Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Ekonomija

Skromni rezultati kampanje „Nedjeljamedijacije“

Šef diplomatije Srđan Darmanović ocijenio

Telenorovamreža

Crnogorci više

vole da se sude

Dijaspora pošalje kući

polamilijarde eura

U novogodišnjoj noći

polamiliona SMS-ova

PODGORICA

–Nedjeljame-

dijacije, koju jePrivredni

sudorganizovao tokomljeta,

rezultirala jemirnimrješe-

njemsporau tri predmeta,

potvrdila jedirektoricaCen-

tra zaposredovanjeMarina

Lutovac. Ona je zadovoljna

ovimrezultatom, imajući u

viduda je lani namedijaciju

iz sudaupućen samo jedan

predmet.

- Centar za posredovanje je od

pristiglih 14 predmeta, tri rije-

šiopostizanjemsporazuma,za

dva spora nijesmo imali sagla-

snost stranaka za medijaciju,

dok su ostali predmeti završe-

ni bez postizanja nagodbe. Za

Centar je u ovom momentu

bitno da smo uopšte imali pri-

vrednih predmeta za medija-

ciju, jer smo nakon nedjelje

medijacije dobili još devet

predmeta - kazala jeLutovac.

Predsjednik Privrednog suda

Blažo Jovanić zadovoljan je

njihovimdoprinosommedija-

ciji u privrednim sporovima, a

broj predmeta upućen Centru

smatra zadovoljavajućim. Na-

javio je još jednu nedjelju me-

dijacije u 2018. godini. Prema

njihovimpodacima, sud je ove

godine Centru uputio ukupno

25 predmeta.

- Važno je ukazati da je Pri-

vredni sud prvi organizovao

nedjeljumedijacije, te da kon-

tinuirano informiše stranke o

prednostima posredovanja i

kroz sudskepostupkeafirmiše

medijaciju - kaže Jovanić. Od

6.165predmeta, koliko jebilou

radu u ovoj godini u Privred-

nomsudu, riješeno je 4.896.

- I pored činjenice da je Pri-

vredni sud najažurniji u zem-

lji, nastojimo da afirmišemo

posredovanje. To svakako za-

visi od saglasnosti stranaka i

prirode predmeta. O tome da

U Centar za posredovanje lani stiglo 14

predmeta, samo tri sporazumno riješena

ovaj sud nastoji unaprijediti

medijaciju u privrednim spo-

rovima, govori i podatak da su

četvoro sudija ovog suda me-

dijatori pred Centrom za po-

sredovanje, a da su sve sudije

građanskog odjeljenja redov-

no učestvovale na svim dosa-

dašnjimobukama - navodi Jo-

vanić.

Predsjednica građanskog

odjeljenjaovogsuda, sutkinja i

jedna od medijatora Dijana

INTERVJU:

Direktor Uprave carina Vladan Joković

PODGORICA

- Ne očekujem

rast sive ekonomije zbog po-

većanja PDV-a na 21 odsto, ali

postoje realni izazovi da se to

može desiti zbog veće akcize

na cigarete, kazao je u in-

tervjuuPobjedi direktorUpra-

ve carinaVladanJoković.

-Svakopovećanjedažbinanosi

određeni rizik rasta sive eko-

nomije, na štabitnoutiču iznos

povećanja, efikasnost sistema

naplate, kontrola... Imajući u

vidu ustanovljenu metodolo-

giju naplate uvoznog PDV-a

kaoipojačanekontrole,očeku-

je se dalje jačanje fiskalne

discipline i adekvatan rast na-

plateprihoda.Štosetičeakciza

na cigarete, imajući u vidu

spremnostnadležnihdržavnih

organakaoidosadapostignute

rezultate u sankcionisanju ne-

regularnosti i uvođenju fiskal-

nediscipline, očekuje senasta-

vak trenda dobre naplate

- kazao je Joković i dodao da je

iskustvonakonposljednjegpo-

većanja akcize u avgustu 2017.

pozitivno, jer jenaplaćeno22,5

miliona eura, odnosno 14,7 od-

sto više.

POBJEDA: Da li je povećan

šverc akcizne robeu2017?

JOKOVIĆ:

U 2017. Uprava ca-

rina oduzela je cigarete u vri-

jednosti od 4,3 miliona eura i

alkoholnih pića 2.656 eura. U

2016. zaplijenjene cigarete su

bilevrijedne526hiljadaeura,a

alkoholnapića27

,4hiljade.Ne

-

dozvoljen promet akciznih

proizvoda stalan je izazov za

sve nadležne institucije. Upra-

va carina, kroz izvanredne re-

zultate koje ostvaruje u suzbi-

janju krijumčarenja akciznih

proizvoda, doprinosi uvođen-

ju njihovog prometa u regular-

ne tokove.

POBJEDA: Koliko je u ovoj

godini otkriveno švercovane

robe?

JOKOVIĆ:

Zaključnosa11.de

-

cembrom službenici Uprave

KAP najveći dužnik sa 1,2miliona

POBJEDA: Koliki je carinski

dug i konajviše duguje?

JOKOVIĆ:

Carinski dug na

1. decembar 2017. iznosio je

4,4miliona eura. Uglavnom

datira iz ranijeg perioda, a

najveći dio se odnosi na

irme u stečaju i na izvrše-

nje prinudne naplate kod

Centralne banke. Najveći

carinski dužnik je Kombinat

aluminijuma sa 1,18miliona

eura, Vektra Montenegro

793,7 hiljada, Tehnostil 324,6

hiljada B & S petrol Rožaje

219,9 hiljada, Mont Valeri 159

hiljada, Eko gas 98,6 hiljada,

Mi-rai 77 hiljada eura.

U cilju e ikasnije naplate

Uprava carina svakodnev-

no koordinira aktivnosti

koristeći sve zakonske

procedure i mehanizme:

prinudna naplata kod CBCG

i protestovanje bankarskih

garancija. Nakon preuzete

nadležnosti obračuna i pla-

ćanja akcize u unutrašnjem

prometu od Poreske uprave

(januar 2015) Uprava carina

e ikasno vodi evidenciju

svih potraživanja po osnovu

akciznih prijava i naplaćuje

obračunate akcize i po ovom

osnovu nema nastalog akci-

znog duga.

carina izvršili su 67.296 kon-

trola vozila, robe i putnika, te

554 privredna subjekata. Ot-

kriveno je 412 nepravilnosti,

izdato 359prekršajnihnaloga i

19 zahtjeva za pokretanje

prekršajnog postupka. Izreče-

nesunovčanekazneod127.700

eura, podneseno 13 krivičnih

prijava i oduzeta roba vrijedna

4,5 miliona eura. U 2016. vri-

jednost oduzete robe bila je

880 hiljada, a godinu ranije

611,6 hiljada eura. U strukturi

krijumčarene robe najviše je

akcizne i robe široke potrošnje

namijenjene pijačnoj prodaji.

POBJEDA:Kakostezadovol-

jni naplatomprihoda?

JOKOVIĆ:

Rekordan rast u

naplati prihoda doprinosi eko-

nomskojsamostalnostiipovje-

renjugrađanauprofesionalani

efikasan rad carinske službe.

Za11mjeseci2017.Upravacari-

na naplatila je 633 miliona eu-

ra, 17,2 odsto, odnosno 93 mi-

liona eura više nego u istom

periodu2016.Realnajepretpo-

stavka da će do kraja godine ta

razlika biti 100 miliona. Od

uvoznog PDV-a naplaćeno je

393 miliona, što je rast od 15,4

miliona eura prihoda više

naplaćenou 2017. nego

u 2016. godini

100

Prednosti medijacije

Medijacija je neformalna, e ikasnija, brža, jeftinija i djelotvornija

od sudskog postupka. Riječ je povjerljivom i dobrovoljnom

postupku u kojima stranke imaju potpunu kontrolu, same

mogu izabrati posrednika, a postupak traje kraće i košta manje.

U sudskimpostupcima forma je strogo predviđena zakonom,

postupci dugo traju, presuda često dovodi do prekida saradnje

između stranaka, rješava se samo jedan sporni odnos, a troško-

vi su veliki. Sutkinja Dijana Raičković kao prednost navodi i to

da se u postupkumedijacije čestomogu urediti i neki budući

odnosi i što je još važnije, ukoliko se postigne dogovor, veća je

vjerovatnoća da će i poslovni odnos biti nastavljen.

Medijabilni sporovi

Nijesu svi sporovi prikladni za rješavanje putemposredovanja.

Ipak, kada je riječ o privrednim sporovima, široka je lepeza

medijabilnih sporova, navodi sutkinja Raičković, počevši od

prometa robe i usluga, platnog prometa, osiguranja, građevi-

narstva, bankarstva, pomorstva i intelektualne svojine. Stranke

se za medijacijumogu odlučiti u bilo kojoj fazi postupka, a

posebno su pogodni sporovi u kojima su stranke u trajnoj

poslovnoj saradnji, u kojima postupak traje dugo, u kojima je

već dolazilo do pregovora koji nijesu uspjeli, te oni u kojima su

već nastali visoki troškovi postupka.

Raičković ranije je ukazala da

medijacija nije predstavljena

na pravi način i ocijenila da je

stručnu i laičku javnost po-

trebno bolje upoznati sa pred-

nostima posredovanja. Pro-

blem je, smatra, i u tome što

advokatinijesuzainteresovani

da klijentima preporuče ova-

kav vid rješavanja spora.

- Bilo je slučajeva kada su

strankepokazivaleinteresova-

nje za medijaciju, ali su ih ad-

vokati savjetovali da ne prista-

nu - kaže Raičković, koja

vjeruje da je potrebno stimuli-

sati advokate i učiniti da rješa-

vanje sporova mirnim putem

bude i unjihovominteresu.

Direktorica Centra za posre-

dovanje Marina Lutovac pro-

blem vidi i u mentalitetu, jer,

kako kaže, veliki procenat pri-

vrednih subjekata više voli da

rješavanjesporaprepustisudi-

ji, nego da sampostigne dogo-

vor prihvatljiv za obje strane.

M.Lk

.

PODGORICA-KrozTele-

norovumrežu isporučeno je

ukupno520hiljada tekstu-

alnihporuka (SMS) od31.

decembrau 19 sati do juče

do 11 sati. Uinostranstvo je

poslato 14hiljadaSMS-ova.

Tokomperiodanajvećeg

SMS saobraćaja, izmeđupo-

noći i dva sataujutro, posla-

to je 196hiljadaporuka.

- U novogodišnjoj noći i juče

do 11 časova obavljeno je 680

hiljada poziva, od čega 130hi-

ljada tokom prva dva sata

2018. godine - navodi se u sa-

opštenju Telenora i dodaje da

je u tomperiodu kroz njihovu

mrežuprošlo9,8 terabajtapo-

dataka, što je gotovo duplo vi-

šeupoređenjusaprošlogodiš-

njimpraznicima.

- Najviše podataka korisnici

surazmijeniliputemaplikaci-

jaWhatsApp, Instagram i Vi-

PODGORICA

-Našadijaspo-

ra godišnjepošalje 500milio-

na eura, dok suzvanični po-

daci neštoniži, saopštio je

ministar vanjskihposlovaSr-

đanDarmanović.

- U odnosu na broj stanovnika

imamo brojnu dijasporu, koja

jeizuzetnovezanazarodnikraj

i porodice koje su ostale u Cr-

nojGori –rekao jeDarmanović

agenciji Mina biznis. Podsjetio

jeda jeu2016. ukupanprilivna

osnovu doznaka iz inostran-

stva bio 393,4 miliona, a za pr-

vih devet mjeseci 2017. godine

309,7miliona eura.

- Tu se radi samo o novcu koji

pristiže bankarskim transakci-

jama, aprocjenjujesedabar još

tolikonovcadijasporašaljepri-

vatnim kanalima, bez ikakve

evidencije. Novčane doznake

su značajan faktor budžetske

stabilnosti, a najčešće se koris-

tezaličnupotrošnjuieventual-

no neka neproizvodna ulagan-

j a , kao š t o j e kupov i na

nekretnina - kazao je Darma-

nović.

Naveo je da je u cilju una-

pređenja funkcionisanja siste-

ma integrisane ekonomske

diplomatije, u koordinaciji Ge-

neralnog direktorata za eko-

nomskudiplomatiju i kulturnu

saradnju, uspostavljen sistem

koordinatora za ekonomsku

diplomatiju. Čine ga predstav-

nicisvihministarstava,Agenci-

je zapromociju stranih investi-

cija, Sekretarijata za razvojne

projekte, Privredne komore i

Zajednice opština. Podsjetio je

da suMinistarstvo, ambasade i

počasni konzuli imali mnogo

inicijativa za promociju i una-

pređenje saradnje u raznim

sektorima privrede, kao što su

turizam, avio-saobraćaj, ener-

getika i poljoprivreda.

Minabiznis

ber. Tokom novogodišnje no-

ći, saobraćaj putem Vibera

porastaoje130postouodnosu

na prethodne dvije sedmice -

kazali su izTelenora.

Minabiznis

PDVneće

povećati

šverc,

rizik nose

cigarete