Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Unija slo-

bodnih sindikatapozvala je

svedruštveno imoralnood-

govorneposlodavceda

omoguće zaposlenimada

iskoriste zakonskopravona

neradnedaneuvrijemepra-

znika.

Oni su pozvali i nadležne in-

spekcijske organe da sankcio-

nišu sve poslodavce koji anga-

žuju zaposlene da rade u dane

praznika,akojinemajudozvo-

lu nadležnog organa, odnosno

Ministarstva ekonomije.

Prava

- Unija poziva zaposlene koji

suradiliuvrijemepraznikada

toprijave,amićemodaljepre-

duzetimjerezaštiteradničkih

prava po osnovu takvog rada -

navodi se u saopštenju.

Oni suobjasnili dasvaki zapo-

sleni građanin ima pravo, ako

to dozvoljava priroda posla

koji obavlja, da praznike pro-

vedepraznično, sasvojompo-

rodicom.

- Zadovoljstvopraznikanema

niko pravo da oduzme zapo-

slenima i njihovim porodica-

ma,anajmanjetosmijedačini

Vlada - dodaje se u saopšte-

nju.

IzUnije ističudavišeodčetiri

godine, od kada su usvojene

izmjene i dopune Zakona o

državnim i drugim praznici-

ma, Ministarstvo ekonomije

odbija da donese podzakon-

ski akt, odnosno propis kojim

se utvrđuju kriterijumi i pra-

vila o izdavanju dozvole za

rad preduzećima čija priroda

djelatnosti ili tehnologija ra-

dazahtijevajuneprekidanrad

i koja zbog togamogu da rade

prazničnimdanima.

Dozvole

- S obzirom na to da je Zako-

nomizričitopropisanodaMi-

nistarstvo izdaje dozvolu za

rad poslodavcima koji ispu-

njavaju propisane kriteriju-

me za rad u dane praznika,

logično jedanijedanposloda-

vac uCrnoj Gori nemože pri-

baviti tu dozvolu, jer ne po-

stoji propis kojimse utvrđuju

kriterijumi - kazali su iz Uni-

je.

Inspekcija rada bi, kako sma-

traju, trebalo da sankcioniše

poslodavce koji rade u dane

praznika bez adekvatne do-

zvole za rad.

- Inspekcija rada se, umjesto

toga, pravi nemušta, pa nepo-

stojanje podzakonskog akta o

kriterijumima tumači na šte-

tu zaposlenih u Crnoj Gori

tako što poslodavcima omo-

gućava da rade iako nemaju

adekvatnudozvolu - objasnili

suoni.

Poštovanje praznika i odnos

prema praznicima, kako su

saopštili, predstavlja svojevr-

sno patriotsko, kulturološko i

dubokomoralnopitanje.

-Odnosomprematimpitanji-

ma Vlada, godinama, nepri-

hvatljivoposrće - zaključili su

izUnije.

N.K.

PODGORICA

–UMinistar-

stvuodbrane juče su22ofi-

cira i 16podoficiraVojske

unaprijeđeni uviši čin.

Ministar odbrane Predrag

Bošković istakao je da mu je

čast i zadovoljstvo stajati pred

tako uvaženim strojem. Uz

čestitke na unapređenju, na-

glasio je da to nije gest nečije

dobre volje, već je zasluženo

radom, ponašanjem, zalaga-

njem i predstavljanjem uni-

forme i države.

- Ovo unapređenje značajno

je za vaše karijere ali, jednako

služi na ponos i svima nama,

jer znači da smo i mi bili

uspješni. Hvala što na pravi

način predstavljate Vojsku

Crne Gore. Upravo je Vojska

bila jedan od zamajaca pros-

periteta naše države u 2017.

godini, koju slobodno može-

mo nazvati godinom podviga

na diplomatskom, političkom

i ekonomskomplanu. Siguran

sam da će VCG to biti i u na-

rednom period - istakao je

Bošković.

Uzčestitkepovodompredsto-

jećih praznika, on je oficirima

i podoficirima poželio da se u

svoje jedinice i na radna mje-

sta vrate sa još više elana.

- Budite i dalje dostojni svoje

uniforme,služitevjernosvojoj

državi, a mi ćemo se potruditi

da to cijenimo i adekvatno na-

gradimo-poručio jeBošković.

Svečanosti je prisustvovao i v.

d. načelnika Generalštaba

VojskeCrneGorebrigadnige-

neral Ilija Daković, državni

sekretar Slobodan Filipović,

direktor Direktorata za ljud-

ske resurse Mihailo Volkov,

v.d. zamjenika načelnika Ge-

neralštaba pukovnik Svetozar

Brajković,tenačelnikOdjelje-

nja za ljudske resurse uGene-

ralštabu potpukovnik Velibor

Bakrač.

R.D.

PODGORICA

- Njemačka

organizacija Help je sa ZOPT-

om (Centar za obrazovanje i

trening) organizovala uruči-

vanje serti ikata i potpisivanje

ugovora za 12 Roma i Egipća-

na korisnika stručne obuke za

zanimanje baštovan.

Uručen im je i paket opreme

za baštovane od kompanije

„Agroauto“ kao podrška

započinjanju njihovog samo-

stalnog biznisa. Ova aktivnost

sprovodi se u okviru EU

projekta „Promocija i zaštita

ljudskih prava RE i ostalih

ranjivih grupa“, podržanog od

Evropske unije posredstvom

Delegacije EU u Crnoj Gori.

Kako su saopštili, radi podsti-

canja zapošljavanja i samoza-

pošljavanja Roma i Egipćana,

realizuju se programi osposo-

bljavanja za sticanje zanima-

nja, u težnji da se stvore pre-

duslovi za lakše zapošljavanje

i povećanje konkurentnosti

na tržištu. Na osnovu ugovora

o pružanju usluga izmađu

njemačke organizacije Help i

ZOPT-a, Centar se obavezao

na realizaciju stručnog ospo-

sobljavanja pripadnika rom-

ske i egipćanske populacije za

zanimanja: pomoćnik bašto-

vana, pomoćnik instalatera

u građevinarstvu i pomoćnik

keramičara, za 20 kandidata u

Podgorici, Nikšiću i Beranama.

N.K.

Apel Unije slobodnih sindikata

Zaposleni da prijave,

ako rade za praznike

Sindikat traži da inspektori izađuna teren i utvrdeda li se radi zavrijemepraznika

ILUSTRTACIJA

Svečanost uMinistarstvu odbrane

Unapređenja za 22

oficira i 16 podoficira

Ministar Bošković zahvaliovojnicimanauspjesima

Organizacija Help orga-

nizovala obuku za Rome

Sertifikati za

baštovane

PODGORICA

- Specijalno

državno tužilaštvoodusta-

lo jeodkrivičnoggonjenja

pravnog licaA2A i tri crno-

gorskadržavljanina izElek-

troprivredeCrneGorekoji

su se sumnjičili za zloupo-

trebupoložaja–potvrđeno

jePobjedi iz te institucije.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno iz Specijalnog tu-

žilaštva, obustavljena je istra-

gaprotivbivšegkoordinatora

glavnog finansijskog direkto-

ra Slobodana Tanasijevića,

rukovoditeljice Direkcije za

finansije Venke Janjušević i

rukovoditeljice Direkcije za

računovodstvoiporezeVojke

Ćalasan,jerjeutvrđenodani-

jesu učestvovali u nezakoni-

timradnjama.

KONSULTANTSKI UGOVORI:

Tužilaštvo odustalo od go

Najavljen

optužnica

protivMa

Sale i Bjan

PODGORICA

-Ustavni sud

ukinuo je rješenjeApelacio-

nog i Višeg sudaoproduže-

njupritvoraDraganuMak-

sićuoptuženomzaučešćeu

pokušaju terorističkogna-

padana crnogorski parla-

ment oktobraprošle godine

- kazao je zaPobjeduadvo-

katDaliborTomović.

Ustavni sud je naložio da se

predmet vrati Apelacionom

suduna ponovno odlučivanje.

- Ustavni sud ukazao da su ra-

zlozi zbog kojih seMaksić na-

lazi u pritvoru nedovoljni i

nejasni. Ne mogu se nižeste-

peni sudovi pozivati na iste

razloge za produžavanje pri-

tvora i nakon15mjeseci koliko

jeMaksić već u Istražnom za-

tvoruuSpužu–kazao jeadvo-

kat Tomović.

Obrazloženje

On je istakao i da prvostepeni

sud nije obrazložio zbog čega

nije moguće okrivljenom

Maksiću umjesto pritvora

izreći nekublažumjeru.

- Sama okolnost da je okrivlje-

ni stranac ne može ukazivati

na to da postoji bojazan od

skrivanja ili bjekstva, posebno

iz razloga što bi se svrha obe-

zbjeđenja prisustva u krivič-

nompostupkumogla postići i

određivanjem polaganja jem-

stva u određenom novčanom

iznosu uz obećanje okrivlje-

nogdasenećekriti idabezdo-

zvolenećenapuštatiCrnuGo-

ru–kazaojeadvokatTomović.

I u obrazloženjuUstavnog su-

da se navodi da upravo ZKP

izričito zahtijeva da se razmo-

trealternativnemjerezatvora.

- Apelacioni sud nije ponudio

valjane razloge zašto smatrta

da pritvor nije moguće zami-

jeniti drugom, zakonomodre-

đenommjerom – navodi se u

odluci Ustavnog suda.

Sudije Ustavnog suda smatra-

juidajeprvostepenisudzane-

mario ustavno načelo „indivi-

dualizacije procesne mjere

pritvora, u skladu sa objektiv-

nim i subjektivnim okolnosti-

ma vezanim za ličnost okriv-

ljenogMaksića“.

Optužnica

Podsjećamo, vanraspravno vi-

jeće Višeg suda je našlo da i

dalje stoji pritvorski osnov za

Maksića zbog opasnosti od

bjekstvaobziromnavisinuza-

prijećene kazne.

Osim Maksića na optužnici

Specijalnog tužilaštva je još

trinaest osoba. Tužilaštvo je

kao organizatore označilo ru-

ske državljane Eduarda Šiš-

makova i Vladimira Popova,

agenti ruske obavještajne

službe GRU. Na optužnici su i

lideri DF-a Milan Knežević,

AndrijaMandić, njihov vozač

MihailoČađenović i srpski dr-

žavljani Bratislav Dikić, Kri-

stina Hristić, Branka Milić,

Miloš Jovanović, Srboljub

Đorđević, Milan Dušić, Ne-

manjaRistić i PredragBogiće-

vić.

B.R.

Odluka Ustavnog suda u slučaju optuženog za pokušaj terorizma

Apelacioni sud ponovo da

odluči o pritvoruMaksiću

Kadar iz sudnicekada

Maksić iznosi odbranu

Istražne radnje okončane su i

protiv italijanskih državljana,

bivšeg izvršnog direktora

EPCG Enrika Malerbe, bivšeg

finansijskog direktora Flavia

Bjanka i Masima Sale. Protiv

njihće,kakonamjepojašnjeno,

početkomnaredne godine naj-

vjerovatnije biti podignuta op-

tužnica.

Okončanje istrage uslijedilo je

nakon što je tužiteljki Stojanki

Radović iz Italije dostavljana

dokumentacija u okviru izviđa-

japrotivosobakojesuseteretile

da su zloupotrijebili službeni

položaj prilikom potpisivanja

ugovoraokonsultantskimuslu-

gama i oštetili Elektroprivredu

Crne Gore za višemilionski

iznos u korist italijanskih kom-

panija A2A, A2A reti eletrika i

BAIN–Milano.

Italijanska kompanija A2A je

prije skoro dva mjeseca u okvi-

ru poravnanja vratila 4,34mili-

Okončanje istrage

uslijedilo je nakon

što je tužiteljki

Stojanki Radović iz

Italije dostavljana

dokumentacija

u okviru izviđaja

protiv osoba koje

su se teretile da

su zloupotrijebili

službeni položaj

prilikom

potpisivanja

ugovora o

konsultantskim

uslugama i oštetili

Elektroprivredu

Crne Gore za

višemilionski iznos

u korist italijanskih

kompanija A2A,

A2A reti eletrika i

BAIN – Milano

EnrikoMalerba

MasimoSala