Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Računi zavodu

Budvanima ćeodovogmje-

secabitimanji 3,05 eura, ko-

liko je iznosilanaknada za

komunalnopružanjeusluga

i korišćenje i održavanje

mreže jer ju jeUstavni sud

ukinuo–kazao jePobjedi

vršilacdužnosti direktora

preduzećaVodovod i kanali-

zacijaVladimirVujović.

Onobjašnjavada je, premaod-

luci Ustavnog suda naknada

nezakonita jer ,,ne mogu gra-

đani kroz cijenu usluga koje

impruža preduzeće da plaća-

ju investicije opštine“ odno-

sno izgradnju postrojenja za

prečišćavanje otpadnihvoda.

Odluka

Skupština opštine Budva je 13.

avgusta 2014. godine dala sa-

glasnostnaodlukud.o.o.Vodo-

vod i kanalizacija, kojom je

uvedena distributivna nakna-

da po vodomjeru (plaćala se

bez obzira da li se voda troši ili

ne) u iznosuod8,09 eura. Cije-

na kubika vode za građane u

ljetnjem periodu iznosi 1,93

eura, a za privrednike 3,85 eu-

ra.Budvanisupotojodlucipla-

ćali i 0,90 eura za kanalizaciju

po kubikuutrošene vode.

U2016. godini spornanaknada

sa 8,09 eura smanjena je na

6,80eura,apotomna3,05eura.

- Preduzeće Vodovod i kanali-

zacija jesaopštinompotpisalo

ugovor o prenosu sredstava,

kojim je opština plaćala firmu

WTE koja je gradila postroje-

nje za prečišćavanje otpadnih

voda na brdu Vještica. Dogo-

vor jebiodaVodovododokto-

bra2014. godinedokraja2015.

opštini plati 2.400.000 eura.

Dabi ispunilo tuobavezu, pre-

duzeće jepodiglocijenevode i

uvelo spornunaknaduod8,09

eura po mjernom uređaju –

objasnio jeVujović.

U Budvi ima oko 30.000 regi-

strovanih potrošača. Po osno-

vu naknade preduzeće je go-

dišnje, zavisno od njenog

iznosa,inkasiralood1.100.000

eura do 2.912.000 eura. To

značidaćenakonukidanjana-

knade u kasi preduzeća od

ovog februara biti manje ma-

karmilion eura.

- Kada je prije dvije godine

smanjena naknada na 3,05 eu-

ra, smanjila su se i sredstva ko-

ja su uplaćivana opštini, pa je

te godine bilougovorena upla-

ta od 1.750.000 eura. Za prošlu

godinuugovoroprenosusred-

stava sa opštinom je iznosio

1.250.000 eura – rekao je v.d.

direktoraVodovoda.

Spor

Povodom cijena usluga bud-

vanskog vodovoda, vodio se

spor i kod Suda za prekršaje

koji je pokrenula Agencija za

sprečavanje konkurencije na

zahtjev građana. Prema toj

presudi, koja je postala pravo-

snažana 28. decembra prote-

kle godine, Vodovodu i kanali-

zaciji je određena kazna u

iznosu od 61.553 eura, a 1.000

euraMilenkuMedigovićukoji

se u vrijeme uvođenja sporne

naknadenalazionarukovode-

ćemmjestuu tompreduzeću.

– Mi smo kaznu platili pret-

hodnog mjeseca i to odjed-

nom, tako da smo ostvarili po-

pust od 30 odsto – kazao je

VladimirVujović.

I.TERZIĆ

ROŽAJE

-Nadionici lokal-

nogputaRožaje-Plunca, u

toku suradovi napostavlja-

nju takozvanihodbojnih

greda što trebadadoprinese

većoj bezbjednosti vozača,

ali i pješakakoji koriste tu

dionicu.

Prema riječima direktora Di-

rekcije za investicije i uređe-

njeprostoraMirsadaDžudže-

vića projekat se realizuje u

partnerskomodnosu Direkci-

jeza saobračaj i lokalneDirek-

cije za investicije.

- Iako je u pitanju investicija

čija je predračunska vrijed-

nost svega oko 12.000 eura,

njenznačaj jenemjerljivsaas-

pekta bezbjednosti ljudi koji

koriste tu dionicu. Poznato je

da se radi o jednoj od najopa-

snijih dionica na području ro-

žajskeopštinenakojojjenagib

iznad 15 odsto, tako da pre-

stavlja veliku opasnost za sve

koji se kreću timputem, naro-

čito tokom zime. Postavljanje

odbojnih greda u dužini od

250metara stvoriće se daleko

sigurniji uslovi za njeno kori-

šćenje - kazao je Džudžević i

dodao da lokalni put prema

selu Plunce koristi nekoliko

stotinamještana tog sela i MZ

Balotiće kao i učenici OŠ ,,Ba-

lotiće“.

F.K.

KOTOR

–Uposljednjihne-

kolikomjeseci znatno jeveći

broj djecekoja suprimila

MMRvakcinu. Ujanuaru je

taj vidzaštiteprimilo 100po-

stovišedjeceuodnosunade-

cembar – saopšteno je izDo-

ma zdravlja.

Iz te vaspitnoobrazovne usta-

nove apeluje na građane da

vakcinišu djecu MMR vakci-

nom i tako ih zaštite od malih

boginja - morbila. Podsjećaju

da je prvi slučaj obolijevanja

zabilježen prošle sedmice i u

Crnoj Gori.

-Zbogtrenutneepidemiološke

situacije u okruženju očekuje-

mo dalji rast obihvata vakcina-

cije. Napominjemo da su male

bogine oboljenje koje se vrlo

lakoprenosi, kapljičnim, odno-

sno respiratornimputem, čak i

na razdaljini i do dva metra, a

prenosiseirukama.Zatovakci-

nacijakaomjeraprevencijene-

ma alternativu – navode navo-

de izDZKotor.

Time, kako ističu, roditelji ne

štitesamosvojudjecuvećpodi-

žu imunitet čitave populacije.

Obavezna vakcinacija protiv

morbila uvedena je 1971. godi-

ne, kao monovakcina i štitila je

samo od malih boginja. Deset

godina kasnije uvedena je vak-

cina sadvije komponente -ma-

leboginje,zauške,a1991.MMR

vakcina sa tri komponente -

male boginje, rubeole, zauške.

I.T.

BAR

–Civilnomsektoruza

njihove aktivnosti ove go-

dine izopštinskogbudžeta

bićepodijeljeno60.000eu-

ra. To jepredviđenoodlu-

komkoju su jučeusvojili

odbornici.

Prihvaćen je prijedlog Branke

Nikezić (DPS) da se sredstva

raspodijele u iznosu 60:40 od-

sto u korist osam NVO sa po-

sebnim statusom: Društvo do-

brovoljnihdavalacakrvi–dvije

organizacije, Organizacija sli-

jepih za Bar i Ulcinj, Organiza-

cija civilnih invailda rata,

Udruženje paraplegičara, Or-

ganizacija gluvih i nagluvih,

Društvo za djecu sa posebnim

potrebama i Adria.

U ime predlagača sekretarka

Sekretarijata zadruštvenedje-

latnosti mr Olivera Vidaković

kazala da je programom rada

SOBarza2017. godinu, utvrđe-

na obaveza pripreme Nacrta

Odluke o kriterijumima, nači-

nu i postupku raspodjele sred-

stava nevladinimorganizacija-

ma.

-Nedvosmisleno jeopredjelje-

nje opštine Bar da podrži rad

nevladinih organizacija, tako

da će se ovomOdlukomprimi-

jeniti nova rješenja. Ujedno,

barska opština jemeđuprvima

primijenila novi zakon i to je

model po kojem će i ostale op-

štine uCrnoj Gori postupati.

Kroz institut ,,Slobodna stoli-

ca“ govorio je Božo Joličić

predsjednik NVO Dobrovolj-

nihdavalaca krvi LukaBar.

-Potrebnasumnogovećasred-

stva za naše aktivnosti, a druš-

tvo bi trebalo da ima poseban

status, budući da je formirano

1969. godine.Našadva telefona

su uvijek otvorena za pomoć i

tonesamoBaranima.Sadasmo

ukrizi, pa smo se, izmeđuosta-

log zato i obratili lokalnoj za-

jednici za pomoć. Ovo je odlu-

ka za napredak u našem

finasiranju, ali ona svakako

neće biti dovoljna - istakao je

Joličić.

Nastavak sjednice zakazan je

za četvrtak, 8. februar u 10 sati.

V.K.V.

ŽABLJAK

– Sinoć oko 18

časova na oko 200metara

od Žabljaka ka Nikšiću, s puta

je sletio autobus iz Herceg

Novog, povrijeđenih nije bilo.

Prema nezvaničnim informa-

cijama do nezgode je došlo jer

vozač zbog snažne mećave i

poledice nije mogao da kon-

troliše vozilo. Prema najavama

meteorologa slično vrijeme

biće i danas pa je moguće i da,

prvi put ove sezone, skijališta

budu zatvorena.

Ra. P.

Rožaje:

Sanacija puta prema selu Plunce

BIĆEBEZBJEDNIJA:

Radovi na spornoj dionici

Domzdravlja Kotor

Broj vakcinisane

djece veći 100 posto

Ustavni sud proglasio neustavnomodluku Vodovoda i SO iz 2014. godine

GRAĐANIPLAĆALINEZAKONITOUVEDENUNAKNADU:

Budva

Budvanima

računi za vodu

manji 3,05 eura

Distributivna naknada po vodomjeru u iznosu od 8,09 eura uvedena je

2014. godine. U 2016. godini smanjena je na 6,80 eura, a potomna 3,05

eura. Ustavni sud ocijenio je da građani nemogu da kroz cijenu usluga

koje impruža preduzeće plaćaju investicije opštine

Opasna kosina

biće bezbjednija

Bar:

Odbornici usvojili odluku o podršci opštine projektima civilnog sektora

Nevladinimorganizacijama 60.000 eura

ODGOĐENAODLUKAOPLACUUBJELIŠIMA:

Sa sjedniceSO

Žustra rasprava o placu za Udruženje penzionera

O prijedlogu odluke da se Udruženju

penzionera prenesu prava svojine na

građevinskom zemljištu vodila se žustra

rasprava, iako je sa 19 glasova za i deset

uzdržanih odlučivanje o toj tački odgođe-

no dok se ne dobije saglasnost Vlade.

Odbornici opozicije ocijenili su da odlu-

ka SO i Ministarstva održivog razvoja i

turizma neće značiti ništa jer parcela nije

urbanistički razrađena. Odbornik Dejan

Đurović (DF) kazao je da se po Zakonu o

uređenju i planiranju prostora ne mogu

donositi detaljni urbanistički planovi.

Savo Vujošević (Demos) smatra da odlu-

ku treba povući između ostalog jer je

nestručna i neprofesionalno odrađena.

Predlagač odluke, sekretar za investicije i

imovinu Vido Dabanović objasnio je da po

DUP-u nijesu imali parcelu da bi mogli da

udovolje zahtjevima penzionera.

- Pokrenuta je izrada DUP-a Bjeliši i postu-

pak izrade tog plana je u toku. Predmetna

katastarska parcela upravo se nalazi u

zahvatu tog plana - kaže Dabanović.

Jako nevrijeme

zahvatilo Žabljak

Autobus sletio

s puta ka

tunelu Ivica

ILUSTRACIJA

Prihvaćen je prijedlog

da se sredstva raspodi-

jele u iznosu60:40od-

stoukorist osamNVO

saposebnimstatusom