Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

Politika

9

ljine“ skriva izabojkota

BRAJOVIĆ:

Pozdrav-

ljam povratak kolega po-

slanika iz DF-a i drugih

partija u skupštinske klu-

pe. Svako prihvatanje po-

litičke realnosti je kori-

sno, makar došlo i poslije

godinu. Obrazloženje je

najmanje važno, svako ga

kreira premamjeri svojih

glasača.

POBJEDA:

Štaočekuje-

tenapredstoje-

ćimizborima

uUlcinju i

Beranama?

BRAJOVIĆ:

Na predsto-

jećim lokal-

nim izborima

očekujem na-

stavak odlič-

nih rezultata

Socijaldemo-

krata. Taj ra-

stući trend

nije iznena-

đenje, već logičnaposljedi-

ca dosljedne politike i na-

pornog rada, koje građani

prepoznaju,štoočekujemo

i na izborima u Ulcinju,

gdje Socijaldemokrate na-

stupaju kao i u drugim op-

štinamadosada-samostal-

no, sa svojim programom i

punom odborničkom li-

stom.

Kada je o Beranama riječ,

saposebnompažnjompri-

stupilismoanalizipostoje-

će situacije. Zaključili smo

da se mora zaustaviti više

nego uočljivo propadanje

grada aktiviranjem svih

raspoloživih napred-

vlasti uopštinamauko-

jima sunedavnozavr-

šeni izbori. Da li steod-

lučili sakimćeteu

koaliciju?

BRAJOVIĆ:

Ako b i

uspješna saradnja na dr-

žavnomnivou bila jedini

opredjeljujući kriteri-

jum, dogovor bi bio po-

stignut zapetminuta. Ali

mi poštujemo izbor gra-

đanau svakomodgrado-

va pojedinačno. Poštuje-

monjihovespecifičnosti,

ugled naših aktivista i

odbornikau timsredina-

ma, njihove stavove i

projekcije budućeg ra-

zvoja.Dokodgovaramna

vaše pitanje, razgovori

traju i ja sam optimista

da ćemo naći najbolja

rješenja.

POBJEDA:

Jeste li raz-

mišljali oeventualnoj

kandidaturi napred-

POBJEDA:

Je li odsustvoopozicionihposlanika

tokomprethodne godine uticalonegativnona

radparlamenta i kakav jeVaš odgovor opoziciji

koja smatra da je radparlamenta nelegitiman

bez nje?

BRAJOVIĆ:

Ne može biti da je rad parlamenta

nelegitiman ako oni ne učestvuju u njegovom

radu, a sve ostalo im je legitimno: redovne plate,

automobili, mobilni telefoni, plaćanje rada partija iz

državnog budžeta. Zaslugomgrađana i srećompo

državu, ta grupacija je umanjini i ništa ne zavisi od

njihove volje. Laskavu ocjenu opozicionih poslanika

o sebi samima najbolje demantuju rezultati koje

smo postigli za nepunih 14mjeseci rada: donijetih

158 zakona, 58 odluka, 11 mišljenja i strategija, usvo-

jenih i prihvaćenih 48 izvještaja i šest inansijskih

planova nezavisnih regulatornih tijela. Pri tome,

odbori Skupštine Crne Gore održali su 273 sjednice,

uključujući 39 konsultativnih i kontrolnih saslušanja.

Ova Skupština bez dijela poslanika radila je takođe

značajan posao razvoja parlamentarne diplomatije

i u punom kapacitetu sarađuje sa parlamentima iz

čitavog svijeta, kao i svimmeđunarodnim institu-

cijama. Između ostalog, skupštinska Radna grupa

dobila je najbolje moguće ocjene od OEBS/ODIHR-a

za rezultate unapređenja izbornog zakonodavstva.

Bilo bi dobro da poslanici opozicije, koji su počeli da

rade, doprinesu da ta saradnja bude još bolja.

Nelegitimanim

parlament,alegitimno

primajuposlaničkeplate

nih snaga i ideja. Stoga je

bilologičnodapostignemo

dogovor sa našim strateš-

kim partnerima na držav-

nom nivou i zajedničkom

listom stvorimo sinergiju i

koncentrišemo sve naše

kapacitete za predstojeći

ozbiljan posao revitaliza-

cijeBerana.

POBJEDA:

Utoku su

pregovori o formiranju

sjedničkimizborima ili

ćeSDpodržati kandi-

dataDPS-a?

BRAJOVIĆ:

Očigledno

je da postoji veliko inte-

resovanje javnosti i svih

političkih aktera u vezi

sa redovnim predsjed-

ničkimizborima.Mislim

da je to rezultat pregru-

pisavanja na političkoj

sceni, odnosno jasnijeg

profilisanja snaga, pr-

venstveno unutar opozi-

cije. Dalji potezi različi-

tih političkih grupacija

dovešćedorazotkrivanja

političkih namjera i po-

jedinačnih kapaciteta i

ambicija.

Što se tiče kandidatura,

mnogo toga će biti izvje-

snije do 20. januara kada

ću, u zakonompredviđe-

nomroku. raspisati pred-

sjedničke izbore.

I.KOPRIVICA