Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

Aktuelno

10

PODGORICA

Odluka

Demokratskog frontada

prekine jednogodišnji

bojkot parlamenta i vrati

seuSkupštinuu ,,punom

kapacitetu“ubrzao je

krah strategije ,,građan-

skeopozicije“, koja jepla-

niralapritisakda seDPS

privoli na stvaranjeneke

nove ,,vlade izbornogpo-

vjerenja“ i tako izbori

vanredneparlamentarne

izbore.

Puno je dokaza za tu tvrd-

nju: nakonštoseDFvratiou

parlament, nije bilo jedin-

stvenog odgovora na taj po-

tez, ali nije bilo ni najavlje-

nog sastanka na nivou

opozicionih lidera. Čak ni

ostatka opozicije, takozva-

ne građanske opozicije.

Objašnjenje da nema sa-

stanka zbog ,,nedostatka

slobodnih termina“ nije se

dugo održalo u javnosti jer

su GP Ura i Demokrate u

tajnosti počeli pregovore o

čvršćem savezu, koji uklju-

čuje koaliciju na lokalnim i

parlamentarnim izborima,

kao i jedinstvenom kandi-

datu na predsjedničkim iz-

borima.

Zaključak Ure o pregovori-

ma o koaliciji iznenadio je

tri ostale stranke, koje izgle-

danijesu formalnobileoba-

viještene o namjeri Abazo-

vića i Bečića.

IZNENAĐENJE

Posebno je bio iznenađen

KrivokapićevSDP,jerječel-

nik te stranke RankoKrivo-

kapić sa još nekim liderima

izopozicijeimaodrugiplan:

da lider Demokrata Aleksa

Bečić bude kandidat gra-

đanske opozicije za grado-

načelnika Podgorice, a da

kandidat za predsjednika

bude nestranačka ličnost iz

NVOsektora.

Što Aleksa Bečić misli o to-

me pokazao je početkom

pregovora o koaliciji saDri-

tanomAbazovićem. Očeki-

vanipotez:liderDemokrata

nikadnijekrioda ima ambi-

cije da bude predsjednički

kandidat u ime opozicije ili

njenog većeg dijela.

Ni u drugim strankama tzv.

građanske opozicije ,,ne

cvjetaju ruže“. Posebno je u

teškoj situaciji SNP i njihov

lider Vladimir Joković koji,

bez obzira na radikalne po-

teze u stranci, nije uspio da

do kraja iskontroliše svoje

odbore. Tako je budvanski

odbor mimo njegovog zna-

nja raskinuo koaliciju u

Budvi. Naknadni pregovori,

prijetnje isključivanjem i

težak dogovor sa Demokra-

tama nijesu promijenili op-

šti utisak da Joković nema

kontrolunadodborimakoje

kontrolišu Snežana Jonica i

bivši predsjednik SNP-a Sr-

đanMilić.

Uostalom, SNP je stranka

koja,iakoimatriposlanikau

crnogorskom parlamentu,

ne kontroliše – ni jednog.

Čak je doskorašnji lider Sr-

đan Milić, manevrom u

Budvi i privremenim raski-

dom vladajuće koalicije

prekosvogčovjekaVeselina

Markovića, pokazao da Jo-

ković mora računati na nje-

ga kada je u pitanju kreira-

n j e buduće pa r t i j s ke

politike.

PREDNESTAJANJEM

U dosta teškoj poziciji je i

Demos koji - nakonrazlaza

Lekića i Danilovića - i dalje

lutaupolitičkimstavovima

i potezima. Teški neuspjesi

nalokalnimizborimauKo-

toru, potomi uHercegNo-

vom, gdje stranka nije bila

čakni blizucenzusa, rezul-

tirali su prvo raskolom ko-

jim je Goran Danilović oti-

ANALIZA:

Pozicija parlamentarnih stranaka pred pred

PrekidbojkotaD

kraj „građanskeo

DPS ukazao na zloupotrebe prilikom izbora predsjednik

Za Jokićaglasali flomasterima ra

PODGORICA

Izkotor-

skogodboraDemokrat-

skepartije socijalista sa-

opšteno jeda se

predsjednik teopštine

Vladimir Jokić ,,na skan-

dalozannačindočepao

fotelje“.

-Da se slučajnonebi desilo

da neko ipak ne ispoštuje

skrpljeni dogovor i ne po-

drži izbor skrivenog apa-

trida Jokića, organizovali

su glasanje različitimboja-

ma i znakovima, kako bi

nakon glasanja mogli utvr-

diti ko je kako glasao i kako

bi spriječili da neko ne iz-

da. Zanimljivo je to da je

petlistićazaokruženihpla-

vim flomasterom, pet obi-

lježeno kvadratićima, tri

zaokruženih ljubičastim

flomasterom, tri crvenim

flomasterom i jedan kruži-

ćem.Da

li jetoslučajnost ili

ima podudarnosti sa bro-

jem mandata Demagoga

(DCG) 5, organizatora dr-

žavnog udara (DF) 5,

Stranke decenijskih para-

zita (SDP) 3, Stranke neza-

sitih penzionera (SNP) 3, i

vesele Ura družine 1, neka

prosude građani Kotora.

Da li će Ura ostati dosljed-

PODGORICA

Prioritet

Bugarske, kojanaredne

godinebudepredsjedavala

Evropskomunijom, jeda

povedeZapadni Balkan

premaBriselu. Članstvou

Evropskoj uniji je jedini

put da se tenzijeuregionu

držepodkontrolom- ka-

zao je lider crnogorskevla-

dajućepartijeMiloĐuka-

noviću intervjuu

holandskomlistuDe

Trouw. On jeposjetioAm-

sterdami održaopredava-

njenaUniverzitetu.

Prema njegovim riječima,

Balkan je oduvijek bio na ra-

skršću između Zapada i Ru-

sije i plamtećeg nacionaliz-

ma.

ZABRINUTOST

- Ovaj region je možda slije-

pa ulica za Evropsku uniju,

ali je konstantno na udaru

trećih država. Veoma sam

zabrinut zbog toga - kaže

Đukanović.

List napominje da lider vla-

dajuće partije u Crnoj Gori,

koja je zemlja kandidat za

EU, opstaje na vlasti četvrt

vijeka i sada smirenoprocje-

njuje situacijuu regionu.

-Konačnoimamvremenada

analiziram korijene uzroka

problema u regionu - kaže

naš sagovornik.

Nakonturbulentnihdogađa-

ja uoči izbora prošle godine,

u kojima vjeruje da je bilo

srpske i ruske umiješanosti

– uključujući pokušaj držav-

nogudaraipokušajnjegovog

ubistva, napravio je pauzu i

povukao se, piše holandski

novinar Pietrenel Grupen.

- Rusija se ponovo vratila u

region.Onaželidapokažeda

je politički i vojno superior-

nija od Evropske unije, i kao

što se desilo toliko puta do

sada u istoriji, da se strateški

konflikt vodi na Balkanu.

KonfliktkojiEvropamorada

prevaziđe. Naša nedavna

istorijajepokazaladaBalkan

sam ne može da sačuva sta-

bilnost. Brisel je lokomotiva

odgovornosti Evrope za sta-

bilnost i brzinu voza. Kada

prijeti opasnost da se po-

sljednji vagon otkači i da se

ne zna u kom će se pravcu

kretati lokomotiva ne može

bitiindiferentnaprematome

- kazao jeĐukanović.

Ističe da Evropska unija ka-

ska na Balkanu još od Dej-

tonskog mirovnog sporazu-

ma, prije 22 godine.

-Najvećiproblemiiztihdana

su i dalje sveprisutni proble-

mi. Bosna još ne funkcioniše

kakotreba,pregovoriizmeđu

Srbije i Kosova teku sporo,

dok je Makedonija potpuno

Intervju predsjednika DPS-a

holandskom listu De Trouw

EUmora sačuvati

stabilnost naBalkanu

Predsjednički

izbori

Đukanovićevo ime se,

navodi list, u svakom

slučaju ponovo pominje

u svojstvu kandidata

na narednimpredsjed-

ničkim izborima, ali on

ostaje nedorečen na ovu

temu.

- Logično je za mnoge

ljude, imajući u vidu

moje iskustvo i činjenicu

da sampredsjednik

partije, da očekuju da

budem kandidat. Ali to

ne bi biomoj primarni

izbor. U ovom trenutku,

mnogo sam više inspi-

risan doprinosom koji

mogu da damu okviru

moje partije - piše u

intervjuu holandskom

listu.

paralizovana u procesu pre-

govora sa Evropskom uni-

jom.Briselsadamorapožuri-

ti, inače će entuzijazam za

Evropom na Balkanu nestati

- ističeĐukanović.

NOVAKRIZA

On je rekao da je to veoma

obrashrabrujuće.

Komentarišući izjavu pred-

sjednika Evropske komisije

Žan-Kloda Junkera nakon

stupanja na funkciju 2014.

dazavrijemenjegovogman-

data neće biti proširenja

evropskogkluba,Đukanović

je to nazvao obeshrabruju-

ćim i dodao: „Mogao je to

učiniti drugačije“.

Prema njegovimriječima, to

što Brisel sada pominje

2025. kao godinu proširenja

nije samo u interesu Balka-

na. Postoji i visoka cijena za-

nemarivanja, takođe za

Evropsku uniju, smatra Đu-

kanović.

-Brisel bi trebaloda razmisli

koliko je novca poreskih ob-

veznikaEvropskeunije otiš-

lo regionu nakon ratova na

Balkanu i koliko rizika su

Evropljani preuzimali uk-

ljučujući se u raznemirovne

misije. Retorikadevedesetih

se ponovo javlja. Ako mi na

Balkanunastavimoovimpu-

tem, nova kriza vreba - kaže

liderDPS-a.

Mr.J.

DPS-u je povratak u parlament Fronta išao na ruku jer je

olabavio pritisak Evropske unije i određenih zapadnih

ambasada da se uđe u pregovore sa takozvanomgrađanskom

opozicijomo uslovima za vanredne parlamentarne izbore, ali

i za formiranje neke nove vlade izbornog povjerenja

Sa jednogodsastanakaopozicije

MiloĐukanović