Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Dosje

SLIKA

II

Tajna susreta pod Ostrogom

Sveštenici, političari, zavjerenici...

P

rijemnogihoperacija

pripadnik srpskih speci-

jalnih snaganaKosovuBra-

tislavDikić imao jeobičaj da

sepomoli zanaklonost

,,Onoga gore“. Bila je toneka

vrsta ritualakojimu jepru-

žaouvjerenjeda će imati

,,mirnuruku i tiho srce“ to-

komakcije.

Iako je već godinama bio u

penziji, Bratislav Dikić, poli-

cijski general i nekadašnji šef

srpske Žandarmerije i te je

subote, 15. oktobra–makar je

tako svjedočio pred sudomu

Podgorici - pošao da potraži

blagoslov, pravo pod sveti

Ostrog. Navodno, ne samo

zbogpredstojećeakcije,veću

želji daosnaži zdravlje, naru-

šeno kancerom koji se poja-

vio u tijelu koju godinu rani-

je.

Ipak, kada je sa prijateljicom

Kristinom Hristić - koja je

imala, kako se uočava iz pre-

sretnute telefonske komuni-

kacije, kodno ime ,,Nikola“ -

pristigao u Podgoricu, prvo je

obišao centar grada. Slikao se

ispredzgradeparlamenta,po-

red spomenika Kralju Nikoli,

ispred zgrade predsjednika,

prošetaomostomBlaža Jova-

novića…Dadobroispitateren.

Potom se sa prijateljicom za-

putioupravcuBudve.

Istogdanadvijegrupesrpskih

patriotskih radnika, članova

raznih četničkih udruženja,

doputovale su vozom u Pod-

goricu. Smjestili su se u dva

motelauPodgoriciinaVranji-

ni. Rekli su im da čekaju in-

strukcije i da ne budu previše

upadljivi.

Zvanično, svi su tvrdili da su

došli da podrže svečetnički

skupzakazan,kakosusvjedo-

čili,za16.oktobaruPodgorici.

Nijesuznalikolikojenjihdoš-

lo organizovano u Crnu Goru

na taj skup, nijesu, kako reko-

še na suđenju, znali ni da je –

etokoincidencije– istogdana

zakazano okupljanje Demo-

kratskog fronta ispred zgrade

parlamenta, nakon glasanja

16. oktobra.

Mnogi od njih su, kao ključni

razlog dolaska, osim podrške

četnicimauCrnojGori,naveli

i želju da se poklonemoštima

sveca podOstrogom.

Svi su putevi gospodnji, tog

15. oktobra, vodili prema

Ostrogu: i četničke hodoča-

snike, penzionisanog genera-

la žandarmerije, ali i lidere

Demokratskog fronta. Još

jedna slučajnost?

Subota je, inače, dan kada hi-

ljade i hiljade ljudi pohodi

svetilište u stijeni, gdje su

smještene mošti Svetog Vasi-

lija Ostroškog. Tamo se srije-

ćupoznati i nepoznati ljudi.

I baš tamo, te subote, na istom

mjestu trebalo je da se nađu

bivši komandant srpske Žan-

darmerije Bratislav Dikić, sa

svojomprijateljicom i još ne-

koliko desetina srpskih dr-

žavljana i članovi Predsjed-

ništva Demokratskog fronta,

na čelu sa liderima – Andri-

jom Mandićem, Milanom

Kneževićem, MilutinomĐu-

kanovićemijošnekimfunkci-

onerima te političke organi-

zacije?!

Da li su tada znali što je čija

uloga – teško je dokučiti. Po-

znato je samo da je lidere De-

mokratskog fronta ugostio

lično Amfilohije, mitropolit

Srpske pravoslavne crkve u

Crnoj Gori.

,,Bili smo podOstrogomda se

pomolimo i da bi dobili du-

hovnu snagu za sve što nas je

čekalo“,svjedočićeprednovi-

narima koji mjesec kasnije

Milan Knežević, jedan od

istaknutih članova Demo-

kratskog fronta.

MitropolitAmfilohijeje,kažu

svjedoci, poželio uspjeh lide-

rima opozicije, naročitounji-

hovoj namjeri da osujete put

Crne Gore u ,,čeljust nemani

NATO“, ali i ponadao se da će

konačno doći dan da se neki

crnogorskivlastodršciuklone

sa pozicije da vode Crnu Go-

ru.

,,Daće Bog da i MiluĐukano-

viću, kao Svetozaru Marovi-

ću, donosim svete knjige ta-

mo gdje bude nakon izbora“,

povjeriće se čelnik SPC svo-

jim istomišljenicima, nastav-

ljačima četničke ideje o srp-

skim zemljama Stevana

Moljevića.

Da li je Amfilohije tada sreo,

pozdravio i blagosiljao neke

od onih koji su uhapšeni iste

večeri u policijskoj akciji

sprečavanja terorizma? Teš-

kojeutvrditi jersviokrivljeni,

uključujući i Bratislava Diki-

ća, uporno tvrde da su htjeli

doći pod Ostrog, ali da se iz

nekog razloga nijesu pojavili

tamo 15. oktobra.

Jedino su lideri DF-a ostali

kod priče da ih je duhovnik

SPC nadahnuo u želji da svr-

gnu diktatorsku vlast Mila

Đukanovića i da seuPodgori-

ci, na glavnom trgu, sagradi

,,pravi spomenik pomirenja

četnika i partizana“…

Milomili, radije, silom?

Za sada je jedino provjerljivo

da je u neđelju oko 15 sati, na-

kon što je dio zavjerenika

beogradskih susreta Rusa

Eduarda Edija Šišmakova,

agenta Glavne obavještajne

uprave Generalštaba (GRU) i

Aleksandra Saše Sinđelića,

bivšegzatvorenika izNiša, vo-

đe ,,Sivih vukova“ i nekadaš-

njeg srpskog borca uUkrajini.

Srijetalisusenjihdvojicarani-

je, kako je u sudnici svjedočio

Sinđelić, i uMoskvi, tokompr-

vihpriprema za akciju ,,16. ok-

tobar“.

Šišmakov i Sinđelić postaće

koji mjesec kasnije ključni ak-

teri najveće političko-špijun-

ske afere uCrnoj Gori.

Fotografije koje Pobjeda

objavljujenastalesuuBeogra-

du, tokom više susreta Šišma-

kova iSinđelića, asnimila ihje,

najvjerovatnije, britanska

obavještajna služba. Umartu

prošlegodine ,,premijerno“su

objavljeneubritanskom ,,Gar-

dijanu“.

Tokom boravka u Srbiji agent

GRU-aboraviojepodimenom

Eduard Širokov, koristio je le-

galno izdati ruski pasoš, od-

sjeo jekaopravi turistauhote-

lu ,,Mali vrabac“uSkadarliji, u

staromjezgruBeograda.

Za Šišmakova (Širokova) to je

bila još jedna važnamisija, na-

kon službovanja u Poljskoj,

gdje je bio na funkciji zamje-

nik vojnog atašea ruske amba-

sade. Iz te zemlje je juna 2014.

godine protjeran (proglašen

personom non grata) nakon

što je razotkriven u špijun-

skom vrbovanju uticajnog

poljskog generala i više polj-

skihbiznismena.

I kolega Eduarda Šišmakova,

agent GRU-a Vladimir Popov

boravio je septembra 2016. u

Beogradu, odsjeo je pod tim

imenomu kultnom ,,Mažesti-

ku“ i odatle obavljao zadatke.

Koja su sve bila njegova zadu-

ženja, još se pouzdano ne zna.

Prema sumnjama crnogor-

skih istražitelja, dužnost Po-

pova bila je da se stara o ko-

mun i kac i j sko j opremi ,

kriptovanim telefonima sa

posebnim softverima i slič-

nim ,,gadžetima“ neophod-

nimza operacije kakva je pla-

nirana uCrnoj Gori.

Prema informacijama koje je

crnogorska služba dobila od

srpskih kolega iz BIA, Popov

se 16. oktobra u jutarnjim sati-

ma obreo na Zlatiboru, sa još

petljudinepoznatogporijekla,

stranih državljana. Nekoliko

satisusjedjeliujednomlokalu,

kao da su čekali komandu, da

bise–negdjeoko15sati–izgu-

bili unepoznatompravcu, vje-

što izmakavši nadzoru.

Tridesetpetogodišnji Vladi-

mir Popov, plavušan glatkog

lica a ,,pečenih“ očiju, imao je

iskustvaupoduhvatimakakav

je planiran u Crnoj Gori. Juna

2014, Popov je bio ključni ru-

ski igrač u tajnoj operaciji or-

ganizacije grupa spremnih da

svrgnu izabranu vlast, koju je

zvanična Moskva planirala

ljeta 2014. godine uMoldaviji,

kao reakciju na plan vlade u

Kišinjevuda sepotpišeSpora-

zum Republike Moldavije o

pridruživanjuEvropskojuniji.

Pokazalo se da je akcija u Cr-

noj Gori zamišljena po istoj

matrici kao u Moldaviji. Mo-

skva je tada uMoldaviji dizaj-

nirala razne scenarije: od ru-

kovanja akcijama građanske

neposlušnosti, organizovanja

paravojnih grupa, sve do po-

kušaja podmićivanja članova

parlamentaMoldavije, koji su

trebali da blokiraju ratifikaci-

juSporazuma opridruživanju

saEU…

Agenti GRU, Eduard Edi Šiš-

makov, kaomozakekipe, iVla-

dimir Popov, kao ključni ope-

rativac, pojaviće se nekoliko

mjeseci kasnije u ulogama ko-

jima se nijesu nadali: na op-

tužnici Specijalnog državnog

tužilaštvaCrneGore, okrivlje-

ni za teška djela protiv države

CrneGore.

Eduard Šišmakov se tereti za

tri krivična djela: organizova-

nje kriminalne organizacije,

za terorizamu pokušaju (član

401a, stav 1 Krivičnog zakoni-

ka) i – najteže – za priprema-

nje djela protiv ustavnog ure-

đenja i bezbjednosti Crne

Gore putem podstrekavanja

(Član373stav1uvezi člana24,

stav 2).

U prvim danima, nakon što je

sjenka sumnje pala na Kremlj,

kao logistički centar za plani-

ranje terorističkihnapada, ru-

ski zvaničnici oštro sunegirali

bilo kakvu upletenost i žesto-

ko uzvraćali na prozivke iz

Podgorice.

Danas zvanična Moskva ćuti.

Nemaodgovoranacrnogorski

zahtjev za saslušanje okrivlje-

nih Šišmakova i Popova. Ćuti

agilni Dmitrij Sergejevič Pe-

skov, portparol Kremlja. Za-

šutala je i zgodno upornaMa-

rija Vladimirovna Zaharova,

portparolka Ministarstva

vanjskihposlova...

Ćutanje sa jakim razlogom:

brojna svjedočenja, još i više –

materijalni dokazi –kao što su

zaplijenjeni kriptovani telefo-

ni,potvrdeoizmjenamaličnih

dokumenata Eduarda Šišma-

kova, tajno presretnuti razgo-

vori, uplatnice Sinđeliću iz

Moskve - ukazuju da su ruski

agenti igrali ključnu ulogu u

organizaciji ,,Operacije 16. ok-

tobar“.

,,Još na sastanku u Moskvi,

krajem septembra prošle go-

dine,Edimi jerekaodapitanje

Crne Goremora da se riješi za

svavremena.Kazaomi jedase

zakomplikovalasituacijauCr-

noj Gori, te i da su nakon raz-

govora sa predstavnicima De-

mokratskog fronta u zadnjem

trenutku riješili da ne dozvole

ulazakuNATOi EU“, ispričao

je svjedok saradnik Saša Sin-

đelić detalje njegovih susreta

sa Šišmakovim.

UMoskvi je danas, zbrinut na

nepoznatommjestuiPodgori-

čaninAnanijeNinoNikić. Na-

konboravkauekstradicionom

pritvoru, dobio jepolitički azil

uRusiji!

Ali, mnogo toga je već jasno:

zima je te godine u Podgoricu

trebalo da stigne pravo izKre-

mlja.