Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 30. decembar 2017.

Društvo

Raspisan

poziv

Administrativni odbor ras-

pisao je juče javni poziv za

izbor jednog člana Savjeta

Javnog servisa koji će biti

izabran na prijedlog nevla-

dininog sektora iz oblasti

zaštite ljudskih prava i slo-

boda.

Kako jerečeno jučenasjed-

nici, Odbor je utvrdio tekst

javnog poziva i odlučio da

ga, saglasnočlanu45Zako-

na o nacionalnom javnom

emiteru Radio i Televizije

CrneGore,objaviu„Službe-

nom listu Crne Gore“, na

veb sajtu Skupštine i u

štampanom mediju,

dnevnim novinama

„Dan“.

U četvrtak veče Skup-

ština je sa 38 glasova

za smijenila Gorana

Đurovića iz Savjeta

Javnogservisa, nakon

što je Administrativni

odbor to predložio,

zbog kršenja Zakona o

sprečavanjukorupcije.

Vladimir

Pavićević smatra da to što

plan nije prošao nije problem,

jer je „generalna direktorica

Andrijana Kadija izabrana na zakonit

način i ona tako i obavlja svoj posao, ali

to čini i Savjet“, dok jeMimo Drašković

kategoričan da ova situacija

znači da Kadija „više ni

formalno ni suštinski ne

može ostati na funkciji“

ma smisla polemisati s egzak-

tnim podacima da je RTCG

najgori elektronski medij u

Crnoj Gori. A pred činjenica-

ma,kažu,iBogskidašešir-po-

ručio jeĐurđić.

Kako je dodao „sve jemoguće,

pogotovo ako je nepismeno i

neobrazovano“.

- Čvrsto vjerujući da su `Anovi

–Hanovi. AnijesuJohanesovi

koliko ni Ipsosovi oni rejtinzi

po kojima je RTCG mašala

medij. Zbog čega je i moja

smjena proizvod neznanja i

diletantizma, pa tek onda slu-

ženja neformalnim centrima

koji tajno upravljaju Javnim

servisom- rekao jeĐurđić.

Prema njegovim riječima, od-

više je star dauvjeravabiloko-

ga kako plastenik nije isto što i

Javni servis.

- Kao što ni izvinjenje za Sre-

brenicunijeistoštoiizvinjenje

za ortodoksnu laž. Ovako sta-

rom dolazi mi u sjećanje da

sam se i onda, kao i sad, borio

protiv laži Javnog servisa koje

suvaktileporodileSrebrenicu,

a danas običnu farsu, koja se u

liceruga toj istorijskoj tragedi-

ji - zaključio jeĐurđić.

K.J.

PODGORICA

- Zaštitnik ljud-

skihprava i slobodaŠućkoBa-

ković smatrada je sistemelek-

tronskog zakazivanja

specijalističkihpregleda rije-

šioproblemdugih lista čeka-

nja, kao i redovaučekaonica-

ma zdravstvenihustanova.

Ocijenio je da, ipak, za neke

procedure koje su neophodne

za kontrolni pregled teško se

nalaze termini.

Kako bi provjerio sprovođenje

elektronskog zakazivanja om-

budsmanjepostupakpokrenuo

samoinicijativno po službenoj

dužnosti.

Nakon što je dobio izjašnjenja

odMinistarstvazdravlja,Doma

zdravlja Podgorica i Kliničkog

centra, zaštitnik Šućko Baković

je,kakojesaopšteno,zapazioda

je realizacija ovog projekta u

javnimzdravstvenimustanova-

ma praćena pozitivnim i nega-

tivnimiskustvima korisnika.

Negativna iskustva

Utvrdio je da se prilikom zaka-

zivanja pregleda pacijenti i iza-

brani ljekari suočavaju povre-

meno sa problemomda zakažu

pregledkododređenogspecija-

liste, zbog nedostatka termina.

- Kod pojedinih ljekara slobod-

ni termini su tekunarednoj go-

dini zbog čega su pacijenti pri-

morani da čekaju duže vrijeme

na preglede ili eventualno da

zdravstvenu zaštitu zatraže u

nekoj od privatnih zdravstve-

nihustanova, izlažući se dodat-

nim troškovima. Termini se ta-

kođe teško nalaze i za neke

procedure koje su neophodne

za kontrolni pregled, pa paci-

jenti koji su zakazali kontrolu

kod specijaliste, a u međuvre-

menu ne uspiju da pribave po-

trebnenalaze,mogudoćiusitu-

aciju da pregledmoraju iznova

zakazati – naveli su iz instituci-

je ombudsmana.

Opterećenostklinika

Zbogtogase,kakododaju,deša-

vadapacijenti samovoljno i bez

zakazivanjaodlazekodspecija-

lista na kontrolne preglede, što

opet stvara gužve i neprijatno-

sti onima koji su već zakazani.

-Nedostatakkadrovskihkapa-

citeta u zdravstvenim ustano-

vamauCrnojGori, nedovoljna

tehnička opremljenost i

ispravnost medicinske opre-

me, kao i opterećenost pojedi-

nihklinika i centaranesumnji-

vi su razlozi koji utiču na

dužinu čekanja – ocijenio je

ombudsman.

Prema njegovim riječima, na

funkcionisanje elektronskog

zakazivanja pregleda utiče i

ponašanje velikog broja paci-

jenata koji ne dolaze na zaka-

zane preglede.

- Zato je neophodno da paci-

jenti koji iz bilo kojeg razloga

ne mogu da dođu na zakazani

pregled o tome blagovremeno

obavijestesvog izabranogdok-

tora. Na taj način oslobađaju

termin, daju mogućnost pre-

gledadrugimpacijentimaiuti-

ču na smanjenje liste čekanja

– kazao je zaštitnik, naglasivši

da će nastaviti sa praćenjem

primjeneelektronskogzakazi-

vanjaireagovatinaeventualna

kršenja prava pacijenata.

Projekat elektronskog zakazi-

vanja specijalističkih pregleda

ujavnimzdravstvenimustano-

vama počeo je 15. juna.

Sl.R.

PODGORICA

–Neophodno

jeda sepitanjeuvođenjavje-

ronaukeuosnovne i srednje

školenajzadnaozbiljan i

stručannačinotvori u javno-

sti, saopšteno je izSrpske

pravoslavne crkve.

U saopštenju se navodi da su

organizovali bratsko sabranje

u Cetinjskommanastiru, gdje

sukonstatovalidajeMitropoli-

ja crnogorsko-primorska po

pitanju uvođenja vjeronauke

doprinijela nebrojivim zahtje-

vima i obrazloženjima, koji, za

sada, kako ističu, nijesu naišli

na razumijevanje kod nadlež-

nih. Poručili su da ih to neće

pokolebati u nastojanjima da

se za vjeronauku i dalje zalažu.

-Nijetačnodaje,kaoštomnogi

danas neuko tvrde, vjeronauka

usuprotnosti saprincipomod-

vojenosti crkve i države, jer va-

ljda niko ne sumnja u sekular-

nost nekih od najrazvijenijih

država Evrope, kao što su Au-

strija,Belgija,Irska,Kipar,Nje-

mačka, Finska koje sve redom

imaju vjersku nastavu u škola-

ma (ali ne samo one). Kao i ve-

ćina naših susjeda, uostalom –

saopštili suoni.

Jedno od bolnih pitanja našeg

vremena, kako su saopštili, je-

ste abortus koji ,,velikim dije-

lom doprinosi bijeloj kugi sa

kojom je ozbiljno suočena Cr-

naGora“.

- To nije pitanje samo takozva-

nihselektivnihabortusa,kojim

se uništavaju naše male sestre,

već neselektivno ubijanje

mnoštva nerođene djece i to

ondakadbitrebalodasunajza-

štićeniji – istakli suoni.

Dodali su i da su posljednjih

mjeseci bili svjedoci ponovnog

brutalnog i nezakonitog napa-

da na imovinu Mitropolije, a

prije svega, ,,na njeno ime i vi-

ševjekovnodostojanstvo“.

- Nadamo se da se neće dozvo-

ljavatiizgredikojiotvorenoata-

kuju na Mitropoliju i bacaju

ljagu na pravoslavnu crkvu, na

najgori način etiketirajući našu

Mitropoliju i Srpsku patrijarši-

ju.Krajnjejevrijemedadržavni

organiprimjerenopočnudaka-

žnjavaju ponašanje koje ugro-

žava slobodu crkve i da, konač-

no, u saradnji sa crkvom i

vjerskim zajednicama, a ne

skriveno i tajno, uredimoodno-

seizmeđuustanovavjereidrža-

ve– saopštili su izSrpske crkve.

Od državnih organa očekuju i

da ih ne ometaju u službi ,,be-

smislenim i nezakonitimodbi-

janjem odobravanja boravka

pojedinoj njihovoj braći i se-

strama koji nemaju državljan-

stvoCrneGore“.

-Uvjeravamoihdanećepostići

cilj koji žele takvim nerazu-

mnimpostupcimanitinasobe-

shrabriti da odlučno i smjelo

svjedočimo blagu vijest Hri-

stovuuCrnojGori-saopštilisu

oni.

N.Đ.

Ombudsman se izjasnio o elektronskomzakazivanju pregleda

I dalje teško do

nekih specijalista

SMANJENELISTEČEKANJA:

Pacijenti i dalje imajuprigovore

Cetinjskimanastir

Hoće vjeronauku u školama

Mitropolija crnogorsko-primorska ne odustaje od zahtjeva

Portala RTCG

Slavko

Đurđić

što je dogovoreno

ukcioni

e prošao

ARHIVAPOBJEDE

svajanje plana kao problem.

Generalna direktorica Andri-

jana Kadija je izabrana na za-

konit način i ona obavlja svoj

posao, ali točini iSavjet - rekao

je Pavićević. Suprotan stav

imao je član Savjeta Mimo

Drašković, koji smatra da ne-

prihvatanje ovako važnog do-

kumenta znači da Kadija „više

ni formalno ni suštinski ne

može ostati na funkciji“.

- Zakonom o javnim radiodi-

fuznim servisima i Statutom

RTCGjejasnopropisanodase

generalni ditektor stara o

ostvarivanjuprogramskihdo-

kumenata i profesionalnih

standarda u toj kući, tako da

neusvajanje ovog plana, po

automatizmu za posljedicu

imapostavljanjepitanja smje-

ne generalnogdirektora, zbog

nepovjerenja Savjeta povo-

dom predmetnog akta. Meni

lično, ovo je očekivan epilog

nakon kontinuirano lošeg ra-

damenadžmenta, asvoj kona-

čan sud ću i formalno dati ka-

da za to dođe vrijeme - kazao

jeDrašković zaPobjedu.

Prokomentarisao je da je gla-

sanje o Programsko-produk-

cionomplanu pokazalo da sa-

dašnji menadžment nema

podršku Savjeta i da očekuju

njihovuodgovornost.

- Cijenim da je riječ o ozbilj-

nimljudima, koji ćeseodnosi-

ti shodno rezultatima glasa-

nja.Sportskirečeno,utakmica

je završena, nema dodatnog

vremenaiutisakjedasuizjave

pojedinih članova Savjeta ne-

ozbiljne i pravno neutemelje-

ne - kazao jeDrašković.

Smatradanemaprostoradase

ovaj plandodatnounaprijedi i

da nema mjesta upoređivati

ovusituacijusapotpisivanjem

ugovora saVladom.

K.JANKOVIĆ

Vladimir

Pavićević

AndrijanaKadija