Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

5

ri u 2017. godini

za 16. oktobar.

Mnogo pitanja traži mnogo

preciznih, sudski veri ikova-

nih, odgovora, u koje ne smije

biti sumnje. Ovo je situacija u

kojoj ne smije biti nepoznani-

ca nakon presude. Sve karte,

svi aduti će biti na stolu i ova

igra šaha neće biti, niti može

biti ,,ničija“, neriješenog isho-

da. Ni pravno, ni politički.

Ako Milivoje Katnić, speci-

jalni državni tužilac, dokaže

svoje tvrdnje, jedna

velika sila - kakva jeste

Rusija - doživjeće najveću

spoljno-političku blamažu

u posljednjih pedeset

godina.

Ukoliko se dokaže uple-

tenost čelnika Demokrat-

skog fronta, ta politička

grupacija biće označena

kao snaga koja je istorij-

ski poražena i prijeti im

zabrana daljeg djelovanja.

Ekonomska politika

Fiskalna strategija Crne

Gore do 2020. godine, koju

je parlament na prijedlog

Vlade usvojio 26. jula a čiji

cilj je stabilizacija javnih fi-

nansija, kako pokazuju po-

daci Ministarstva finansija

- već daje rezultate. Istog

dana jeusvojenopovećanje

stopePDVsa19na21odsto,

kojevaži od 1. januara2018.

i akciza na cigarete, alko-

hol, gaziranu vodu sa do-

datkom šećera, a uvedena

je i na ugalj. Iz Vlade su

objasnilidajetozahvatanje

za budućnost i da treba da

pomogne stabilizaciji jav-

nih finansija i ozdravljenju

ekonomije.

Strategijom su definisani

ciljevi i prioriteti ekonom-

ske politike i izazovi koji

stoje pred Crnom Gorom

na putu održivog rasta i

prosperiteta. Fokus je na

fiskalnoj konsolidaciji, od-

nosno mjerama kojima će

se, kako ocjenjuju u Vladi,

ostvariti suficit budžeta i

uspostaviti opadajući

trendnivoa javnog duga od

2019. Ovim dokumentom

je redefinisana socijalna

politika, a vodilo se računa

i o zaštiti određenih kate-

gorija stanovništva, poseb-

nopenzionera.

Strategijom je predviđeno

smanjenje diskrecione po-

Počela

borba za

stabilizaciju

finansija

trošnje do nivoa koji neće

dovestiupitanjefunkcioni-

sanje potrošačkih jedinica.

U Vladi očekuju da će u

ovoj godini rast ekonomije

biti najmanje četiri odsto, s

timdajeudrugomkvartalu

bio 5,1 odsto.

Parlament je prije pet dana

usvojio budžet za 2018. od

2,001 milijarde eura. Tada

je usvojen i rebalans za

2017. od 9,5 miliona eura.

Za 11 mjeseci prihodovano

je oko 64 milio-

na eura više u odnosu na

uporedni period 2016. Sa-

opštili su očekivanje da će

prihodi do kraja godine

oko30miliona eurabiti ve-

ći u odnosu na plan, odno-

sno blizu 90miliona više u

odnosu na 2016. Prema

projekcijama, izdaci će do

kraja godine biti manji za

oko 50 miliona. Najvažni-

jim u Vladi smatraju to što

će, kako kažu, deficit biti

niži za 2,7 odsto u odnosu

na projekcije iz Fiskalne

strategije i do kraja godine

iznositi 3,7 odstoBDP-a.

Nezavisni vs

nezavisni:

Ćerajuse još

Nekadašnji predsjednik

SkupštineCrneGore, pr-

vi čovjekdržavne zajed-

niceSrbija i CrnaGora,

bivši funkcionerDPS-a

SvetozarMarović - osu-

đenkao šef kriminalne

organizacije - dočekaće

Novugodinuvanzidina

spuškog zatvora, gdjebi,

presudomVišeg suda,

trebalodaprovede tri go-

dine i devetmjeseci zbog

višemilionske štetekoju

jenaniobudvanskoj op-

štini.

Marović je osim zatvorske

kazne bio obavezan da

isplati milion i sto hiljada

euranaračundržavnekase,

ali nije ispoštovao ni tu

stavkuizpotpisanogspora-

zumasaSpecijalnimdržav-

nimtužilaštvom.

On je priznao da je organi-

zovao kriminalnu grupu,

ali još nije odgovarao, jer je,

kako je to u više navrata sa-

opštavao njegov advokat –

na liječenju zbog teškog

zdravstvenog stanja.

Dok jeMarović na slobodi,

Viši sud treba da donese

odluku da li da se oduzme

njegova imovina, za koju je

Tužilaštvo utvrdilo da je

nezakonito stečena.

ZaMarovićem je sredinom

maja raspisana crvena In-

terpolova potjernica kako

bi kaznuodslužiouSpužu.

Prema sporazumima koje

jepotpisao,Marović jeuče-

stvovao u malverzacijama

prilikom gradnje Donjeg

bulevara,putauseluKrapi-

na, platoa na Jazu, izgrad-

nje sistema za prečišćava-

nje otpadnih voda, kao i u

predmetima „Properti in-

vestment“, „Kopirajt“,

,,Prijevor“ i ,,TKPlaza“.

MarovićevsinMiloš jeu ja-

nuaru uzeo srpsko držav-

ljanstvoitražiodajednogo-

dišnju kaznu zatvora

odsluži u toj zemlji.Najvje-

rovatnije u kućnompritvo-

ru, sa nanogicom.

Prema nagodbi, Tužilaštvo

jeprihvatilonjegovuponu-

du da bude osuđen na za-

tvorsku kaznu od godinu

dana i da državi plati 380

hiljada eura.

Mlađi Marović osuđen je

na jednogodišnju zatvor-

sku kaznu zbog učešća u

malverzacijama prilikom

preprodaje opštinskog ze-

mljišta u mjestu Prijevor

iznadJaza.

Iakosupresudepravosnaž-

ne i zatvorska kazna bi tre-

baloda teče,Marovići suna

slobodi. SvetozarMarović i

Miloš Marović su, valjda,

na službenomputu.

Javni servis još jednom je, smjenama u

posljednjih nekoliko godina, doživio krah.

Nova uprava koja je od većine članova

Savjeta RTCG, opozicije, NVO sektora,

dijela medija i nekih diplomatskih pred-

stavništava predstavljena kao ekipa pro-

fesionalaca koji će uspostaviti pravi javni

servis, razočarala je. I oni su pokazali da

smo još daleko od standarda pravog jav-

nog servisa i onoga što on znači.

NVO sektor, odnosno bolje reći nekoliko

ljudi iz civilnog društva, zagospodarilo je

dnevnicima i emisijama. Selekcija priloga

po važnosti i njihova minutaža bili

su veoma sporni, a onda se dogo-

dio i težak skandal. Na sjednici

Savjeta direktor Televizije

Vladan Mićunović saopštio je

netačne podatke o gledanosti,

obmanjujući javnost da su

po gledanosti prvi, iako su

prema pravim

podacima bili

četvrti, odnosno

pretposljednji?!

Laž je, naravno

odmah otkri-

vena i umjesto

da neko snosi odgovornost uslijedila su

pravdanja. Generalna direktorica Andrija-

na Kadija kazala je, uz izvinjenje javnosti,

da je to bila nenamjerna greška i da nijesu

imali namjeru da obmanjuju javnost. Isto

je ustvrdio i Mićunović. I jedno i drugo,

takođe su poručili da imne pada na

pamet da zbog toga podnose ostavke. I

što se njih tiče tu su stavili tačku.

A da će do smjena najvjerovatnije ipak

doći već početkomove godine nazire se

nakon što je smijenjen član Savjeta Goran

Đurović, na čiju inicijativu je smijenjeno

ranije rukovodstvo Javnog servisa. Kadija

i Mićunović tako su ostali bez većinske

podrške članova Savjeta, odnosno bez

većine onih koji su se zalagali za njihov

izbor, i pošto je na sjednici ovog tijela, 29.

decembra „pao“ Programsko-produkcioni

plan Televizije i portala, malo je vjerovat-

no da će njih dvoje dobiti priliku da i ove

godine ostanu na čelu Javnog servisa.

Ranije je članstva u Savjetu razri-

ješen Nikola Vukčević, a

Ivan Mitrović je podnio

ostavku nakon što je

utvrđeno da je u

kon liktu inte-

resa.

Otac i sinna

,,službenom

putu“

ZgradaRTCG

NEDOSTUPNI:

Svetozar iMilošMarović

Slučaj Marovići

Bitka za RTCG