Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Elektropri-

vreda je sa Institutomzavo-

doprivredu ,,JaroslavČerni“

i Energoprojektomhidroin-

ženjeringpotpisalaugovor o

izradi idejnogprojekta sa

studijomopravdanosti i ela-

boratomoprocjeni uticaja

na životnu sredinuzahidro-

elektranuKomarnica.

IzEPCGjesaopštenoda jeugo-

vor vrijedan 1,6 miliona eura, a

rok za izradu idejnog projekta

je 15 mjeseci. U prvoj fazi, čija

izrada traje pola godine, potpi-

snice ugovora terba da izrade

idejni projekat brane i HE. U

drugojfazitrebadauradestudi-

juopravdanosti, odnosno ispla-

tivosti HE Komarnica i procje-

nu uticaja brane na okolinu.

Preciznijacijenaizgradnjekaoi

tehničkekarakteristikeHEKo-

marnicasapratećimobjektima,

biće predstavljeni po završetku

i usvajanju idejnog projekta i

studije opravdanosti.

Navedeno je i da se tokom fe-

bruara očekuje potpisivanje

ugovora od 6,3 miliona eura sa

Njemačkom razvojnom ban-

kom za rekonstrukciju HE Pi-

va. Tim ugovorom EPCG zva-

nično počinje petogodišnji

investiciono-razvojni ciklus

vrijedan 172miliona eura.

S.P.

PODGORICA

-Vlada jepro-

gramradau2017. godini rea-

lizovala sa84,3odsto. Ispu-

njeno je89,2odsto tema iz

nadležnostiKomisije zapo-

litički sistem, unutrašnju i

vanjskupolitiku i 82,5odsto

iznadležnostiKomisije za

ekonomskupolitiku i finan-

sijski sistem.

Ocjene

- Premijer je ocijenio rezultat

radaVlade odličnimkonstatu-

jući da se visok procenat ispu-

njenja programa rada ogleda i

u svim aspektima vladinih

uspješnihpolitika–konsolida-

cijijavnihfinansija,boljempu-

njenu budžeta i makroeko-

nomskoj stabilnosti, većoj

finansijskoj disciplini, eko-

nomskom rastu i porastu za-

pošljavanja–navodi seu saop-

štenju.

Marković je, kako se dodaje,

konstatovaodaodličanrezultat

realizacije programa rada

predstavlja još jednu potvrdu

kvalitetnog rada. Ukazao je na

potrebu poboljšanja rada u te-

kućoj godini prije svega u po-

gledu ravnomjernijeg raspore-

đivanjastrateškihdokumenata.

Dopunjena je Uredba o obilje-

žavanju duvanskih proizvoda i

alkoholnihpića kontrolnimak-

ciznimmarkicama.

-Dopuneseodnosena izgled i

sadržaj kontrolne akcizne

markice za obilježavanje al-

PODGORICA

- Evrop-

skaunija jenajznačaj-

niji trgovinski partner

svihzemaljanaZapad-

nomBalkanu, ocijenje-

no jenakonferenciji

podnazivom ,,EU- Sr-

bija 2018: investicije,

rast i zapošljavanje“,

koja jeodržanauBeo-

gradu.

Iz Ministarstva ekono-

mijejesaopštenodajena

konferenciji, koju je or-

ganizovalaPrivrednako-

mora Srbije u saradnji sa

DelegacijomEUu Srbiji,

učestvovao i generalni

direktor Direktorata za

transformaciju i investi-

cijeRadosavBabić.

U okviru Evropske mre-

že preduzetništva odr-

žani su poslovni susreti

50 malih i srednjih pre-

duzeća iz EU i zemalja

Zapadnog Balkana, gdje

su učestvovali i pred-

stavnici crnogorskih

preduzeća, klastera i

udruženja.

S.P.

PLUŽINE

-Grupaod40biv-

šihradnikaFabrike elektroda

Plužineokupila se juče ispred

fabrike tražeći da imse ispla-

te 33plate i omogući upis sta-

novananjihova imena.

Bivši radnik Zdravko Kneže-

vić tvrdi da je 30 radnika, koji

su dobili stanve u zgradi u Ro-

suljama, u prosjeku od otpre-

mnina dalo po sedam hiljada

eura,adasadanemajupotvrdu

da su toplatili.

- Ne znamo gdje je taj novac

nestao, a nijesmo dobili niti je-

dan papir da nam je to odbije-

no.Hipotekanijeskinutasatih

stanova, a oni se i daljene vode

na nas – objasnio je Knežević i

dodao da je on, na primjer, tre-

balo da dobije 13 hiljada eura

otpremnine, ali mu je na ime

stanaodbijeno7,2hiljadeeura.

Zgradaje,međutim,idaljepod

hipotekom.

Stanku Tufegdžiću nije pove-

zan radni staž, tačnije nijesu

muuplaćivani doprinosi za se-

dam godina rada, pa zbog te

činjenice nije stekao pravo na

penziju. Dragoljubu Mićano-

viću i njegovoj supruzi ostalo

je neisplaćeno 66 plata, oboje

suna birou rada.

-Ostali smobezposla, supruga

nakon20godina, a japoslije29

godina rada. Trenutno živimo

od poljoprivrede, beremo ši-

purake, borovnice, pravimo

džemove, dok žena ponekad

radiukafani,kakobisesituaci-

ja koliko toliko olakšala – re-

kao jeDragoljubMićanović.

Radnici predlažu rješenje da

se kompletna firma proda, te

dasetoneradiparcijalno,kako

bi se izmirila njihova potraži-

vanja. Stečaj u FEP-u uveden

je krajem februara 2014. godi-

ne. Upreduzeću su tada radila

104 randika, od kojih se 36

penzionisalo a ostali su na bi-

rou rada.

S.D.

PODGORICA

–Na juče

objavljenomspiskuCentral-

nebankenalazi seblizu

16.500blokiranihpreduzeća

što je 264višenegomjesec

ranije.

Među novoblokiranim pred-

njači Trejdkompani izPodgo-

rice koja je u ,,crvenom“ 42

dana za 8,4 miliona eura, po-

tom Rokšped 43 dana za 8,3

miliona, a na trećemmjestu je

Vuk &petrol Kotor 76 dana za

2,4miliona eura.

Hidrokop Podgorica je bloki-

rano 49 dana za 625.000, Daj-

mond luk Podgorica 23 dana

za 410.000, opština Ulcinj tri

dana za 217.420, M/Zmasiv –

Mojkovac 29 dana 367.000,

Stan projekt Podgorica 16 da-

na za 157.000, GP Berane 38

dana za 168.000 eura.

Sa blokadom ispod sto hiljada

eura je veliki broj firmi.

Aran plus Podgorica je bloki-

ran 10 dana za 91.000, Sonuba

Montenegro Podgorica 42 da-

na za 83.000, Viktori’spb –

Budva dva dana za 79.000,

Duklea bič klub Budva 62 da-

na za 78.000, Mitsu Tivat 29

dana za 71.000, Premier bil-

ding Podgorica 35 dana za

65.000, Elmag radio 34 dana

za 60.000, Dbr Podgorica 56

dana za 61.000, JP vodovod i

kanalizacija Ulcinj tri dana za

66.000, Kvin management

Budva 57 dana za 60.000, Bo-

kart Kotor 45 dana za 43.000,

Vapor – Podgorica 20 dana za

40.000, KPMgroup, Podgori-

ca 49dana za 41.000 eura…

Podatke CBCG objavljuje jed-

nom mjesečno na internet

stranici, prvogradnogdanapo

isteku mjeseca, sa presjekom

stanjanaposljednji danumje-

secu.

M.P.M.

PODGORICA

- Predstavnici

lučkih sindikata još nijesu

dostavili prijedloge zanovi

kolektivni ugovoruLuci

Bar, saopštilo je rukovod-

stvobarskekompanije, rea-

gujući na tvrdnjeSindikata

lučkihradnikadanemogu

dauspostave socijalni dija-

log samenadžmentom, ne-

ophodanzapregovoreono-

vomkolektivnomugovoru.

-Dodanašnjegdanapredstav-

nici lučkih sindikata nijesu

dostavili prijedloge, iako su

sve dalje aktinosti na sindikal-

cima.Korisnijebibilodavrije-

me koje troše na organizova-

nje konferencija za štampu,

iskoristeza formiranje timaza

pregovore -kaže se u saopšte-

nju menadžmenta Luke Bar i

navodidajekomisijazaprego-

vore saSindikatomokolektiv-

nomugovoru formirana odlu-

kom izvršnog direktora 15.

januara, dok je 26. januara

održan sastanak sa predstav-

nicima sindikalnih organiza-

cija,nakome jedogovorenoda

oba lučka sindikata predlože

timove za pregovore i dostave

svojeprijedlogekomisiji, kako

bi pregovori počeli.

Predsjednik Sindikata lučkih

radnika Vladimir Obradović

kazao jeusrijeduda imaju100

članova i da su dobili repre-

zentativnost u martu prošle

godine, ali da su na sastanku

vezanom za formiranje komi-

sije saznali da će uprava po-

krenuti provjeru reprezenta-

tivnosti tog sindikata.

- Što se tiče ispitivanja repre-

zentativnosti sindikata, član

26.Zakonaoreprezentativno-

sti sindikatakažedabilosindi-

kat, bilo poslodavac mogu da

inicirajupostupakpreispitiva-

nja reprezentativnosti sindi-

kata kod poslodavca ne prije

godinu dana od utvrđene re-

prezentativnosti.Kaoozbiljan

menadžmentozbiljnekompa-

nijedržimosezakona, anena-

gađanja i nezvaničnih infor-

mac i j a ko j e nećemo n i

komentarisati - kaže se u rea-

govanjumenadžmenta.

S.P.

EPCG sa grupomponuđača potpisala ugovor vrijedan 1,6miliona

Utvrdiće isplativost

izgradnje HE Komarnica

Protest bivših radnika Fabrike elektroda Plužine

Traže da se stanovi prepišu na njih

Crna lista CBCG veća za 264 kompanije

U blokadi 16,5 hiljada firmi

Evropska

unija

najznačajniji

trgovinski

partner

Vlada lani realizovala 84,3 odsto programa rada

Marković svo

kabinetudao

Visok procenat ispunjenja programa rada ogleda se u konsolidaciji

javnih nansija, boljempunjenju budžeta i makroekonomskoj

stabilnosti, većoj nansijskoj disciplini, ekonomskom rastu i

porastu zapošljavanja, ocijenio je premijer DuškoMarković

Almer Kalač direktor

Direkcije javnih radova

Vlada je zadirektoraDirekcije javnih radova imenovalaAlmera

Kalača, dok je za direktoricu Fonda za obeštećenje imenovana

ĐorđinaLakić.

ZageneralnedirektoredirektoratauMinistarstvu turizma ime-

novani su Danilo Gvozdenović i Tatjana Vujošević, a za člana

SavjetazaprivatizacijupredsjednikPrivrednekomoreVlastimir

Golubović.

Reagovanjemenadžmenta Luke Bar na tvrdnje Sindikata lučkih radnika

Sindikalci nijesu dostavili

prijedloge za kolektivni ugovor

LukaBar

Komarnica

Protest ispredFEP-a