EPCG ostaje rije-

šenaunamjeridaiskoristiplje-

valjskeenergetskepotencijalei

Crnoj Gori obezbijedi novi ter-

moenergetski objekat. Vrije-

mezanoveobjekte jevećodav-

no isteklo, tako da čekanja

nema, jer regionu nedostaju

značajne količine električne

energije. Deficit električne

energije u narednom periodu

će se povećati, a time i uvoz.

Zato blok dva i novi energetski

objekti nemaju alternative –

ocijenio jeKrivokapić i istakao

da se, godinu od potpisivanja

ugovora 29. septembra 2016.

godine, intenzivno pregovara-

lo sa ŠkodaPrahom.

- Nakon skoro godinu od odu-

stajanja češke banke da finan-

sira projekat, partner je poku-

š a v a o d a p o n u d i n o v i

prihvatljivi model finansiranja

projekta.Nakondetaljneanali-

ze i dinamičnih pregovora, u

okvirima koji su postavljeni

tim ugovorima, partner nije

obezbijedio prihvatljiv model

finansiranja projekta. Zaista se

radilooogromnomposlu,kako

Vade takoŠkodePraha iEPCG,

ali uprkos naporima obje stra-

ne, ipak se na kraju donijela

ĐokoKrivokapić

jedina realna odluka – naveo je

Krivokapić.

Na pitanje šta podrazumijeva

rekonstrukcija bloka i kao plan

Buovojvarijanti,Krivokapićje

kazaoda je, paralelnosaradom

i pregovorima za blok dva,

EPCG razmatrala i potpunu

ekološkurekonstrukcijuprvog

bloka termoelektrane.

-Tenderjeraspisanprijeneko-

liko dana, a otvaranje je zaka-

zano za 1. februar. Taj projekat

je vrijedan 40 miliona eura, a

postojeći blok bi trebalo da bu-

de ekološki rekonstruisan do

2021. godine. Obim projekta

uključuje izgradnju sistema za

odsumporavanje, denitrifika-

ciju,unapređenjeradaelektro-

filterskog postrojenja, izgrad-

nju sistema otpadnih voda i

rekonstrukciju sistema tran-

sporta nus produkata sagorije-

vanja –objasnio jeKrivokapić.

Podsjetio je da u strukturi pro-

izvodnih kapaciteta u regionu

preovladavaju termokapacite-

ti.Većinaneispunjavazahtjeve

evropske regulative iz oblasti

zaštite životne sredine, jer su

sa zastarjelim tehnologijama i

pri kraju radnog vijeka.

- Novim direktivama EU ter-

moelektrane će moći da rade

od januara 2018. do 2023. godi-

ne još 20 hiljada sati, dakle, go-

dišnjeupolamanjeodinstalisa-

nih kapaciteta sve do 2023.

godine. U takvoj situaciji je i

sadašnje stanje bloka jedan.

Ekološkom rekonstrukcijom

prvog bloka, međutim, produ-

žava mu se nesmetani rad još

20 godina, a time se postiže i

dodatna stabilnost elektroe-

nergetskog sistema Crne Go-

re. Umeđuvremenu ste vidjeli

dasmodobiliipozitivneocjene

od Sekretarijata Evropske

energetskezajednice, kojacije-

ni naše napore da se obezbijedi

usklađenost s odredbama Di-

rektiveoindustrijskimemisija-

ma – naveo jeKrivokapić i ista-

kaodaćemotimeprviuregionu

izvršiti potpunu tehničko-eko-

lošku sanaciju zastarjelog

objekta iz 80-ih godina prošlog

vijeka.

J.RABRENOVIĆ

Tačka na ekološke

probleme Pljevalja

U okviru rekonstrukcije prvog bloka

planirana i toplotna stanica koja će nepo-

sredno da pomogne topli ikaciju Pljeva-

lja, koja je inače zasnovana na termoe-

lektrani kao primarnom izvoru toplote.

- Dakle, proces topli ikacije se ne zau-

stavlja već će, a to ste čuli i od nadležnog

ministarstva, biti dodatno intenziviran

ovimprojektom, čime će se konačno

staviti tačka na topli ikaciju grada i rje-

šavanje ekoloških problema Pljevalja

- zaključio je Krivokapić.

U 2017. oduzeta je krijumčarena

roba vrijedna 4,5miliona eura,

što je pet puta više nego

u 2016.

Podneseno 13 krivičnih prijava

odsto ili 52,4miliona eura. Ak-

ciza je naplaćeno 205,2 milio-

na, što je 37miliona ili 22,4 od-

sto više, a carina 23 miliona,

odnosno 3,7

odstoviše.

POBJEDA: Kakav je trend

naplateuvoznogPDV-a?

JOKOVIĆ:

Planski pristupa-

mo provjerama prijavljenih

vrijednosti robe za carinske

svrhe, od čega zavisi iznos na-

plaćenih uvoznih dažbina. To

podrazumijeva intenzivnu

međunarodnu saradnju i raz-

mjenu informacija sa partner-

skimslužbama na provjeri fak-

tura, međuinstitucionalnu

saradnju – prije svega sa Pore-

skomupravom, kao imjere ko-

je u skladu sa carinskim zako-

nom sprovodi Uprava carina

nauvećanjuvrijednostirobeza

carinske svrhe.

Naglašavamo zajedničke kon-

trole i razmjenu podataka sa

PU, koje su rezultirale poveća-

njemnaplate PDV-a u ovoj go-

dini.Zajedničkekontrolesesve

više primjenjuju, jer je prepo-

znat značaj objedinjavanja ka-

paciteta i ovlašćenja institucija

u cilju sprovođenja kontrola.

Upravacarinajeproslijedilatu-

žilaštvu izvještaje u slučajevi-

ma gdje postoji osnovana sum-

nja da se radi outaji poreza.

POBJEDA: Kako su privred-

nici zadovoljni uslugama

Uprave carina?

JOKOVIĆ:

Posljednjimizmje-

nama carinskog zakona i ured-

be za njegovo sprovođenje do-

datnosuunaprijeđeneodredbe

čijom će se implementacijom

obezbijediti usaglašavanje sa

standardima EU, STO i SCO u

dijelu pojednostavljenih po-

stupaka, carinskog vrednova-

nja i porijekla robe.

Svjetska banka (IFC) pruža

tehničkupomoćUpravicarina,

primjenu pojednostavljenih

postupaka. Nakon uspješno

okončanog pilot projekta u ju-

nu 2017, za tri privredna druš-

tva su izdata odobrenja za

sprovođenje pojednostavlje-

nih postupaka na osnovu knji-

govodstvenog upisa, dok su u

tokupostupci pozahtjevudru-

gih firmi. Primjena pojedno-

stavljenih postupaka na osno-

vuknjigovodstvenogupisa,tzv.

kućnog carinjenja dovela je do

suštinskih promjena u tehnič-

komnačinu funkcionisanja ca-

rinskog postupka, jer je predu-

zećima omogućeno da robu

deklarišu bespapirno koristeći

IT aplikaciju, da robu namije-

njenu uvozu direktno od gra-

nične carinske ispostave do-

premaju u svoje prostorije, a

deklarisanu za izvoz direktno

otpremaju iz svojih prostorija

dograničnecarinskeispostave.

Tokom2017.održanojevišesa-

stanaka i seminara za privred-

ne subjekte, kakobi seupozna-

l i s a p r edno s t ima ov i h

postupaka i uslovima koje je

potrebnoda ispuneda bimogli

da ih koriste. Stručne službe

Uprave carina stoje uvijek na

raspolaganju svim zaintereso-

vanimstranama za konsultaci-

je i dodatna pojašnjenja. Upra-

va carina jeste snažna podrška

legalnojmeđunarodnojtrgovi-

ni.

Postupci„kućnogcarinjenja“u

suštini predstavljaju prihvata-

njenovognačina razmišljanja i

rada potrebnih za dalju pri-

mjenu instituta ,,ovlašćenog

privrednog subjekta“, što je

sljedećiprojekatkojićeUprava

carina realizovati, takođe uz

pomoć Svjetske banke.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

PODGORICA

- U trećoj fazi

solarnih katuna biće ugrađe-

na 54 fotonaponska sistema

na katunima, saopšteno je iz

Ministarstva ekonomije.

Taj resor i Ministarstvo poljo-

privrede od 2011. godine

realizuju projekat Solarni

katuni, čiji je cilj da se što

većembroju domaćinstava,

koji borave na katunima,

omoguće bolji uslovi života i

rada i povećanje broja stoča-

ra. Iz Ministarstva ekonomije

su kazali da je za realizaciju

treće faze projekta iz budžeta

izdvojeno 55 hiljada eura, što

je 70 odsto ukupne vrijedno-

sti projekta, dok je 30 odsto

učešće korisnika. Za realiza-

ciju treće faze preko tendera

je angažovana irma BB Solar.

R. E.

Za katune

55 hiljada

Počinje treća faza ugradnje

solarnih ćelija

Zaplijenjeno 430

kilograma droge

POBJEDA: Koliko je narkotika zaplijenjenou 2017?

JOKOVIĆ:

Naši službenici su u 36 slučajeva spriječili krijumča-

renje i zaplijenili 394 kilograma skanka, 17,2 kilograma heroina,

18,2 litra hašišovog ulja, 0,12 kilograma hašiša i 0,5

kilograma kokaina. U ovim kao i drugim slučaje-

vima naglašavamo uspješnu saradnju službe-

nika Uprave carina sa Upravompolicije, kao i

sprovođenje kompleksnih kontrola i proce-

dura kao što su kontrolisane isporuke.

U skladu sa evropskim standardima i

najboljompraksom, Uprava carina u kon-

tinuitetu transformiše i jača svoje bezbjed-

nosne i kontrolne kapacitete. Rezultati koje

postižemo u sprečavanju krijumčarenja i

drugih vidova carinskih prevara potvrđuju

ispravnost napora koji se ulažu u obuke,

tehničko opremanje i kadrovsko jačanje

carinske službe.