Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Unajnovi-

jemizvještajuoukupnom

Indeksuupravljanja život-

nomsredinom(EPI) koji se

računaod2002. godineCrna

Gora senalazi na65.mjestu

ispredzemalja regiona (Ma-

kedonije, Srbije, Bosne i

Hercegovine).

Izvještajemjeobuhvaćeno180

zemaljasvijeta, ageneralnadi-

rektoricaDirektorata za život-

nusredinuMinistarstvaodrži-

vog razvoja i turizma Ivana

Vojinović kazala je za Pobjedu

da se naša zemlja, u odnosu na

baznu godinu popela za čak 37

mjesta, što se može smatrati

izuzetnim uspjehom i napret-

kom u upravljanju životnom

sredinom.

-Navrhu listeuglavnomsena-

laze zemlje EU. Švajcarska je

na prvommjestu, Japan na 20,

dok Hrvatska zauzima 41. po-

ziciju. Na dnu liste su velike,

brzo rastuće ekonomije - Kina

(120) i Indija (177), kao i brojne

druge zemlje u kojima se ne-

dovoljno pažnje poklanja za-

štiti životne sredine - kazala je

Vojinović.

Ona ističe da je u geografskoj

grupi zemalja u koju je svrsta-

na Crna Gora (Istočna Evropa

i Evroazija) naša zemlja na 18.

poziciji odukupno29državau

ovoj grupi.

Univerzitet Jejl, kao izuzetno

renomirana akademska insti-

tucijagodišnje sprovodi rangi-

ranje zemalja svijeta po tako-

zvanom Indeksu upravljanja

životnom sredinom koji se ra-

čuna od2002. godine.

- Posmatrano je ukupno 24 in-

dikatora i tri globalna cilja –

upravljanje životnom sredi-

nom(izraženoEPIindeksom),

zdravlje i životna sredina i vi-

talnost ekosistema. Što se tiče

zdravlja i životne sredineCrna

Gorajena55.mjestunaglobal-

noj listi, (ispred članica EU -

Slovenije, Bugarske, Češke,

Hrvatske, Slovačke, Poljske,

Rumunije,Mađarske).Kadase

posmatra vitalnost ekosiste-

ma, Crna Gora je u odnosu na

baznu godinu napredovala za

68 mjesta na listi i nalazi se na

87.mjestu-naglasila jeVojino-

vić.

N.K.

PODGORICA

-Upravni od-

borUniverzitetaCrneGore

usvojio jekonsolidovani fi-

nansijski izvještaj za 2017.

godinu i dostavioganadlež-

nimministarstvimanadalji

postupak.

- Konsolidovani finansijski iz-

vještaj, koji obuhvata sve uni-

verzitetskejediniceiRektorat,

ukazuje na evidentno pozitiv-

noposlovanjeUniverziteta jer

su prihodi veći za 284.100,48

eura nego rashodi - saopšteno

je izUCG.

Doovogpodatkase,kakopojaš-

njavaju, dolazi na osnovu razli-

keizmeđukumulativnihpriho-

da koji su iznosili 29.373.697,03

eura i kumulativnih rashoda u

iznosuod29.089.596, 55 eura.

- Očigledno je da je UCG

ostvariopozitivanrezultat ida

je finansijski stabilan. Ova sta-

bilnost je upravo rezultat cje-

lokupnog pozitivnog poslova-

nja, kao i preduzetih mjera i

aktivnosti koje su uticale da

Univerzitet koristi raspoloži-

va sredstva efikasno i ekono-

mično - zaključio je predsjed-

nik Upravnog odbora prof. dr

DuškoBjelica.

UCGsenajvećimdijelomfinan-

sira iz sredstava budžeta Crne

Gore u iznosu od 17.357.228,40

eura i iz sopstvenih sredstava

ostvarenihodnaplaćenihškola-

rina, realizovanih komercijal-

nih ugovora, međunarodnih i

nacionalnih projekata, donaci-

ja, uiznosuod12.016.468, 99eu-

ra.

N.Đ.

PODGORICA

- Zaposleni izZavoda za izvršenjekrivičnih

sankcija juče su seokupli ispredMinistarstvapravde zatra-

živši sastanak saministromZoranomPažinom.

Kako je Pobjedi rekao predsjednik Sindikata ZIKS-a Predrag

Spasojević primila ih je direktorica Direktorata za izvršenje

krivičnihsankcijaNatašaRadonjićkojaihjepopodneobavijesti-

la da je sastanak kodministraPažina dogovoren za ponedjeljak.

Zaposleni su jučeodbili da razgovarajusaNatašomRadonjić jer

su joj, kako kažu, prije desetak dana slali dopise da ih primi na

razgovor o koje se ona, tvrde oni, oglušila.

Zaposleni uZIKS-u više puta su protestvovali tražeći poboljša-

nje uslova rada, rješavanje egzistencijalnih pitanja, povećanje

zarada, rješavanje penzione problematike i radon-pravnog sta-

tusa, zaključivanje kolektivnog ugovora i poboljšanje uslova ra-

da.

N.K.

PODGORICA

–BIO-ICT

Centar izvrsnostidobio jepo-

drškuvrijednu358.000eura

krozstrateškiprogramski

okvirza inkluzivni i održivi

industrijski razvoj, kojimćese

unarednihpetgodinarealizo-

vati aktivnostiusferinauke i

istraživanja, saopšteno je iz

Ministarstvanauke.

Osnova za saradnju je, kako je

precizirano, potpisivanje doku-

menta izmeđunašedržave iOr-

ganizacije za industrijski razvoj

Ujedinjenihnacija (UNIDO).

- Cilj podrške BIO-ICTCentru

je nastavak aktivnosti koje su se

organizovale uprethodne četiri

godine na Univerzitetu Crne

Gore, a u fokusu je jačanje ko-

mercijalizacije istraživanja, na-

cionalnih kapaciteta u sferi

transfera znanja i tehnologija,

kao i komercijalizacija inovativ-

nih rješenja – navedeno je u sa-

opštenju.

Projekat,kakojenapisano,treba

da doprinese jačanju ljudskih

resursa i tehničkih kapaciteta,

unapređenjutransferatehnolo-

gija između naučno-istraživač-

kihinstitucijaisektoraprivrede,

odnosno industrije.

-Projektneaktivnosti biće, kao i

do sada, usmjerene na razvoj

sektora poljoprivrede, ekologi-

je, zdravlja i informaciono-ko-

munikacionih tehnologija –

istakli su izMinistarstvanauke.

Projekat BIO-ICTCentar izvr-

snosti vodi Elektrotehnički fa-

kultet, a finansira ga Ministar-

stvonaukekrozsredstvakredita

Svjetskebanke(INVOprojekat)

od juna2014. godine.

J.B.

PODGORICA

–Agencija za

elektronskemedijeupozori-

la je televizijePinkMi Srp-

skada su tokomemitovnja

prilogauemisijamaprikazi-

vali prikrivenooglašavanje.

Kakojenavedenoudokumen-

tima koje je potpisao direktor

te ustanove Abaz Džafić, Pink

je u emisiji „Siti“ emitovao re-

klamnipriloga„naekranunije

bilo vidljivo grafičko obavje-

štenjedajeupitanjureklama“.

Isti zaključakdonijet je i u slu-

čaju Srpske TV i njihove za-

bavno-edukativne emisije

„Sasvim drugačije“. Ta emisi-

ja, od 12. decembra prošle go-

dine, bila je reklamna.

Agencija je donijela odluku i u

slučaju dva radija – Drugačije

radio stanice i Elmaga, jer su,

između ostalog prekoračili

trajanje oglašavanja od preko

devetminutaposatuemitova-

nog programa.

RadioDje, prema rješenjuko-

je jedonijelaAgencija za spre-

čavanje korupcije, u toku

sponzorisanih emisija „Hit

dana“ i „Big Bang“ direktno

podsticao na kupovinu ili

iznajmljivanjeusluga sponzo-

ra posebnim promotivnim

upućivanjem na te usluge, što

je, kako su istakli zabranjeno

članom 95 st. 1 al. 2 Zakona o

elektronskimmedijima i čl. 61

Pravilnika o komercijalnim

audiovizuelnim komunikaci-

jama.

Sve tri radio stanice su upozo-

rene i naloženo im je da usa-

glaseemitovanjeprogramskih

sadržaja sa standardima defi-

nisanimuZakonu.

K.J.

PODGORICA

– U Francuskoj

su u periodu između 2006. i

2017. čak 63 bebe inficirane sal-

monelomizmlijekazabebekoje

je proizvela fabrika „Laktalis“,

prenijeli su juče svjetskimediji.

Pobjedi je izUprave za bezbjed-

nost hrane, veterinu i fitosani-

tarne poslove saopšteno da u

Crnoj Gori nema ovog spornog

mlijekauprahuzabebe.

Institut „Paster“ uParizu, koji je

u Francuskoj referentni centar

zapraćenjesalmonele,objavioje

juče da je krajem2017. registro-

vano38novihslučajeva,adajeu

2005.otkriven141slučajzaraže-

nih„salmonelomagona“.

- Ta bakterija nađena je umlije-

ku za bebe koje je proizvela fa-

brika „Laktalis“ u Kraonu, na

sjeverozapadu Francuske, zbog

čega je ova kompanija povukla

12miliona konzervi širomsvije-

ta, nakon što su se razboljele be-

be koje su pile zaraženomlijeko

–prenio jeRojters.

K.J.

Nacionalni park ,,Durmitor“

Objavljen indeks performansi životne sredine za 2018. godine

Crna Gora

napredovala

za 37mjesta

Izvještajem je obuhvaćeno 180 zemalja svijeta, a

generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu

Ivana Vojinović kazala je za Pobjedu da se naša

zemlja, u odnosu na baznu godinu popela za čak 37

mjesta, što semože smatrati izuzetnimuspjehom

Sa jedneod ranijihsjednicaUpravnogodbora

Usvojen konsolidovani finansijski izvještaj UCG

Prihodi veći od rashoda

Sa ranijihprotestapredzgradomMinistarstvapravde

Dio zaposlenih iz ZIKS-a traži prijemkodministra

Sastanak uponedjeljak

Naše tržište

bezbjedno

U Crnoj Gori nema

spornogmlijeka

Projekat vodi Elektrotehnički fakultet

BIO ICT Centar izvrsnosti dobio petogodišnju programsku podršku UNIDO-a

Za nauku i

istraživanja

385.000 eura

Odobreno čak

pet patenata

BIO ICT Centar izvrsnosti

postigao je mnogobrojne

uspješne rezultate, a jedno

od najvećih naučnih dosti-

gnuća je to što im je odobre-

no pet nacionalnih patenata,

od kojih je jedan predat

i Evropskompatentnom

zavodu.

- Izumi su „Sistempametnog

zatvorenog prostora za

uzgoj biljaka sa ugrađenom

ekspertnom logikom“, „Kon-

trolabilni generator konstan-

tne snage na bazi otpornog

ogledala“, „Elektronski sklop

za kontrolu navodnjavanja“,

„Metod i uređaj za sinhroni-

zovanomjerenje fazora i fre-

kvencije u elektroenerget-

skim sistemima“ i „Sistem

i metod za prikupljanje

skalarnih i video podataka

u softverski-de inisanoj sen-

zorskoj mreži“ – precizirano

je u saopštenju.

IvanaVojinović

Nova upozorenja Agencije za elektronskemedije

Prikriveno oglašavanje