Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Zakampa-

njuza lokalne izboreuMoj-

kovcu, koji suodržani 26.

novembraprošle godine,

najvišenovcapotrošila je

Socijaldemokratskapartija

7.448eura, pokazujupodaci

objavljeni na sajtuAgencije

za sprečavanjekorupcije.

KrivokapićevaSDPnaovim

izborimaosvojila je jedan

mandat. KampanjaDemo-

kratskepartije socijalista,

koja jeuovomizbornom

nadmetanjuosvojila 18mje-

stau lokalnomparlamantu,

koštala je6.963 eura.

Kada se broj osvojenih man-

data uporedi sa iznosomutro-

šenih sredstava, uočava se da

jemandatnajvišekoštaoSDPi

to 7.448 eura, a najmanje DPS

- 387 eura.

Odprevozadoreklama

Socijalistička narodna partija

potrošilajezaizbornukampa-

nju u Mojkovcu 3.810 eura.

SNP jezapotrebe finansiranja

kampanje pozajmila 3700 eu-

ra, od čega od centrale partije

3.300 eura, a od Opštinskog

odbora u Herceg Novom 400

eura.NajvišenovcaSNPjepo-

trošila na prevoz članova i

simpatizera na dan izbora i to

2.260 eura.

Emitovanje predizbornih re-

klama na Radiju Mojkovac

SNP je koštalo 952 eura, a an-

gažovanje opunomoćenih

predstavnika podnosilaca lista

200 eura. Troškovi goriva sta-

jali su partiju Vladimira Joko-

vića 400 eura. SNP je na ovim

izborimaosvojiladvamandata.

Demokratska partija socijali-

sta je za mojkovačke izbore

izdvojila 6.947 eura. Za teh-

ničkuprodukciju,tj.iznajmlji-

vanje agregata DPS je izdvoji-

la 1.797 eura.

Za reklamne spotove i rekla-

mnimaterijal DPS je potrošila

4.794eura.UizvještajuASKse

navodi da je za zakupe bilbor-

da DPS potrošila 2.261 euro,

za štampumaterijala 1.585eu-

ra, a za reklamni materijal 631

euro. Štampanje materijala

koštalo je 317 eura, za medij-

sko predstavljanje na Radiju

MojkovacDPS jepotrošila357

eura.

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovića za izbore u Mojkovcu

potrošilesu4.745eura.Zapre-

dizborneskupoveuMojkovcu

SD je potrošila 178 eura. Troš-

kovi za reklamne spotove i re-

klamni materijal iznosili su

ukupno956eura, odčega je za

promo materijal potrošeno

238 eura, a za pravljenje ani-

macije 718eura. Socijaldemo-

krate su za zakupe bilborda

potrošile ukupno 1.657 eura.

Troškovi medijskog predstav-

ljanja koštali su SD 1.654 eura,

odčegajenajvišepotrošenoza

oglašavanje na PinkM televi-

ziji i to 714 eura. Troškovi pre-

voza iznosili su 300 eura.

SDPzaistraživanje750eura

SocijaldemokratskapartijaRan-

ka Krivokapića na mojkovačke

izborepotrošila je7.448eura.

Troškovi za reklamne spotove

i reklamnimaterijalSDPizno-

sili su 3.158 eura. Istraživanja

javnogmnjenjakoštalasuSDP

750eura.Ovapartija jezavau-

čerepotrošila300eura, doksu

uslugeprevoza, odnosnogori-

vo stajale 900 eura.

Za sve ostale troškove SDP je

potrošila2.250eura, odčega je

firmi ,,7. januar“ isplaćeno 714

i 600 eura za troškove repre-

zentacije. Za putne troškove

aktivista i njihove dnevnice

SDP je izdvojila 475 eura.

GrađanskipokretUraizdvojio

jezamojkovačkoizbornonad-

metanje, u kojemje osvojio je-

danmandat, 6.400 eura.

Za reklamne spotove i rekla-

mnimaterijal izdvojili su1.129

eura, od čega za usluge snima-

nja klipova i montaže video

materijala 400 eura. Posteri i

naljepnice koštale su 131 euro,

dok je Štampariji Obod ispla-

ćeno 547 eura. Troškovi ogla-

šavanja i publikacija iznosili

su 390 eura, a najviše novca

potrošeno je na medijsko

predstavljanje i to 3.742 eura.

Za reklamunaRTVMojkovac

potrošeno je 595 eura, a za on-

lajnkampanju150eura.Zaba-

nere, aplikacije, desktop i mo-

bilni sajt potrošeno je ukupno

2.997 eura koliko je isplaćeno

Dejli presu.

Svi ostali troškovi koštali su

1.142 eura, od čega je najviše

potrošeno na hranu i piće -

850 eura.

Za Bečićeve Demokrate, koje

su uMojkovcu na lokalnim iz-

borima dobile pet odbornič-

kih mandata, i Demokratski

front koji ima četiri mjesta u

mojkovačkom parlamentu na

sajtu ASK nema podataka ko-

liko su i za šta potrošili tokom

izbornekampanjeuovomgra-

du.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarkovićporučio

jedaCrnaGora imaodlič-

no izbornozakonodavstvo

i sugerisaoda ćepredsjed-

nički izbori ove godinebiti

legalni i legitimni iakoni-

jesuusvojene svepreporu-

keOEBS-ana izborne za-

kone jernijebilo

dvotrećinskevećineupar-

lamentu.

Marković je u intervjuu Te-

leviziji Vijesti rekao i daDe-

mokratskapartijasocijalista

još nije izašla sa svojim

predsjedničkim kandida-

tom jer čekaju da vide kako

će opozicija ići na te izbore.

U osvrtu na situaciju u Jav-

nomservisuiaktuelnesmje-

ne u Savjetu temedijske ku-

će, premijer je kazao da su

opozicijaicivilnisektorpre-

uveličali značaj pisma koje

mu je uputio evropski ko-

mesarzaproširenjeJohanes

Han, ali je i potvrdio da je

nezadovoljan kako je Javni

servis pratio rad njegove

Vlade.

- Nijesam pratio te detalje,

ali želimdakažemda seVla-

da nije miješala u ovaj pro-

ces, niti je podgrijavala

atmosferu oko stanja u Jav-

nom servisu. Istovremeno

želimda kažemdamedijska

scena u Crnoj Gori nije do-

bra. Medijskoj sceni u Crnoj

Gori nedostaje i objektivno-

sti i profesionalizma. Privat-

ni mediji mogu da imaju taj

komfor i slobodu da sami

odluče kako će pratiti Vladi-

ne politike, ali Javni servis

mora da ima obavezu da na

valjannačinVladinepolitike

približi građanima. Javni

servis to nije radio. On je na-

stojao da u velikom broju

slučajeva ono što su pozitiv-

nirezultatinašepolitikeobi-

lježi negativnim sadržajem

- istakao jeMarković.

R.P.

PODGORICA

-Nezavisni

odbornikuSkupštini opšti-

neBudvaStevanDžaković

kazao je jučeda ćevlast u

Budvi nastaviti dapodržava

još nekolikomjeseci i daoče-

kujeda ćeDemokrateudr-

žavnomparlamentupodni-

jeti inicijativuzapromjenu

Izbornog zakona.

- Ova vlast u opštini Budva je-

ste bolja od svojih prethodni-

ka, što i nije posebno teško, ali

jedalekoodonogaštosu,ilišto

smo, obećavali građanima.

Vlast je počela da klizi stopa-

ma DPS-a i to se vidjelo na

sjednici oko usvajanja budže-

ta. Skoro cijela rasprava oko te

tačkejebilakojekogazaposlio

i otpustio. To pokazuje kancer

ranucrnogorskogdruštva, ato

je Izborni zakon koji je proti-

vustavan i koji je osnova po-

grešnog sistema koji bi pokva-

rioinajboljeg,akamoliovakvu

vlast.Mojupodrškuimajuvje-

rovatno još par mjeseci do ka-

daočekujemdaćeDemokrate,

kako su javno obećale, pokre-

nuti inicijativu za izmjenu Iz-

bornog zakona u Skupštini

CrneGore - rekao jeDžaković

za portal Ujedinjenje. Džako-

vić je glasao za predloženi op-

štinski budžet, pa je uz dogo-

vor sa SNP-om izbjegnuto

uvođenje prinudnihmjera.

Prema njegovimriječima, vje-

rovatno će doći vrijeme kada

ćeMedojević i Lekić i Mandić

i ostali otići u penziju kao vje-

čiti opozicionari. Zbog toga je,

kako kaže, predložio da se

uvede zakonda onaj ko je cije-

li politički vijekbioopozicioni

poslanikne dobije penziju.

- Oni i dalje nastavljaju da ob-

manjujugrađane i, vjerovali ili

ne, ima onih koji im vjeruju.

Sve je to izrežiranapredstava i

zatosusevratiliuparlament,a

sada će vidimo i Demokrate

istouraditi.Toćeuraditijerim

pada popularnost. DF se vra-

tiouparlamentjerjetotrebalo

DPS-u, protiv koga se tobože

bore 30 godina neuspješno.

Apsolutno sve što rade odgo-

varaDPS-ui timeopravdavaju

svoje postojanje. Zamislite

onu blamažu kada su poslije

oktobarskih izbora tražili nji-

hovo ponavljanje jer je bio na

sceni „državni udar“, pa nije

moglo fer da se glasa. Ali nije-

su tražili ponavljanje izbora u

Budvi iKotoru, jersutamodo-

bili izbore. To vam pokazuje

ko su oni zapravo - kaže Dža-

ković.

R.P.

PODGORICA

-Očigledno se

partijsko rukovodstvo, od-

nosnoprije svegapredsjed-

nikDPS-aMiloĐukanović

priličnodvoumi okopred-

sjedničkekandidature, izja-

vio jeu intervjuuzaPortal

Analitikapolitički analitičar

i direktorCEMI-jaZlatko

Vujović.

- Zapadu bi odgovarao jedan

snažan lider, spreman da se

suprotstavi ruskom prodoru.

Međutim, veliki broj crnogor-

skih saveznika je zabrinut oko

toga što njegov povratak do-

nosi Crnoj Gori - kaže on.

Vujović tvrdi da za mladoga

lidera Demokrata Aleksu Be-

čića predsjednički izbori mo-

gupredstavljati velikupriliku,

ali i rizik da se brzo potroši, te

eventualnim neuspjehom

uruši perspektivu rasta svoje

partije. On dodaje i da ponov-

nim pretvaranjem RTCG u,

kako navodi, partijsku televi-

zijuDPS-amožeda isprovoci-

radubljukrizu,pačaknetreba

isključiti ni eventualni bojkot

predsjedničkih izbora.

- Vidljivo je da u vladajućoj

partiji teku dva paralelna pro-

cesa. Sa jedne strane se razgo-

varalo sa nekoliko potencijal-

nih kandidata da li bi bili

spremni da prihvate kandida-

turu, a sa druge teče intenziv-

na unutarpartijska kampanja

ukojoj lokalnepartijskestruk-

ture gotovo plebiscitarno

predlažuĐukanovićazapred-

sjedničkog kandidata. S obzi-

romda je jasno da je Đukano-

vić nesporni lider ove partije,

nejasno je čemu služe ova dva

paralelna procesa. Očigledno

se partijsko rukovodstvo, od-

nosno prije svega Đukano-

vić prilično dvoumi oko pred-

sjedničke kandidature. Teško

je procijeniti razloge - kaže

Vujović.

Prema njegovim riječima,

eventualna kandidatu-

ra Đukanovića za pred-

sjednika Crne Gore nije

neštočemuće seobradova-

ti makar na nekimzvaničnim

adresama u Vašingtonu, Bri-

selu, Berlinu, Londonu kao i u

nekimdrugimprijestonicama

naših saveznika.

-No,sadrugestraneneočeku-

jem da bi neko mogao Đuka-

noviću zabraniti jedan takav

potez, posebno ne nakon ru-

skog involviranja u političke

procese u Crnoj Gori, te sve

snažnijemprisustvuRusijena

ZapadnomBalkanu-kažeVu-

jović.

Troškovi kampanje lokalnih izbora uMojkovcu

Jedanmandat SDP

koštao 7.448 eura,

aDPS 387 eura

Nezavisni odbornik ograničio

rok trajanja vladajuće koalicije

u primorskomgradu

Politički analitičar o potencijalnimkandidatima za šefa države

Džaković: Vlast u

Budvi podržavam

još dva-trimjeseca

Vujović: Đukanović se dvoumi,

za Bečića je kandidatura rizik

R.P.

Premijer o predsjedničkomkandidatu

Demokratske partije socijalista

Marković: Prvo

čekamo opoziciju

DuškoMarković

StevanDžaković

Zlatko

Vujović

Mojkovac

Privatni mediji mogu da imaju taj

komfor i slobodu da sami odluče kako će

pratiti Vladine politike, ali Javni servis

mora da ima obavezu da na valjan način

Vladine politike približi građanima