Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

6

Pregled dešava

ZavođenjedisciplinenaUniverzitetu

Smjena rek

RadmileV

P

rvi put u istoriji Univer-

ziteta Crne Gore smi-

jenjen je rektor. Radmila

Vojvodić razriješena je

voljom većine u Uprav-

nomodboru, a na inicijati-

vu vladinih predstavnika

u ovom tijelu, 3. oktobra.

Pet mjeseci trajao je

sukob nje i Vlade oko sta-

tusa Visoke medicinske

škole u Beranama. Ona

nije prihvatala odluku da

sjedište škole ostane u

tomgradu, jer nije bila u

skladu sa akreditacijom

Univerziteta, dok je Vla-

dina argumentacija bila

da ovaj studijski program

mora ostati u Beranama

zbog strateške politike o

razvoju sjevera. Iako je u

početku Vojvodić imala

bezrezervnu podršku

svih tijela Univerziteta,

za nepunih pet mjeseci

Vlada je uspjela da obez-

bijedi većinu za svoju

odluku i kada je bilo izvje-

sno da su „nadvladali“

rektorku, upućena je inici-

jativa za njenu smjenu.

Dio akademske zajednice

ostao je uz rektorku, a

podržao je i tadašnji mini-

star kulture Janko Lju-

Kad se baština ne baštini

Đe je2.900predmeta

izNarodnogmuzeja?

Knjiga i

poetsko-

grafička

mapa

„TaGoT“

Vašingtonodo

kodzacrnogo

Crnogorskukulturnu

scenuuminuloj godini

potreslo jeotkrivanje

katastrofalnog stanjau

okviruzaštitenepokret-

nekulturnebaštine.

Naime, Osnovno javno tu-

žilaštvo sa Cetinja formi-

ralo je predmet po krivič-

noj prijavi muzejskog

tehničaraAleksandraBer-

kuljana, u kojoj se tvrdi da

je izNarodnogmuzejaCr-

ne Gore nestalo više od

2.900predmeta.

Krivična prijava proizašla

je izzvaničnedokumenta-

cije Uprave za zaštitu kul-

turnih dobara i organa za-

duženihzazaštitubaštine,

koji su tokom projekta

„Revalorizacija kultur-

nih dobara“ 2013. eviden-

tirali manjak od 9.415

predmeta u crnogorskim

muzejima i institucijama

kulture.

Manjak je konstatovan na

osnovu broja predmeta

koji jeutvrđendo1962. go-

dine, dok će posljednjih

pet i po decenija tek biti u

fokusu novih revizija.

Shodno tome, uvećini slu-

čajeva niko pouzdano ni u

cjelosti ne zna šta se deša-

valo za posljednjih 55 go-

dina, tj. u kojoj mjeri su

uvećavani fondovi, što je u

njih ušlo, što je izašlo, što

je pozajmljeno, vraćeno,

oštećeno, uništeno ili po-

kradeno.

Vršilac dužnosti ministra

kulture Zoran Pažin ne-

davno je najavio utvrđiva-

nje individualne odgovor-

nosti za višedecenijsku

nebrigu o kulturnoj bašti-

ni. Ministarstvo kulture

najavilo je formiranje dr-

žavne komisije koja će

kontrolisati proces revizi-

je u Narodnom muzeju,

prve u posljednjih pet de-

cenija.

Komisijaće, dakle, biti for-

mirana, ali još niko nemo-

že da zna – hoće li izgu-

bljeno zaista biti nađeno.

Kaocrnogorski umjetnički ekspe-

riment slikaraRajkaTodorovića i

mjesto spajanjapjesničkihdjela

NoviceTadića i PavlaGoranovića,

bibliografsko izdanje „TaGoT“ i

istoimenapoetsko-grafičkamapa

pamtiće sekaonajvredniji dopri-

Kraj 2017. godineobilježila

jeodlukaUjedinjenog sa-

vjetodavnogkomiteta iz

Vašingtonadaodobri Cr-

noj Gori kodza crnogorski

jezik, uokviru ISO639me-

đunarodnog standarda.

To jeujednoi krajdevetogo-

dišnjih napora Nacionalne

biblioteke Crne Gore ,,Đur-

đe Crnojević“, koja je 2008.

godine sprovodila aktivno-

sti u vezi sa kodifikacijom

crnogorskog jezika. Oznaka

za jezik biće „cnr“, dok će

nazivi na engleskom i fran-

cuskom glasiti „Montene-

grin“. Oznaka u originalu

biće „crnogorski jezik“, na

latiničnom i ćiriličnom pi-

smu.

Devetogodišnju borbu obi-

lježilo je uglavnom dokazi-

vanjestručnjakaizCrneGo-

re komisiji Komiteta iz

Vašingtona da crnogorski

jezik „nije varijanta srpskog

jezika koji se govori u Crnoj

Gori“.

nos koji je godina 2017. priložila tra-

diciji lijepeknjigekojuCrnaGora

baštini od 12. stoljeća.

Voljni saučesnik i suizdavač tog pro-

jekta jeNovaPobjeda.

Dvijeknjigejedinstvenosusretani

spretan susret ideje - sadržine i

forme - dizajna. Suština ih čini ri-

znicom odgovora na pitanja o cr-

nogorskom čovjeku, životu, našoj

muci i našem identitetu. Forma ih

učinila vrijednim i sjećanja i traja-

nja. Njihovo oblikovanje ostvare-

nojenavrhunskomtipografskomi

grafičkomnivou, pa semogu treti-

rati i kao vrhunsko likovno ostva-

renje. Književni integritet im je

garantovan. Na svom tlu, na svojoj

zemlji,NovicaTadić iPavleGo-

ranović pjesnici su čiji stiho-

vi alhemijom i mistikom

donose neponovljivu bi-

strinu izvora iz kojega se u

vječnost estetskih tokova

izlilo crnogorsko poetsko

biće. To je više nego dovolj-

no da bibliografsko izdanje

„TaGoT“iistoimenapoetsko-grafič-

ka mapa i današnjim i čitaocima koji

ćedoćiposlijenašegavremenagaran-

tuju neponovljiv estetski ugođaj. Sa

knjigama i ljudima, makar u jednom,

stvari slično stoje. Najdublje se u

pamćenjuusijekudobre i lijepe.

NEAŽURNOARHIVIRANJE:

ZgradaNarodnogmuzejanaCetinju

IZDAVAČKI

PODUHVAT

DECENIJE:

Naslovnicaknjige

„TaGoT“

Izdavački poduhvat decenije

Ispravljanje nepravde