Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

Politika

8

Intervju:

Ivan Brajović, predsjednik Skupštine Crne Gore

Dioopozicije svoje „šu

PODGORICA

Dijelu

opozicije komotnija je i

djelotvornija opcija va-

ninstitucionalnog djelo-

vanja, ali sve više građana

shvata da oni na taj način

sakrivaju ,,šupljine“ koje

bi bile otkrivene u posla-

ničkom dijalogu – kazao

je u intervjuu za Pobjedu

Ivan Brajović, predsjed-

nik Skupštine i prvi čo-

vjek Socijaldemokrata.

POBJEDA:

Iz tzv. gra-

đanskeopozicije, osim

nastavkabojkotaparla-

menta, najavljuju„bur-

nopolitičkoproljeće“,

ne isključujući proteste

kaoopcijudjelovanja.

Kakav jeVaš komentar o

tome?

BRAJOVIĆ:

U 2017. godi-

ni bili smosvjedoci različi-

tih pokušaja opozicije da

uruši državu i degradira

institucije, dapokažesna-

gu i ujedini se, dobije da-

tumnovih izbora ili uđe u

nekunovuvladuizbornog

povjerenja, sve uz prijet-

nju podrškom međuna-

rodne zajednice i nekih

novih medijatora. Opozi-

cione partije pokušale su

sve kako bi izvršile priti-

sak da se ponove izbori,

koje su izgubili. Dakle,

naša „ujedinjena“ opozi-

cija je prošla put od novih

izbora, koji samo što nije-

su, do potpunog debakla,

kako njihovog jedinstva

tako i rezultata bojkota.

Sve navedeno posljedica

je realne slabosti opozici-

je,anadrugojstranisnage

državeiispravnostipoliti-

ke.

Ipak, razumijem da je di-

jelu opozicije komotnija i

djelotvornija opcija va-

ninstitucionalnog djelo-

vanja, uz podršku nekih

medijakojiihpredstavlja-

ju jačima nego što objek-

tivno jesu. Vanparlamen-

tarno djelovanje štiti ih od

izjašnjavanja o mnogim

pitanjima, kojimabi svaka-

ko bili podvrgnuti tokom

skupštinske rasprave. Sve

više građana razumije da

se time skrivaju ,,šupljine“

koje bi bile razotkrivene u

direktnom poslaničkom

dijalogu.

Što se tiče najave „burnog

političkog proljeća“, parti-

je koje jedva mogu i zajed-

nički sastanak da održe, to

mi liči na prijetnju burom

u čaši vode i pokazuje pri-

lično potcjenjivački pri-

stup prema građanima Cr-

neGore.

POBJEDA:

Kako komen-

tarišete povratak DF-a u

parlament nakon godinu

bojkota i njihovunajavuda

„otvaraju novi „front“ u

Skupštini“?

JošuSDP-uimaonihkojima

samiskreniprijatelj

POBJEDA:

Donedavno ste bili partijski drugovi sa predsjednikomSDP-a

RankomKrivokapićem i funkcionerima te partije koji suostali njeni članovi.

Da li ste, uprkos partijskommimoilaženju, zadržali korektne odnose sa neki-

ma odnjih?

BRAJOVIĆ:

U SDP-u ima još mojih bivših partijskih drugova, koje cijenim i koji

umeni imaju iskrenog prijatelja. Žaomi je što ljudi sa kojima sam zajedno vodio

mnoge važne bitke za našu državu sada paktiraju sa partijama i pojedincima koji

zastupaju potpuno suprotne ideje, rekao bih i ne baš a irmativne po sopstvenu

državu. Sa SDP-om smo se, između ostalog, i zbog takvih namjera rastali.

POBJEDA: Vidite li prostor u budućnosti za eventualnu saradnju SD-a sa SDP-om?

BRAJOVIĆ: Nije moguća saradnja SD-a sa partijama koje imaju dijametralno

suprotne stavove o važnimpitanjima za budućnost naše države. Uostalom,

izborni rezultati pokazuju da građani prepoznaju da se mi bavimo budućnošću

države, SDP prošlošću i ličnom i partijskom. SD je u usponu, dok je SDP u ozbilj-

noj krizi. Mi nastavljamo da sprovodimo ideje prave socijaldemokratije, a svi koji

žele da iskreno i posvećeno daju svoj doprinos na tomputu - dobrodošli su.

Naša „ujedinjena“

opozicija prošla je put

od novih izbora, koji samo

što nijesu, do potpunog

debakla, kako njihovog

jedinstva tako i rezultata

bojkota. Sve to posljedica

je realne slabosti opozicije,

ali i snage države – kaže

Ivan Brajović

PredsjednikSkupštineu

razgovorusanašomnovinarkom