Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

Zdravstveno

stanjeMojkovčaninaRado-

vanaČobeljića, teškopovri-

jeđenoguponedjeljakuek-

sploziji u fabrici oružja

„Tara“uMojkovcunepromi-

jenjeno i ljekari Vojno-medi-

cinskeakademijeuBeogradu

i dalje sebore zanjegovživot.

Čobeljićev kolegaMaksimVu-

jičić, koji je takođe teškopovri-

jeđen u eksploziji, podlegao je

povredama u srijedu. Ljekari

VMA pokušali su da ga spasu

ali uzalud.

Portalu Analitika saopšteno je

izAmbasadeCrneGoreuBeo-

gradu da su u stalnoj komuni-

kaciji sa ljekarima VMA, te da

su obavljeni razgovori sa na-

čelnicima Klinike plastične

hirurgije i Klinike za intenziv-

nuterapijudrNenadomStepi-

ćem i dr Draganom Đorđevi-

ćem.

- U razgovoru sa porodicama

Radovana Čobeljića i pokoj-

nog Maksima Vujičića amba-

sador Mićunović i konzul Ra-

kočević istakli su da će u ovim

teškimtrenucimazaporodice,

Ambasada nastaviti da pruža

svaku vrstu pomoći. Ambasa-

daCrneGoreuRepubliciSrbi-

ji će i dalje pratiti stanje povri-

jeđenog Radovana Čobeljića

- naveli suoni.

Fabrika „Tara“, u utorak je,

sjutradan nakon eksplozije,

zatvorena do daljnjeg. Ovom

fabrikom upravlja kompanija

„Tara Aerospace and defence

products“, a oko 12 procenata

preduzeća je u državnom vla-

sništvu.

Tužilaštvo je pokrenulo istra-

guouzrocima eksplozije.

Eksplozija koja se dogodila u

ponedjeljak, četvrta je od fe-

bruara2014. godine, adrugasa

tragičnimishodom.

N.K.

PODGORICA

Kontrola

lakog imalokalibarskogna-

oružanja značajno jepita-

nje zapristupzemaljaZa-

padnogBalkanaEvropskoj

uniji, ali i globalni izazovza

sprečavanje terorističkih

prijetnji širomsvijeta.

Ovo su nakon konferencije

„Jačanjeobavezapri kontroli

malog i lakog naoružanja u

Jugoistočnoj Evropi“, koja je

jučeodržanauPodgorici, po-

ručili njemački i francuski

eksperti za ova pitanja.

Mjere

U izjavi za medije, nakon

konferencije, načelnik odje-

ljenja za konvencionalnu

kontrolu naoružanja i iz-

gradnju povjerenja u Mini-

starstvu vanjskih poslova

Njemačke Markus Blajnrot

ispričao je kako je na tom

skupu dogovorena izrada

mape sa konkretnim ciljevi-

ma koje treba primijeniti.

-Tumapuputaćeusvojiti še-

fovi naših država i vlada koji

će se sresti na londonskom

samitu u okviru Berlinskog

procesa. Tu ćemo napraviti

plan kako se baviti pitanjem

malokalibarskog i lakog nao-

ružanjauovomregionu–na-

veo jeBlajnrot.

Napominjući da je nelegalno

oružje previše prisutno me-

đu građanima zemalja regio-

na, Blajnrot ističe i kako je

neophodno osmisliti kon-

kretne mjere kojima će se

spriječiti nelegalna trgovina.

-Tojeonoštomoramouradi-

ti kako bismo pomogli ze-

mljama regiona da ispune

uslove za članstvo u EU, ali i

zbog naše i vaše bezbjedno-

sti. Oružje je isuviše dio sva-

kodnevnog života u ovom

regionu. Potrebno ga je obe-

zbjediti kao što je to urađeno

u EU. Ljudi imaju oružje, ali

za njega imaju dozvole. Po-

trebno je skladištiti to oružje

tako da se ono nemože ukra-

sti, već se koristiti samo za

svrhu za koju je izdata do-

zvola.Nelegalnooružjemora

nestati iz života zapadno-

balkanskih zemalja – nagla-

šavaBlajnrot.

Njegov kolega iz Ministar-

stva vanjskih poslova Fran-

cuske Žan Klod Brune napo-

minje i kako surizici da takva

vrsta naoružanja završi u ru-

kama terorista veliki.

Terorizam

- Zemlje Zapadnog Balkana

mogu se uhvatiti u koštac sa

ovimizazovom.Akobudemo

radili zajedno na konkretniji

način bićemo uspješni u bor-

bi protiv ove prijetnje. Radi

se o globalnoj prijetnji – isti-

čeBrune.

Fokus je, kako je dodao, po-

trebno staviti na konkretnu

borbuprotivrizikadatavrsta

oružja završi u rukama tero-

rista.

-Evropa jepretrpjelanapade

terorista, uključujući i napa-

de izvršene takvim oružjem,

tako da ovo jeste realna pri-

jetnja, ali i veliki izazov –

upozorio jeBrune.

On je istakao i kako suzemlje

Zapadnog Balkana bile tran-

zitne rute za nelegalnu trgo-

vinumalokalibarskog i lakog

naoružanja.

-Nelegalna trgovinamaloka-

PODGORICA

Vlada je donijela Uredbu o inansiranju projekata i

programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa.

Ovimdokumentompropisan je broj bodova po svakomod zako-

nompropisanih kriterijuma i u okviru svakog od njih utvrđena

mjerila za vrednovanje projekata, odnosno programa nevladinih

organizacija. Posebna pažnja je posvećena de inisanju načina

bodovanja projekata i programa koje sprovode nezavisni procje-

njivači na osnovu propisanih kriterijuma utvrđivanjem sadržaja

bodovne liste i konačnog broja bodova za svaki projekat. Detaljno

je propisano sačinjavanje liste nezavisnih procjenjivača kako bi se

obezbijedila njihova kompetentnost i transparentnost rada.

N.K.

PODGORICA

Upravni

odbor Telenor fondacije

izabrao je, u okviru šestog

konkursa pod nazivomUklju-

či se digitalno, tri društveno

odgovorna projekta, koji će

dobiti inansijsku i logističku

podršku.

Kako je saopšteno iz Fonda-

cije, projekte će realizovati

Osnovna škola „Radojica

Perović“ iz Podgorice, Savez

slijepih Crne Gore i Festival

internacionalnog alternativ-

nog teatra – FIAT.

Iz Fondacije su naveli da je

glavna ideja projekta Osnov-

ne škole „Radojica Perović“

kreiranje edukativnog softve-

ra PlantDet, koji će pomoći da

se informacione tehnologije

primijene u nastavi prirodnih

nauka, prvenstveno biologije.

- Softver će, između ostalog,

sadržati imena i opise svih

biljaka koje se izučavaju u

okviru predmeta biologija u

osnovnim školama - kazali su

iz Fondacije.

Oni su dodali da će se kroz

projekat Saveza slijepih

olakšati povezivanje osoba

sa invaliditetom sa poslodav-

cima.

Projektom je predviđeno

kreiranje aplikacije zaposliosi.

me, koja će pomoći u zapo-

šljavanju osoba sa invalidite-

tom i razvijanju kvalitetnijeg

odnosa sa poslodavcima.

Organizatori Festivala inter-

nacionalnog alternativnog

teatra – FIAT izradiće portal

i aplikaciju koji će publici i

zainteresovanima pružati sve

potrebne informacije o aktu-

elnimdešavanjima na FIAT-u,

omogućiti prenose uživo i

bolju promociju kulturnih

zbivanja.

- Realizacijomprojekata koji

su dobili podršku promovišu

se pozitivne strane digitaliza-

cije, kroz upotrebumobilnih

aplikacija, društvenihmreža

i savremenih tehnoloških

rješenja - navodi se u saop-

štenju.

R.D.

PODGORICA

Crnogorskodruštvo

„Lovćen“ izLovćencapodržalopetici-

juzaukidanje svihnezakonitihupisa

Srpskepravoslavne crkvenadcrnogor-

skimmanastirima i crkvama i vraćanje

uvlasništvodržavi Crnoj Gori.

Kakosusaopštili, dajupunupodrškuovoj

akciji vraćanja vjerskih objekata državi i

pozivajusvedržavljaneCrneGoredapot-

pišu peticiju, „a sve Crnogorce u emigra-

ciji da svojom podrškom pomognu

ispravljanje istorijske nepravde“.

- Da se zaustavi katastrofalna devastacija

viševjekovnihvjerskihobjekata i ekspan-

zijakriminalnog crkvenopokloničkog tu-

rizma i navala novokomponovanih tobo-

že vjerskih običaja koji nikada nijesu

krasiliCrnuGoru iCrnogorce– ističe seu

njihovomsaopštenju.

Potpisivanje peticije inicirala je grupa

građananadruštvenimmrežama, adobili

su i podršku Crnogorske pravoslavne cr-

kve. Potpisivanjepeticijeorganizovano je

uviše gradova. Podrška je stigla i odLibe-

ralnepartije i odCrnogorske, kojesustra-

načke prostorije otvorile za potpisivanje

peticije.

K.K.

Začetiri godinečetiri eksplozijeu fabrici

Ambasada u stalnomkontaktu sa ljekarima VMA

Čobeljiću život

i dalje ugrožen

Donijeta Uredba o finansiranju NVO projekata

Utvrđenamjerila za

vrednovanje programa

Upravni odbor Telenora

Finansiraće tri

nova projekta

PODGORICA

Građanska

alijansa (GA), povodom70.

godinaUniverzalnedekla-

racijeo ljudskimpravima,

pozvala jedržavne instituci-

jeda implementirajuusvo-

jene standarde i timepoka-

žudanijesu formalno

usvojeni već iskrenanamje-

rada seobezbijedi poštova-

nje ljudskihprava svihgra-

đana.

Oni će, kako su saopštili, tim

povodom, sa svojimpartneri-

ma realizovati različite aktiv-

nosti tokomgodine.

PodsjetilisudajeUniverzalna

deklaracija o ljudskim pravi-

ma usvojena u Generalnoj

skupštini UN, 10. decembra

1948. godine.

- Ovaj dokument predstavlja

prekretnicu u istoriji ljudskih

prava, kroz proklamovanje i

priznavanje urođenog dosto-

janstva i jednakihineotuđivih

prava svih ljudi – piše u saop-

štenju.

Navodi se da je Generalna

Skupština proglasila Univer-

zalnu deklaraciju o ljudskim

pravima kao zajednički stan-

dardkoji trebadapostignu svi

narodi i sve nacije.

Crna Gora je, kako su podsje-

tili, dužna da obezbijedi ljud-

skaprava svimgrađanima bez

ikakvihrazlikaupogledurase,

boje, pola, jezika, vjeroispovi-

jesti, političkog ili drugog mi-

šljenja, nacionalnog ili druš-

tvenog porijekla, imovine,

rođenja ili drugihokolnosti.

Ipak, kako su naveli, u praksi

postoje brojni slučajevi kada

tonije takoučinjeno.

- Crna Gora još nije osudila

odgovorne za ratne zločine,

žrtvenijesuostvarilepravične

reparacije, nekažnjivost za

policijsku torturu je visoko

izražena, pripadnici manjin-

skihnarodanijesuzastupljeni

udržavniminstitucijama-na-

vodi se u saopštenju.

Romi, kako se dodaje, žive u

veoma teškim uslovima siro-

maštva, isključenosti i bezpo-

litičke participacije, osobe sa

invaliditetom se suočavaju sa

brojnimproblemimaiprepre-

kama u ostvarivanju prava,

LGBT osobe su isključene i

suočavaju sa sa visokom dis-

kriminacijom.

R.D.

U Podgorici održana regionalna konferencija o kontroli

Nelegalno oružje

nestati iz naših ži

Oružje je

isuviše dio

svakodnevnog

života u ovom

regionu.

Potrebno ga je

obezbijediti kao

što je to urađeno

u EU. Ljudi

imaju oružje,

ali za njega

imaju dozvole –

kazao jeMarkus

Blajnrot

NELEGALNOORUŽJEPRIJETNJA:

SakonferencijeuPodgorici

Podrška iz Lovćenca inicijativi za vraćanje crkava i manastira državi

Zaustaviti devastaciju

vjerskih objekata

Pozivdijaspori dapodržepeticiju

Građanska alijansa uputila poziv institucijama

Usvojeni standardi

da se implementiraju

Univerzalnadekla-

racijao ljudskim

pravimausvojena je

uGeneralnoj skup-

štini UN, 10. decem-

bra 1948. godine