Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Naša tema

PODGORICA

-Malo jekoja

građanska akcijau skorije

vrijemepokrenula ljude, uve-

zalapojedince, institucije i

medije, ali i promijenila stva-

ri kaopokret Stopkrivolovu.

I touoblastimamimopoliti-

ke ili vjerskihpitanja - koje

tradicionalnookupirajupa-

žnju javnosti u ispraznimpo-

lemikama - već zaštite život-

ne sredineoduništavanja.

Posebne vrste uništavanja -

ubijanja mora - koje u začarani

krug zloupotreba uvezuje kri-

volovce, njihove prikrivene za-

štitnike i saučesnike, među ko-

jima i pojedine vlasnike

restorana, nakupce ribe pa i

potrošače koji potražnjomdik-

tiraju ponudu ugroženih vrsta

školjki i riba.

Borba protiv izlova ribe nedo-

zvoljenimsredstvimaunajvaž-

nijoj ravni, sankcionisanju in-

teresno povezanih grupa i

pojedinaca, i pored početnih

korakatektrebaimoradadobi-

je snažniji odgovor države i in-

stitucija. U protivnom bi val

energije i stepen osvješćenja

mogao da se rasprši i nestane

kao što zbog pohlepe i zarade

nestajuprstaci ili vongole.

Odjek

Ono što je u aprilu 2017. godine

odjeknulo na Jazu kod Budve

biojevelikišamardržavi.Usred

međunarodnog kupa u pod-

vodnomribolovu budvanski su

dinamitaši, eksplozivom tukli

ribu dok su strani takmičari u

blizini skupljali poene u preli-

jepom moru, pod nebom koje

niđenijeplavokaonanašimra-

zglednicama... Naličje naše

stvarnostizabilježenonasnim-

cima dna prekrivenog stotina-

makilogramamrtve ribeobišlo

je region.Usput suprezentova-

ne regionalne karte sa crnim

tačkama na kojima se odvija

dinamitaška aktivnost na Ja-

dranu gdje jeCrnaGora, na na-

šu sramotu, dominirala!

Sve je to skupa bio okidač za

bunt pobornikaprirode i sport-

skihribolovacaironilaca;neza-

dovoljstvoseprenijelonadruš-

tvene mreže, sa nj ih na

novinske stupce. I gotovo da bi

tu bio kraj talasanju koje je i ra-

nije kretalo pa se umirivalo da

nije grupa ljudi, istinskih ljubi-

telja sportskog ribolova i ronje-

nja, stala pod isti barjak. Bolje

rečeno pod spontano nastali

logokoji jepostao zaštitni znak

koji su, ispostaviće se, vreme-

nompočeli preuzimati i ljudi iz

drugih država kao prepoznat-

ljivu simboliku otpora sebičlu-

ku, kriminalu koji prijeti biodi-

verzitetu, životnoj sredini i

resursu od kojeg jedna država,

sa dobrim pristupom i pamet-

nim gazdovanjemmože lijepo

da živi.

Naprije je razbijena sumnja da

pojedinci mogu dati doprinos.

Jer upravo su pojedinačne do-

jave, javljanja, pritisci, fotogra-

fije, video snimci i buntovno li-

j ep l j enj e p l aka t a prot i v

krivolova čak i na dinamitaš-

kim pozicijama, doveli do za-

jedničke platforme oko koje su

se grupisali i klubovi za sport-

skiribolovironjenje,nevladine

organizacije u čijem fokusu je

zaštitamora, kao i nekenaučne

ustanove, poput Instituta zabi-

ologiju mora, čiji su stručnjaci

dalinemjerljivdoprinosčitavoj

akciji ali i osvješćivanju javno-

sti koja je prepoznala srazmje-

re problema krivolova.

Doprinos

Mediji su, po logici stvari, bili

jako zainteresovani za temu.

Neki manje, neki više, neki su

tek prenosili pisanje drugi, ali

je kao nikada ranije tema kri-

volova isplivalauprvi plan i na

naslovne strane.

Pobjeda jeuovojpriči, bez laž-

ne skromnosti, otišla korak

dalje. Tokom ključnihmome-

nata kada se lomila izdržlji-

vost same ideje, kada su i poje-

dini nosioci borbe protiv

krivolova gotovo sumnjali u

mogućnostdasebilokoozbilj-

nije uhvati u koštac sa ovim

problemom–našlistjeistraži-

vački, iz vikenda u vikend do-

nosio nove podatke, ukazivao

nanoveugloveproblema,kon-

sultovao nove sagovornike,

ukazivao na rupe u zakonu,

propuste nadležnih, ali i bora-

vio na najnepristupačnijim

lokacijama u dinamitaškim

gnijezdima u Grblju, i to kra-

jem proljeća, usred sezone

masovnogubijanja skakavica i

gofova. Slikom i podacima

ukazivali smo na to o kakvom

se problemu radi.

Umomentimakadasmoutom

izvještavanju nailazili na bari-

jere, bilo da se radilo o op-

strukcijama, nerazumijevanju

ili pukoj birokratskoj uspore-

nosti, tematiku u koju je pr-

stom upirala Pobjeda svojim

upitima i urgencijama podu-

prli su članovi Savjeta za gra-

đanskukontrolupolicijedaju-

ći veliku podršku i doprinost

borbi protiv dinamitaša, ali i

cijelogtogorganizovanogkola

oko kojeg se vrti unosan bi-

znis.

Akcija Stop krivolovu je poka-

zala da država, ukoliko želi da

riješi problem, i te kako ima

resursa,jersuključniresursza

takveprobleme ljudi, anajma-

nje tehnika. Jednako kao što

opstrukcijailinezainteresova-

nost pojedinaca ili, još gore,

korupcija, doprinose da dina-

mitaši ili noćni ronioci ostanu

vandometa zakona.

Kada pomenusmo zakon: je-

senas je na drugom sastanku

Radne grupe za suzbijanjene-

dozvoljenog izlovaribe–tijela

formiranog odlukom Vlade

potaknute građanskom i me-

dijskom inicijativom – usvo-

jen akcioni plan mjera za koji

suglavninu tačakapisali upra-

vo predstavnici građanskog

pokreta Stop krivolovu zajed-

no sa Savezom za sportski ri-

bolov na moru i ribolovnim i

ronilačkimklubovima.

Jedna od ključnih prepozna-

tih „rupa“ koje i dalje drže di-

namitaše daleko od rešetaka

spuškog zatvora je blaga ka-

znena politika. Gotovo obe-

smišljena do te mjere da su i

pored zaprijećenih sankcija

kriminalci uglavnom završa-

vali na uslovnoj. Ili se događa-

lo da bude procusuiran jedan

od osumnjičenih zbog 300

grama eksploziva, a drugi

zbog više desetina kilograma

nikako da dobije kartu za

Spuž.

No, valjda se to u ovoj novoj

godinipromijeni. Jerakoosta-

nu sankcije na istom nivou,

onda država sama sebi skače

po kičmi.

Izazov

Mrijest brancina koji traje to-

kom januara i februara poka-

zaćeda li suakcijeod ljetos tek

bilepokušajumirivanjajavno-

sti ili dugoročna strategija ot-

pora krivolovu.

Stvari su krenule od mora,

procesuirano je nekoliko oko-

relih dinamitaša, stvari su u

2017. pomjerene sa mrtve tač-

ke, ali dok prvi kriminalac ne

odležipolagodineizarešetaka

teško je očekivati da ribolov

eksplozivompostaneprošlost.

Jer, dinamita neće falit, kao

što, nažalost, ne fali ni struje

krivolovcima na Skadarskom

jezeru koje i dalje ostaje pri-

mjer nemoći, ili bolje rečeno,

premoći kriminalaca koji po-

tapaju barke ili cijepaju gume

onima koji javno progovore

protiv njihovog uništavanja

prirode.

To jedirektnoupiranjeprstau

oko državi koja ne smije stati,

već dodati gas u borbi protiv

ove vrste kriminala. I to ne

zbog Evrope i otvaranja pre-

govaračkih poglavlja. Već

zbog svojih ljudi i prirode bez

kojihsveusvojenenorme i po-

hvale za dosegnute međuna-

rodne standarde možemo

okačiti o klin.

Zato - stopkrivolovu!

I.PERIĆ

Građanska akcija „Stop krivolovu“ obilježila 2017. i obavezala državu na strožu politiku u toj oblasti

Bez oštrih kazni

krivolov neće stati

Za pola godine

je u borbi protiv

ribokradica na

moru učinjeno

više nego u

prethodnih

deset.

Dinamitaši su

desetkovani,

ali ih i dalje

od spuškog

zatvora daleko

drži preblaga

kaznena

politika. Gotovo

obesmišljena

do temjere

da su, i pored

zaprijećenih

sankcija,

kriminalci

uglavnom

završavali na

uslovnoj

Akcija Stopkrivolo-

vu je pokazalada

država, ukoliko želi

da riješi problem, i

te kako ima resur-

sa, jer suključni re-

surs za takve pro-

bleme ljudi.

Jednakokao što

opstrukcija ili neza-

interesovanost po-

jedinaca ili, još go-

re, korupcija,

doprinosedadina-

mitaši ili noćni roni-

oci ostanu vando-

meta zakona

RONIOCINAILAZILINAMRTVURIBU:

RibaubijenakodČanja

PETIDIOUBIJENERIBEISPLIVA:

SkakavicaubijenaeksplozivomuBoki

MORENADLANU:

JednaoddinamitaškihpozicijanaZagori

I. PERIĆ

STOP KRIVOLOVU