Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Odbrana

okrivljenih za pokušaj tero-

rističkog napada na dan

parlamentarnih izbora 2016.

godine juče je iskaz svjedo-

ka saradnikaAleksandra

Saše Sinđelića ocjenila kao

„nelogičan, kontradiktoran,

paušalan, apsurdan, smiješan,

u suprotnosti sa zdravim

razumom“.

Advokati odbrane juče su u

podgoričkomVišem sudu ista-

kli da je Sinđelić više puta sla-

gao tokom svjedočenja te da

bi zbog toga trebao i da bude

krivično gonjen.

Sa druge strane, okrivljeni Bra-

tislav Dikić, bivši policijski o icir

srpske policije istakao je da je

svjedok saradnik ,,iznio popri-

ličnu istinu“.

- Svjedok saradnik je iznio

popriličnu istinu. Jedan dio koji

je bio neistinit mi smo pokuša-

vali pitanjima da to razriješimo.

U jednomdijelu smo uspjeli

a nadam se da ćemo kroz

dokaze uspjeti i taj drugi dio da

razriješimo – kazao je Dikić.

On je istakao da je u svojoj

odbrani iznio sva saznanja koja

je u tom trenutku imao, bez

obzira na to što su negativno

uticala na njegovu odbranu.

Ipak, Dikić je kazao da će

nastaviti u istom smjeru.

Suprotno bivšem komandantu

srpske žandarmerije, odbrana

okrivljenih istakla je da je Sin-

đelić status svjedoka saradnika

„dobio na nezakonit način i da

ga tokom tromjesečnog saslu-

šanja ničimnije ni opravdao“.

Primjedbe

- To se najbolje vidi iz njegove

izjave: ,,Nijesamosuđivan ali

sam izdržao kaznu – kazao

je branilac prvooptuženog

Eduarda Šišmakova, advokat

Radonja Drakulović.

Branilac Andrije Mandića,

advokat Nikola Medojević

svjedočenje svjedoka sarad-

nika ocjenio je kao kanonadu

nelogičnosti i izjava tipa: ,,ja

mislim“, „ja sam to tako razu-

meo“ i „Edi je rekao“ , sa dnev-

nim ažuriranjem radi popu-

njavnja činjeničnih i logičkih

praznina, predstavlja udžbe-

nički primjer obesmišljavanja

procesnog instituta svjedoka

saradnika.

- Očigledni paradoks je kad

svjedok saradnik napadno ne

zna nijedno ime a ni u svoje

nije siguran, ne zna ime jedi-

nomprijatelju Ediju već ga

oslovljava kao pudlicu ili kuć-

nog ljubimca. Veoma napadno,

ne zna nijedan datum, ne zna

kada su bili izbori, ne zna za šta

je osuđivan ... Ali zato navodno

zna i govori o oružju kojeg

nema, o novcu koji je dijelio

kao Deda Mraz o čemu nema

traga, o 500 ljudi iz Srbije kojih

nema, o specijalnom timu

kojeg nema, o protestima DF-a

kojih nema ... – kazao je advo-

kat Medojević.

Odbrana je primijetila i da

kvalitet opažanja svjedoka

saradnika dramatično opadala

u situaciji kada je pojašnjavao

,,tobožnji posljednji susret

sa vojvodomPajom koji mu

navodno pokazuje slike gomile

‘kalašnjikova’ a ovaj njemu

predaje telefone ,’lenovo’ sa

specijalnimbaterijama“.

- Svjedok je ovdje precizno

navodio da je to bilo u srijedu,

ili četvrtak, ili petak, odnosno 4,

3 ili 2 dana prije izbora. Narav-

no, uz mnogo puta ponovljeno

da on, šta god rekao, uvijek

govori istinu uz poznati uvod:

„gospodo sudije, ja ne znam

datume, jer nijesamdužan

da vodim evidenciju, pa vi

utvrdite“. Lako je utvrditi da

je u Tužilaštvu pominjao sri-

jedu, tokom svjedočenja pred

sudom, to je izvjesno bio četvr-

tak. Ali kako je pretres išao

naprijed, a nevolja sa sklapa-

njemmozaika priče postajala

veća, tako je i ovaj datum išao

naprijed, i kada smo u decem-

bru stigli do pitanja koje je sud

postavljao svedoku, četvrtak

je postao – petak – pojasnio je

advokat Medojević.

Advokati odbrane su primi-

jetili da je svjedok saradnik

na skoro svako postavljeno

pitanje odgovarao jednom

istommatricom koja bi se dis-

ciplinovano završavala istim

odgovorom - „Edi mi je rekao

a Demokratski front je izdao“.

- Intenzitet pominjanja i insi-

nuiranja na račun političkog

saveza DF svjedok saradnik je

ustostručio u odnosu na kazi-

vanje u Tužilaštvu, što asocira

na instruisanost svjedoka, kao

i njegovo prihvatanje da sebe,

navodno, najbolje štiti tako što

napada taj politički savez. Uz

to, kad kaže da je „DF njegov

jedini problem“ , primjećuje

se i lična osvetoljubivost zbog

demaskiranja njegove uloge i

posljedično - velikog problema

u kojem se našao, jer su zatam-

njeni detalji njegove biogra ije

učinjeni javnim – naveo je bra-

nilac okrivljenog Mandića.

Provjere

Istakao je i da se svjedok sarad-

nik sudu predstavio imenom

koje nije njegovo pravo lično

ime, ,,što znači da je još kod

davanja ličnih podataka lažno

svjedočio pa poslije samo

nastavio – i da stoga ne može

biti svjedok saradnik“.

Odbrana je primijetila i da

se Sinđelić ,,nije ni ponašao

kao svjedok koji je svjestan

obaveze da govori istinu, već,

kako navode, kao lokalni šerif

koji ležerno odlučuje ko će na

vješala, a ko ne, koji je u sudnici

vrijeđao i odbranu i okrivljene

i izazivao incidentne situacije

u tolikoj mjeri da je to uočio

i sud i izrekaomu jednu od

procesnih kazni, sa znakovitim

obrazloženjemda „svjedok

daje sebi za pravo da presuđu-

je, prije suda“ .

Branioci okrivljenih bili su jed-

noglasni u tvrdnji da iskaz svje-

doka saradnika ima problem

da istrpi najprostiju činjeničnu

provjeru. Ovu tvrdnju pot-

krijepili su izjavom svjedoka

saradnika da je za hapšenja

ljudi u Podgorici saznao preko

televizije u subotu uveče, iako

je opšte poznato da sumediji

to prvi put objavili sjutradan, u

nedjelju, na izborni dan u pod-

nevnim satima.

Takođe, odbrana je bila jedno-

glasna i u tvrdnji da Sinđelićev

iskaz ima problemda istrpi i

najprostiju logičku provjeru.

Pozvali su se na slučaj kada

svjedok saradnik kao opera-

tivni protagonista, dva dana

nakon propale akcije, šalje u

Podgoricu ,,smotanog i nespo-

sobnog Miloša Jovanovića da

teroristički lomi stakla DF-a na

pogrešnoj adresi, dok svjedok

saradnik ujutro ide u Šabac

na pijacu, da prodaje majice.

Valjda da bi zaradio za egzi-

stencijalni minimum, jer je sav

svoj novac, do posljednje pare,

prethodno i velikodušno pre-

dao policiji, ničim izazvan“.

Uticajmedija

Branilac Milana Kneževića,

advokat Dušan Radosavljević

primijetio je da se priča svje-

doka saradnika mijenjala zbog

nelogičnosti i rupa u prostoru i

vremenu.

- Kada bi se od te priče napra-

vio scenario za ilm, taj ilm

bi bio loš i negledljiv. Sve što

nam je on kazao ovdje dolazi

ili od Edija ili odmedija. To je

zapravo i logično jer on preko

medija stvara neka saznanja

koja koristi kako bi izbjegao

kaznu. I vi ste više puta rekli

ne želimmedije u sudnici, ali je

činjenica da se ovaj predmet

vodi medijski - kazao je Rado-

savljević.

Istakao je da je motiv Sinđeli-

ća da dobije status svjedoka

saradnika bio izbjegavanje

odlaska u zatvor gdje treba da

odleži 21 godinu kazne a ne

kako on tvrdi iznošenje prave i

jedine istine.

Nakon što su advokati odbra-

ne iznijeli primjedbe na iskaz

svjedoka saradnika sutkinja

Mugoša je proglasila okonča-

nje saslušanje Aleksandra Sin-

đelića. Ona je svjedoku sarad-

niku naložila da sudu prijavi

eventualnu promjenu adrese

kako bi bio dostupan u slučaju

da bude neophodno da se

razjasne još neke nedoumice.

Suđenje se nastavlja danas.

B. ROBOVIĆ

PODGORICA

Specijalno

državno tužilaštvoproširilo

je istragu i protivberanskog

preduzeća „Tehno star“u

vlasništvuŽarkaBarjakta-

rovića, jednogodokrivlje-

nihkoji je, kako istražitelji

sumnjaju, povezan sa po-

slovnimmalverzacijama

bivšegpredsjednikaVuke

Golubovića–potvrđeno je

Pobjedi izviše izvora.

Tužilaštvo je provjeravalo po-

slovanje beranske opštine za

vrijeme dok je na njenomčelu

bio Vuka Golubović i između

ostalog, kako se navodi u na-

redbi za istragu, utvrdilo da je

državno zemljište građevin-

skog preduzeća ,,Izgradnja“ u

stečaju nezakonito uknjiženo

upravona imeBarjaktarovića.

On je ranije pred tužiocem

tvrdio da je spornu zemlju ku-

pioodGP ,,Izgradnja“ i da ju je

nakon toga, u skladu sa zako-

nom, uknjižio na ime svoje

kompanije „Tehno star“.

Premapisanjumedija, Barjak-

tarović je kupovinom od GP

,,Izgradnja“ došao u posjed

ogromnih površina zemljišta,

koje je potom pretvoreno u

građevinsko zemljište.

Barjaktarović se nije našao na

listi za hapšenje kada su 28.

marta lisice stavljene bivšem

predsjednikuopštineBerane i

odborniku DPS-a Vuki Golu-

boviću, njegovom bratuMila-

nu koji se nalazio na čelu

Agencije za izgradnju Berana,

bivšimnačelnicimaberanskog

katastra Darku Mališiću i

MomčiluSajičiću, kaoi vlasni-

ku geodetske agencije Vučeti

Mališiću.

Barjaktarović je saslušavan

neposredno prije hapšenja, u

svojstvu građanina, ali je na-

kon sedam dana dobio status

osumnjičenog.

Tužilaštvo u slučaju Barjakta-

rovićanije tražilozadržavanje

od 72 sata kao što je to uradilo

u slučaju braće Golubović i

ostalih koji su uhapšeni kra-

jemmarta.

Golubović i saradnici pušteni

su da se brane sa slobode na-

kon dva dana jer Tužilaštvo

nije tražilopritvor za njih.

Nizom krivičnih prijava Vuka

Golubović se sumnjiči da je is-

pod tržišne vrijednosti ustu-

pao i prodavao opštinsko ze-

mljište investitorima za

izgradnju zgrada.

Takođe, nekadašnji prvi čo-

vjek Berana i njegov brat su,

kako se navodi uprijavi,mimo

zakonskihprocedura, bez ras-

pisivanja tendera, angažovali

određene kompanije na sana-

ciji puteva, omogućivši im na

tajnačindasteknuprotivprav-

nu imovinskukorist.

M.L.

PODGORICA

Suđenjepod-

goričkombiznismenuVeseli-

nuMujovićukoji se tereti da

jeodbivšeg funkcionera

DPS-aSvetozaraMarovića

naprevaruuzeo890.000eu-

ra juče jeodgođenoza 2.

mart.

Proces nije održan jer je advo-

kat Miloš Vuksanović koji za-

stupaMujovića, dan ranije do-

stavio sudu dokumentaciju da

se njegov klijent nalazi na lije-

čenju. Mujović je ranije u od-

brani kategorično negirao na-

vode iz optužnice.

OsimMarovića, Mujović se te-

reti i zaprevaruLjubaRađeno-

vića, oca bivšeg predsjednika

opštineBudvaLazaraRađeno-

vića.

Mujović je uhapšen 17. februa-

ra 2016. godine u akciji ,,Ho-

botnica“, a pušten je iz istraž-

nog zatvora nakon godinu i od

tada se brani sa slobode.

Tužilaštvoprovjeravaipodko-

jim okolnostima je Mujović

navodno prevario i uzeo

20.000 eura od oca Lazara Ra-

đenovića,Ljubakakobipomo-

gaonjegovomsinu,kojijebiou

pritvoru zbog sumnje da je u

pet budvanskih afera oštetio

budžet opštine.

M.L.

Odgođeno suđenje optuženomza prevaru bivšeg funkcionera DPS-a

Mujović na liječenju

PODGORICA

Protiv seda-

mnaestogodišneg N. P. iz

Podgorice podnijeta je krivična

prijava zbog sumnje da je poči-

nio petnaest krađa.

Osumnjičeni je, kako se navodi

u saopštenju policije, otvarao

vozila i krao akumulatore, koje

je kasnije prodavao na otpadu

sekundarnih sirovina.

N. P. je, kako se sumnja, ova

krivična djela počinio na način

što je upotrebompodesnog

sredstva nasilno otvarao vozila

i zatimdemontirao akumulato-

re, koje je kasnije prodavao na

otpadu sekundarnih sirovina.

Krađe je počinio u večernjim

časovima, dok je za prevoz

koristio vozilo svog druga. N.

P. je, kako se sumnja, ukrao

14 akumulatora, 2 CD uređaja,

radio aparat, rezevni točak i

jaknu.

M. L.

PODGORICA:

Prijava protivmaloljetnika

Ukrao 14 akumulatora, točak, jaknu....

Tužilaštvo provjerava sumnjive poslove u beranskoj opštini

za vrijeme predsjedavanja Vuke Golubovića

„Tehno star“ pod istragom

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Okončano saslušanje svjedoka

saradnika, advokati smatraju da je njegov iskaz paušalan

Dikićusudnici

Advokati dolazena suđenje

Dikić tvrdi da je

Sinđelić govorio

popriličnu istinu