Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

-V.Đ. (44) iz

Srbije, koji seteretida jesek-

sualnouznemiravaosvoju

maloljetnukćerku(17) juče je

nakonsaslušanjauOsnov-

nomtužilaštvuzadržan72

sata.

Njemu se prijavom na teret

stavlja da je počinio krivično

djelo nedozvoljene polne rad-

nje.

Kako Pobjeda saznaje, V. Đ. je

tokomsaslušanjanegiraonavo-

de iz krivične prijave, navodeći

da ga je kćerka pijavila jer nije

podržavao njenu emotivnu ve-

zu.

Iz policije su ranije saopštili da

je riječ o seksualnomuznemi-

ravanju,teidasuistražiteljipo-

sumnjali nakon izjave koju je

djevojčicadalanakonšto jepo-

bjeglaodkuće.

- V. Đ. je 29. januara prijavio da

je njegova maloljetna kćerka

nestala iz kuće 22. januara i da

ima saznanja da se nalazi u

Podgorici u kući kod osobe čije

ime je naveo. Nakon što je pro-

nađena, djevojčica je dovede-

nauslužbeneprostorijepolici-

je gdje je u prisustvu radnice

Centra za socijalni rad dala

izjavu. Kazala je zašto je napu-

stila porodičnu kuću – navode

izpolicije.

Djevojčica je ispričala da je na-

pustila kuću jer je „otac krajem

2016. godine u njihovoj poro-

dičnoj kući dodirivao rukama

po tijelu“.

Ohapšenju su obavijestili i de-

žurnog radnikaCentra za soci-

jalni rad Podgorica, kako bi se

pobrinuli za smještaj i rješava-

nje pitanja starateljstva nad

drugom maloljetnom kćer-

kom.

M.L.

Srpski državljanin negira da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje

Kaže da ga je kćerka prijavila jer nije podržavao njenu vezu

Radonjić: Mediji da poštuju pretpostavku nevinosti

Advokat Ranko Radonjić, koji zastupa

V. Đ. po službenoj dužnosti kazao je za

Pobjedu da zbog delikatnosti samog slu-

čaja ne može iznositi detalje, te i da medi-

ji treba da poštuju presumpciju nevinosti.

- On je prilikom saslušanja kod tužioca

negirao djelo i između ostalog naveo je

da je prijavljen jer nije podržavao emo-

tivnu vezu u koju je od nedavno stupila

njegova maloljetna kćerka, zbog čega

je i bježala od kuće više puta. Nadam se

da će zbog svega toga, mediji i javnost

poštovati pretpostavku nevinosti i izvje-

štavati sa posebnomopreznošću - kazao

je Radonjić.

PODGORICA

–ĐaciOsnovne

škole„NikoMaraš“useluBi-

jeloPoljeposljednjihdanapod

pojačanomsukontrolompoli-

cijezbogtvrdnji jednogrodi-

teljadaseutomkrugukreće

„muškaracokojemječuosva-

kakvepriče“.

To je Pobjedi potvrdio direktor

škole Dragoljub Maraš, koji je

naveodajepolicijaidentifikova-

lamuškarcačijekretanjeublizi-

ni škole jeuznemirilodjecu i ro-

ditelje i uvjerila ih da nema

razlogazapaniku.

I poredmedijskih natpisa o na-

vodnom „čudaku“, za sada nije

utvrđenodajemuškarackojegje

policija identifikovala, počinio

nikrivično,nitiprekršajnodjelo.

Priča o muškarcu koji „dijeli

bombone“ pokušavajući na taj

način da stupi u kontakt sa dje-

com, prema tvrdnjama direkto-

ra škole, krenula je od jednog

roditelja.

- Do sada nijedan učenik nije

prijavio da je ta osoba pokušala

dastupiukontaktsanjima.Ipak,

izpredostrožnosti upozorli smo

sveučenikedanerazgovarajusa

nepoznatim osobama i ne uzi-

maju nikakve ponuđene poklo-

ne–kazao jeMaraš.

On je dodao da su djeci saopštili

i da ne kontaktiraju sa nepozna-

timosobama.

-Ukolikodođedo toga, pojasnili

smoimdatoprijaveupraviškole

i stanici policije uMahali – ka-

zao jeMaraš.

On je objasnio da je policija na-

kon zahtjeva uprave škole iden-

tifikovalaosobualikakonijebilo

elementa krivične ili prekršajne

odgovornosti unjegovompona-

šanjunijeprivođen.

-Zavrlokratkovrijemenadruš-

tvenimmrežama i na druge na-

čine pronijele su se razne priče,

većinom neutemeljene koje su

stvorile dodatnu bojazanmeđu

roditeljima i djecom. Škola je na

oprezuiništanećemoprepustiti

slučaju, a svi roditelji i učenici

imaju slobodu da me u svakom

trenutkukontaktiraju–kazao je

Maraš.

Udvorištuoveškoleijučejepre-

matvrdnjamadirektora,bilapa-

trola policije, i tako će i biti una-

rednom periodu kako bi se

situacijapratila.

I.Kr

.

PODGORICA:

Direktor OŠ „NikoMaraš“ u selu Bijelo Polje

povodom tvrdnje roditelja da se u blizini nalazi sumnjiva osoba

KOLAŠIN

–Dvadesetšestogo-

dišnjiKolašinacV.T. uhapšen

jedokćeprotivnjegovihsu-

građanaM.B. (37) iD.D. (66)

bitipodnijetekrivičneprijave

zbogpostojanjasumnjedasu

počinili krivičnodjelonedo-

zvoljenodržanjeoružja i ek-

splozivnihmaterija.Oduzeto

jepetkomadavatrenogoružja

i većakoličinamunicije.

Policija je pretresom stana V. T.

(26) iz Kolašina pronašla auto-

matsku pušku „ M-70 AB 2“ sa

preklapajućim kundakom, 22

komada municje, lovački kara-

binM-48, lovačku pušku „mon-

tekarlo“ i osampatronamunici-

je kalibra 12 milimetara, u

ilegalnomposjedu.

Usaopštenjupolicije navodi se i

dajeodM.B.(37)zaplijenjenlo-

vačkikarabini36komadamuni-

cije. Kontrolisan je i D. D. (66)

kod kojeg su istražitelji pronašli

poluatomatsku pušku i 60 mo-

madamunicije.

A.G.

KOLAŠIN:

Uhapšena jedna osoba, protiv dvije podnijeta prijava

Zaplijenjene puške imunicija

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaosobomkoja jeu srije-

duvečeoko21 sat uLju-

bljanskoj ulici odradnice iz

marketamaskirana i prije-

teći pištoljemukrala 260eu-

rapazara, saznajePobjeda.

Razbojnik je došao pred za-

tvaranjemarketaiprijetećiod

radnice zahijevao da mu pre-

da sav novac. Kada je ona to

učinila, pobjegao je u pravcu

Delta sitija.

Policijajejučeispitalasvjedo-

ke i izuzela snimke sanadzor-

nih kamera što će im pomoći

u rasvjetljavanju razbojniš-

tva.

Uviđaj je obavila podgorička

policija.

M.L.

BEOGRAD

–Četiri osobe iz

Beogradauhapšene suzbog

sumnjeda su, kakopišu srp-

skimediji, pralenovac „ška-

ljarskogklana“.

O hapšenju ove grupe i pove-

zanosti sa „škaljarskim“ kla-

nom crnogorska policija zva-

ničnonije obaviještena, ali će,

kolegama, ukoliko to od njih

budu tražili dostaviti sazna-

nja i informacije.

Uhapšeni su Dejan Lucić

(46), Igor Lucić (41), Drago-

mirStojić(65)iNebojšaGuja-

ničića (40).

Osumnjičeni Dejan Lucić se,

prema pisanju srpskih medi-

ja, tereti da je, pored pranja

novca, izvršio i krivično delo

poreska utaja - saopštio je

MUP. On je, kako se sumnja,

od2014.do2017.godineizbje-

gao plaćanje poreza, PDV-a i

poreza na dohodak u iznosu

od20.535.701 dinar.

-Sumnjasedasunjihčetvori-

ca izvršila krivično djelo pra-

nje novca tako što su, u istom

vremenskom periodu, u na-

mjeri da prikriju nezakonito

stečen novac poreskom uta-

jom, sredstva uplaćivali na

račune fizičkih lica koja sa D.

L. nijesu imala nikakav po-

slovni odnos - navodi se u sa-

opštenjuMUP-a Srbije.

Srpska policija sumnja da no-

vacpotičeodtrgovinenarkoti-

cima, a da su Beograd i Zlati-

bormjestanakojimasunajviše

zidali i ulagali taj novac.

Novac su, kako se sumnja,

koristili za plaćanje usluga

dobavljačima za izvođenje

građevinskih radova na

stambenim objektima na te-

ritoriji Beograda i na taj na-

čin novac od poreske utaje

ubacili u legalne novčane to-

kove.

Prema pisanju Blica, Dejan

Lucić je vjenčani kumVladi-

mira Popovića, kojeg povezu-

ju sa škaljarskim klanom, od-

nosno blizak prijatelj vođe

zemunskog klana Luke Bojo-

vića.

- Zbog bliskosti Lucićevog

kuma Vlade Popa sa ozlogla-

šenim škaljarskimklanom is-

pituje se da li je Lucić prao

pare koje su ,,škaljarci“ stekli

od prodaje droge i tako ih

unosio u legalne tokove. Tač-

nije, postoji bojazan da su na

ovaj način pripadnici škaljar-

skog klana u Srbiji prali nele-

galno stečen novac - priča

izvor ,,Blica“ upoznat sa slu-

čajem.

Isti izvor tvrdi da je Lucić zi-

dao elitne zgrade na teritoriji

čitavog Beograda - Zvezdare,

Vračara i da u nekim zgrada-

ma koje je izgradio, stanove

ima i njegov kum Vlada Pop,

ali i da su upravo preko tih

zgradaprali pare stečeneu tr-

govini drogom.

Vladimir Popović Pop (41),

nalazi se od kraja decembra

2017. ukućnompritvoruzbog

iznude110.000euraukockar-

nici „Havana“.

C.H.

PODGORICA

–Radnica

kladionice„Olimp“uBloku

petpovrijeđena jesinoćka-

da je jedanoddvojiceraz-

bojnikaudariopalicompo

glavi –saznajePobjeda.

Prema našim saznanjima,

dvojica radnika upala su u

kladionicuitražilaodradnice

da impreda novac. Jedan od

njihudario jepoglavi. Izpoli-

cijenamnijesaopštenokoliko

surazbojnici odnijeli novca.

Ovonijeprviputdajeovakla-

dionica na meti razbojnika,

prethodna pljačka dogodila

seprijedvamjeseca.

Uz prijetnjupištoljem iz

marketa odnio 260 eura

Razbojništvo u Ljubljanskoj ulici u Podgorici

Opljačkana kladionica

„Olimp“ u Bloku 5

Razbojnik

udario

radnicu

palicom

Policija je identi kovalamuškarca koji svakodnevno

dolazi blizu škole, navodno, nudeći djeci bombone. Priča je

krenula od roditelja jednog učenika, a za sada je utvrđeno

da nema osnova ni za krivičnu, niti prekršajnu prijavu

Pojačannadzor

udvorištu škole

Osumnjičeni da suprali

novac za „škaljarce“

Srpska policija uhapsila četiri osobe iz Beograda

zbog dva krivična djela

KOTOR

–ĐuruPetroviću izKotorakoji jeuhapšenu sri-

jeduzbog sumnjeda jenapravioeksplozivnunapravu

koju je, kako istražitelji sumnjaju, namjeravaoda aktivi-

raudvorištekućekomšijaMarka i SonjePetrovićuŠka-

ljarimaodređeno je zadržavanjedo72 sata, nakončega

ćebiti priveden sudiji za istragekoji će se izjasniti opri-

tvoru.

Kako policija sumnja, Petrović je planirao ubistvo bračnog

para, kako bi se osvetio za ubistvo njegovog sina Aleksandra

Saše Petrovića. Međutim, tužilac osumnjičenom stavlja na

teret krivičnodjelonedozvoljenodržanje oružja.

Marko i Sonja Petrović su tetak i tetkaŽeljkaKljajevića, koji

je prije nepune tri godine ubioAleksandra SašuPetrovića.

UstanuĐura Petrovića policajci supronašli eksplozivnuna-

pravu velike razornemoći, težine skorodva kilograma.

A.G.

Kotoraninu koji je uhapšen u srijedu veče

određeno zadržavanje

OdPetrovića oduzeta

eksplozivna naprava

oddva kilograma

Osnovno tužilaštvouPodgorici