Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

MilošVid-

mar

(26) i

MilošRadović

(28),

osumnjičeni zanedozvolje-

nodržanjeoružja i eksplo-

zivnihnapravaostajuuprti-

tvoru jer jevanraspravno

krivičnovijećeOsnovnog

sudaodbiložalbebranioca

da imseukinepritvor.

Vidmar i Radović uhapšeni su

15. decembra u podgoričkom

naseljuZagoričkadajepolicija

u vozilu „golf 4“ u Ulici IX cr-

nogorske brigade pronašla ek-

splozivnu napravu veće razor-

nemoći.

Kako je Pobjedi potvrdio nji-

hov branilac advokat Ratko

Pantović, obavljen je pretres

telefona u Forenzičkom cen-

tru po nalogu sudije za istrage

Miladina Pejovića i saslušan je

svjedok.

Oni su pred policijom i tuži-

teljkomTanjomBegovićtvrdi-

li da ne znaju odakle eksploziv

sa svom pratećom opremom

za aktiviranje u automobilu

kojimje upravljaoVidmar.

Istraga protiv dvojice Podgoričana osumnjičenih za nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnihmaterija

Vidmar i Radović

ostaju iza brave

SaprivođenjaRadovića

Vidmar je tužiteljki kazao da

mu je spremana likvidacija ra-

di osvete.

Kako je kazao, bomba je bila

zalijepljena ispod njegovog

sjedišta. Navodno, u jednom

trenutku ju je napipao i poku-

šaodajeodlijepisasica.Ponje-

govoj verziji, baš u tomtrenut-

ku su naišli policajci, koji su ih

izveli iz automobila i pozvali

stručnjake da deaktiviraju

bombu.

Kako je ranije saopštila polici-

ja, ispod vozačevog sjedišta

uočena je improvizovana ek-

splozivna naprava velike ra-

zorne moći, izrađena tako da

se aktivira na daljinsko uprav-

ljanje.

Vidmar i Radović od ranije su

poznati policiji. Vidmar je

prošle godine uhapšen sa Fili-

pom Brnovićem zbog napada

na policajca Rada Bulatovića.

Onisupriznalikrivicuisklopi-

lisporazumsaTužilaštvom,na

osnovu kojeg je Brnović osu-

đenna sedammjeseci zatvora,

aMiloš Vidmar uslovno je do-

biošestmjesecirobije,kojene-

će služiti ukoliko u roku od

dvije godine ne počini novo

krivičnodjelo.

Njima se optužnicomstavljalo

na teret nasilničko ponašanje,

jer policajac tada nije bio na

dužnosti.

A.G.

PODGORICA

–Crnogorska

policija još nijedobilaodgo-

vor odkolegakojima se

obratila zapomoćuotkriva-

nju informacijakoje su 16.

decembraobjavljenena

Jutjubuu snimkupodnaslo-

vom„kavački klan“.

To je Pobjedi potvrđeno iz

izvora bliskih istrazi.

Kakonamjenezvaničnosaop-

šteno, petnaestominutni ma-

terijal koji za dvije sedmice

ima skoro 180.000 pregleda,

sadrži informacije o kojima

crnogorska policija nema sa-

znanja, što je bio razlog da se

uključemeđunarodne policij-

ske organizacije.

Dio materijala koji je pred-

stavljen javnosti nalazi se u

spisima predmeta koji je u Vi-

šemsuu.

Istražitelji provjeravaju da li

vođa ,,kavačkogklana“Radoje

Zvicer i član ove organizacije

Predrag Knežević koriste laž-

ne identitete, kako je to pred-

stavljenona snimku.

Zvicer, navodno, koristi iden-

titet JosipaBabića, državljani-

na BiH, rođenog uNjemačkoj,

aKnežević se krijepod identi-

tetomMiroslavaDesnice.

Nasnimkusuprviputotkrive-

ni detalji o navodnom krimi-

nalnomdjelovanjuovogklana,

njihovi lažni identiteti, kao i

nazivi države u kojima se bave

ilegalnimposlovima.

Kao visokopozicionirani čla-

novi ove kriminalne organiza-

cije, osimZvicera i Kneževića,

pominju se i Slobodan Kašće-

lan,IgorBožović,DavorinBal-

tić, Dragan Knežević, Damir

Meljović, Vladimir Roganović

iMilanVujotić. Svi oni, prema

saznanjimacrnogorskepolici-

je, nalaze se van zemlje.

Crnogorska policija nije imala

saznanja da Zvicer koristi ime

Josipa Babića, što je jedan

segment policijskihprovjera.

Ono što je jasno istražiteljima

jedajesnimakpostavljendase

uruše odnosi unutar ove kri-

minalne organizacije, apolici-

ja predstavi kao nemoćna da

imstane na put.

Istražitelji vjeruju da je sni-

mak dostavljen iz regiona i ne

isključuju mogućnost da je

„doturen“ iz suparničkog –

,,škaljarskog klana“.

A.G.

NIKŠIĆ

– Dragan Stojković

iz Tivta i Nikšićanin Vladimir

Lemajić koji su se teretili za

prikrivanje krađe automobila

BMW 2014. godine iz kojeg su

za sada nepoznati napadači

početkom septembra u Podgo-

rici likvidirali Ivana Nedovića i

ranili Milića Šakovića izašli su iz

Istražnog zatvora.

Stojković i Lemajić su pre-

sudomnikšićkog Osnovnog

suda osuđeni na po tri mjeseca

zatvora. Presudu je izrekla sut-

kinja Vesna Kovačević.

Prema navodima presude,

Stojković je vozilo uvezao u

Crnu Goru 27. 11. 2014. godi-

ne preko graničnog prelaza

Ranče, a kasnije je, u toku istog

dana, vlasnik automobila u

Italiji Franko Micareli prijavio

krađu.

Upravo su, prema stavu suda,

Lemajić i Stojković bili upoznati

o činjenici da je automobil

ukraden i to su prikrivali prili-

komprodaje vozila.

Lemajić i Stojković u fokus

istrage su dospjeli nakon

ubistva Podgoričanina Ivana

Nedovića i ranjavanja Milića

Minje Šakovića 8. septembra,

kada je utvrđeno da su ubice

koristile sporni BMW.

A.G.

PODGORICA

–Odbjeglom

StevanuStamatoviću i pe-

točlanoj grupi koju je, prema

sumnjama istražitelja, on

organizovao radi likvidacije

RadojiceZekovića sudićevi-

jeće sutkinjeVišeg sudaAne

Vuković, ali proces još nije

zakazan.

Na optuženičkoj klupi naći će

sePodgoričaniMilanLješnjak

(30) i Đorđije Božović (27) i

Beranci Dejan Deletić (25),

Aleksandar Bojović (24) i Ste-

fanBalević (25).

Prema navodima optužnice,

Stamatovićjekrajem2016.go

-

dine sa osobom čiji identitet

još nije otkriven na teritoriji

Podgorice i Berana, organizo-

vaokriminalnugrupu, čiji čla-

novi su postali ostali optuženi

i druge neidentifikovane oso-

be.

Stamatovićeva grupa je razot-

krivena hapšenjem Dejana

Deletića20.majakoji je saMi-

Istražitelji provjeravaju informacije objavljene na Jutjubu

Crnogorska policija

čeka odgovor o

snimku „kavački klan“

Lemajić i

Stojković

izašli iz

pritvora

Uskoro počinje suđenje optuženima za planiranje likvidacije Radojice Zekovića

Stamatoviću i petočlanoj

grupi sudiće Ana Vuković

lanom Lješnjakom postavio

900 grama eksploziva ispod

„golfa 5“ naZabjelu, sanamje-

rom da likvidiraju Radojicu

Zekovića.

Policiji su se nakon dva dana

predali Božović i Lješnjak, a

uhapšeni suAleksandar Bojo-

vić i Balević.

Svi osumnjičeni su pred istra-

žiteljima kategorično negirali

navode iz prijave.

Za Stamatovićemjeu julu ras-

pisana crvena Interpolovapo-

tjernica.

A.G.

jenja A2A i crnogorskih državljana

erbe,

a

ZgradaTužilaštva

PODGORICA

–Advokat

RankoRadonjić juče jeu

podgoričkomVišemsudu

prilikomkontroleoptužnice

protivalbanskogdržavljani-

naPlumbeGuraja, nastanje-

noguMalesiji, za švercdro-

gekazaoda tužilaštvonije

ponudilodovoljnodokaza za

optuženjeprotivnjegovog

branjenika.

PredsjednikVišeg suda u Pod-

gorici Boris Savić predsjeda-

vao je vanraspravnim krivič-

nimvijećemkojejeocjenjivalo

dokaze protivGuraja.

- Ova krivično pravna stvar ni-

je u dovoljnoj mjeri razjašnje-

na. Iz tog razloga tražim da se

optužnica vrati tužilaštvu na

dopunu istrage – kazao je ad-

vokat Radonjić.

On je ukazao da je tužilaštvo

bilodužnoda ispita okolnosti i

način pod kojim je okrivljeni

Guraj povrijeđen prilikom i

neposrednonakonhapšenja.

- Tužilaštvo je u okviru istrage

trebalo pribaviti medicinsku

dokumentaciju iz Kliničkog

centra Crne Gore – kazao je

advokat Radonjić.

Sa druge strane, tužiteljka Ta-

nja Čolan-Đuretić istakla je da

prilikomsaslušanjaGurajana-

kon hapšenja nije kod njega

primijetila povrede, niti je od-

brana okrivljenog insistirala

da se provjeri zdravstveno sta-

nje optuženog.

Ona je ostala pri svim navodi-

ma iz optužnice u kojoj se na-

vodi da je Plumba 11. oktobra

ove godine u jutarnjim satima

uPodgoriciuhapšenidajetom

prilikomkod njega pronađena

marihuana radi dalje prodaje.

- Guraj je sa još tri nepoznate

osobe ilegalno prešao granicu

sa Albanijom i tom prilikom

oni su unijeli 88 plastičnih pa-

kovanja u kojima se nalazila

marihuana težine 87 i po kilo-

grama – navodi se u aktu tuži-

laštva.

Guraj se tereti i da je istogdana

kadajeuhvaćenušvercudroge

nezakonito nosio oružje i mu-

niciju, pamu se na teret stavlja

i nedozvoljeno držanje oružja

i eksplozivih materija i napad

na policajcaGoranaKovinića.

B.R.

Razmatrana optužnica protiv Plumbe Guraja za

šverc droge i napad na policajca

Za odbranu nema dokaza,

tužilac tvrdi suprotno

onaeurazakonsultanstkeuslu-

ge.

Istraga u ovom slučaju pokre-

nuta je na osnovu dokumenta-

cije koju je u oktobru 2014. go-

dine vrhovnom državnom

tužilaštvu dostavio skupštinski

Odbor za ekonomiju, nakon

kontrolnog saslušanja o kon-

sultantskim ugovorima Elek-

troprivrede.

Prema toj dokumentaciji, ugo-

vori o konsultantskim usluga-

ma koje je EPCG potpisala sa

A2A, A2A reti eletrika i BAIN

Milano sklopljeni su bez

sprovođenja postupka javnih

nabavki i obaveznih odluka

odbora direktora. Kontrolno

saslušanjejeodržanonainici-

jativuposlanikaMladenaBo-

janića.

Sporne ugovore potpisao je

tadašnji izvršni direktor

EPCG Enriko Malerba, a Fa-

vioBjanko je namjesto finan-

sijskog direktora došao 2010.

godine. Prethodno je na toj

funkcijibioMasimoSala.Pre-

ma informacijama iz istrage,

Malerba i Sala nijesu pravo-

vremeno obavijestili odbor

direktora i akcionare EPCG o

sklopljenom ugovoru. Kad je

odbor direktora EPCG za to

saznao, crnogorska strana je

zatražila obustavuplaćanja.

M.Ž.-B.R.

Viši sud

FlavioBjanko

RadojeZvicer prije 10godina

RadojeZvicer sad