Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–Crnogorski

poslanici, isključujući opo-

zicionekoji subojkotovali

parlament, potrošili su to-

komprošle godine zameđu-

narodnaputovanja 54.686

eura– saopšteno jePobjedi

izSkupštine.

Poslanik DPS-a Predrag Se-

kulić, od poslanika, najviše je

putovao tokomprošle godine.

Po tom osnovu iz skupštin-

skog budžeta potrošio je 8.156

eura – navodi se u podacima

kojejePobjedadobilaizparla-

menta.Sekulićjeimao13služ-

benih puteva, a najčešće je

putovao da bi učestvovao u

radu Parlamentarne skupšti-

ne SavjetaEvrope i predvodio

stalnudelegacijucrnogorskog

parlamentanazasijedanjaPS-

SE u Strazburu. Njegov odla-

zak na januarsko zasijedanje

PSSEkoštao je 1.004 eura.

Troškovi

Najmanji trošak za putovanja

imao je poslanik DPS-a Mi-

odrag Radunović. On je samo

jednom putovao o trošku

Skupštine, i to za 142 eura.

Išao je u Bjelorusiju, na sasta-

nak Stalnog odbora Parla-

mentarne dimenzije Central-

noevropske inicijative.

Poslanik Bošnjačke stranke

Ervin Ibrahimović za sedam

službenih putovanja iz skup-

štinskog budžeta potrošio je

6.705 eura. Najviše je koštao

njegovboravakuinostranstvu

kada je učestvovao na deve-

todnevnoj skupštini Američ-

ko-kanadske unije udruženja

Crne Gore u Njujorku, i to

2.409 eura.

Poslanik DPS-a Obrad Mišo

Stanišić na ukupno 12 službe-

nih putovanja potrošio je

3.883 eura. Najviše je potrošio

– 942 eura kada je bio u sed-

modnevnoj posjeti Potkomi-

teta o transatlantskim eko-

n om s k i m o d n o s i ma i

Komiteta za nauku i tehnolo-

giju u Otavi. Poslanik HGI

Adrijan Vuksanović putovao

je o trošku Skupštine 11 puta, i

toza3.335eura.Najskupljimu

je bio četvorodnevni boravak

uTalinunaplenarnomzasije-

danju COSAP-a – 538 eura.

Putovanja Andrije Nikolića iz

DPS-a, kojih je bilo devet, ko-

štala su Skupštinu 3.280 eura.

Najviše je potrošio za šest da-

na na Bledskom forumu „No-

va realnost“ –610 eura.

Potpredsjednik Skupštine

GenciNimanbegu(Forca)pu-

tovao je osam puta tokom

prošle godine i u tu svrhu po-

trošio 2.908 eura. Skoro 800

eura koštalo je njegovo puto-

vanje u Otavu, kada je bio u

sedmodnevnoj posjeti Potko-

mitetu o transatlantskimeko-

nomskimodnosima iKomite-

tu za nauku i tehnologiju.

Službeni odlasci u inostran-

stvoposlanikaDPS-aMiodra-

gaVukovića, kojih jebilopet u

prošlojgodini,koštalasu2.031

euro. Od njegovih putovanja

najviše je izdvojeno, i to 528

eura, za trodnevni boravak u

Paviji, u Italiji, kada je uče-

stvovao kao šef delegacije

Skupštinepri parlamentarnoj

dimenziji Centralnoevropske

inicijative na sastankuOpšteg

odbora za pitanje kulture

CEI-PD. Nada Drobnjak pu-

tovala ječetiri putazaukupno

1.762eura, a991 eurokoštao je

njen petodnevni boravak u

Rejkjaviku, na godišnjemglo-

balnomsamituWPL2017.

Za putne troškove poslanik

DPS-aLuiđŠkreljapotrošioje

1.666, a najviše je koštao nje-

govputod7. do11. novembrau

Talin na konferenciju „CFSP-

CSDP“.Škreljinapartijskako-

leginicaMarijaĆatovićpotro-

š i l a j e n a o d l a s k e u

inostranstvo 1.799 eura, a od

četiri službena puta najviše je

koštaoonajnazasijedanjePS-

SE–620eura.MilošNikolićiz

DPS-a potrošio je na četiri

međunarodna putovanja

1.621, a najviše – 692 eura ko-

štao jepetodnevni putnakon-

ferenciju „CFSP-CSDP“ uTa-

lin.

Putovanja

SanjaVlahović, dok jebilapo-

slanica DPS-a, potrošila je na

dva službena putovanja 1.450

eura, a 1.017eurakoštao jebo-

ravak u Strazburu na januar-

skomzasijedanjuPSSE.

Poslanica DPS-a Aleksandra

Vuković na četiri putovanja

potrošila je 1.468 eura, od če-

ga je učešće na seminaru u

okviru bečkog procesa od 5.

do 8. maja u Leinsveleru, u

Njemačkoj, koštalo 630 eura.

MihailoAnđušić (DPS) puto-

vao je četiri putaza 1.317eura,

a učešće tokomčetiri dana na

zasijedanju COSAP-a u Tali-

nu koštalo je najviše – 538 eu-

ra. Međunarodna putovanja

Filipa Vukovića (DPS), kojih

je bilo četiri, koštala su Skup-

štinu 1.188 eura, a najviše je

izdvojeno za njegovo učešće

na Konferenciji „Stabilnost,

ekonomska koordinacija i

upravljanjeuEU“tokomčeti-

ri dana uTalinu, i to 648 eura.

Nikola Rakočević (DPS) po-

trošio je putujući pet puta to-

komprošlegodineuinostran-

stvo 1.098 eura, a najskuplji

putmu jebio372eura, kada je

učestvovao na zimskom zasi-

jedanju PS OEBS-a u Beču

tokomtri dana februara.

Cifre

Od 34 poslanika koji su puto-

vali u prošloj godini, njih 15

potrošilo je ispod hiljadu eu-

ra. Marta Šćepanović iz DPS-

apotrošila je912eurana služ-

bene puteve u inostranstvo.

Potpredsjednik parlamenta

BranimirGvozdenović (DPS)

potrošiojepotomosnovu860

eura, Branka Tanasijević

(DPS) 965, Milorad Vuletić

(DPS) - 696, a Branko Čavor

(DPS) 348 eura. Mersudin

Gredić (DPS) potrošio je 212,

Dragutin Papović (DPS) 182,

PetarPorobić(DPS)250,aPe-

tar Smolović (DPS) 670 eura.

Nedžad Drešević (BS) puto-

vao je za 815 eura, RaduleNo-

vović (DPS) za638eura, Suad

Numanović (DPS) za 468,

Tarzan Milošević (DPS) za

477 eura. Željko Aprcović

(DPS) potrošio je na putova-

nja250eura.Međuonimako-

ji su najmanje putovali je Da-

liborka Pejović, poslanica

DPS-a, koja je za tu svrhu iz

skupštinskog budžeta potro-

šila 171 euro. Ona je samo jed-

nom išla na službeni put u

inostranstvo tokom prošle

godine, i to na Parlamentarni

odbor EU i Crne Gore za sta-

bilizaciju i pridruživanje

POSPuStrazbur.

Troškovi putovanja, u koje

smo imali uvid, odnose se na

period od 1. januara do 13. de-

cembra prošle godine.

I.K.

PODGORICA

-CrnaGora

ćeuprocesupristupanja

Evropskoj uniji nastojati da

dodatnoafirmišeprincipre-

gate, saopštio jeministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manović i ocijeniodabi dr-

žavaprije 2025. godinemo-

gladapostane članicaUnije.

On je kazao da očekuje da će

princip regate, odnosno ocje-

njivanje država na osnovu

ostvarenihrezultata,bitiohra-

bren u aprilskom izvještaju

Evropske komisije.

- Ohrabreni smo izjavom

predsjednika EK Žan Klod

Junkera da će EU biti brojnija

nego što je sada. Smatram da

možemo da pos t anemo

članica i prije 2025. Godine -

kazao je Darmanović u inter-

vjuu agencijiMina.

On je ocijenio da u izjavi Jun-

keranijebilopreciziranodabi

nove članice mogli biti pri-

mljene 2025. nego je intonira-

nodajeproširenjeEUmoguće

do te godine.

- Što se tičenavodaopaketu sa

Srbijom, Crna Gora je zainte-

resovana da ta država i naši

susjedi napreduju u evrop-

skimintegracijama.Nacional-

PODGORICA

- PrijemCrne

Gore u NATO jedna je od naj-

važnijih stvari koja se u 2017.

godini desila savezu najmoćni-

jih država svijeta.

To stoji u video poruci koju je

objavio NATO, osvrćući se na

najznačajnije događaje u proš-

loj godini.

Video je objavljen na zvanič-

nim stranicama NATO-a na

Tviteru i Fejsbuku.

Ministar vanjskih poslova Crne

Gore Srđan Darmanović pre-

dao je 5. juna u američkom

Stejt departmentu instrument

o pristupanju Crne Gore NATO-

u, čime je država i zvanično

postala 29. članica Sjevernoa-

tlantske alijanse. Time je posla-

ta indirektna poruka Rusiji i

to je i pokušaj ublažavanja

zabrinutosti oko posvećenosti

Sjedinjenih Država NATO-u.

- Danas je veliki dan za Crnu

Goru, istorijski - poručio je tada

premijer Duško Marković, pod-

sjećajući da su „država i nacija

podnijeli velike žrtve u 19. i 20.

vijeku da bi odbranili svoje

pravo na slobodan život, pravo

da sami odlučujemo o svojoj

budućnosti, pravo da nas svijet

prepoznaje pod našim ime-

nom i našim znamenjem“.

R. P.

Skupština u prošloj godini potrošila blizu 55 hiljada eura na odlaske poslanika u inostranstvo

Najviše potrošio Sekulić,

a najmanjeRadunović

Brajović najčešće putovao,

najmanje trošio

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović imao je najveći broj

službenih putovanja – 15, ali njegovi odlasci u inostranstvo su,

u odnosu na kolege, najmanje koštali Skupštinu.

Njegovi troškovi iz budžeta Skupštine po osnovumeđuna-

rodnih putovanja iznosili su ukupno 1.964 eura. Brajovićevi

službeni putevi, međutim, pojedinačno su koštali parlament

ispod dvjesta eura, dok je samo put u Minsk na zasijedanje PS

OEBS-a koštao 299 eura.

PrijemCrne Gore

važan i za NATO

Ministar vanjskih poslova očekuje princip regate pri proširenju Unije

Darmanović: U EU

prije 2025. godine

ni interes jeda senašekomšije

ipartnerikrećuuistompravcu

jer će region biti stabilniji. Ali

nastojaćemo da snažno afir-

mišemo princip da se svaka

zemlja ocjenjuje prema sop-

stvenimrezultatima - kazao je

Darmanović.

On je rekao da ne vjeruje ni u

kakve vještačke pakete i da

svako vještačko zadržavanje

pojedinih zemalja da čekaju

ostale nije dobro za bezbjed-

nost ZapadnogBalkana.

-UzmitenaprimjerslučajMa-

kedonije, čije je društvo već

skoro deset godina na čekanju

i zamalo došlo do ivice kolap-

sa, ali se sve, srećom, dobro

završilo - rekao je Darmano-

vić.

Na pitanje da prokomentariše

pisanje Jutarnjeg lista koji je

objavio da će EUSrbiji i Crnoj

Gori, kao uslov za članstvo do

2025. godine, postaviti rješa-

vanje otvorenih pitanja o gra-

nicama sa Hrvatskom, Dar-

manović je rekao da ne može

potvrditi da postoji neki ofici-

jelni dokument koji sadrži tu

tezu jer ga nikada nije vidio.

-Mojekolege izdrugihdržava

regiona takođe tvrde da za taj

dokument ne znaju - kazao je

Darmanović.

R.P.

SrđanDarmanović

SjedišteNATO-a

SkupštinaCrneGore