Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

Aktuelno

11

NIKŠIĆ

Akcionari Elek-

troprivredeodlučili su ju-

čeda akumulirani gubitak

od 156,9miliona eurapo-

krijuumanjenjemvrijed-

nosti kapitalakompanije i

manjimdijelomiz sred-

stava emisionepremije, a

oukupnoj neraspoređe-

noj dobiti od51,9miliona

eura raspravljaće senane-

komodnarednihzasije-

danja.

Jučerašnjasjednicazakaza-

najeu10sati,počelajegoto-

vo sat kasnije jer je kasnio

opunomoćeni predstavnik

italijanske kompanije A2A,

a onda je većina tročasov-

nog zasijedanja potrošena

na priču o doskorašnjoj sa-

radnji s italijanskimpartne-

rom, mogućnost objedinja-

van j a TE p l j e v l j a s a

Rudnikom uglja, pravno-

formalne procedure... i to

sve zahvaljujući manjin-

skim akcionarima, iako to

nije bilo na dnevnom redu

15. sjednice.

Na pragu 2018. usvojen je

izvještaj o poslovanju u

2016,iakojezakonskitotre-

balo da se završni do proš-

log juna, akašnjenje jeobra-

zloženo procedurama koje

su prouzrokovali raskid sa-

radnje sa A2A i promjene u

menadžmentu. Jedan od

manjinskih akcionara Vasi-

lije Miličković predložio je

dasedioneraspoređenedo-

biti iskoristi za osnivanje

novog rudnika uglja. Dodao

je da A2A treba odmah

isplatiti i najavio krivičnu

prijavu ukoliko Vlada nađe

druge akcionare za 41,7 od-

sto kapitala, koliko pripada

A2A. Kako ostali mali akci-

onari nijesupodržali idejuo

osnivanju novog rudnika

uglja, razvila se burna dis-

kusija, ali je rješavanje tog

pitanja ostavljeno za neku

drugu sjednicu.

Usvojeni su izvještaji o po-

slovanju u prošloj godini,

prijedlog izmjena statuta i

izabran revizor za 2017. go-

dinu. Državni kapital u od-

boru direktora zastupaće

Đoko Krivokapić, Samir

Hodžić,LjuboKnežević idr

RankoMilović.

Ra.P.

Odluka Skupštine akcionara Elektroprivrede

Umanjićekapital za

157milionaeuraduga

O 52miliona eura neraspoređene dobiti pro ta

akcionari će odlučivati na narednimzasijedanjima

tojeće lokalne i predsjedničke izbore

aubrzao

ozicije“

šao svojim putem i poveo

sa sobom većinu Glavnog

odbora i pola poslaničkog

kluba.

Uzdrmani Lekićnije čakni

prijavo izborne listeuMoj-

kovcu, naCetinju,Petnjici i

Tuzima,zbogstrahaodno-

vog neuspjeha. Nema

mnogodilema: ukolikoLe-

kić ne bude dio neke veće

koalicije, njegova stranka

jeosuđenanagrčevitubor-

buzacenzus,aliiuopasno-

sti od nestajanja sa politič-

ke scene.

ANALIZE

Povratak Demokratskog

fronta u parlament logično

se dovodi u vezu sa gublje-

njempolitičkog rejtinga te

političke grupacije.

Bez obzira na tvrdnje lide-

ra Fronta da je njihov po-

vratak motivisan ,,medij-

skimmrakom“ u koji su se

našli, te da je neophodno

da u direktnomTV preno-

subezcenzurekažu,,istinu

o državnomudaru“, vraća-

nje u skupštinske klupe je

ipak motivisano striktno

unutarstranačkim intere-

som.

Analize pokazuju da su u

biračko tijelo Fronta na lo-

kalnim izborima u Herceg

Novom,Mojkovcu, kao i na

Cetinju snažno prodrle

Demokrate. U prijestonici

frontovci nijesu ni ušli u

parlament iako suočekiva-

li makar dva mandata. Ka-

ko se moglo čuti u dobro

obaviještenim krugovima

– SPC, koja utiče na izbor

dva odbornika na Cetinju,

ipak je dala mig da se glasa

zaBečićevu listu.

Naredna godina biće izu-

zetno izazovna za lidere

Fronta s obzirom na to da

ih očekuje i nastavak suđe-

njazapokušajterorističkih

napada, kao i suđenje Ne-

bojši Medojeviću u slučaju

pranja novca.

DPS U I SD ULAGODNO

Prošla2017.imaisvojepoli-

tičkepobjednike.Tosu, bez

obzira na brojne izazove,

Demokratska partija soci-

jalista Mila Đukanovića i

njen koalicioni partner So-

cijaldemokrate Ivana Braj-

ovića, koje su postale bitan

faktor i na lokalnomnivou.

DPS-u je, nakon četiri glat-

ke pobjede na lokalnim iz-

borima, ostaloda sepripre-

mi za predstojeće izbore u

glavnom gradu, ali i one

krucijalne –predsjedničke

izbore.

Povratak u parlament

Fronta idena ruku iDPS-u,

jer je olabavio pritisak

Evropske unije, ali i odre-

đenih zapadnih ambasada

da se uđe u pregovore sa

tzv. građanskom opozici-

jom o uslovima za vanred-

ne parlamentarne izbore,

ali i za formiranje neke no-

ve vlade izbornog povjere-

nja.

Ni uDPS-u nijesu postojali

jedinstveni pogledi kada je

upitanjudilema: da li pozi-

vati opoziciju na pregovo-

re, što je javno zagovarao

premijerMarković? Izugla

interesaDPS-a pokazalo se

kao mudar i dalekosežan

potez predsjednika te par-

tije Mila Đukanovića da

opoziciji ne bude upućen

prijedlog ili ponuda za pre-

govore o povratku u parla-

ment.

Vrijemejepotvrdiloisprav-

nost te odluke: Front se bez

ikakvihpreduslovavratiou

parlament.

Ali, tu nije kraj izazovima

koji predstoje: odabirpred-

sjedničkog kandidata, za

koga u bazi DPS-a vjeruju

dabimogaobitiupravoĐu-

kanović, kao i kandidata za

gradonačelnika Podgorice

mogaobi odlučujućeutica-

ti na ishod tih izbora.

Uostalom, 2018. godina je

izborna godina, koja će de-

terminisati buduću politič-

kuscenuuCrnojGori. Plan

opozicije je jasan: pobjeda

na predsjedničkim izbori-

ma iuglavnomgradu, štobi

moglo prouzrokovati van-

redne parlamentarne izbo-

re. Međutim, jasno je da se

DPS tunajviše pita.

Nenad ZEČEVIĆ

opštine Kotor

ličitihboja

na svomranijemčinjenjuu

Mojkovcu pa prijaviti tuži-

ocu povredu tajnosti glasa-

nja, ostaje namda vidimo –

navodi se u saopštenju

DPS-a.

To je, kako su ocijenili, ,,još

jedan dokaz da kotorsku

vlast ne čine nikakve de-

mokrate, pravdoljupci i

moralne veličine, nego tr-

govci funkcijama i novcem,

populizmom“.

- Glasanje za Jokića crve-

nom, plavom, ljubičastom

bojom, kvadratićima i kru-

gomdavnašnji je dokaz ne-

povjerenja koalicionih

drugova, političke trgovine

i borbe za lične i partijske

interesekao i privilegije, pa

zato i ne čudi što se kotor-

ska koalicija drži još samo

na staklenim nogama - za-

ključuje se u saopštenju

DPS-a.

Ocjenjujućida jekoalicijau

Kotoru na staklenimnoga-

ma od samog početka, iz

DPS-a podsjećaju da ,,od

juče to jasno saopštava i je-

danodkonstituenatakoali-

cijeDemokratski front“.

R.P.

CETINJE

CetinjaninFi-

lipKnežević seupetak

neštoposlije 22 sataprija-

viohitnojmedicinskoj

pomoći naCetinju sapro-

strijelnomranomupre-

djeluunutrašnje strane

butine lijevenoge tvrdeći

da jenapadnut.

On je tada ljekarimanavod-

no rekaodane znako jepu-

cao na njega, ali kada su iz

hitnepomoći oslučajuoba-

vijestili policiju, on jeodbio

da razgovara sa inspektori-

ma.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, istraga jeza sada

pokazala da je Kneževiću

pištolj bio u džepu i da je

samopalio.

Izvor izpolicije jezaPobje-

du kazao da je Kneževiću

rađena i parafinska rukavi-

ca, koja će detektovati ba-

rutne čestice koje su se za-

držale na njegovoj ruci

ukoliko je pucao samna se-

be. Izvor ističe i daćerezul-

tati ovog testiranja biti po-

znati tek za dvadeset dana.

Knežević je od ranije po-

znatpoliciji.Prijeizvjesnog

vremena pretučen je u

Budvi.

J.Đ.

Para nska rukavica pokazaće da li je Cetinjanin

napadnut ili je u pitanju samoranjavanje

Knežević sebi

pucaounogu?

SOBudva

usvojila

budžet

PODGORICA

Skupšti-

na opštine Budva usvoji-

la je juče, većinomglaso-

va odbornika, prijedlog

odluke o budžetu za

narednu godinu, čime je

okončana još jedna kriza

u toj lokalnoj upravi.

Na sjednicu SO Budva

došli su odbornik Soci-

jalističke narodne partije

Goran Pejović i neza-

visni kandidat Stevan

Džaković, čime su posla-

li poruku da su ispošto-

vani zahtjevi zbog kojih

prije dva dana nijesu

došli na sjednicu loka-

lnog parlamenta.

R. P.

BERANE

Demokratska

partija socijalista, Socijal-

demokrate i Bošnjačka

stranka zvanično su juče

popodnepotpisali spora-

zumokoalicionomnastu-

puuBeranama, saznaje

Pobjeda.

Predizbornikoalicioniugo-

vor podrazumijeva zajed-

ničku izbornu listu. Kako je

dogovoreno, po jedan od-

bornički kandidat SD-a i

BS-a, koalicionih partija

DPS-a sa državnog nivoa,

biće zastupljeni među pr-

vih 18 na beranskim izbori-

ma.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, dogovoreno je

da 19. mandat pripadne So-

cijaldemokratama, koji će

na listi za izbor odbornika

imati ukupno četiri kandi-

data. Prema predizbornom

dogovoru, Bošnjačka stran-

ka biće zastupljena sa dva

kandidata za odbornika na

zajedničkoj listi.

Odmjeravanje snaga za no-

vi saziv lokalnogparlamen-

ta u toj opštini zakazano je

za4.februar.Aktuelnuvlast

u Beranama čini koalicija

,,Zdravo Berane“ sastavlje-

na odDemokratskog fronta

i Socijalističke narodne

partije. Oni su na izborima

2014. osvojili apsolutnu

vlast sa 18 mandata, dok je

DPS-upripalo 17mandata.

Na predstojećim lokalnim

izborima građani će birati

35 odbornika koji će pred-

stavljati budući saziv Skup-

štine opštineBerane.

I.P.

BERANE:

Opozicija dogovorila zajednički izborni nastup

DPS, SD i BSpotpisali

koalicioni sporazum