Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

Ekonomija

12

PODGORICA

Restrik-

tivna kalkulacija Mini-

starstva finansija poka-

zuje da će povećanje

stope PDV-a sa 19 na 21

odstood1.januaracijene

povećati 0,9odsto. Svjet-

ska banka ima optimi-

stičkiju prognozu koja

podrazumijeva jedno-

kratni prosječni rast od

pola procenta, kazao je u

intervjuu Pobjedi mini-

star finansija Darko Ra-

dunović i naglasio da je

zabluda da se povećanje

stope PDV-a linearno

projektuje na rast cijena.

- Do jednokratnog rasta

cijena će doći, ali će to

bitiznatnomanjeoddva

odsto, koliko je povećan

PDV.Netrebazaboraviti

da se od 1. januara pove-

ćava samo viša stopa

ovog poreza. Nepromi-

jenjena ostaje niža od

sedamodsto koja se pri-

mjenjuje kod osnovnih

namirnica sa dominan-

tnim uticajem na cijenu

potrošačkekorpe.Vođe-

ni socijalnom odgovor-

nošću, zadržali smo

princip niže i više stope

PDV-a, iako se u svijetu,

zbog administrativne

kompleksnosti, prelazi

na jedinstvenu stopu

PDV-a za svu robu i us-

luge - kazao jeministar.

POBJEDA:

Ima li pro-

jekcijapokojimabismo

mogli daukinemoma-

kardiomjera fiskalne

konsolidacijekojevaže

tri godine i ukojoj situ-

aciji?

RADUNOVIĆ:

Izvorno,

rast budžetskih prihoda

mora poticati od rasta

ekonomije. Zbog toga je

ekonomska politika Vla-

deusmjerenanastimula-

ciju ulaganja, prvenstve-

no u bazne privredne

sektore i u razvoj predu-

zetništva. Ovo opredje-

ljenje mora biti praćeno

fiskalnom disciplinom i

širenjem baze poreskih

obveznika, kao i racio-

nalnom i dobro izbalan-

siranom budžetskom

potrošnjom.

Po svimovimfaktorima i

parametrima imamo

konkretneplanove i oče-

kivanja.Ukolikosetipla-

novi premaše, prirodno

je da razmotrimo amor-

tizovanje, pa i ukidanje

nekih mjera finansijske

konsolidacije. Lično, čak

i uz poslovičnu opre-

znost, vjerujem da će ta

tema uskoro biti na

dnevnom redu, ako svi

relevantni subjekti budu

potpuno posvećeni im-

plementaciji aktuelnog pla-

na, prvenstveno u odnosu

na sanaciju budžetskog de-

ficita i na smanjenje javnog

duga.

POBJEDA:

Povećavaju se i

akcizeod 1. januara. Da li

je realan strahodpoveća-

nja sive ekonomijena trži-

štucigareta?

RADUNOVIĆ:

Kao i druge

državeiCrnaGoraimaozbi-

ljan problem sive ekonomi-

je, dakle i obavezu da se toj

pojavi suprotstavi i da jemi-

nimizuje, preventivnim, ali i

represivnimmehanizmima.

Javnosti je poznato da je, u

cilju minimizovanja nefor-

malnog tržišta, formirana

Komisija za suzbijanje sive

ekonomije. Ona je prepo-

znala tržište duvanskih

proizvoda kao posebno

senzitivno kada je riječ o

nelegalnom prometu i po-

krenula aktivnosti za stro-

žijesankcionisanjeprekrši-

laca, uključujući krivično

gonjenje i oduzimanje li-

cenci. Stalno analiziramo

ambijentalne uslove da bi-

smo otkrili i eliminisali si-

stemske slabosti koje omo-

gućavajuovupojavu. Utom

smislu, siguran sam da ak-

tuelne promjene akcizne

politikenećeznačajnijeuti-

cati nanivonelegalnogpro-

meta roba.

Što se tiče borbe protiv sive

ekonomije, za narednu go-

dinuplaniramoveliki proje-

katelektronskefiskalizacije,

kojimćemouspostavitikon-

trolu nad svim novčanim

transakcijama u prometu

robe i usluga, uključujući

bezgotovinska i gotovinska

plaćanja. Uspostavljanjem

takvog funkcionalnog nad-

zora nad ukupnim prome-

tom stvaraju se uslovi za

ogroman napredak u efika-

snosti poreskihkontrola.

POBJEDA:

Izopozicije

kažudaVladavodi ,,ha-

račlijskupolitiku“ - ima li

utemeljenjau toj tezi ili je

samoubiranjepolitičkih

poena?

RADUNOVIĆ:

Poštonasto-

jimda se, kao profesionalac,

bavim isključivo činjenica-

ma, neću ulaziti u analizu

politikantskihmotiva za pa-

ušalnu i neutemeljenu atri-

buciju opozicije, kakva je i

ova uVašempitanju.

A činjenice su očigledne.

Dostupni podaci za devet

mjeseci 2017. godine poka-

zuju da je ekonomija rasla

porealnoj stopi od4,5odsto,

pola procenta više odVladi-

ne projekcije od sredine go-

dine, što je jedna odnajviših

stopa u Evropi. Budžetske

prihode smo u odnosu na

2016. povećali za 93miliona

eura, što je 28,4miliona više

i od našeg plana, koji su

mnogi kvalifikovali kao su-

više optimističan. Istovre-

meno, budžetska potrošnja

povećana je za 130 miliona

eura usljed povećanih izda-

takazakapitalnibudžet,dok

je tekuća budžetska potroš-

nja smanjena za 63,8 milio-

na, što jeuticaloda sedeficit

budžeta smanji za 1,9 odsto.

Popravili smo imidž kod

obje renomirane agencije za

utvrđivanje kreditnog rej-

tinga, obezbijedili budžet-

INTERVJU:

Ministar nansija Darko Radunović

Povećanje

PDV-a

podići će

cijene0,9

odsto

OvihdanaseočekujestudijaDeloitazaMontenegroerlajnz

Strategijaupravljanjajavnim

dugomdomarta2018.

POBJEDA:

Ukojoj je fazi izrada strategije upravlja-

nja javnimdugom? Kad će biti donesenprogram

ekonomskih reformi?

RADUNOVIĆ:

Izrada strategije je u inalnoj fazi i treba

da bude usvojena do kraja marta 2018. U pripremi

strategije koristili smo konsultantsku pomoć eksperata

Svjetske banke. Tehnička misija MMF-a je ocijenila da

smo odabrali koncept i rješenja koja garantuju kvalitet

dokumenta. Strategija će sadržati optimalne odgovore

na sva kritična pitanja servisiranja obaveza i mehaniz-

me za uspostavljanje silazne putanje javnog duga.

Nacrt programa ekonomskih reformi je urađen i

Vlada ga je podržala, pa je upućen na javnu raspravu.

Program je ključni strateški dokumenat zemlje za

makroekonomsko i iskalno programiranje za period

2018 2020, a sadrži i agendu strukturnih reformi,

važnih za otklanjanje prepreka privrednog rasta i za

jačanje konkurentnosti zemlje. Osim internog značaja,

programpredstavlja najvažniji dokumenat Crne Gore

u ekonomskomdijelu dijaloga o pristupanju EU. U

tom smislu bitna je činjenica da smo uvažili preporuke

Evropske komisije.

PODGORICA:

Kada ćeVlada odlu-

čiti šta će uraditi saMontenegro

erlajnzom i kada treba da stigne

mišljenjeDeloita?

RADUNOVIĆ:

Studija treba da

sagleda sve aspekte dugoročne

održivosti Montenegro erlajnza,

koji je od izuzetnog značaja za turi-

zam i privredu. Zbog tog značaja i

kompleksnosti poslovno- inansijske

situacije u ovoj kompaniji, za izradu

studije je angažovana kompetentna

konsultantska kuća. Ovih dana oče-

kujemo prezentaciju i primopredaju

studije.

Iako u javnosti ima dosta kritika,

značaj kompanije, očigledno, nije

ostavio prostor za neki indolentniji

pristup Vlade ovomproblemu. Uvje-

ren samda ima puno opravdanja za

to što je Vlada uložila velike napore

i sredstva da se MA sačuva. Prema

petogodišnjemposlovnomplanu

irme, koji je uradio izvršni menad-

žment, a usvojio odbor direktora,

održivost kompanije nije upitna ako

se riješi problem akumuliranih dugo-

va. U tom slučaju MA bi od primaoca

državne pomoći mogao da postane

neto davalac budžetu, uz uredno

servisiranje obaveza prema Aero-

dromima Crne Gore, kontroli letjenja

i dobavljačima. Vlada ne želi da drža-

va trivijalno preuzme dug, već hoće

jasnu i dugoročnu viziju budućnosti

kompanije i modalitete poslovanja

koji podrazumijevaju da se novi

„minusi“ i problemi ovog nivoa neće

ponoviti.

Zabluda je da se povećanje

više stope PDV-a sa 19 na 21

odsto linearno projektuje na

rast cijena. Nepromijenjena

ostaje niža stopa od sedam

odsto, koja se primjenjuje

kod osnovnih namirnica,

odnosno proizvoda sa

dominantnimuticajemna

cijenu potrošačke korpe