Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

2

Pregled dešavanja u C

ČlanstvouNATO-unajznač

CrnaGorauNATO

Korakubolj

K

ada je crnogorski mini-

star vanjskih poslova

Srđan Darmanović u

poneđeljak 5. juna svečano

predao pristupni protokol

zamjeniku državnog sekre-

tara Tomasu Šenonu, bio

je to završni korak na putu

koji je formalno trajao jeda-

naest godina: Crna Gora

je postala 29. punopravna

članica NATO-a.

Dva dana kasnije, 7. juna,

zastava Crne Gore zavijo-

rila se u Briselu, na jarbolu

ispred sjedišta Alijanse, naj-

moćnijeg vojno-političkog

saveza na planeti. Bio je to

svojevsrni presedan: prvi

put u ovom vijeku, prvi

put u posljednjih pedeset

godina proširenje NATO-a

važilo je samo za jednu

državu – Crnu Goru.

Zvanični poziv da se pri-

družimo Alijansi upućen je

2. decembra 2015. godine.

Potom je krenula mukotr-

pna procedura izjašnjava-

nja u državama članicama.

Crnogorski parlament je

na Cetinju 28. aprila, sa 46

glasova, poslanika DPS, SD,

BS, HGI, koalicija albanskih

stranaka i opozicione SDP

usvojio Prijedlog zakona

potvrđivanja Sjevernoa-

tlantskog ugovora. Pret-

hodno je Protokol o pristu-

panju rati ikovan u svih 28

zemalja NATO.

Članstvo u NATO najznačaj-

niji je događaj od referendu-

ma i obnove nezavisnosti.

Mala balkanska država

učvrstila je geopolitičku

Leteća tvrđava, plavobi-

jeli boing 747 200BAme-

ričke avijacije zarulao je

pistomAerodromaPod-

gorica 1. avgusta, a crno-

gorskadelegacijana čelu

sapremijeromDuškom

Markovićemdočekala je

MajkaPensa, potpred-

sjednikaSjedinjenih

AmeričkihDržava.

Posjeta potpredsjednika

SAD bez sumnje je istorij-

ski događaj: Majk Pens je

najviši zvaničnik SAD koji

je posjetio Crnu Goru još

od 1905. godine, kada su

dvije države zvanično us-

postavile diplomatske ve-

ze.

- Budućnost ovog regiona

jenaZapadu-poručio je iz

Podgorice potpredsjednik

SAD, stavljajući do znanja

svima što najmoćnija

svjetska sila misli o Crnoj

Gori i regionu.

Pensov dolazak u Crnu

Goru, nepunadvamjeseca

od njenog punopravnog

članstva u NATO, pokaza-

telj je nove pozicije naše

države na političkoj i be-

zbjednosnojmapi i konso-

lidacije prozapadnog kur-

sa naše države.

Poruke potpredsjednika

SAD, koji je govorio na sa-

mitu Američko-jadranske

povelje, bile su direktne i

jasne: kazao je da je Rusija

pokušala da destabilizuje

ZapadniBalkanidasprije-

či crnogorski put uNATO,

iporučiodaSADodbacuju

bilo kakav pokušaj kori-

šćenja sile, prijetnje i za-

strašivanja u regionu.

-NamjereRusijebilesu ja-

sne prošle godine kada su

moskovski agenti pokušali

da poremete crnogorske

izbore, napadnu parla-

ment i čak ubiju premijera

kako bi razuvjerili crno-

gorski narod da ne ulazi u

NATO savez. Predsjednik

Tramp jezatražioodRusi-

je da obustavi destabiliza-

cione aktivnosti u regionu

– poručio je bez imalo di-

plomatskog uvijanja pot-

predsjednik SAD.

IzMoskvenijebilozvanič-

nog odgovora na poruke

Vašingtona, upućene iz –

Podgorice.

Tokomdvodnevnogborav-

ka Majk Pens se u hotelu

„Hilton“, sastao i sa lideri-

ma ,,građanske opozicije“

Demosa, Demokrata, GP

URA, SDP-a i SNP-a i po-

zvao ih da prekinu bojkot,

vrate se u parlament i – vo-

de dijalog da bi rješavali

probleme.

Pensovu poruku izgleda

su čuli oni koji i nijesu pri-

sustvovali sastanku: De-

mokratski front se krajem

godine vratio u Skupštinu,

lideri ,,građanske opozici-

je“ i dalje suubojkotu. Ipo

strani od matice dešava-

nja.

PosjetaMajka Pensa

Borba protiv vatrene stihije

PorukeVašingtona za

Moskvu izPodgorice

CrnaGora jeovog žar-

kog ljeta gorjela, od

centralnogdijelado ju-

ga, odhrastovih i boro-

vih šuma, domaslina

na jugu. Vatrena stihija

polovinomjula zahva-

tila jedioHercegnov-

ske rivijere, Boke i cen-

tralne regijedržave.

Zato nema dileme: titu-

lu heroja ove godine

svakako su ponijeli va-

trogasci.

Vatrena stihija zaustav-

ljena je krajemmjeseca

zahvaljujući nadljud-

skim naporima, prije

svih, vatrogasaca koji su

danonoćno bili na tere-

Vatrogasci suprav

Sveobuhvatna refor

Da nije bilo smjene rektorke

UniverzitetaCrneGore, u

oblasti obrazovanja i prosvje-

te godinu za nama obilježila

bi - sistemska reforma osam

zakona.

U ovaj, za svako društvo, znača-

jan posao ušlo se, pored osta-

log, i zbog toga da bi normativa

bila u skladu sa evropskim

standardima. Izmjene su urađe-

ne na svimnivoima obrazova-

nja - od predškolskog do viso-

koškolskog. Ipak, ostaje otvo-

reno pitanje, da li je za ovakvu

reformu trebalo više vremena

i više eksperata. Urađena je,

tako reći, „iza zatvorenih vrata“,

za nekolikomjeseci, daleko od

očiju javnosti i tek kada je sve

bilo gotovo otvorena je široka

javna debata, ali malo sugestija

je uvaženo. Ključne novine su

da su studije na Univerzitetu

Crne Gore od ove školske

godine besplatne, kao i to da

se izvode po novommodelu

3+2+3 (osnovne, master i dok-

torske), umjesto 4+1+3. Osim

toga i master studije će od

2020. biti besplatne. Jedna od

novina je i to što su osnovci

počeli da izučavaju engleski

jezik već u prvom razredu, a

predškolci od treće godine.

ISTORIJSKISUSRET:

PotpredsjednikSAD i

predsjednikVladeCrneGorenapodgoričkomaerodromu

NATEŠKOMZADATKU:

Crnogorski vatrogasci na terenu