Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

- Festival

žutog cvijeta, 49. ,,Praznik

mimoze“ pod pokrovitelj-

stvom opštine i gradske

Turističke organizacije i u

produkciji JUK Herceg

fest, otvoriće večeras

predsjednik Herceg No-

vog, StevanKatić.

Karnevalska povorka kre-

nuće u 19 sati iz Igala pre-

ma trgu, a činiće je Grad-

ska muz i ka , Mj e sna

muzika,,Đenovići“,mažo-

retke i trombonjeri. Ispod

Sat-kule sačekaće ih i

glumci Dragana Vlaović i

Goran Slavić, u fantazma-

goričnom iskazu koji će

Novljane i goste uz vatro-

met uvesti udane fešte.

U 21 sat nastupiće regio-

nalna pop zvijezda Nina

Badrić.

Uz poštovanje poluvje-

kovne tradicije, organiza-

tori ,,Praznik mimoze“

našli su i prostor da inovi-

raju ceremoniju otvaranja

manifestacije, kroz dram-

sku igru koju je osmislio

mladi hercegnovski dra-

maturgĐorđeStanojlović.

- Karneval je više eho pa-

ganske kulture koji sema-

nifestovao kroz dionizij-

skeobičajeuStarojGrčkoj

ili saturnalije uStaromRi-

mu. U hrišćanskom svije-

tu karneval predstavlja

posljednju priliku za sva

zadovoljstva prije posta,

pa smo tako i mi na ,,Pra-

zniku mimoze“ iskoristili

sve slobode za interpreta-

ciju ovog običaja kada su

scenski nastupi u pitanju.

O kakvoj je priči riječ, šta

nam taj Karneval pred-

stavlja i koja mu je uloga

ove godine, vidjećemo na

sceni prilikom otvaranja i

zatvaranja Praznika. I sve

to, naravno, prije nego što

ga po starom dobrom obi-

čaju, zapalimo – kazao je

Stanojlović.

Ž.K.

Danas u Herceg

Novompočinje 49.

,,Praznikmimoze“

Karnevalska

povorka

kreće iz Igala

BERANE

-Opštabolnicau

Beranamadio jepilot projek-

taTelemedicine, koji podra-

zumijevaumrežavanje sa

KliničkimcentromuPodgo-

rici. Timpovodomtuzdrav-

stvenuustanovuposjetili su

direktoricaKliničkog centra

ZoricaKovačević, predsjed-

nikodboradirektoraKlinič-

kog centraJevtoEraković,

akademikprofesordrVaso

Antunović i drMiodragRa-

dunović.

Osimberanske, dio projekta bi-

će bolnice u Pljevljima i Baru.

Direktor zdravstvene ustanove

uBeranamadrBudimirDabetić

objasnio je da će sa Kliničkim

centrombiti povezani najsavre-

menijimkomunikacionimsred-

stvima.

-Telemedicinaomogućavasla-

njepodatakaKliničkomcentru

obolesnikuumjestobolesnika.

Podaci se šalju specijalistima

kojimogudapomognuu rješa-

vanju zdravstvenog problema

za mnogo kraće vrijeme nego

što je to slučaj kada bolesnik

putuje. Osim ljekara sa našeg

područjapacijenti će, uslučaju

da je to neophodno, imati mo-

gućnost dadobiju i stručnomi-

šljenje konsultanata iz regiona

–kazao jeDabetić.

Krozprojekat ćebiti omoguće-

ne eksterne konsultacije sa

centrima sa kojima postoji ra-

zvijena saradnja poput Beo-

grada, Zagreba, Ljubljane, Ri-

jeke, Istanbula.

Početak realizacija projekta

očekujeseunarednihtridoče-

tiri mjeseca. Vrijedan je oko

milion eura, a finansira ga

kompanijaM-tel.

V.J.

BRŽEIJEDNOSTAVNIJEDODIJAGNOZE:

OpštabolnicaBerane

TIVAT

–Neposjedujemopo-

datkeobrojunelegalnihobje-

katanamijenjenihzaosnovno

stanovanje, apremapodaci-

ma izUpravezanekretninena

teritorijinašeopštine ima ih

ukupno2.226.Zahtjevza lega-

lizacijudosada jepodnijelo28

vlasnika–kazala jePobjedi

sekretarkazauređenjepro-

stora i izgradnjuobjekataTa-

maraFurtula.

Zakon o planiranju prostora i

izgradnji objekata stupio na

snagu 14. oktobra 2017. godine.

Njime je, između ostalog, uve-

dena naknada za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljištazabespravneobjektekao

prihod jedinica lokalne samou-

prave. Opštinama je dato ovla-

šćenje da utvrde taj prihod do-

nošenjem opštinskog propisa

– odluke kojom će se propisati

uslovi, način i rokove plaćanja

naknade za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta.

Tivat jemeđu prvimopštinama

ispunio tuobavezu.

Naknade

Nacrtomodlukeokomunalnom

opremanju građevinskog ze-

mljišta utvrđeno je ukupno šest

geografskih zona na području

Tivta, saglasno čijoj atraktivno-

sti i stepenu komunalne opre-

mljenosti i veličini objekta vari-

ra i cijena naknade. Komunalije

za kvadrat zavisno od zone kre-

ću se od 60 eura u petoj, do 210

eura koliko košta u IA zoni. U

prvoj zoni kvadrat iznosi 172,

drugoj 138, trećoj 104, a četvrtoj

86eura.

Za objekte do 250 kvadrata na-

knadaseumanjuje40odstopau

najjeftinijojzoniiznosi36,anaj-

skupljoj 126eura.

Predviđenojedaseiznoskomu-

nalija za bespravno podignute

objekte za osnovno stanovanje

uvećava za 2,5 odsto, a za sve

druge za koje se naknada plaća

jednokratno pet procenata. U

slučaju plaćanja u ratama, na-

knada seuvećavaza20odsto.

Naknadu jemoguće platiti u ra-

tama, za bespravne objekte

osnovnog stanovanja do 240, a

za ostale do 120. Propisano je i

plaćanjenaknadeza regionalno

vodosnabdijevanje Crnogor-

skog primorja do 36mjesečnih

rata.

-Ministarstvuodrživog razvoja

i turizma proslijeđene su na da-

vanje saglasnosti obje odluke.

Nadamo se da ćemo saglasnost

brzodobiti –kažeFurtula.

Vodič

Zahtijevi za legalizaciju mogu

da se podnesu do 15. jula 2018.

godine.

Prema njenim riječima intero-

sovanje za legalizaciju besprav-

no sagrađenih objekata je veli-

ko.

- U Sekretarijatu za uređenje

prostora i izgradnju objekata

građani se svakodnevno infor-

mišu o proceduri legalizacije.

Da bismo ih bolje informisali i

olakšalipostupakimamonastu-

peumedijimaaizdalismoibro-

šuru ,,Mini vodičkrozprocedu-

ru legalizacije bespravnog

objekta“ u kojoj su detaljno po-

jašnjeneprocedure i rokovi, kao

i sankcije u slučaju nepodnoše-

njazahtjeva–kazala jeFurtula.

Informacije su dostupne i na

sajtu, na baneru „Urbanizam“

gdje se evidentiraju i zahtjevi

koji supodnijti.

Arhitekta

Opština Tivat nema glavnog

gradskog arhitektu, a dok se ne

imenuje poslove obavlja glavni

državni arhitekta.

- U toku su intervjui za mjesto

glavnog gradskog arhitekte,

kojimorada ispunjavaodređe-

ne uslove. Intervjue sa zainte-

resovanim kandidatima obav-

lja predsjednica, koja po

Zakonu i imenuje glavnog ar-

hitektu, a ja se nadamće to biti

u skorije vrijeme - kazala je se-

kretarka zauređenjeprostora i

izgradnju objekata, Tamara

Furtula.

S.K.-D.Š.

GRADPODIJELJEN

UŠESTZONA:

Tivat

TIVAT:

Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Kvadratkomunalija

od 60do 210 eura

Podnijeto je osam zahtjeva za legalizaciju. Naknadu jemoguće platiti

u ratama, za bespravne objekte osnovnog stanovanja do 240, a za

ostale do 120. Opština nema glavnog gradskog arhitektu

BERANE:

Opšta bolnica u projektu Telemedicine, koji finansira kompanijaM-tel

Putovaće nalazi, a ne pacijenti

Osimberanske, dio

projekta, koji finan-

sira kompanijaM-

tel, bićebolnice u

Pljevljima i Baru

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janjeelektričnomenergijomu

više opština. Zbog toga po-

trošači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 9:30 do 14:30

sati dio ulice Branka Deletića

(odzgradePoštedopilaneBo-

jkomerc).

Bar:

od 10do 14 sati OŠ ,,Jugo-

slavija“ i Vrtić u Makedons-

komnaselju.

Berane:

od 9:30 do 14:30 sati

Bubanje.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Ujniče i Ponikvice.

Kolašin:

od9do11 sati Selišta i

Osreci.

Mojkovac:od9do11DonjeSe-

lo- Podbišće.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Đuranovića Luke i dalekovod

Kalače.

Ulcinj:

od 8 do 14 sati Dio Pin-

ješa kod groblja, kod hotela

Mediteran,Holegra i kampovi

Jadrana.

I.T.

CEDIS: Radovi

u osamopština

TamaraFurtula

Sjutra fešta

odmimoze

Na hercegnovskoj

rivijeri sjutra će biti odr-

žana Fešta odmimoze,

ribe i vina, na kojoj

domaćini očekuju više

hiljada posjetilaca. U

Institutu Igalo u 21 sat

počeće prvi maskenbal.