Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

4

Pregled dešavanja u Crnoj G

Suđenje za pokušaj tero-

rizma na danparlamen-

tarnih izbora 16. oktobra

2016. godine jedan je od

najznačajnijihprocesa

ikada vođenihuCrnoj

Gori.

Opsežna istraga Specijal-

nog tužilaštva na čelu sa

glavnim specijalnim tužio-

cemMilivojemKatnićem

trajala je 180 dana, a 13.

aprila rezultirala je podi-

zanjemoptužnice protiv

četrnaest osoba koje su,

prema stavu istražitelja,

nakon zatvaranja biračkih

mjesta planirale izazivanje

nereda, krvoproliće, hap-

šenje ili ubistvo tadašnjeg

premijera Mila Đukanovi-

ća, kako bi se Crna Gora

trajno destabilizovala.

Prvi put, još od čuvene

Bombaške afere 1908.

godine i vremena zlogla-

snog Informbiroa 1948.

godine, sudski proces

koji je u toku biće i svoje-

vrsni test za Crnu Goru.

Suđenje koje je počelo 6.

septembra 2017. godine

mora da pruži razrješenje.

U kontradiktornom sud-

skompostupku Specijalno

tužilaštvomora da dokaže

tvrdnje koje već stoje u

optužnom aktu.

Ključne igure operacije,

prema aktu Tužilaštva,

bili su ruski državljani

Eduard Šišmakov i Vladi-

mir Popov, agenti ruske

obavještajne službe GRU,

kojima se sudi u odsustvu

kao i srpskimdržavljanima

Nemanji Ristiću i Predragu

Bogićeviću. Na optužnici

su lideri DF-a Milan Kneže-

vić, Andrija Mandić, njihov

vozač Mihailo Čađenović i

srpski državljani Bratislav

Dikić, Kristina Hristić, Bran-

ka Milić, Miloš Jovanović,

Dragan Maksić, Srboljub

Đorđević i Milan Dušić.

Odmomenta kada je

Katnić optužio dvojicu

lidera DF-a, iz ove političke

grupacije koja ga je do

tada podržavala, krenula

je, gotovo svakodnevna,

koordinirana politička i

lična hajka koja je imala za

cilj njegovu diskreditaciju.

Mnogo toga što se spre-

malo za izbornu noć,

odgonetnuto je kroz svje-

dočenje Aleksandra Saše

Sinđelića pred vijećem

sutkinje Suzane Mugoše.

Počeli su da se pojavljuju i

dokazi, uplatnice, snimani

razgovori...

Suđenjezapokušaj terorizma

Sinđelićprotiv

vojvoda

Što se zaista pripremalo na

dan parlamentarnih izbora

i kakve su uloge imali optu-

ženi? Konačnu riječ daće

sudsko vijeće kojimpred-

sjedava sutkinja Mugoša.

Jedino će „sudska istina“

biti mjerodavna i tada će

biti jasno da li su optužbe

tužioca Milivoja Katnića bile

utemeljene ili je bez dokaza

optužio 14 nevinih ljudi koji

nijesu znali šta se priprema

Nakondvanaestmjeseci

opozicionogbojkotapar-

lamenta, prekidanog se-

lektivnimpojavljivanjem

nekih stranaka - SDPkada

se glasalooNATO-u, aDF

prilikomglasanjao skida-

nju imunitetanjihovihpo-

slanika– sredinomdecem-

braposlanici

Demokratskog fronta traj-

no su sevratili u skupštin-

skeklupe.

Formalno, postupak jeprav-

dan željom da se bore svim

demokratskim sredstvima.

Ili, kakobi torekao liderDF-

a Andrija Mandić, da bi

,,front iz sudnice“ premje-

stili u ,,front u Skupštini“.

Neformalno, ali stvarno: re-

zultati izbora, istraživanja

javnog mnjenja, pokazali su

da Front lagano, ali sigurno

gubi podrškuna terenu. Ne-

kad najjača opoziciona gru-

pacija nije osvojila odborni-

ka u parlamentima Cetinja,

Tuzi i Petnjice, a uMojkov-

cusu izgubili skoropolagla-

sača.

Umeđuvremenu, pojavlji-

vanje na optuženičkoj klu-

pi Mandića i Kneževića u

,,suđenju vijeka“, istraga o

pranjuparaprotivMedoje-

vića, dodatnosukrunili rej-

ting DF-a. Izgleda da su

Mandić i ekipa shvatili da i

bez njih politički život u

Crnoj Gori teče, da Vlada

funkcioniše, da se usvajaju

zakoni u parlamentu i da

vlast čvrsto drži sve poluge

upravljanja.

Prekid bojkota je, suštinski,

jedini racionalan potez koji

je Frontu preostao, ako ne

želi trajnu marginalizaciju

na političkoj sceni.

Iako njihovim povratkom

crnogorski parlament nije

više ,,dom lordova“, jer po-

slanici DF-a često zloupo-

trebljavaju skupštinsku go-

vornicu,tajječinobesmislio

odluku ostatka opozicije,

koja se naziva građanskom,

da istraje u bojkotu parla-

menta.

Zaista: teško je proniknuti u

logiku ostatka opozicije da

ignorišu potez DF-a. Bečić,

Krivokapić,Lekić,Abazović

i Joković navodno su udru-

ženi da neće se vraćati u

skupštinske klupe, a lider

SDP-a je čak najavio totalni

bojkot i predsjedničkih i lo-

kalnih izbora u 2018. godi-

ni...

Djelovalo je kao jedinstven

stav ,,građana“. Ali - samo

dva dana. GP URA i Demo-

krate su objavile da su već

na pragu zajedničkog na-

stupa na izborima, da će

imati jednog predsjednič-

kog kandidata i da ih, očito,

nezanimaprevišestavSDP-

a, Demosa ili ,,samoraspa-

dajućeg“ SNP-a. Tako se i

petočlana opozicija, sada

pretvorila u ekipu po siste-

mu2+1+1+1.

Nije karikiranje, nego slika

realnosti: selektivni bojkot i

trajni prekid bojkota DF-a,

ogolili su suštinu: gledamo

krajbajkeojedinstvuopozi-

cije.

Bojkot i prekid bojkota

Kraj bajke

o jedinstvu

opozicije

Ostaće zabilježenoda je

poodluciMeđunarodnog

žirijaNjegoševanagrada

za 2017. godinudodijelje-

naknjiževnikuMiloradu

Popovićuza roman„Čo-

vjekbez lica“.

Poslije Mihaila Lalića, Po-

pović je prvi crnogorski pi-

sac nagrađen priznanjem

kojeuživastatus„južnoslo-

venskeNobelovenagrade“.

Uobrazloženjužirijesaop-

štio da u romanu „Čovjek

bez lica“ Popović sažima

ključne elemente stogodiš-

nje istorijske drame crno-

gorskog prostora i čovjeka.

I odluka žirija i obrazlože-

MiloradPopović, čovjek s licem

Crnogorski naučnici dioCERN-ovogprojekta

nje u dijelu javnosti doče-

kani su s bukom i bijesom.

U skladu s praksomda se u

CrnojGorinajbučnijepole-

miše o nepročitanim knji-

gama, Popovićevo djelo os-

poravano je argumentima

iz domena dnevne politike.

Brzo je tabuktinjaprigovo-

ra planula i još se brže uga-

sila pred ignorancijom s

kojom je dočekana od po-

štovalaca djela Milorada

Popovića.Negdjeusebi go-

dine koje dolaze kriju od-

govor napitanjeda li ćekao

književno djelo „Čovjek

bez lica“ nadživjeti efekte

mržnje, koju prema njego-

vomautorustrasnonjeguju

neki pisci i novinari.

Uvremenudanašnjemdvi-

je činjenice su nepobitne.

Iz crnogorske povjesnice

nemože biti izbrisanpoda-

tak da je Njegoševu nagra-

du dobio pisac sa Cetinja

Milorad Popović, niti se

književno djelo može iscr-

pitiunjegovomregenerisa-

nju njegovih značenja.

Iskustvo nas uči da knjige

živedužeod ljudi kojimrze

njihove autore.

Da suznanje, posvećenost i

vizija siguran put do uspje-

ha – pokazala je u godini za

namaministarka nauke Sa-

nja Damjanović. Uspjela je

mnogo za kratko vrijeme.

Sa svojim timom obezbije-

dila je da Crna Gora posta-

ne dio značajnih projekata

u međunarodnoj naučnoj

zajednici.

Naša zemlja u julu je posta-

lapunopravnačlanicaCMS

eksperimenta u CERN-u,

jednom od najznačajnijih

projekata uovoj instituciji.

Još jedan izuzetan uspjeh

vezan jezaCERN- potpisi-

vanjeDeklaracijeonamjeri

za uspostavljanje međuna-

rodnog instituta za razvoj

tehnologijanaprostoruJu-

goistočne Evrope. Prema

očekivanjima, ovaj institut

mogao bi da bude zamajac

novog ciklusa razvoja pri-

vrede, ali i naučno-tehno-

loškogoporavkaregiona–a

zaposlio bi više od 1.000

istraživača.

Veliko dostignuće naše ze-

mlje u godini za nama je da

smo, prema podacima iz

decembra, bili lider u naj-

značajnijem evropskom

programu za istraživanje i

inovacije Horizont 2020, u

kojizemljeEvropskeunijei

zemlje članice ulažu čak 75

milijardi eura za period od

sedam godina. Poslije tri

godine ekstremno negativ-

nog učešća u ovomprogra-

mu napravili smo nevjero-

vatan iskorak i ostvarili

najvećustopuuspješnostiu

odnosu na sve države od

čak 25 odsto.

Njegoševa nagrada

Lideri DF-auparlamentu

Svjedok saradnikSinđelić

usudnici Višeg suda

DOBITNIK:

MiloradPopović

Investicija za budućnost