Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Kultura

Specijalista za srednji vijek i

arhajsku antiku Vojislav D. Nik-

čević preminuo je juče u Baru.

Nikčević je rođen je 6. aprila

1946. u Kraljevu. Školu i Kate-

dru za opštu i teoriju književ-

nosti završio u Beogradu. Bio

je urednik u Televiziji Titograd

i urednik rubrike Kultura u

dnevnom listu Pobjeda. Istra-

živanjima srednjeg vijeka i

arhajske antike bavio se od

1975. godine. U više navrata

radio je u specijalističkim

centrima za istraživanje u

inostranstvu, naročito u Fran-

cuskoj.

U stručnim časopisima je

objavljivao kraće oglede i

studije. Napisao je predgo-

vore, komentare i rječnike za

niz prevedenih djela antičkih

i srednjovjekovnih autora

(između ostalog - „Istorija

Seldžuka“, „Knjiga o dva

principa“, „Spis o nastanku

islama“, „Drevni persijski

spisi“, „Konstantin Por iroge-

net: O upravljanju carstvom“,

„Patrijarh Nikifor: Protiv ikono-

klasta“, „Gnostički spis“i, itd.),

kao i istorijskih istraživanja

XX vijeka, između ostalog

- Žak Zeler „Počeci hrišćan-

stva na Balkanu“, Venecia

Kotas „Pozorište u Vizantiji“,

Kristofer Valter„Ikonogra ija

vaseljenskih sabora u vizan-

tijskoj tradiciji“). Bio je stručni

saradnik tokompripreme i

prevođenja Istorijskog rječni-

ka srednjeg vijeka. Bio je član

redakcija edicija „Roman u

Crnoj Gori“ i „Književnost Crne

Gore XII – XIX vijeka“ u okviru

koje je priredio i opremio tom

„Pisci slovenskog srednjeg

vijeka“.

Objavio knjige-studije: „Ide-

ološka svijest i estetski kri-

terijumi“, „Mit i ep“, „Njegoš

i gnoza“, „Gnostička kultura

u Crnoj Gori“, „Književnost

Duklje i Prevalitane od III do

XIV vijeka“, „Prevalitana i

Kraljevstvo Slovena“, „Duklja

i Prevalitana“, „Duklja i Evrop-

ska Sarmatija“.

Uvodnim studijama, komen-

tarima, listama i rječnicima

priredio je i opremio kaptalnu

ediciju „Monumenta Monte-

negrina“ i dvotomnu zbirku

dokumenata „Miscellanea

Slavorum“. Dobitnik je Trinae-

stojulske nagrade.

Vojislav D. Nikčević biće

sahranjen u porodičnoj grob-

nici u Beogradu.

V. S.

INMEMORIAM:

Vojislav D. Nikčević ( 6. 4. 1946 – 1. 2. 2018)

Odlazak istraživača

arhajske antike

PODGORICA

Knjiga „Pod-

smješljiva želja“ slovenač-

kogpiscaDragaJančara

objavljena jeu izdanjuOtvo-

renogkulturnog

foruma, kaodio

edicije „100 slo-

venskihromana“.

Kako su saopštili iz

ove izdavačke kuće,

riječ je o projektu

koji OKF rea-

lizuje u okviru

Međunarodne

ustanove Fo-

rum slovenskih

kultura iz Sloveni-

je. Izdavač je Goran

Martinović, a urednik izdanja

MiloradPopović.

Drago Jančar rođen je uMa-

riboru 1948. godine. Roman-

sijer je, pripovjedač,

dramskipisac, eseji-

sta, jedanodnajpre-

vođenijih savreme-

nih s lovenačkih

pisaca. Redovni je

član Slovenačke

akademije nauka i

umetnosti. Studirao

je pravo, radio

kao novinar i

filmski drama-

turg.

Živi u Ljublja-

ni.

R.K.

„Podsmješljiva želja“

Draga Jančara u

izdanju OKF-a

CETINJE

Tokomsusreta

ministrakultureAleksandra

Bogdanovića i ambasadora

PalestineuCrnoj Gori Ra-

biaAlhantouliapredloženi

suprojekti kojedvije zemlje

moguzajedno realizovati –

saopšteno je juče izMini-

starstvakultureCrneGore.

Kako je saopšteno, sagovorni-

ci su istakli da je važno posta-

viti dobar okvir saradnje koji

bi biodefinisanpotpisivanjem

Sporazuma o saradnji između

dva Ministarstva kulture i

predložilidaunarednimdani-

mapočneprocedurausaglaša-

vanja njegovog teksta. Bogda-

novićjeistakaodaMinistarstvo

kulture i institucije kulture

stoje na raspolaganju ambasa-

di Palestine. Predloženo je da

saradnja u ovoj godini počne

izložbom savremene umjet-

nosti Palestine, koja će kako

je dogovoreno biti organizo-

vana na Cetinju. Alhantouli

je, kako dodaju, upoznao

Bogdanovića sa planovima

ambasadedauprvojpolovini

godine u Crnoj Gori orga-

nizuje nastup folklornog

društva iz Palestine, kao i

predstavljanje savremene ki-

nematografije Palestine. Sa-

govornici su istakli da je raz-

mjena u oblasti savremenog

stvaralaštva dobra prilika za

upoznavanje i približavanje

dva naroda i dvije kulture.

R.K.

Ministar kulture Bogdanović razgovarao

sa ambasadoromPalestine Alhantouliem

Saradnja započinje

izložbomna Cetinju

CETINJE

UKraljevskom

pozorištuZetski dom, veče-

ras u20 sati, premijernoće

biti izvedenapredstava „Bog

masakra“. Ovaj pozorišni ko-

mad, po tekstuJasmineReze,

režiramakedonski reditelj

SinišaEvtimov, a glumački

ansambl čine:MarijaLabu-

dović, JelenaĐukić, Omar

Bajramspahić i VuleMarko-

vić.

U tekstu Jasmine Reze dva

bračnaparapokušavajudarije-

še sukob njihovih sinova, otpo-

čevši susret u upadljivo tole-

rantnom i civilizovanom tonu.

Drama sa elementima satire

pokazuje da zapadno društvo,

koje osuđuje svaki oblik fizič-

kog i verbalnog nasilja, insisti-

rajući na osmijehu, političkoj

korektnosti, pacifizmu i svemu

demokratskom, kada se razgo-

vor razbukti, svodi ove vrijed-

nosti samo na praznu formu,

pokazujući dvoličnost, odsu-

stvo ljudskosti i u teoriji, toliko

omraženu agresiju.

Problemčovječanstva

- Bavimo se stadijumom u koji

je dospjela civilizacija, mi smo

podbacili. Nalazimo se u stanju

devolucije, idemonatrag, nevi-

še naprijed. Iako živimo u vre-

menu tehnološke revolucije

intelekt je sve manji, ljudi se

zadovoljavaju mediokritet-

stvom, i to je problem. Sredina

je postala razina za vanredno.

To je problem čovječanstva.

Političkakorektnostjejednaod

stavkiuistoriji civilizacije, koju

smo, kada se pojavila kao veliki

marketinški znak, pogrešno

pročitali i krenuli tim putem.

Kada danas gledamo vijesti, vi-

dimo smrt, izbjeglice i glad, a

onda se gnušamo kada djeca

kažu neku neprihvatljivu riječ.

Kriterijumi ne samo da su se

snizili, već su se i pomiješali, i

više ništa nije stvarno. Imamo

priču za svakuprigodu, adapti-

ramo se. Adaptacija je osnova

preživljavanja, ali smatram da

nijedovoljnosamopreživljava-

ti. Naprotiv, moramo prosperi-

rati. O tome je ovaj komad - ka-

zao je reditelj SinišaEvtimov.

Uovoj drami saelementimasa-

tire makedonski reditelj našao

je zajednički jezik sa četvoro

mladih crnogorskih glumaca

koji sjajno pokazuju što pred-

stavljaproblemunačinimavas-

pitanja, koje nove generacije

roditelja smatraju poželjnim.

Postaje jasno da su djeca, upra-

voonda kada griješe, rješavaju-

ći probleme agresijom, zaista

samo odraz svega što imaju u

svom domu, oni su kopija svo-

jih roditelja.

- Na početku su svi prijateljski

nastrojeni, ali negdje od pola

komada maske padaju i poka-

zujusenjihovaprava lica. To su

problemi u braku, problemi iz-

među njih. Djeca upijaju život

roditelja, a čudimo se zašto se

dječaci tako ponašaju. Moj lik

je jednamirna i staložena žena,

koja se trudi da razumije sve

ljude. Ali to je maska sa kojom

se predstavlja svijetu. Poželjela

bih svakom glumcu da dobije

priliku da radi sa SinišomEvti-

movimzbogogromneposveće-

nosti glumcu i procesu - kazala

je glumicaMarijaLabudović.

Voajerizam

„Bog masakra“, tekst Jasmine

Rezeiz2006godine,kamernaje

drama sa elementimakomično-

sti. Susret dvabračnapara, zbog

pokušaja da riješe problem fi-

zičkog sukoba njihove djece,

počinje kvalifikacijom da je je-

dan dječak bio „naoružan“ šta-

pom. Naizgled banalna situaci-

ja, toliko svakodnevna, baš u

smisluupotrebe jakihriječi uvi-

jenih u osmijeh, idealna je da

bude postavljena u intimnoj

atmosferi, da je publika gleda

okružujućisituacijusasvečetiri

strane, gledajući zapravo sebe.

- Tekst je genijalno napisan.

Ovo je glumačka predstava.

Ovu priču ljudi gledaju sa ek-

skluzivnim rakursom na deša-

vanje sa četiri strane. Gledamo

kako rasprava postaje njihov

problem, da oni na kraju i sami

postanu djeca. Mi gledamo se-

beunutra.Voajerizamjepostao

norma današnjeg života. Veliki

dio dana ljudi provode na

Fejsbuku skrolujući tuđe slike,

postalismootvorenovoajeri,to

je još jedanod znakova devolu-

cije. Prikladno je u vremenu

voajerizma postaviti nas same

kao voajere na scenu, da gleda-

mo sami sebe - kazao je reditelj

komada SinišaEvtimov.

Scenografiju i izbor muzike

potpisuje Siniša Evtimov, kon-

sultant i lektor je Dubravka

Drakić, dok je izbor kostima

uradila Marija Vujović. Repri-

znoigranjekomada„Bogmasa-

kra“ na repertoaruZetskog do-

ma je 3. februara.

R.K.

Premijera komada „Bogmasakra“ večeras u Kraljevskompozorištu Zetski dom

Scena izpredstave „Bogmasakra“

Jelena Đukić: Niko nije

dovoljno iskren prema sebi

Glumica Jelena Đukić naglašava da drama „Bogmasakra“

govori o potpuno različitim ljudima.

-Moj lik se bori za pravdu, u kući, na igralištu, u svijetu, misli

da može mijenjati stvari. Smatra da ljudima mora biti žao,

ali da pritommoraju i shvatiti u čemu griješe. Ipak ona prva

potegne mač i krene u izički obračun, prva postane upravo

ono protiv čega se bori. Niko nije dovoljno iskren prema sebi,

a onda ni prema ljudima preko puta - kazala je glumica Jele-

na Đukić.

VuleMarković:

Ljudi su odavno

prestali da

govore istinu

-Ljudi su odavno prestali da

govore istinu, prestali su da

govore štomisle. Društvo je

zapalo u hipokriziju gdje se

vrednuje podobnost, ljudi koji

se smiju, dodjeljuju kompli-

mente. Ovi roditelji postanu

veća djeca od svoje djece.

To je poruka komada. Djeca

su proizvod svojih roditelja,

a oni nijesu daleko odmakli

od svojih potomaka koji se

primitivno ponašaju. Siniša je

fenomenalan reditelj. Skro-

man, nepretenciozan, a vrlo

e ikasan i produktivan - kazao

je glumac Vule Marković.

Adaptacija

je osnova

preživljavanja, ali

smatramda nije dovoljno

samo preživljavati.

Naprotiv, moramo

prosperirati. O tome je

ovaj komad - kazao

je reditelj Siniša

Evtimov

Kamerna drama

sa elementima

komičnosti

Formiran timza stručno nadgledanje revizionih postupaka u Narodnommuzeju

Čilikov na čelu komisije za reviziju

PODGORICA

Istoričar umjet-

nosti dr Aleksandar Čilikov biće

na čelu državne komisije za

nadzor nad postupkomrevizije

muzejskogmaterijala i muzej-

ske dokumentacijeNarodnog

muzeja CrneGore. Odluku o

osnivanju komisije juče je na

sjednici usvojila Vlada.

Pored Čilikova, u sastavu komi-

sije su i načelnica Direkcije za

unutrašnju kontrolu nad zašti-

tom tajnih podataka Violeta

Vujisić, samostalna savjetnica

u kabinetuministra unutrašnjih

poslova Jelena Krivokapić,

načelnik Direkcije za normativ-

ne poslove i praćenje propisa

iz oblasti lokalne samouprave

Senad Crnovršanin, načelnica

Direkcije za IPA i druge međuna-

rodne projekte Lidija Mašanović,

arheolog Predrag Malbaša, isto-

ričarka umjetnosti Anđe Kapičić,

etnolog Nadežda Jabučanin i

pravnica Silvana Radonjić.

- Državna komisija će vršiti

nadzor nad postupkom revizije

muzejskog fonda Narodnog

muzeja, te utvrditi stanje i broj

pokretnih kulturnih dobara

i muzejskih predmeta, kao i

listumuzejskih predmeta koji

nedostaju kako bi se pokrenuo

postupak pred nadležnimorga-

nima – saopšteno je sinoć nakon

sjednice Vlade.

Projektom revalorizacije kultur-

nih dobara 2013. godine utvr-

đeno je da Narodnommuzeju

nedostaje 3.314 predmeta iz pet

muzejskih jedinica.

J.N.

AleksandarČilikov